Hotărârea nr. 107/2020

Hotărârea nr.107/25.06.2020 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă”

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 107/25.06.2020

privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul
"Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă"

 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27032/18.06.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27034/18.06.2020 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 27035/18.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere prevederile H.C.L. Satu Mare nr. 120/25/04/2013 privind participarea municipiului Satu Mare ca şi membru fondator în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Oraşe Europene de Graniţă (Európai Határvárosok Európai Területi Társulás),
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 52/2008,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. f) și art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1 Se aprobǎ asigurarea contribuţiei proprii ce revine autorităţii administraţiei publice locale al Municipiului Satu Mare aferente proiectului "Funcţionarea pentru anul 2020 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oraşe

Europene de Graniţă" reprezentând 31 % din valoarea totală a proiectului aferentă municipiului Satu Mare, cât și asigurarea fondurilor necesare implementǎrii proiectului anterior menţionat.

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0