Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea nr.108/25.06.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.108/25.06.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Direcției de Asistență Socială Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27477/23.06.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 27478/23.06.2020, în calitate de inițiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 27479/23.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Satu Mare cu nr. 4475/23.06.2020 înregistrată la sediul instituției sub nr. 27473/23.06.2020 și Raportul nr. 4476/23.06.2020 al Serviciului Resurse Umane Salarizare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare privind inițierea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare;
În conformitate cu prevederile:
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.99/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creşe în Sistem Public
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 100/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creșe în Sistem Public
• prevederile art. 388 alin. (1), alin.(3) lit. a), art. 475 lit. a). din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ;
• Cap II Perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
• Titlul II Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art.1, art.2, alin (1) lit. a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr. VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare procesul verbal de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare întocmit de către comisia de examen, înregistrat sub numărul 3062/27.04.2020 precum și Rapoartele nr. 2902/15.04.2020 respectiv nr. 2905/15.04.2020 de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant;
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare și a art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) şi alin.(7) lit. b) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1.Se aprobă majorarea numărului de posturi bugetate aprobate ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare de la 571 posturi la 587 posturi bugetate.

 

Art.2. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcții specifice de execuție din Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă Organigrama Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare și Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

 

Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare și ale art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SATU MARE

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SATU MARE

 

Anexa nr.1  la H.C.L.  Satu Mare nr.108/25.06.2020

 

PROMOVARE IN CLASĂ ŞI GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI  DEŢINUT – PERSONAL CONTRACTUAL

 

Nr.

Crt.

Nume şi prenume

Funcția deţinută

Funcţia în care a promovat

1

ALBU EMANUELA IOANA

Medic specialist

Medic primar

2

CAMPIAN MARIA SIDONIA

Medic

Medic Specialist

3

NEMEŞ SIMONA IOANA

Asistent medical

Asistent medical principal

4

FOGAŞ MIRELA

Asistent medical

Asistent medical principal

5

RAVAŞ SIMONA

Asistent medical

Asistent medical principal

6

BOROTA CLAUDIA MONICA

Asistent medical

Asistent medical principal

 

NUMIRE ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE DEFINITIVĂ

Nr.

Crt.

Nume şi prenume

Funcția deţinută

Funcţia în care a promovat

1

MOLNAR REKA

Consilier debutant

Consilier asistent

2

ŞUTA CLAUDIA CRISTINA

Consilier debutant

Consilier asistent

 

ÎNFIINŢARE POSTURI CENTRU CREŞE

 

Nr.

Crt.

Denumire funcţie

Nr.

posturi

1

Asistent medical

4

2

Infirmieră

4

3

Referent educator

3

4

Muncitor calificat(bucătăreasă)

2

5

Administrator

1

6

Îngrijitor curăţenie

2

 

Total posturi

16

 

DIRECTOR EXECUTIV

                                                            Balaj Adrian Ioan

 

 

                                                                                Serviciul Resurse Umane Salarizare

                                                                                                          Suceveanu Daniela

 

 

        Președinte de ședință,                                                Secretar general,

  Crăciun Ciprian Dumitru                                          Mihaela Maria Racolța

Anexa nr.2 la H.C.L. Satu Mare nr. 108/25.06.2020

                      

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SATU MARE ( D.A.S.)               

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SATU MARE

 
                                                                      

 

                                                                                                         

 

 


                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - 1

               

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


                                            

COMPARTIMENT JURIDIC - 3

 

 

 

 


COMPARTIMENT PROTECŢIE SOCIALĂ - 4

 

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV 7

 

COMP. ADMINISTRATIV 7

 

 
                                                                                                                     

                                                                                                                                 

CENTRUL SOCIAL PRICHINDEL - 1/10

 

 

 

 

 

3

 
                                                                                                       

SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE   1/7

 
                                                                                                       

BIROU LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE NECESITATE - 1/5

                         

 
                                                                                                                                                                

CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ PT. ADULŢI –ADĂPOST DE NOAPTE 1/17

 
                                                                                                      

           

COMP.MONITORIZARE ASISTENŢI PERSONALI

                        2/ 350

 
 

 


CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL ALTER EGO – 1/12

 
                                                                                                        

COMP. STRATEGII,  MONITORIZARE ŞI RELAŢII CU ONG - 5

                          

 
                                                                                                                                                              

COMP EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ INDEMNIZAŢII LUNARE– 4

 

 
                                                                                                                                                                    

                                                                                            

 

                                                                                         Număr de posturi: 587

      D.A.S. :  59                                                                                                                                  Centre: 528

Funcţii publice: 48                                                                                                                      Centrul Social de Servicii Medicale:58

Funcţii publice de conducere: 6                                                                                                  Centrul Creşe în sistem public: 78

Funcţii publice de execuţie: 42                                                                                           Centrul Social Prichindel: 11

Contractuale:11                                                                                                                           Centrul Social de Urgenţă pentru Adulţi- Adăpost de Noapte: 18

                                                                                                                                         Centrul Multifuncţional Alter Ego-13

                                                                                                                                                     Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav: 350

D I R E C T O R  E X E CU T I V

Balaj Adrian Ioan

Președinte de ședință,                                                                                                                                                                   Secretar general,

Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolța

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MAREAnexa nr.3 la
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂSOCIALĂ
H.C.L.Satu Mare nr. 108/25.06.2020
STAT DE FUNCŢII
Nr.crt.Numele şi prenumeleFUNCŢIA PUBLICĂClasagradul profesionalnivelul studiilorFuncţia contractualătreapta profesionalanivelul studiilor
de conducerede execuţie / nivel de salarizare*gradaţiade conducerede execuţiegradaţia
0123456789101112
1DIRECTOR EXECUTIVgr. IS
2VacantDIRECTOR EXEC.ADJUNCTgr. IS
COMPARTIMENTUL JURIDIC
3cons.juridicIsuperiorS4
4cons.juridicIsuperiorS3
5cons.juridicIasistentS2
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL- ACHIZIŢII PUBLICE
6VacantŞEF SERVICIUgr.IS
7consilierIsuperiorS5
8consilierIsuperiorS4
9consilierIsuperiorS5
10referentIIIsuperiorM5
11consilierIsuperiorS5
12VacantconsilierIasistentS
13VacantconsilierIasistentS
14Vacantconsilier IprincipalS
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
15insp. de specialit.IS3
16administratorIM5
17îngrijitor (curăţenie)M5
18muncitor calificatIM5
19insp. de specialit.IS3
20Vacantsecretar-dactilografIAM
21VacantarhivarM
BIROUL BENEFICII SOCIALE
22Temporar VacantŞEF BIROUgr.IS
23inspectorIsuperiorS4
24consilierIsuperiorS5
25consilierIsuperiorS4
26consilierIsuperiorS5
27consilierIsuperiorS3
28consilierIasistentS3
BIROUL LOCUINŢE SOCIALE ŞI DE NECESITATE
29ŞEF BIROUgr.IS
30Vacantconsilier IsuperiorS4
31consilierIprincipalS5
32consilierIsuperiorS5
33consilierIprincipalS5
34inspectorIasistentS2
COMPARTIMENT EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ INDEMNIZAŢII LUNARE
35consilierIsuperiorS5
36consilier IsuperiorS5
37VacantconsilierIdebutantS
38VacantconsilierIdebutantS
COMPARTIMENT PROTECŢIE SOCIALĂ
39consilierIsuperiorS5
40inspectorIprincipalS2
41consilier IasistentS2
42Vacantconsilier IdebutantS
SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE
43vacantŞEF SERVICIUgr. I
44consilierIsuperiorS5
45consilierIsuperiorS5
46consilierIsuperiorS3
47VacantconsilierIprincipalS
48VacantconsilierIdebutants
49VacantinspectorIasistentS
50VacantconsilierIprincipalS
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENŢI PERSONALI
51consilierIsuperiorS5
52consilierIsuperiorS5
COMPARTIMENTUL COMUNICARE
RELAŢII CU PUBLICUL- EXPERT LOCAL
53Vacantinsp de specialitateIIS
54consilier (expert local romi)IIS
"COMPARTIMENTUL, STRATEGII "
MONITORIZARE ŞI RELAŢII CU ONG
55consilierIprincipalS1
56consilierIsuperiorS5
57inspector IprincipalS2
58Vacantinsp.de specialitate IIS
59Vacantasistent socialS
CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ
PENTRU ADULŢI - ADĂPOST DE NOAPTE
60VacantCOOD CENTRUgr.IIS
61asist.med.princip.S5
62asistent social specialistS4
63asist.med.princip.PL5
64asistent social principalSSD3
65lucrător socialM5
66lucrător socialM5
67Vacantlucrător socialM
68infirmierăIM3
69infirmierIM5
70muncitor calificatIM5
71asistent medicalPL3
72Vacantasistent social debutantS
73Vacantpsiholog stagiarS
74Vacantasistent medicalPL
75Vacantmuncitor calificatIM
76Vacantmuncitor calificat IM
77Vacantîngrijitor (curăţenie)M
CENTRUL CREŞE ÎN SISTEM PUBLIC
78ŞEF CENTRUgr.II S
79asistent medical principalPL5
80asistent medical principalS5
81inspector de specialitateIAS5
82asistent medical principalPL4
83asistent medicalPL5
84asistent medical principalS5
85VacantmedicS
86VacantpsihologS3
ASISTENTE MEDICALE
87asistent medicalPL3
88Vacantasist.medicalS
89asistent medical PL3
90asist.medicalPL4
91asistent medical principalPL4
92asistent medical principalPL3
93asistent medical principalPL5
94asistent medical principalPL2
95Vacantasistent medicalPL
96Vacantasistent medicalPL
97Vacantasistent medicalPL
98Vacantasistent medicalPL
INFIRMIERE
99infirmierăM4
100infirmierăM5
101infirmierăM4
102infirmierăM5
103infirmierăM5
104infirmierăM3
105infirmierăM5
106infirmierăM
107VacantinfirmierăM
108infirmierăM1
109infirmierăM5
110infirmierăM5
111infirmierăM5
112infirmierăM3
113infirmierăM5
114infirmierăM4
115infirmierăM2
116infirmierăM5
117infirmierăM4
118infirmierăM5
119Vacant infirmierăM
120infirmierăM4
121infirmierăM5
122infirmierăM1
123Vacant infirmierăM
124Vacant infirmierăM
125Vacant infirmierăM
126Vacant infirmierăM
REFERENŢI - INSPECTORI
127referentIAM3
128referentIAM3
129Vacantinspector specialitateII
130Vacantinspector specialitateII
131inspector specialitateIS4
132VacantadministratorIIM
133administratorIM5
134referentIM
135referentIAM5
136referent IM
137referent educatorIM4
138referentIAM5
139referentIAM5
140referent educatorIIM
141referent educatorIIM
142referent educatorIIM
MUNCITOR/BUCĂTĂREASĂ
143muncitor calificat(bucătăreasă)IM5
144muncitor calificat(bucătăreasă)IM5
145muncitor calificat(bucătăreasă)IM5
146muncitor calificat(bucătăreasă)IM4
147muncitor calificat(bucătăreasă)IIM
148muncitor calificat(bucătăreasă)IIM
ÎNGRIJITOARE
149îngrijitoare (curățenie)M5
150îngrijitoare (curățenie)M5
151VacantîngrijitoareM
152VacantingrijitoareM
153VacantingrijitoareM
154spalatoreasaM4
155îngrijitoare (curățenie)M4
CENTRUL SOCIAL PRICHINDEL
156VacantCOORD. CENTRUgr.IIS
157inspector specialitateIS3
158referentIAM5
159referentIAM5
160muncitor calificat(bucătăreasă)IM5
161infirmierăIM5
162infirmierăM5
163asistent medical principalPL2
164îngrijitoareM5
165Vacantinspector specialitateIIS
166Vacantmuncitor calificat(bucătăreasă)M
CENTRUL SOCIAL DE SERVICII
MEDICALE
167ŞEF CENTRUgr.IIS
MEDICI ŞCOLARI
168medic specialistS5
169medic specialistS5
170medic primarS5
171medic primarS3
172medic specialistS4
173medic specialistS3
174medicS5
175medicS3
176medicS5
MEDICI DENTIŞTI
177medicS4
178medicS1
179medicS1
180medicS1
ASISTENŢI MEDICALI ÎN CABINETE
MEDICALE ŞCOLARE
181Vacantasist.med.PL
182asist.med.principPL5
183asist.med.PL2
184asist.med.principS2
185asist.med.principPL4
186Vacantasist.med.PL
187asist.med.principS5
188asist.med.principPL5
189asist.med.principPL5
190asist.med.principPL5
191asist.med.principPL5
192Vacantasist.med.PL
193asist.med.principPL5
194Vacantasist.med.PL
195Vacantasist.med.PL
196asist.med.principS5
197asist.med.principPL5
198asist.med.principPL5
199asist.med.principPL5
200asist.med.principPL5
201asist.med.principPL4
202asist.med.principPL3
203asist.med.principPL3
204asist.med.PL5
205Vacantasist.med.PL
206asist.med.principS3
207asist.med.principPL5
208asist.med.principPL4
209asist.med.principPL2
210asist.med.principS3
211asist.med.principS5
212asist.med.principS4
213asist.med.principPL4
214asist.med.principPL5
215asist.med.PL4
216asist.med.principPL4
217asist.med.PL4
218asist. med.PL1
219asist.med.PL4
220asist.med.PL1
ASISTENŢI COMUNITARI
221Vacantasist.med.principPL
MEDIATORI SANITARI
222Vacantmediator sanitarM
223Vacantmediator sanitarM
224Vacantmediator sanitarM
CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL ALTER EGO
225VacantCOORD.CENTRUgr.IIS
226asist. social specialistS3
227psiholog specialistS3
228educator S4
229educator S3
230educator S2
231consilier IAS4
232muncitor calificatIM4
233îngrijitor curățenieM3
234Vacantasist. social practicantS
235Vacantasist. social practicantS
236asist. med.PL1
237Vacantconsilier juridic IAS
350 ASISTENŢI PERSONALIasist. pers. deb.M
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE48
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE6
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE42
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 5
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE539
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE587
Director executivServiciulResurseUmaneSalarizare
Balaj Adrian IoanSuceveanu Daniela
Președinte de ședință Secretar general
Crăciun Ciprian DumitruMihaela Maria Racolța