Hotărârea nr. 10/2020

HOTĂRÂREA nr. 10/30.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

 

HOTĂRÂREA nr. 10/30.01.2020
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
evaluării anuale a managementului la
instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare


 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 4262/23.01.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 4263/23.01.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, înregistrat cu nr. 4264/23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă constituirea comisei de evaluare a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi a celei de soluţionare a contestaţiei, în componenţa numerică şi nominală prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiile constituite.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, comisiilor constituite.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                     Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                           Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 10/31.01.2019
                                                        
CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1

 Prezentul regulament, împreună cu anexele lui, reglementează funcţionarea sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionării în municipiul Satu Mare, în scopul întreţinerii şi exploatării locurilor de parcare şi staţionare, modul de desfăşurare  a activităţilor de control al staţionarilor în zonele aprobate de Consiliul local.

 

Art.2    

Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru administrarea parcărilor publice, în Municipiul Satu Mare în conformitate cu reglementările, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în:

·         Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată;

·         Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil;

·         Legea nr. 554/2004 , a contenciosului administrativ;

·         Legea nr.143/2014 pentru modificarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;

·         Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război;

·         Decret- Lege nr.118/1990 republiat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice de dictatura instaurată în Romania cu începere de la 6   martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

·         Hotărârea nr. 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederiolr Legii 448/2006 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

·         O.G. nr. 71/2002, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

·         O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 180/2002;

·         O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Hotărârea  nr.965/2016 privind modificarea și completarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G nr.1391/2006

·         Legea nr. 421/2002, actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

·         H.G. nr.156/2003 pentru aplicarea normelor metodologice a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

·         H.G. nr. 955/2004, actualizată, pentru aprobare reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

·         Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2002;

·         H.G. nr. 1391/2006, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002;

·         Legea nr. 38/2003, actualizată,  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

·         O.G. nr. 43/1997, republicată şi reactualizată, privind regimul juridic al drumurilor;

·         Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

·         Legea nr. 51/2006, actualizată,  a serviciilor comunitare de utilităţi publice

·         Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale;

·         Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;

·         Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

·         Legea nr.61/1991 republicată privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

·         Normativ pentru proiectarea parcajelor autoturismelor în localităţile urbane, indicativ   P132/1993 aprobat prin Ordinul 10/N din 06.04.1993 de Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.         

Art.3 

Gestionarea parcărilor cu plată din municipiul Satu Mare, controlul autovehiculelor staţionate neregulamentar, în zona de aplicare a sistemului şi sancţionarea contravenţională a proprietarilor/deţinătorilor/ uitilizatorilor autovehiculelor, au ca  scop :

-fluidizarea traficului rutier;

-descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens;

-facilitarea accesului la obiectivele de interes public, judeţene şi municipale;

-încurajarea circulaţiei pietonale în zone cu valoare de patrimoniu;

-optimizarea transportului în comun;

-diminuarea problemelor legate de parcarea la domiciliu şi cea la destinaţie;

-asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă, fără blocări de circulație şi accidente;

-protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare.

 

Art.4

 Sistemul de control al staţionărilor si opririlor precum si de administrare  a zonelor de parcare la domiciliu (reşedinţă),  se aplică pe întregul domeniu public şi privat din municipiul Satu Mare. Prevederile referitoare la transportul de persoane sau marfă şi transportul în regim de taxi se aplică pe întreaga suprafaţă a municipiului Satu Mare. Sistemul de administrare a parcărilor cu plată, respectiv controlul limitarea staționărilor și opririlor în perimetru acestora, se aplică în porţiunile aprobate de Consiliul Local, conform prevederilor din prezentul Regulament şi a legislaţiei în domeniu, în zonele delimitate cu indicatoare de circulaţie.

 

Art.5

 În toate zonele de aplicare a sistemului de parcare cu plată, staţionarea este permisă numai pe bază de tichet, abonamente de parcare sau prin sistemul de plată a taxei de parcare prin SMS (autotaxare),în funcţie de zonă, cumpărate anticipat, şi numai pe porţiunile semnalizate cu indicatoarele de circulaţie, aprobate în anexele prezentului regulament. Taxarea staţionărilor se face în perioada saptamânii de Luni până Vineri  în intervalul orar 08-17.

Zonele şi străzile din sistem sunt definite în Anexa nr.1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 13 și Anexa 14 la prezentul Regulament. Staţionarea în alte locuri decât cele desemnate prin panouri de circulaţie pentru parcare, va fi sancţionată  contravenţional. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje rutiere. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul lânga altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru staţionare.

Indicatoarele de staţionare sau parcare, definite în Anexa nr.4 şi Anexa nr.5 la prezentul Regulament conţin, pe lângă semnul distinctiv de parcare, informaţii cu privire la :

-Denumirea serviciului, adresa, telefon;

-Temeiul legal de funcţionare;

-Programul de parcare cu plata;

-Restricţii;

- Sancțiunile aplicate;

-Punctele de achiziţionare a tichetelor de parcare, tariful practicat în zonă şi instrucţiuni pentru plata prin SMS.

 

Art.6 

(1)Staţionarea autovehiculelor în locurile şi intervalele de timp specificate la Art.5, este permisă numai cu tichete/ abonamente de parcare cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform instrucţiunilor de folosire a tichetelor şi abonamentelor, tipărite pe acestea, respectiv cu autotaxarea prin SMS şi conform cu prevederile prezentului regulament.

Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, cu următoarele excepţii:

            a)-vehiculele corpului diplomatic;

b)-vehiculele folosite pentru intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, M.A.P.N. );

c)-motorete, motociclete, scutere;         

d)- vehiculele aflate in misiuni aparţinând Serviciului de Ambulanţă, unităţilor speciale ale S.R.I., S.P.P., S.I.E., Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Poliţiei Locale, S.M.U.R.D., Ministerul Public, celor destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare,

(2) În cazul sancționării utilizatorilor autovehiculelor prevăzute mai sus, acestia se vor  prezenta la sediul operatorului și va depune copie după ordinul de serviciu sau documentul justificativ care să ateste deplasarea în interes de serviciu.

           

Art.7 

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.    autovehicul - orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care circulă frecvent pe drumurile publice şi care serveşte la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări;

2.    autovehicul parcat – autovehicul oprit/staţionat într-un loc special rezervat acestui scop şi amenajat ca atare;

3.    vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

4.    vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra autovehiculului

5.    exploatarea parcării – efectuarea unor operaţiuni ce vor duce la obţinerea unor venituri din perceperea unor taxe sau tarife pentru folosirea pe o anumită perioadă de timp (oră, lună, an), a unui spaţiu special destinat parcării vehiculelor;

6.    domeniu public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

7.    panouri de semnalizare – panouri utilizate pentru direcţionarea circulaţiei către locurile de parcare;

8.    panouri de afişaj – panouri informative cuprinzând toate elementele de identificare şi de utilizare a parcărilor; parcări publice cu plată – parcări amenajate pe domeniul public sau privat al Municipiului Satu Mare, destinate staţionării pe timp limitat a autovehiculelor pentru care ocupanţii au obligaţia achitării unei taxe de parcare, stabilită prin hotărârea consiliului local;

9.     parcare - staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător (art.63 alin. 4 din O.U.G. nr.195/2002);

10. oprirea -  imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute , conform (art.63 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002);

11. staţionare - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată mai mare de  5 minute (art.63 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002);

12.  parcajspaţiul destinat în mod special staţionării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare sau marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau restul domeniului public şi privat;

13. parcaj public – totalitatea parcajelor amenajate în condiţiile stipulate la pct.11. aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Satu Mare;

14. parcaj public cu plată – parcaj amenajat pe domeniul public sau privat al Municipiului Satu Mare, pentru folosirea căruia se percepe o taxă sau un tarif de staţionare şi care poate fi gestionat prin gestiune directă de către autoritatea administraţiei publice locale sau gestiune indirectă de către un agent economic, amenajat în condiţiile prevăzute la pct.11);

15. parcaj privat – orice parcaj amenajat conform pct.11. pe un teren proprietate privată;

16. parcaj de reşedinţă – orice parcaj amenajat la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, destinat utilizării de locatarii acestor imobile,

17. parcaj rezervat – parcaj destinat societăţilor bancare, unităţilor hoteliere și societăților comerciale – locuri de parcare aflate la o distanţă mai mică de 30 m de societăţi bancare sau unităţi hoteliere, care pot fi atribuite spre folosinţă contra cost  prin încheierea unui contract de rezervare.

18. parcaj rezervat pentru persoane cu handicap – locuri amenajate în parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare pentru persoane cu handicap inscripţionate cu semnul internaţional pentru persoane cu handicap;

  19. taxi – autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza autorizaţiei eliberate cf. L38/2003, poate executa transporturi în regim de taxi;

 20. activitate de transport în regim de taxi – activitate de preluare, transport şi lăsare la destinaţie a clienţilor, bagajelor acestora şi eliberarea de acte doveditoare ale transportului la cererea clientului;

21. partea carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinat circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;

22. trotuar – spaţiu longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor  (art.6 pct.33 din O.U.G nr.195/2002);

23. marcaj rutier – este un mijloc care serveşte la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic; acesta pote fi folosit singur sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră, pe care îl completează sau îi precizează semnificaţia(art.75 al.1 din H.G 1391/2006 modificată şi completată).

24. automat tichete parcare – aparat de taxare; automat electronic pentru eliberat tichete prin intermediul căruia se încasează anticipat taxele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de staţionare a mijloacelor auto pe locurile de parcare.

25. dispozitiv unic de blocare a accesului la parcare – dispozitiv de blocare a accesului în parcarea rezervată, al cărui model va fi aprobat în Comisia de Siguranţă a Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

26. sistem taxare sms - autotaxarea - plata parcării cu telefonul mobil

27. abonamente, tichete şi legitimaţii parcare – formulare tipizate folosite;

28. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipurilor respective, care au utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă;

29autovehicul hibrid – autovehicul cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe autovehicul) pentru a-i asigura propulsia; autovehiculul electric hibrid este asimilat autovehiculului hibrid.

 

Art.8  Aplicarea prezentului regulament se face de către Administraţia Domeniului Public, denumit în continuare OPERATOR  sau de către Poliţia Locală Satu Mare.

 

Art.9 Este garantat accesul oricărui utilizator în aria de aplicare a sistemului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. Operatorul va permite accesul celor interesaţi la informaţiile publice privind prezentul regulament.

 

CAP. II

DELIMITAREA ZONEI DE APLICARE A SISTEMULUI

DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR

 

Art.10

Zona de aplicare a sistemului de administrare a parcărilor, planul de reglementare a staţionărilor in interiorul zonei de aplicare, precum şi împărţirea zonei de aplicare în zone tarifare, sunt definite prin Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Modificarea planului de reglementare a staţionărilor, precum şi a zonificării tarifare, se face  cu aprobarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare, la propunerea operatorului.

Locurile de staţionare sunt delimitate pe zone cu trafic auto intens, respectiv trafic mediu, amplasarea unor instituţii de interes public şi servicii de interes judeţean şi municipal, activitate comercială intensă, în funcţie de următoarele elemente:

a)-caracteristicile zonei unde sunt amplasate locurile de parcare;

b)-scopurile urmărite pentru îndeplinirea obiectivului principal;

c)-capacitatea funcţională a parcării auto.

 

 

Art.11

ZONELE TARIFARE  din aria de aplicare a sistemului sunt urmatoarele:

a) Zona tarifara I   -”B” - definită în Anexa nr. 1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.13 și Anexa nr.14 la prezentul Regulament, în care staţionarea este permisa numai cu abonamente de parcare, tichete cumpărate anticipat, uitilizarea automatelor de  tichete parcare şi plată prin utilizarea sistemului de plata prin SMS.

b) Zona tarifară II - “A” pentru staţionare cu durată limitată, definită în Anexa nr. 1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 la prezentul Regulament,  în care staţionarea autovehiculelor sau a remorcilor, este permisă numai cu tichete tip “JUMĂTATE” şi tip “ÎNTREG”, corespunzătoare zonei tarifare I, cumpărate anticipat, prin utilizarea automatelor de tichete parcare din zona respectivă şi utilizarea sistemului de plată prin SMS. Staţionarea cu abonamentul tip “LOCATAR” este permisă numai pentru posesorii de autovehicule ce domiciliază în această zonă.

Tichetele valabile în zona tarifară I “B”, sunt definite în prezentul regulament, la Art.12.

Tichetele valabile  în zona specială “A”, sunt definite în prezentul regulament, la Art.12.

Abonamentele valabile în zona tarifară I “B”, sunt definite în prezentul regulament,  la Art.18,  după caz.

Abonamentele tip “LOCATAR”, valabile în toate zonele, după caz, este definită în prezentul regulament, la Art.18 .

Plata taxei de parcare prin SMS, valabilă în toate zonele, este definită în prezentul regulament la art.20.

 

CAP. III

TICHETE, ABONAMENTE DE PARCARE, AUTOTAXARE (SMS)

 

Art.12

Tichetele se pun în vanzare în cinci tipuri şi ele asigură drept de staţionare, după cum urmează:

a) Tichete  tip “JUMĂTATE ” zona A;

-½ oră în zona tarifară  (“A”)

b) Tichete  tip “JUMĂTATE ” zona B;

-½ oră în zona tarifară (“B”)

c) Tichete tip “ÎNTREG” zona A:

-1  oră în zona tarifară  (“A”)

d) Tichete tip “ÎNTREG” zona B:

-1  oră în zona tarifară  (“B”)

e) Tichete tip  “ ZI ”: - timp de staţionare nelimitat, în ziua folosirii tichetului, în zona tarifara  (“B”), cu excepţia zonei speciale  (“A”).

 

Art.13  Tarifele pentru abonamente de parcare şi pentru tichete se propun de către operator, şi se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Satu Mare, conform Art.12 din prezentul Regulament.

 

Art.14 Timpul de parcare conferit de tipul tichetului şi de zona tarifară, poate fi mărit prin validarea consecutivă în timp, ca perioadă de valabilitate, şi expunerea mai multor tichete sau trimiterea mai multor SMS-uri.

 

Art.15

Validarea tichetelor se face prin marcarea cu “X” sau răzuirea spaţiilor de pe tichet, corespunzătoare lunii, zilei, orei şi minutului sosirii la locul de parcare. Tichetul validat se expune în interiorul autovehiculului, pe bord, într-un loc ce permite controlul validităţii acestuia. Tichetul astfel validat şi expus, permite staţionarea pe durata timpului corespunzător tipului de tichet şi zonei tarifare de staţionare. În cazul achiziţionării tichetelor de parcare de la automatele de tichete parcare nu este nevoie de validare, acestea având înscripţionate perioada de valabilitate. Tichetele eliberate de automatele de  tichete parcare  se expun în interiorul vehiculului, pe bord, într-un loc ce permite controlul validităţii acestuia.

 

Art.16

Tichetele vor fi puse în vânzare prin unităţi comerciale, prin puncte de difuzare a presei, magazine, librării, benzinării sau prin intermediul unor vânzători ambulanţi, prin grija operatorului, prin aparate automate tip “automat tichete parcare”. Reţeaua de distribuţie organizată, trebuie să conţină  unităţi comerciale cu orar de funcţionare 08-17, din care o parte situate în afara zonei de aplicare a sistemului de parcare. Vânzarea tichetelor se face în baza unui contract de colaborare cu agenţii economici. Operatorul va putea negocia comisionul acordat agentului economic pentru vânzarea tichetelor de parcare până la limita a 20% pentru plata pe loc în numerar şi pâna la limita a 10% pentru plata la 15 zile prin ordin de plata.

 

Art.17

Abonamentele de parcare se eliberează de operator, care are obligaţia de a ţine evidenţa abonamentelor emise. Abonamentele de parcare asigură staţionarea pe timp nelimitat în zonele tarifare pentru care se emit. Sumele provenite din vânzarea abonamentelor de parcare se fac venit propriu al operatorului.

 

Art.18  Tipuri de abonamenete eliberate:

(1) ABONAMENT “LOCATAR”

 Se eliberează anticipat pe o perioadă de un an calendaristic, numai persoanelor fizice domiciliate în interiorul zonei de aplicare a sistemului, pentru maximum 2 (două) vehicule şi asigură drept de staţionare în imediata vecinătate a domiciliului (pe o rază de până la 100 metri). Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate şi certificat de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă, fiind obligatoriu ca ambele să aibă trecuta adresa unde se solicită abonamentul. De acest abonament pot beneficia şi persoanele fizice care fac dovada că locuiesc, în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară, în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare şi au viză de domiciliu flotant la respectiva adresă. Pentru abonamentele de locatar eliberate în timpul anului bugetar se percepe o taxă lunară de referinţă calculată proporţional pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului şi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local  Satu Mare.

De acest tip de abonament beneficiaza si persoanele care domiciliaza in zona tarifara B si poseda un autoturism achzitionat in baza unui contract de leasing.

Abonamentul de parcare se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu codul tronsonului aferent adresei de domiciliu a proprietarului (sau a posesorului, după cazurile enumerate mai jos) şi este netransmisibil.

Codurile tronsoanelor aferente adreselor de domiciliu vor fi stabilite prin decizia  directorului general al Administraţiei Domeniului Public, cu scopul de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale proprietarilor.

Copia după actul  doveditor  se arhivează, obligatoriu, de către operator.

Pentru zona speciala A abonamentul de tip Locatar, este valabil doar pentru persoanele care domiciliază în această zonă tarifară. Acest tip de abonament nu va fi eliberat persoanelor care deţin garaje în zona de administrare a parcărilor. În acest sens, solicitanţii vor face o declaraţie scrisă, pe proprie răspundere.

Pe timpul parcării este obligatorie afişarea abonamentului pe bordul autoturismului, la vedere în aşa fel încât să se vadă toate datele înscrise pe acesta.

Abonamentul de parcare tip LOCATAR este valabil pentru parcarea respectivă fără ocuparea unui loc de parcare în exclusivitate.

(2) ABONAMENT  PERSOANĂ JURIDICĂ

Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor juridice, şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară I (“B”).

 Eliberarea abonamentului se face pe bază certificatului de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă.

Abonamentul de parcare se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al autovehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

Acest tip de abonament nu este valabil în zona  specială  “A”.

Pe timpul parcării este obligatorie afişarea abonamentului pe bordul autoturismului, la vedere în aşa fel încât să se vadă toate datele înscrise pe acesta.

Abonamentul de parcare tip PERSOANĂ JURIDICĂ este valabil pentru parcarea respectivă fără ocuparea unui loc de parcare în exclusivitate.

(3) ABONAMENT PERSOANĂ FIZICĂ

 Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară I (“B”).

Eliberarea abonamentului se face pe bază certificatului de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă.

Abonamentul de parcare se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al autovehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

O persoană fizică poate solicita  acest tip de abonament  pentru zona “B” în cazul în care face dovada că este  posesorul  autovehiculului, în baza următoarelor acte:

1)-contract de vânzare-cumparare;

2)-contract de comodat , autentificat notarial;

3)-contract de leasing;

4)-hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, alte acte legale.

Copia după actul  doveditor  se arhivează, obligatoriu, de către operator.

Acest tip de abonament nu este valabil în zona  specială  “A”.

Pe timpul parcării este obligatorie afişarea abonamentului pe bordul autoturismului, la vedere în aşa fel încât să se vadă toate datele înscrise pe acesta.

Abonamentul de parcare tip Persoana FIZICA este valabil pentru parcarea respectivă fără ocuparea unui loc de parcare în exclusivitate.

(4) ABONAMENT “LA PURTĂTOR”:

 Se eliberează anticipat pentru perioade de o lună, un trimestru, un semestru sau un an calendaristic, persoanelor fizice şi juridice, şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat, în locurile de staţionare semnalizate din zona tarifară I (“B”).

Eliberarea abonamentului se face pe bază certificatului de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă.

Abonamentul de parcare se inscripţionează cu un cod ales de purtător, şi este transmisibil.

Acest tip de abonament nu este valabil în zona specială  “A”.

Pe timpul parcării este obligatorie afişarea abonamentului pe bordul autoturismului, la vedere în aşa fel încât să se vadă toate datele înscrise pe acesta.

Abonamentul de parcare tip LA PURTĂTOR este valabil pentru parcarea respectivă fără ocuparea unui loc de parcare în exclusivitate.

În afară de situaţia prevăzută la art.18 (1), din prezentul regulament, pentru zona specială “A” nu se eliberează abonamente de parcare!

 

(5) ABONAMENT TAXI

 Se eliberează anticipat pentru perioade de un semestru sau un an calendaristic titularilor de autorizații pentru activitatea de taxi, eliberate de Primăria Satu Mare.

Eliberarea abonamentului de parcare se face prin prezentarea autorizației pentru activitatea  de taxi eliberată de Primăria Municipiului Satu Mare.

Abonamentul de parcare se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al autovehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.

Pentru taximetrele autorizate în timpul anului bugetar se percepe o taxă calculată proporţional cu lunile calendaristice rămase până la sfârşitul anului. Taxa lunară de referinţă este aprobată prin hotarâre a Consiliului Local .

Abonamentele pentru utilizarea locurilor de aşteptare TAXI sunt valabile numai în staţiile de aşteptare taxi desemnate prin lista aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Satu Mare.

 

Art.19

(1) În cazul pierderii abonamentului de orice tip, posesorul poate solicita eliberarea unui alt abonament depunând o declaraţie pe proprie răspundere la casieria operatorului, în baza căreia se va verifica dacă a fost posesorul unui abonament de parcare, urmând ca eliberarea noului abonament să se facă dupa achitarea contravalorii tipizatului.

(2) În cazul  solicitării preschimbării abonamentului de orice tip, posesorul poate solicita eliberarea unui alt abonament depunând o cerere la casieria operatorului,la care va anexa abonamentul de parcare eliberat anterior și va prezenta  certificatul de înmatriculare având inspecția tehnică periodică valabilă al autovehiculului pentru care se dorește eliberarea unui nou abonament de parcare, urmând ca eliberarea acestuia să se facă dupa achitarea contravalorii tipizatului.

(3) În cazul în care posesorul unui abonament de parcare de orice tip dorește să renunțe la el, va depune în acest sens o cerere adresată conducerii operatorului, prin intermediul căreia poate solicita restituirea diferenței contravalorii abonamentului de parcare, calculată de la data înregistrării cererii și până la finalul perioadei de valabilitate a abonamentului. La aceasta va anexa abonamentul de parcare.

 

 Art.20  Sistemul de parcare cu autotaxare prin SMS

          Pentru plata parcării cu telefonul mobil se va trimite un SMS la numărul de telefon 7417 valabil în reţelele Orange, Telekom, Digi şi Vodafone, mesajul conţinând obligatoriu numărul de înmatriculare al autoturismului și codul zonei tarifare unde se dorește parcarea (ex: 251SM01ABC pentru Zona “A” și 252SM01ABC pentru Zona “B”).

După înregistrare, utilizatorul va primi un SMS de confirmare care va conţine obligatoriu numărul de înmatriculare şi timpul de staţionare alocat.

Timpul minim de achitare a parcării prin sms va fi de 1 oră.

Operatorul poate să modifice  când este  necesar o parte sau în întregime condiţiile de utilizare a sistemului de plată a parcării cu telefonul mobil, cu notificarea utilizatorilor şi modificarea instrucţiunilor.

Sistemul va permite de asemenea posibilitatea de definire de noi taxe şi parametrizarea datelor din normele legale astfel încât orice modificare a legislaţiei să poată fi operată uşor şi să se regăsească în toate modulele aplicaţiei de la momentul intrării în vigoare, fără a fi necesare alte operaţii

CAP. IV

REZERVAREA LOCURILOR DE PARCARE

I.       ADMINISTRAREA PARCĂRILOR PUBLICE LA REŞEDINŢĂ

 

Art. 21

Se pot rezerva locuri de parcare în parcările  amenajate, dotate cu marcaj rutier privind delimitarea locurilor de parcare şi indicatoare rutiere de semnalizare a parcării, de tip reşedinţă, de pe raza municipiului Satu Mare, cu excepţia zonelor de parcare cu plată, la cererea cetăţenilor sau a societăţilor care domiciliază sau au sediul social în imobilele arondate acestora.

 

Art. 22

Facilitatea de rezervare se acordă în perioada de timp cuprinsă între orele 0-24. Rezervarea unui loc de parcare tip reşedinţă nu are caracter obligatoriu pentru cetăţeni.

 

Art. 23

(1) În măsura posibilităţilor, în parcările tip reşedinţă aferente unui imobil, pe bază de cerere scrisă către Operator, se va atribui câte un loc de parcare fiecarei locuinţe sau sediu social, cu condiţia ca solicitantul să aibă în proprietate sau posesie un autoturism, un moped sau o motocicletă şi să nu deţină garaj.
(2) În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, locatarii pot  rezerva mai multe locuri de parcare pentru o locuinţă/sediu social sau se pot atribui şi pentru solicitanţii din imobilele apropiate, cărora nu le-au fost repartizate locuri în parcarea aferentă acestora.

(3) În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă, Operatorul va evalua posibilitatea de atribuire a maxim două locuri pentru fiecare locuinţă/sediu social în tronsoanele de parcare învecinate.

(4) Operatorul va realiza măsurători specifice cu privire la inventarierea locurilor de parcare, va face schiţa fiecărei parcări şi va face demersuri pentru obţinerea avizelor legale de la Comisia de Siguranţa Circulaţiei Satu Mare.

(5)  În perioada 15 februarie - 30 noiembrie a fiecărui an operatorul va înregistra de la solicitanţi cereri de rezervare Tip, care vor fi analizate şi avizate de către o comisie numită la nivelul operatorului. Solicitanţii a căror cereri au primit aviz favorabil li se vor atribui locuri de parcare în regim de rezervare la reşedinţă doar după îndeplinirea tuturor condiţiilor tehnice şi juridice pentru fiecare parcare şi după achitarea abonamentului de parcare tip REŞEDINŢĂ.

(6) Cererile pentru rezervare Tip (Anexa 9) vor fi însoţite de următoarele documente:

- acte privind domiciliul/sediul social: copie act identitate, act de proprietate, contract de închiriere , act de donaţie sau moştenire;

- copie după certificatul de înmatriculare având inspecția tehnică periodică valabilă al autovehiculului /mopedului/motocicletei deţinute în proprietate sau posesie;

- documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului/mopedului/motocicletei: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, încredinţare autentificate cu excepţia rudelor de gradul I;

- certificat de încadrare într-o grupă cu handicap (dacă este cazul);

-declaraţia pe propria raspundere că nu deţine garaj pe domeniul public.
(7) Depunerea unei cereri cu privire la rezervare nu garantează atribuirea unui loc de parcare.
(8) Nu se atribuie locuri de parcare la reşedinţă/sediu social pentru vehicule  destinate transporturilor de persoane sau de mărfuri de orice natură, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşesc masa de 3,5 tone sau lungimea de 5 metri , cu excepția autoturismelor.

(9) În situația in care numarul de solicitări pentru locurile aferente unei parcări este mai mare decât numărul acestora, se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare domiciliu, operatorul fiind indreptățit să redistribuie  din locurile de parcare atribuite in anii  anteriori persoanelor care beneficiau de 2 sau mai multe locuri de parcare. Se va redistribuii locul cel mai apropiat de domiciliul noului solicitant.

 

Art. 24

(1) Fiecărui tronson de parcare supus rezervării i se va aloca un cod unic de identificare, i se va aplica marcaj rutier şi i se vor monta indicatoare rutiere specifice, în conformitate cu normele legale, iar fiecare loc de parcare va fi numerotat individual, conform schiţei.

(2) Indicatoarele rutiere cu privire la rezervare vor conţine, pe lângă semnul distinctiv de parcare, informaţii cu privire la denumirea Operatorului, adresa, telefon, temeiul legal de funcţionare, programul de rezervare, avertizări cu privire la sancţiunile contravenţionale
(Anexa 11 la prezentul Regulament).

 

Art. 25

(1) După parcurgerea procedurii, respectiv prezentarea certificatului de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă, urmată  de tipărirea TRIMITERII CĂTRE CASIERIE   şi achitarea taxei aferente solicitantul va primi abonament de parcare tip REŞEDINŢĂ pentru anul în curs, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reşedinţă.

(2) În cazul în care solicitantul unui loc de parcare la reşedinţă a cărui cerere a fost avizată favorabil nu achită tariful aferent rezervării în termen de 30 de zile de la data atribuirii sau a tipăririi Trimiterii către casierie, va pierde locul de parcare, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.

(3) Persoanele  care beneficiază de rezervarea unui loc de parcare și care doresc schimbarea acestuia în același parcaj sau în unul învecinat vor depune o cerere în acest sens la sediul operatorului, care va fi soluționată în limita disponibilităților.

 

Art. 26

Rezervarea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie) .

Reînnoirea valabilităţii abonamentului va putea fi efectuată până la data de 31 ianuarie a anului următor iar plata va avea în vedere tot anul calendaristic.

 

Art. 27

Depăşirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivarea invocată de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil şi atribuirea sa solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare.

Utilizatorul care, prin neachitarea taxei anuale până la data de 31 ianuarie a anului în curs, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare poate depune o nouă cerere care va putea fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată.

 

Art. 28

Obligaţia şi responsabilitatea de a reînnoi abonamentul de parcare tip REŞEDINŢĂ până la data de 31 ianuarie revine în exclusivitate solicitantului. Administraţia Domeniului Public nu are obligaţia de a atenţiona sub nici o formă beneficiarii locurilor de  parcare referitor la  necesitatea  reînnoirii  până  la  data  de 31 ianuarie.

 

 

Art. 29

(1)După finalizarea din punct de vedere tehnic a unei parcări de reşedinţă,a obţinerii avizului favorabil al Comisiei de Siguranţa Circulaţiei Satu Mare, realizării marcajului şi montarea indicatoarelor Administraţia Domeniului Public rezervă locuri pe baza cererilor existente, înregistrate şi arhivate în cadrul instituţiei , cu respectarea criteriului ordinii cronologice a înregistrării cererilor.

 (2)La activarea unui parcaj nou și atribuirea de locuri de parcare pentru prima dată, persoanele care au depus cerere de rezervare a unui loc de parcare la reședință și care nu se pot prezenta la sediul operatorului la data și ora comunicată prin afișarea anunțului la intrarea în imobilul unde domiciliază vor desemna o altă persoană care va prezenta documentele necesare și va alege un loc de parcare. În caz contrar acestea vor beneficia de rezervare în limita locurilor de parcare rămase disponibile în parcajul respectiv sau în parcajele învecinate.

 

Art.30

La atribuirea locurilor de parcare rezervate la reşedinţă se stabilesc următoarele priorităţi: persoanele cu dizabilităţi, pe bază de documente justificative, persoanele fizice, urmate de persoanele juridice care au sediul social în vecinătate.

 

Art. 31

Persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I care fac dovada că posedă carnet de conducere şi sunt proprietare de autoturisme sau însoţitorii acestora care fac dovada de însoţitor pentru conducerea autoturismului persoanei cu handicap sau invaliditate, beneficiază de gratuitate şi au prioritate în atribuirea unui loc de parcare, acesta urmând sa fie repartizat cât mai aproape de intrarea în imobilul în care domiciliază solicitantul.

 

Art. 32

Se interzice titularilor abonamentelor de parcare tip REȘEDINȚĂ să închirieze sau să înstrăineze, sub orice formă, locurile de parcare către terţi, sub sancţiunea anulării abonamentului.

 

Art. 33

Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face prin achiziţionarea de catre titularul abonamentului tip REȘEDINȚĂ de la operator a dispozitivului unic de blocare a accesului la locul de parcare, al cărui model va fi aprobat în Comisia de Siguranţă a Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare. Montarea/demontarea acestora se va face prin grija Operatorului. Dupa achiziţionare blocatorul devine proprietatea beneficiarului, operatorul neasumându-şi nici o răspundere pentru distrugeri sau defecţiuni ulterioare.Contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu prilejul montării dispozitivului de blocare se suportă la prima montare de către operator, iar în cazul mutării acestuia și montării la o locație nouă sau remontării in acceași locație de către beneficiar, tariful serviciului prestat fiind stabilit și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Operatorul nu asigură reparația dispozitivelor de blocare.

 

II. ADMINISTRAREA REZERVĂRILOR ÎN PARCĂRILE AFLATE  ÎN ÎNTERIORUL SAU ÎN AFARA ARIEI  DE APLICARE A  SISTEMULUI  DE PARCARE CU PLATĂ

 

Art. 34

(1)Unităţile hoteliere care se află în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare, precum și în afara ariei, pot rezerva  contra cost locuri de parcare aflate la o distanţă mai mică de 30 m de frontul imobilelor.  Numărul maxim care se va atribui este de pâna la 12 locuri  de parcare în funcţie de numarul de camere de care dispune hotelul.

Numărul acestor locuri poate fi diminuat sau anulat şi unilateral. În situaţia în care în aria de aplicare a sistemului de parcare cu plată se înfiinţează unităţi hoteliere noi, acestea vor beneficia de maximum 5 locuri de parcare, în condiţiile prezentului regulament.

Staţionarea pe locurile de  parcare rezervate pentru unităţile hoteliere se poate face în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui tarif de rezervare loc pentru unități hoteliere  pentru fiecare loc de parcare aprobat. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(2) Societăţile bancare care se află în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare, precum și în afara ariei, pot rezerva  contra cost locuri de parcare aflate la o distanţă mai mică de 30 m de frontul imobilelor.  Numărul maxim care se va atribui este de 2 locuri de parcare.

 Rezervarea locurilor de parcare pentru societățile bancare mentionate mai sus, se face în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui tarif de rezervare loc pentru unitati bancare. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(3)Societățile comerciale, altele decat societățile bancare și unitățile hoteliere, au posibilitatea de a  rezerva locuri de parcare pentru clientii proprii, în parcarile amenajate ce nu sunt incluse în aria de aplicare a sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare. Numarul acestora este limitat la cel mult 4 locuri/ societate comerciala.

Pentru societatile comerciale, altele decat unitatile bancare si cele hoteliere, rezervarea se face  în baza încheierii unui contract de rezervare cu Operatorul şi cu plata contravalorii unui abonament de tip juridic pentru fiecare loc. Plata se va face anticipat în momentul încheierii contractului de rezervare.

(4)Asigurarea exclusivităţii locului de parcare se face prin achiziţionarea de către unitățile hoteliere și societățile bancare, de la operator a dispozitivului unic de blocare a accesului la locul de parcare, al cărui model va fi aprobat în Comisia de Siguranţă a Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare. Montarea/demontarea acestora se va face prin grija Operatorului. Dupa achiziţionare blocatorul devine proprietatea beneficiarului, operatorul neasumându-şi nici o răspundere pentru distrugeri sau defecţiuni ulterioare.Contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu prilejul montării dispozitivului de blocare se suportă la prima montare de către operator, iar în cazul mutării acestuia și montării la o locație nouă sau remontării in acceași locație de către beneficiar, tariful serviciului prestat fiind stabilit și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. Operatorul nu asigură reparația dispozitivelor de blocare.

 

Art. 35

În cazul în care, în vederea realizării unor lucrări (edilitare, de renovare, etc. ) se blochează accesul în parcările cu plată, beneficiarii vor solicita  rezervare temporară de locuri, cu achitarea unui tarif fixat la valoarea a 9 tichete de tip “ÎNTREG” zona A sau zona B, în funcție de zona unde sunt poziționate locurile de parcare solicitate, pentru fiecare loc de parcare ocupat / pe zi, aprobat. Aceeaşi procedură se aplică în cazul activităţilor expoziţionale autorizate. Locurile de parcare ocupate pentru lucrări vor fi semnalizate cu panouri de circulaţie prevazute de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

CONTROLUL ŞI SANCŢIONAREA OPRIRII/STAŢIONĂRII/PARCĂRII NEREGULAMENTARE ȘI URMĂRIREA ÎNCASĂRII TARIFELOR DE PENALIZARE, RESPECTIV A CONTRAVENȚIILOR

 

Art. 36

Verificarea respectării de către conducătorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se realizează de către agenţii constatatori, împuterniciţi în acest sens de către Primar, din cadrul personalului  operatorului şi de către echipe de control formate din agenţi din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare. Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct de culoare gri şi cu ecuson.

 

Art. 37

1)                  În cazul depistării unui autovehicul oprit/staţionat/parcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament agenţii constatatori vor întocmi, genera electronic, imprima  şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral actul de constatare al abaterii denumit în continuare Nota de control şi înştiinţare de plată (Anexa 6 la prezentul Regulament) care conţine informaţii referitoare la instituţia emitentă, locul, data şi ora efectuării controlului, captura foto a numarului de inmatriculare, marca şi culoarea autovehiculului, abateri constatate, numărul de înmatriculare al vehiculului,valoarea tarifului de penalizare,  modalităţile de plată. In acest caz nu se întocmeste proces verbal de constatare și sancționare a contravenților.

2)               În cazul depistării unui autovehicul oprit/staţionat/parcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament, agenţii constatatori vor întocmi, genera electronic, imprima şi afişa sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral actul de constatare a contraventiei denumit în continuare Nota de control şi înştiinţare de plată (Anexa 7 la prezentul Regulament) care conţine informaţii referitoare la instituţia emitentă, locul, data şi ora efectuării controlului, captura foto a numarului de inmatriculare, marca şi culoarea autovehiculului, contravenţia săvârşită, numărul de înmatriculare al vehiculului,valoarea amenzii contravenționale, modul de încheiere a procesului verbal de constatare a contravenţiei, sancţiunile contravenţionale propuse, sancţiuni complementare propuse, modalităţile de plată.

 

Art. 38

Nota de control şi înştiinţare de plată, se generează cu ajutorul aplicației TPARK CONTROL și se atașează vehiculului în modul descris la art.37.

 

Art. 39

Oprirea/staţionarea/parcarea neregulamentară se înregistrează pe suport video, care se arhivează de către operator, şi care trebuie să conţină:

- numărul de înmatriculare al autovehiculului;

- locul staţionării;

- data, ora, minutul înregistrării;

- elementele definitorii ale cazurilor stabilite la Art.37.

 

Art. 40

1)  Procedeul de înregistrare video a contravenţiilor este următorul:

 a) Deschiderea străzii:           

-se filmează plăcuţa cu denumirea străzii sau alte puncte de reper (clădiri,construcţii);

-se filmează panoul indicator de staţionare la intrarea pe stradă cu evidenţierea codului respectivului tronson;

b) De pe partea opusă panoului indicator, se filmează un grup de autovehicule, dacă este posibil, şi cu evidenţierea numerelor de înmatriculare;

c) Dacă natura abaterilor/contravenţiilor constatate nu impune sancţionarea pe loc, se aşteaptă 5 minute, timp în care se va efectua controlul, în directia de mers, asupra fiecărui autovehicul din încadrare;

 d) În cazul constatării abaterilor/contravenţiilor, se trece la înregistrarea video şi la aplicarea notei de control şi înştiinţare de plată:

 -se filmează autovehiculul din faţă, cu insistare asupra numărului de înmatriculare şi al parbrizului.

 -se filmează autovehiculul din părţile laterale şi din spate, insistându-se asupra bordului şi asupra geamurilor, pentru a se înlătura orice motiv de contestaţie;

 -dacă este cazul, se va filma imediata vecinătate a autovehiculului, pentru a surprinde natura abaterii/contravenţiei;

 -se aplică  nota de control şi înştiinţare de plată, completată corespunzător, notându-se pe aceasta ora controlului, care trebuie să coincidă cu ora afişată pe ecranul camerei video;

 -se introduce documentul în punga de poliester, şi se ia un cadru cu nota de control şi înştiinţare de plată, aplicată sub ştergătorul de parbriz sau pe geamul lateral;

e) Se repetă procedura la toate autovehiculele pentru care s-au constatat abateri/contravenţii;

f) În momentul în care toate autovehiculele prinse în primul cadru au fost controlate, se reiau toate procedurile de mai sus, începând cu punctul b), până la sfârşitul zonei de staţionare cu plată, care cade sub incidenţa indicatorului de circulaţie filmat la început;

g) Dacă este cazul, se repetă procedura pentru fiecare indicator aflat pe acelaşi sens de circulaţie;

h) Dacă pe partea opusă străzii există indicator de circulaţie pentru parcare cu plată, se reiau toate procedurile de mai sus, de la lit. a) la lit. g);

i) Se face închiderea străzii, prin filmarea zonei unde strada ia sfârşit;

 j) În cazuri speciale, procedura poate fi aplicată şi pe sectoare de străzi sau de zone;

 k) Agentul constatator va explicita verbal, în timpul filmării, elementele definitorii ale procedurii de înregistrare video;

 l) Pentru oprire necorespunzătoare, agentul constatator poate înregistra video un singur cadru, sau poate folosi procedeul fotografierii. Fotografiile se arhivează de către operator.

(2) Aparatura foto-video din dotare va fi verificată zilnic de şeful serviciului, la începutul şi la sfârşitul programului de control, pentru a nu fi posibile modificări cu privire la data, ora, minutul în care a fost săvârşită contravenţia, sau alte aspecte relevante. Operaţiunea de verificare va fi consemnată într-un proces verbal.

 

Art. 41

Se sancţionează proprietatul/utilizatorul/deţinătorul autovehiculului pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, prin săvârşirea în aria de aplicare a sistemului de parcare cu plată a  următoarelor fapte:

a). Parcarea fără tichet sau abonament de parcare expus la loc vizibil pe bordul autovehiculului, respectiv făra autotaxarea prin SMS.

b). Parcarea cu tichet refolosit / validat incorect / nevalidat;

c). Depăşirea timpului de parcare conferit de tichetul folosit sau sms-ul transmis;

d). Parcarea cu abonament de parcare neconform cu zona parcării;

e). Parcarea cu  tichet neconform cu zona parcării;

f). Parcarea  cu SMS neconform cu zona parcării;

g). Parcarea cu abonament de parcare expirat,

h). Parcarea cu abonament de parcare eliberat pentru alt vehicul;

i). Parcarea cu tichet, abonament de parcare, astfel expus, încât nu permite descifrarea elementelor de identificare;

 

Art. 42

Pentru săvârşirea faptelor prevăzute la Art. 41 se percepe un tarif de penalizare a cărui valoare este de:

a). de 25 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” în cazul achitării în următoarele 2 zile lucrătoare de la data abaterii;

b). de 50 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” în cazul achitării în primele 15 zile calendaristice de la data abaterii (inclusiv ziua abaterii);

c). de 75 ori valoarea unui tichet “întreg zona B” începînd cu a 16-a zi calendaristică de la data abaterii;

 

Art. 43

  1). Tariful de penalizare pentru abaterile prevăzute la Art. 41 se aplică persoanelor fizice şi juridice.

 2). Încasarea tarifului de penalizare se face prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal), online prin intermediul aplicației sms parking sau în numerar la casieriile operatorului. Personalul cu atribuţii de control nu are drept de încasare.

 3). Sumele  rezultate din încasarea tarifului de penalizare constituie venituri ale operatorului.

 

Art.44

Neachitarea tarifului de penalizare,  conform modalităților specificate la art.43, de către persoanele fizice sau juridice, sancționate potrivit prevederilor art. 41, este urmată de solicitarea de către inspectorii din cadrul Biroului juridic a datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, de la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare.

 

Art.45

În urma obținerii datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, inspectorii din cadrul Biroului juridic întocmesc o adresa (comunicare) prin intermediul căreia solicită  proprietatrului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului datele de identificare a persoanei  căreia i-a încredinţat  spre utilizare autovehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii.

 

Art.46

Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari /utilizatori/deținători de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat spre utilizare vehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-400 lei.

 

Art.47

Procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției pentru fapta prevăzuta la art. 46 se întocmește de către inspectorii din cadrul Biroului juridic care au calitatea de agenți constatatori.

 

Art.48

1)      În urma comunicării datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, menționat in nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii, inspectorii din cadrul Biroului juridic vor emite  pe numele acesteia o somatie prin intermediul căreia vor solicita achitarea cuantumului maxim al tarifului de penalizare prevăzut în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii. Alăturat somației se va comunica nota de control și înștiințare de plată tipărită din arhiva spațiului  de stocare al aplicației prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2)      În cazul  necomunicării/ refuzului comunicării/ comunicării în care se regăsește sintagma”nu știu cine a condus autovehiculul la acea dată/ nu imi aduc aminte cine a condus autovehiculul la acea dată” a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul menționat in nota de control și înștiințare de plată, inspectorii din cadrul Biroului juridic vor emite pe numele proprietarului/utilizatorului/deținătorului autovehicului, furnizat de Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare, o somație prin intermediul căreia vor solicita achitarea cuantumului maxim al tarifului de penalizare prevăzut în nota de control și înștiințare de plată aferentă abaterii. Alăturat somației se va comunica nota de control și înștiințare de plată tipărită din arhiva spațiului  de stocare al aplicației prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

Art. 49

1). Neachitarea în termen de maxim  6 luni calendaristice de la data confirmarii de primire a somației privind obligativitatea plații tarifului de penalizare este urmată de declanşarea procedurilor judiciare pentru recuperarea acestuia şi a cheltuielilor de urmărire a abaterii.

2). Termenul de depunere a contestaţiei este de 15 zile calendaristice de la data primirii notei de control și înștiințare de plată sau a  somaţiei. Contestaţiile se depun la sediul operatorului şi vor fi analizate şi soluţionate de o comisie numită prin decizie internă, care va funcţiona pe baza unui regulament intern aprobat de conducerea operatorului.

 3). Dreptul la acțiune privind recuperarea tarifelor de penalizare aplicate pentru săvârşirea faptelor prevăzute la Art.41se prescrie în termen de 3 ani, calculat din ziua imediat următoare expirării perioadei prevăzute la art.42, lit.c.

 

Art. 50

Constituie contravenţie săvârşirea, pe întreaga suprafaţă a municipiului Satu Mare, (cu excepția celei prevăzute la litera b),  de către persoane fizice sau juridice, proprietari sau deţinători cu orice titlu ai vehiculului, a următoarelor fapte:

a). Staţionarea taximetrelor în locurile de aşteptare fără abonament de parcare tip TAXI, sau cu abonament expirat; 

b). Oprirea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată, în alte locuri  decât cele special amenajate, prevăzute cu indicatoare de staţionare și marcaj rutier;

c). Oprirea în zonele cu regim de rezervare, a vehiculelor neautorizate;

d). Blocarea accesului în parcare sau în incinte de imobile;

e). Oprirea şi parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului rutier;

f). Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe trotuar, în locuri unde nu este amplasat indicator de semnalizare a parcării pe trotuar;

g). Oprirea autovehiculelor sau remorcilor pe spaţii verzi;

h). Accesul în parcările cu plata, definite în Anexa 1 la prezentul Regulament, a vehiculelor destinate transporturilor de persoane sau de mărfuri de orice natură, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşesc masa de 3,5 tone sau lungimea de 5 metri, cu excepția autoturismelor;

i). Efectuarea de activităţi comerciale, de orice natură, în parcările amenajate sau cu plată,
j). Montarea/demontarea neautorizată de sisteme de blocare a accesului la locul de parcare.
k). Neeliberarea locurilor de parcare, la solicitarea scrisă a Operatorului, în vederea efectuării de diverse investiţii, lucrări de reparaţii, amenajări la domeniul public, salubrizare sau evenimente de interes general.

 

Art. 51

            Contravenţiile prevăzute la Art. 50 se sancţionează după cum urmează:

a). cele de la lit.  a) cu amendă cuprinsă între 1000 şi 2500  lei;

b). cele de la lit. b), c), d), e), f) , g), h), i)  cu amendă cuprinsă între 200 şi 400 lei;

c). cele de la lit. j), k) cu amendă de la 500 la 1000 lei.

 

Art. 52

            1) În situația în care persoana sancționată efectueză plata a jumătate din minimul amenzii contravenționale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea realizată potrivit prevederilor art.37, alin. (2), strict în temeiul notei de control și inștiințare de plată aferentă contravenției, prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal) ori online prin aplicația SMS PARKING, nu se întocmește proces verbal de constatare și sancționare a contravenției.

      2) În situația în care persoana sancționată se prezintă la casieria ADP Satu Mare pentru achitarea amenzii contravenționale, procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției se întocmește pe loc, iar aceasta  are posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii specificat în actul sancționator in termen de 15 zile calendaristice de la primire acestuia.

       3) În situația în care persoanei sancționate i se comunică procesul de constatare și sancționare a contravenției, aceasta are posibilitatea de a achita în termen de 48 de ore de la primire jumătate din minimul amenzii specificate în actul sancționator la casieria ADP Satu Mare sau prin virament (cu ordin de plată sau prin mandat poştal).

       4) Personalul cu atribuţii de control nu are drept de încasare.

      5) Sumele încasate din amenzile contravenţionale vor fi vărsate la bugetul local, conform prevederilor legale. Aceste sume vor fi utilizate pentru întreţinerea şi dotarea locurilor de parcare. 


Art. 53

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către agenţii din cadrul Serviciului Public Administrarea Domeniului Public sau de la Poliţia Locală Satu Mare, conform competenţelor stabilite de normele legale.

 

Art. 54 Neachitarea prin modalitațile prevăzute la art.52, alin 1, respectiv neprezentarea persoanei sancționate la casieria ADP Satu Mare, este urmată de solicitarea de către inspectorii din cadrul Biroului juridic a  datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, de la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare.

 

Art.55

1) În urma obținerii datelor de identificare a proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, inspectorii din cadrul Biroului juridic întocmesc  o adresă (comunicare) prin intermediul căreia solicită  proprietarului/utilizatorului/deţinătorului autovehiculului datele de identificare a persoanei  căreia i s-a încredinţat  spre utilizare autovehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției.

2)  În cazul în care proprietarul/utilizatorul/deţinătorul legal al unui autovehicul a vândut autovehiculul, transmițând dreptul de proprietate asupra vehiculului noului proprietar, iar acesta nu a solicitat autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termenul prevazut la art.11 alin.4) din O.U.G. nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare se va întocmi pe  numele noului proprietar, în urma declarației pe propria răspundere a proprietarul/utilizatorul/deţinătorul, sub sancțiunea prevederilor Codului Penal cu privire la falsul în declarații. Aceasta urmează să fie atasata raspunsului la comunicarea specificata la alin.1 al prezentului articol.

 

Art.56

Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari /utilizatori/deținători de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat spre utilizare vehiculul menționat în nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-400 lei.

 

Art.57

Procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției prevăzut la art. 56 se întocmește de către inspectorii din cadrul Biroului juridic care au calitatea de agenți constatatori.

 

Art. 58

Întocmirea procesului verbal de constatare  și sancționare a contravenţie pentru faptele prevazute la art.50 si sanctionate de art.51 se va efectua dupa cum urmeaza:

a)      în momentul în care contravenientul se prezintă la casieriile operatorului de catre inspectorii din cadrul Biroului juridic/Compartimentului Administrare Parcări care au calitatea de agenți constatatori;

b)       după comunicarea de către deţinătorul autovehiculului a datelor privind persoana căreia i-a încredinţat autovehiculul, pe numele persoanei comunicate, de către agenții constatatori din cardul Compartimentului administrativ parcări care au generat nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenției.

c)       În cazul necomunicării/ refuzului comunicării/ comunicării în care se regăsește sintagma”nu știu cine a condus autovehiculul la acea dată/ nu îmi aduc aminte cine a condus autovehiculul la acea dată”  a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, agenții constatatori din cadrul Compartimentul Administrativ parcări care au generat nota de control și înștiințare de plată aferentă contravenție vor intocmi pe numele proprietarului/utilizatorului/deținătorului autovehicului, furnizat de Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule sau Poliția Locală a Municipiului Satu Mare, procesul verbal de sancționare a contravenției.

 

Art. 59

Sancţiunea şi nivelul amenzilor vor fi stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, de către agentul constatator, în limitele prevăzute în prezentul Regulament iar acesta va fi întocmit de către persoanele împuternicite în acest sens. Nivelul maxim şi minim al amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

Art. 60

(1) Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiintării de plată, se comunică prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

(2) Amenda contravenţională se va achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de sancționare a contravenției.

(3) Amenzile contravenţionale se încasează la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului, cu respectarea instrucţiunilor indicate de operator, sau la casieria Administraţiei Domeniului Public, str. Prahova nr.18, Piaţa Someş, sau după caz, prin mandat poştal.

(4) Neachitarea amenzii contravenţionale în termen de 15 zile, de la data comunicării procesului verbal de sancționare a contravenției va fi urmată de proceduri judiciare pentru executare silită.

(5) Prevederile prezentului Regulament referitoare strict la partea contravențională se completează în mod corespunzător cu procedura de constatare, sancţionare şi căile de atac, conform Ordonanţei Guvernului  nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180/2002.

 (6) La solicitarea agentului constatator, conducatorul autovehiculului este obligat sa prezinte documentele de identitate. Împuterniciţii primarului se vor identifica prin « Legitimaţia de control ». În cazul refuzului de legitimare se vor aplica prevederile LEGII nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările ulterioare.

  (7) Punerea în executare a amenzii se va face de către organul fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului.

 

Art. 61

(1) În cazul contravenţiei prevăzute la art. 50 lit a, agentul constatator va aplica sancţiunea complementară a suspendării autorizaţiei de taxi, pe o perioadă de la 1 la 3 luni. În momentul solicitării autorizaţiei de taxi, agentul constatator va emite dispoziţia de reţinere, care va conţine datele de identificare ale agentului, instituţia din care provine, temeiul legal, motivul suspendării, numărul de înmatriculare al vehiculului în cauză, seria autorizaţiei. Un exemplar din dispoziţia de reţinere se predă contravenientului sau reprezentantului acestuia.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la sediul sediul Administraţiei Domeniului Public, în termen de 24 de ore de la primirea dispoziţiei scrise, pentru a preda autorizaţia de taxi şi ecusoanele (dacă nu sunt autocolante).

(3) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (2), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a autorizaţiei de taxi.

(4) Sancţiunea contravenţională se aplică operatorului de transport astfel cum este definit în Legea nr.38/2003 (titularului autorizaţiei de taxi eliberate de Primăria Satu Mare).

 

Art. 62

Prevederile de la art. 50 lit. “d” se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care blochează accesul în parcare, în orice mod şi  cu orice fel de obiecte.

 

Art. 63

 Nerespectarea  prevederilor Art. 35  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei / pe loc de parcare ocupat/zi. În cazul acestei contravenţii operatorul va percepe şi plata unui tarif de despăgubire egal cu valoarea a 9 tichete de tip “ÎNTREG”, pentru fiecare loc de parcare ocupat / pe zi. Perioada de timp in care a fost blocat accesul în parcări va fi mentionată în procesul verbal de constatare  și sancționare a contravenției. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

DOTĂRI ŞI NORME TEHNICE:

 

Art.64

Pentru echiparea unei parcări se stabilesc următoarele dotări tehnice:

-marcajele rutiere,

-panourile de semnalizare,

-panourile indicatoare,

-panourile cu locuri rezervate,

-panourile cu locuri rezervate pentru persoane cu handicap,

-sistemul barieră pentru parcările cu plată (dacă este cazul),

-automate tichete parcare  pentru parcările cu plată (dacă este cazul).

 Art.65

 Panourile indicatoare se amplasează în locuri cât mai vizibile, la intrarea în parcare şi în zone unde este necesară direcţionarea circulaţiei către locurile de parcare.

 

Art.66

a)-Marcajele parcării sunt stabilite în baza unui studiu de funcţionalitate după consultarea Serviciului Circulaţie al Poliţiei municipiului Satu Mare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

b)-Marcajele parcării delimitează locurile de parcare si direcţionează posibilităţile de intrare şi ieşire din parcare.

c)- Marcajele parcării pentru delimitarea spaţiilor de parcare se vor realiza astfel încât:

-autovehiculele parcate să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia;

            -distanţele laterale şi faţă-spate dintre autovehiculele parcate să permită intrarea şi ieşirea cu uşurinţă din locurile de parcare precum şi deschiderea completă a uşilor pentru accesul persoanelor în deplină siguranţă, în şi din acestea.

 

Art.67

Locurile rezervate se marchează şi se inscripţionează cu litera R, iar în zona acestora se amplasează un panou pentru locuri rezervate care conţine în principal următoarele date:

-denumirea beneficiarului rezervării,

-numărul convenţiei de rezervare,

-sancţiunile pentru ocuparea de către terţi a locurilor rezervate.

Art.68

 Dacă este cazul, sistemul cu barieră se amplasează în zonele de intrare / ieşire, în acele parcări  auto care prin configuraţia lor permit acest lucru şi va funcţiona pe sistemul bonurilor sau cartelelor emise la intrare, taxarea făcându - se în funcţie de perioada de staţionare, la ieşirea din parcare.

 

Art.69

Contravenţia se documentează cu înregistrarea video, care se arhivează de către operator, şi care trebuie să conţină:

a)-numărul de înmatriculare al autovehiculului;

b)-locul staţionării;

c)-data, ora, minutul înregistrării;

d)-elementele definitorii ale cazurilor stabilite la Art.35 alin. 2, de mai sus;

 

 

 

Art.70

Pentru atenţionarea participanţilor la trafic la intrările în municipiul Satu Mare se vor amplasa panouri de informare privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare.

 

 Art.71

a)-Zona de acţiune a unui panou indicator de staţionare, ia sfârşit la prima intersecţie cu o altă stradă;

b)-Este interzis a se face controlul şi a se aplica înştiinţări de plată, mergând pe contrasensul incidenţei panoului indicator;

c)-Pe străzile cu sens unic se pot controla ambele părţi ale acestora, cu respectarea indicatoarelor de circulaţie;

 

Art.72

La sfârşitul fiecărui control de pe o stradă/zonă, agenţii constatatori vor întocmi “ Fişa de muncă”, prezentată în Anexa nr.10 a prezentului Regulament, în care sunt descrise elementele definitorii ale controlului (  data, strada verificată, timpul afişat pe ecranul camerei video - la începutul şi la sfârşitul înregistrărilor, numărul de autovehicule controlate, altele ) iar acestea se vor comunica la dispeceratul Administraţiei Domeniului Public.

                    Înregistrările video vor fi arhivate pe baza acestei fişe de muncă.

 

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art.73

Operatorul poate modifica structura tarifară în scopul atingerii obiectivului principal (de descongestionare a zonelor aglomerate), cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

 

Art.74

 Indexările la preţurile tichetelor şi abonamentelor de parcare se fac pentru un an bugetar.

 

Art.75

Conducătorul autovehiculului are obligaţia să aşeze la loc vizibil abonamentul, tichetul, sau legitimaţia de parcare astfel încât toate datele menţionate să fie vizibile. În caz contrar, se va considera că tariful pentru parcare nu a fost plătit anticipat şi se va proceda la sancţionarea acestuia.

 

Art.76

Pentru stabilirea, urmărirea, şi încasarea tarifelor de penalizare şi a amenzilor contravenţionale, se utilizează formulare înseriate prezentate în anexele următoare:

-notă de control şi înştiinţare de plată - Anexa nr.6 si Anexa 7 la prezentul Regulament;

-proces verbal de constatare şi sancţionare a  contravenţiilor – Anexa nr.8 la prezentul Regulament;

Aceste formulare pot fi modificate de către operator, după necesităţi.

 

Art. 77

Abonamentul de parcare nu asigură deţinătorului rezervarea unui loc de staţionare în zona pentru care a fost emis. În zona de aplicare a sistemului de parcare, încetează aplicarea oricărei dispoziţii care asigură un regim de rezervare sau concesiune a locurilor de parcare. Indicatoarele de circulaţie, care specifică un regim de rezervare a locurilor de parcare, vor fi retrase de pe domeniul public de către beneficiari.

 

Art. 78

 (1) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor special amenajate din parcările cu plată, pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condiţiile în care au permis de conducere valabil şi în condiţiile afişării la loc vizibil a cardului - legitimaţie de parcare gratuită(conform modelului aprobat prin art.40 din H.G. 268/2007 actualizată) eliberat de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, posesorii de mijloace auto care au calitatea de persoane cu handicap fizic grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I care fac dovada că posedă carnet de conducere şi sunt proprietari de autoturisme sau însoţitorii acestora care fac dovada de însoţitor pentru conducerea autoturismului persoanei cu handicap sau invaliditate.Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se va face în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.

(2) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, cu excepţia zonei A, pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condiţiile în care au permis de conducere valabil şi în condiţiile afişării la loc vizibil a abonamentului de parcare eliberat de Serviciul Public  Administraţia Domeniului Public, persoanele care fac dovada că  beneficiază de prevederile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război sau a Decretului Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice de dictatura instaurată în Romania cu începere de la  6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Beneficiarii vor achita contravaloarea tipizatului.

(3) Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcajele cu plată, în ambele zone tarifare, persoanele fizice și juridice care prin prezentarea certificatului de înmatriculare fac dovada că au în proprietate/dețin legal autovehicule electrice sau hibrid şi în condiţiile afişării la loc vizibil a abonamentului de parcare de culoare verde eliberat de operator. Beneficiarii vor achita contravaloarea  tipizatului.

 

 Art  79

Controlul respectării reglementărilor specifice acestor locuri de staţionare cu regim de rezervare, se exercită de către operator sau de către Poliţia Locală Satu Mare.

 

 Art. 80

Operatorul nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în zona de acţiune a sistemului.

 

 Art. 81

Prevederile prezentului regulament se aplică şi autovehiculelor destinate aprovizionării şi transportului de mărfuri, autovehiculelor de transport persoane precum şi taximetrelor. Staţionarea pe domeniul public şi privat al municipiului Satu Mare pentru taximetre se face doar cu achitarea abonamentului de parcare pentru taxi, stabilită de Consiliul Local.  Încălcarea prevederilor cu privire la activitatea de taxi  va fi sancţionată conform prezentului Regulament sau a altor prevederi legale.

 

 Art. 82

Codurile de identificare ale agenţilor constatatori, prevăzute în formularele tipizate, vor fi stabilite prin dispoziţia directorului Administraţiei Domeniului Public.

 

Art. 83

(1)În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.421/2002, actualizată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, și a H.G. nr.156/2003 pentru aplicarea normelor metodologice a Legii nr.421/2002, prin grija operatorului se va asigura inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului. Recuperarea sumelor corespunzatoare cheltuilelilor privind serviciille menționate anterior se face de la proprietarul/deținătorul legal al vehiculului în cazul restituirii acestuia, sau după caz, de la Primaria Municipiului Satu Mare după valorificarea vehiculelor abandonate sau fară stapân ridicate de pe domeniul public. Activitate de ridicare a vehiculelor abandonate sau fara stăpân se va efectua în baza unui protocol încheiat intre Operator și Serviciul Public Poliția Locală Satu Mare.

(2)În vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 965/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G 195/2002, privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, Administraţia Domeniului Public va acţiona la dispoziţia organelor abilitate pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar în baza unui protocol de colaborare.

(3)În vederea realizării unor intervenții tehnico-edilitare sau a unor lucrări de modernizare, la solicitarea scrisă a agenților economici care realizează lucrările, Administraţia Domeniului Public va proceda la ridicarea și mutarea autovehiculelor/vehiculelor care împiedică realizarea acestora într-o locație învecinată unde este permisă staționarea, cu achitarea de catre solicitant a contravalorii serviciului prestat al cărui tarif  va fi stabilit si aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.

 

Art. 84

Parcările cu plată din municipiul Satu Mare vor putea fi folosite fără achitarea taxelor de parcare, în situaţii în care autorităţile administraţiei publice locale organizează acţiuni de interes public, cu înştiinţarea prealabilă a administratorului parcărilor.

 

Art. 85

Prevederile prezentului Regulament strict  referitor la partea contravențională  se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,respectiv cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, Legea nr. 554/2004 , a contenciosului administrativ, O.U.G.nr.92 privind codul de procedură fiscală, O.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public şi circulaţia pe drumurile publice.

 

 

 

 

Director general,

Jr. Bozai Vodă Cristian

 

 

 

 

       Președinte de ședință                                                                                   Secretar

              Kiss Iosif                                                                                 Mihaela Maria Racolța                                              

                                                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

                                           Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 10/30.01.2020

 

 

INSTITUŢIA DE SPECTACOLE

 TEATRUL DE NORD SATU MARE

 

 

COMISIA DE EVALUARE

Preşedinte: domnul CĂTĂLIN GRIGORAȘ - specialist în domeniu, general manager Teatrul Aureliu Manea Turda

Membri:        domnul NAGY PÁL – specialist în domeniu, manager Teatrul „Tomcsa Sándor” Odorheiu Secuiesc

                  domnul SZŐCS PÉTER –LEVENTE, reprezentant autoritate, consilier local

Membru supleant: doamna BOLOGA ANDREA -   reprezentant autoritate, consilier local.

 

 

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

Preşedinte:  domnul MOLNAR GHEORGHE AUREL CORNEL, specialist în domeniu,  director general la G.M. Zamfirescu Satu Mare;

Membri:       domnul  DRĂGAN MIRCEA, specialist în domeniu, atestat de Ministrul Culturii, Consiliul Județean Satu Mare;                        

                      doamna SZEJKE OTTILIA, reprezentant autoritate, consilier local

Membru supleant: KEREKEȘ RODICA,  reprezentant autoritate, consilier local.

 

          Secretariatul comisiilor este asigurat de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, potrivit prevederilor din Regulament. 

 

 

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

Șef Serviciu                                                                    Șef Serviciu

Serv. Managementul Resurselor Umane             Serv. Comunicare și Coordonare          

                                                                                                Instituții Subordonate

    Ciulean Oana Maria                                                            Covaci Natalia Ileana

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Secretar general,

Zsók János Csaba                                                Mihaela Maria Racolţa