Hotărârea nr. 100/2020

Hotărârea nr.100/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare Centru Creșe în Sistem Public

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 100/25.06.2020

privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare  Centru Creșe în Sistem Public

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27264/19.06.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr.27265/19.06.2020, în calitate de inițiator, Raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr. 4382/19.06.2020, raportul de specialitate al Direcției economice, înregistrat sub nr. 27290/22.06.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere reglementările cuprinse la art. 2 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor, completată cu Legea nr. 272/2009,
Văzând prevederile Legii nr.1/2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d) , alin.(3) lit. e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr. 8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creşe în Sistem Public, ca unitate fără personalitate juridică, cu program de lucru zilnic, cu un număr maxim de 40 locuri.

          (2) Creșa își va desfășura activitatea în spațiile ce vor fi puse la dispoziție cu titlu gratuit de către Parohia Reformată nr. II Satu Mare, în imobilul situat în municipiul Satu Mare Wolfenbutel nr. 8-10, începând cu data de 1 august 2020.


Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare organizării şi funcționării Creșei se va realiza din bugetul local, din contribuțiile părinților/reprezentanților legali, din donații şi sponsorizări, precum şi din alte surse constituite conform legii, prin bugetul Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creșe în Sistem Public.

 

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa  

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0