Hotărârea nr. 104/2020

Hotărârea nr. 104/25.06.2020 privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – Submasura 15.1 – “Plăți pentru angajamente de silvomediu” PNDR 2014-2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.104/25.06.2020
privind acordul Consiliului Local Satu Mare pentru depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferente Măsurii 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" - Submasura 15.1 - "Plăți pentru angajamente de silvomediu" PNDR 2014-2020

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27102/ 19.06.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27101/ 19.06.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 27100/ 19.06.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin care suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor "Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu",
Luând în considerare adresa Ocolului Silvic Satu Mare înregistrată sub nr. 27085/19.06.2020 prin care ne comunică posibilitatea de accesare de fonduri prin Măsura 15 - "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" prin care se va putea micșora presiunea asupra pădurii, în ceea ce privește exploatarea și valorificarea masei lemnoase recoltate conform amenajamentului silvic în vigoare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Adoptă prezenta,

 

 


HOTĂRÂRE

 

 


 

Art.1. Se aprobă instrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferent Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014-2020.


Art.2. Se aprobă depunerea de către Municipiul Satu Mare a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferent Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, Submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu".

 

Art.3.Se aprobă împuternicirea domnului Kereskényi Gábor, primar al Municipiului Satu Mare, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Satu Mare pentru accesarea schemei de ajutor de stat " Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014 - 2020, sesiunea 3/2020.

 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, domnul Kereskényi Gábor.

 

Art.5.Prezenta Hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și prin intermediul Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății se comunică, Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură și Ocolului Silvic Satu Mare .

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                      Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0