PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 29.03.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na consilier Gittinger Orsolya.
Din totalul de 23 de consilieri  sunt prezenţi 22 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

D-na Gittinger precizează că deschide şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 29.03.2007. Este un număr foarte mare de puncte pe ordinea de zi, de aceea roagă pe toată lumea să încerce să fie cât mai operativi. Evident, chiar dacă va dura mai mult să încerce să adopte hotărâri corecte şi legale. Pentru a nu se prelungi totul, durata şedinţei de azi, acea limită stabilită de lege şi de regulamentul consiliului, ar ruga, dacă se poate, ca din fiecare grup de consilieri, la fiecare punct de pe ordinea de zi să ia cuvântul maxim de 2 ori, şi durata intervenţiei să nu fie mai mare de 2 minute. Nu crede că părerea consilierilor se va forma acum în timpul minutelor pe care le au în şedinţă. Speră că toată lumea a analizat şi studiat aceste proiecte de hotărâre, în cadrul şedinţelor de comisie. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, a înţeles că au o interpelare.

Dl. Curpaş se adresează colegilor în numele comisiei 550, cu un caz deosebit, care interesează Primăria şi Consiliul. După cum se ştie, prin sentinţa civilă 122 din 12.06.2006, s-a constatat că Agrozoocom are vocaţia de cumpăra imobilul căruia  în natură îi corespunde spaţiu comercial în suprafaţă de 137 mp, şi subsolul arterei. Prin aceasta se obligă pârâtul municipiul Satu Mare de a încheia contractul de vânzare cumpărare, sub sancţiunea de daune de întârziere de 1000 de RON pe zi, sentinţă comunicată lor. A invitat la negociere pe cei de la Agrozoocom, şi care au cerut răgaz de 30 de zile pentru a aduce documentele solicitate de comisie. În această perioadă conducerea Primăriei şi asociatul unic al Agrozoocom, între ei s-au purtat discuţii, pentru posibilitatea efectuării acestui act şi înţelegerea ca municipiul să facă un schimb cu spaţiul de lângă cazarmă, pentru serviciul lor de evidenţă a populaţiei. Surpriza a venit înainte de deschiderea şedinţei de consiliu local, prin adresa înaintată de d-nul Popdan Aurel şi Mic Vasile care au depus minuta încheierii din 24.10.2006, dacă în dosarul numărul 3125 a Curţii de apel Oradea, prin care s-a dispus suspendarea provizorie până la judecarea recursului, orice măsură de înstrăinare a imobilului de pe Piaţa Libertăţii nr.14. Sentinţa aceasta este dată de Tribunalul din Satu Mare, a respins cererea de Ordonanţă Preşedinţială, formulată de reclamantul Popdan Aurel şi Mic Vasile   având ca obiect suspendarea oricărei măsuri de înstrăinare   sau concesionare a imobilului, sentinţă civilă ce a fost atacată de reclamanţi la Curtea de Apel Oradea. În concluzie, la ora actuală, comisia de aplicare a legii 550, este obligată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă, de a vinde lui Sc. Agrozoocom imobilul din Piaţa Libertăţii prin decizia Curţii de Apel Oradea pronunţată la data de 25.01 fiind obligată prin lucrul acesta. Prin nerespectarea oricăreia dintre aceste sentinţe, sunt pasibili de a fi traşi la răspundere penală. Ca atare, sunt nevoiţi de a solicita dl. Primar, de a se adresa Preşedintelui Tribunalului Judeţean Satu Mare, pentru ai consilia cu privire la deblocarea situaţiei, create în privinţa celor 2 hotărâri care se bat cap în cap: una sentinţă definitivă şi irevocabilă de a vinde spaţiul, a doua prin care sunt opriţi pentru o perioadă nu ştie care de către Curtea de Apel până se soluţionează nu ştie care caz pentru că este imobilul municipiului şi cu el să facă ceea ce doresc ei. De aceea în roagă pe domnul Primar să se adreseze şi în scris Preşedintelui Tribunalului să lămurească această cauză. Să vadă dacă sentinţa definitivă dată de Tribunal este valabilă sau nu este valabilă.

D-na Gittinger completează că ar trebui să se adreseze şi unui avocat, pentru că există căi extraordinare de atac, de care se poate utiliza în situaţia în care există două hotărâri judecătoreşti care nu se pot concilia, care se bat cap în cap, vorba aceea. Mulţumeşte pentru intervenţie. În legătură cu ordinea de zi, dacă există proiecte pe ordinea de zi care se doreşte a se scoate de către iniţiator. În afară de punctul 20 pe care in numele consilierilor Zaha înţelege să îl scoată de pe ordinea de zi. Dacă alte puncte de pe ordinea de zi se doresc a fi scoase.

Dl Fogel arată că pentru a putea fi clarificate unele aspecte legate de majorările de tarife practicate de Florisal, pentru a se evita discuţia în viitor privind derularea contractelor cu firma respectivă, fracţiunea UDMR propune amânarea acestui punct pentru şedinţa următoare.

D-na Gittinger precizează că se propune retragerea de pe ordinea de zi şi discutarea într-o şedinţă ulterioară. Ar propune, în calitate de preşedinte, retragerea de pe ordinea de zi a punctului 37, deoarece nu au avut material. La nici un consilier nu a ajuns vreun material, proiect de hotărâre în acest sens. A înţeles că au punctele 20, 24, 37 retrase.
Se supune la vot retragerea acestora de pe ordinea de zi. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere. Evident se vor renumerota proiectele de hotărâre, astfel:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Satu Mare pe anul 2006.
2. Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilităţi de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire si teren, in municipiul Satu Mare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. zona Ady Endre nr. 24.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit, str. Dara nr. 55 A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit, str. G. Enescu, nr. 23.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. lotizări zona Poligonului.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.-zona str. Căprioarei.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Casa de locuit P+M, str. G. Enescu nr. 23.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – extindere si modernizare linie industriala de prelucrat seminţe oleaginoase, str. Şoimoşeni nr. 32.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – casa de locuit P+M, A. Vlaicu nr. 57.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Biserica de lemn in stil maramureşan, G. Călinescu nr.51.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Salon si service auto Citroen, str. Botizului.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Hotel S+P+2E, str. V. Lucaciu nr. 42.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Birouri si locuinţe D+P+5E+M str. Petofi nr. 45.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit S+P+E+M, str. N. Iorga.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Bloc de locuinţe P+2+2M, str. Oradea.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 243/2006 privind stabilirea si sancţionarea unor contravenţii in domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curteniei si igienei publice in municipiul Satu Mare
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de funcţii ale serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului, urmare a avansării in trepte de salarizare a unor funcţionari publici.
20.  Proiect de hotărâre privind creşterea animalelor in intravilanul municipiului Satu Mare.
21. Proiect de hotărâre privind înregistrarea mopedelor, maşinilor si utilajelor autopropulsate sau tractate si a tractoarelor utilizate in lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a comisiei de circulaţie.
23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de parteneriat intre municipiul Satu Mare si Organizaţia Caritas Satu Mare.
24. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Episcopia Romano Catolica Satu Mare si Fundatia”Hope and Homes for Children România”.
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea sumelor din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni culturale de interes municipal.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 la caietul de sarcini privind concesionarea “Zonei de agrement Someş” din Municipiul Satu Mare.
27. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativa directa a Direcţiei de Sănătate Publica a Judeţului Satu Mare.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat in Municipiul Satu Mare, P-ta Libertăţii nr. 8, către Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat in municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3 către Teatrul de Nord Satu Mare.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren din domeniul privat al Statului Roman cu un teren destinat amenajării de utilităţi publice.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea mansardării imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr. 19/A, sediul Centrului Social Deschis “Casa Prieteniei” – Organizaţia Caritas Satu Mare.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 8/25.01.2007.
33. Proiect de hotărâre privind însuşirea expertizelor tehnico –financiare pentru unele clădiri amplasate pe terenuri retrocedate.
34. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Zonei de Agrement  Someş de la R.A. Comunala Satu Mare, in favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare.
35. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul Dacia 1310 cu care se va dota Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenta.
36.  Proiect de hotărâre privind modificarea listei spatiilor comerciale si de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru apa potabila si canalizata in municipiul Satu Mare.
38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 23320/19.12.2005 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Administraţia Naţionala Apele Romane, Direcţia Apelor Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, in vederea îmbunătăţirii infrastructurii transfrontaliere de transport romano-maghiar.
40. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil către Universitatea tehnica Cluj Napoca.
41. Diverse.

Pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Satu Mare pe anul 2006.

Comisia de buget au luat la cunoştinţă execuţia bugetului şi propune aprobarea.
Comisia juridică este de acord cu comisia de buget, şi propune de asemenea aprobarea.

D-na Gittinger întreabă dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect. Dacă nu sunt propune să se voteze şi să se adopte acest proiect cât şi toate anexele ale acestuia prin acelaşi vot.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Satu Mare pe anul 2006.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilităţi de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea.
Comisia juridică de asemenea propune aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind cererile de acordare de facilităţi de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. zona Ady Endre nr. 24.

Comisia de urbanism precizează că datorită faptului că sunt 14 PUD-uri şi PUZ-uri, pentru că în şedinţă de comisie au fost toate dezbătute amplu, nu va da citire la  conţinutul lor, doar că s-a aprobat şi în unele cazuri numai. Acest proiect s-a aprobat, dar aici vede o greşeală.

D-na Gittinger precizează că este din proiectul anterior.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică de asemenea a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, de fapt fiecărui proiect între 3 şi 14.

Se supune la vot în ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. zona Ady Endre nr. 24.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  P.U.D. Casa de locuit, D+P+M str. Dara nr. 55 A.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei  P.U.D. Casa de locuit, D+P+M str. Dara nr. 55 A.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit, str. G. Enescu, nr. 23.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. A fost ceva lipsă dar până la şedinţă s-a completat.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit, str. G. Enescu, nr. 23.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. lotizări zona Poligonului.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil. Aici are o menţiune legat de proiect. Comisia propune ca realizarea reţelelor electrice, telefonie şi cablu TV, să fie amplasate pe cât posibil în canale subterane. Pentru că este vorba de o zonă mai mare, cu multe clădiri. De la bun început trebuie stabilită această soluţie tehnică, pe cât posibil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. lotizări zona Poligonului.

Pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.-zona str. Căprioarei.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z.-zona str. Căprioarei.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Casa de locuit P+M, str. G. Enescu nr. 23.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea PUD – Casa de locuit P+M, str. G. Enescu nr. 23.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – extindere şi modernizare linie industriala de prelucrat seminţe oleaginoase, str. Şoimoşeni nr. 32.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. – extindere si modernizare linie industriala de prelucrat seminţe oleaginoase, str. Şoimoşeni nr. 32.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – casa de locuit P+M,  str.A. Vlaicu nr. 57.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.D. – casa de locuit P+M,  str.A. Vlaicu nr. 57.

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Biserica de lemn in stil maramureşan, str.G. Călinescu nr.51.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Dl. Nits are o opinie personală. Cu tot respectul faţă de dorinţa beneficiarului de a ridica o biserică de lemn de tip maramureşan, şi cu toată admiraţia faţă de valoarea artistică, istorică, şi frumuseţea acestora, părerea lui personală este că acest stil, din punct de vedere arhitectural, aşa se încadrează în stilul construcţiilor din zona sătmarului ca o bucată de lemn cioplit  la intrarea la o casă din Satu Mare. Poate că la elaborarea studiului de fezabilitate probabil proiectanţii mai au posibilitatea de a-şi etala imaginaţia proprie, bineînţeles cu acordul beneficiarului, fiind un stil mai apropiat locului cel puţin în stil de variantă. Aceasta este o părere personală. Proiectul a fost avizat.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.D. - Biserica de lemn in stil maramureşan, str.G. Călinescu nr.51.

Pct.12 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Salon şi service auto Citroen, str. Botizului.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.
În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Salon şi service auto Citroen, str. Botizului.

Pct.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Hotel S+P+2E, str. V. Lucaciu nr.42.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil cu menţiunea că se arată că cu privire la acest teren nu a mai fost nici o altă documentaţie. Menţionează că acum 2 ani s-a mai aprobat un PUD, dar a trecut deja un an, se poate aproba altul. Comisia a acordat aviz favorabil.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. – Hotel S+P+2E, str. V. Lucaciu nr.42.

Pct.14 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Birouri şi locuinţe D+P+5E+M str. Petofi nr. 45.

D-na Gittinger arată că menţiunile dl. Nits de la punctul anterior sunt valabile pentru acest punct.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.D. Birouri şi locuinţe D+P+5E+M str. Petofi nr. 45.

Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Casă de locuit S+P+E+M, str. N. Iorga, 22/A

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.D. Casa de locuit S+P+E+M, str. N. Iorga, 22/A.

Pct.16 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Bloc de locuinţe P+2E+2M, str. Oradea, nr.21.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

D-na Gittinger atrage atenţia Secretariatului că trebuie corectat în titlul proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. Bloc de locuinţe P+2E+2M, str. Oradea, nr.21.

Dl. Primar precizează că având în vedere că s-a terminat şirul de hotărâri cu PUD-uri şi PUZ-uri, ar dori o informare mai mult sau un acord de principiu pentru a continua această idee. Se aprobă multe PUD-uri, PUZ-uri în zonele periferice ale oraşului. Problema este că în acest moment cetăţenii vin, donează terenuri şi sigur că dându-le posibilitatea să construiască case, normal au nevoie şi de reţele de utilităţi. Există un conflict între ideea generală de a construi şi posibilităţile municipiului de extindere a reţelelor utilitare. Au o capacitate financiară limitată, nu le ajunge poate un an de zile, având în vedere că mai sunt câteva zeci de străzi care nu au apă-canal. Mai mult sunt străzi care nu au încă asfalt. Ritmul în care municipiul poate urmări realizarea, acoperirea oraşului, faţă de nevoile străzilor noi nu este în concordanţă. Au avut discuţii cu mai mulţi cetăţeni. Nu peste tot este aplicabil pentru că depinde de capacitatea financiară a celor care construiesc, dar sunt situaţii, sunt străzi, sunt zone din oraş, unde cetăţenii care poftesc ar fi dispuşi să investească şi în reţelele de utilităţi. A propus o variantă similară cu Noa invest, pentru ca să se realizeze pe domeniul public şi în proprietatea publică să se realizeze aceste lucrări de utilităţi apă-canal, eventual iluminat public, drum macadam, iar în contrapartidă, tot ce se încasează de pe acea zonă alimentată de utilităţi, va fi anualo retransmisă, replătită, adică să fie un fel de creditare a municipiului, dar în avantajul direct al celor care construiesc acolo. Nu toţi vor fi capabili să finanţeze astfel de lucruri. Dacă există o singură firmă mai importantă sau un singur investitor mai important va angaja această lucrare, dar să nu facă ei totul singuri ceea ce nu pot face. Deci dacă consiliul este de acord se va elabora un proiect de contract cadru pentru astfel de tranzacţii cu persoane fizice sau juridice, pentru realizarea infrastructurii în aceste zone.

Pct.17 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 243/2006 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii in domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice din municipiul Satu Mare.
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. La art.9 este o oarecare contradicţie în care se spune despre sancţionarea şi parcarea autovehiculelor sau vehiculelor cu tracţiune animală, care sunt parcate în zonele speciale ale oraşului. Speră să nu se ajungă până acolo, încât în zonele speciale să parcheze vehicule cu tracţiune animală. De asemenea, ar dori să se ţină cont de adnotările d-nei Secretar.

Comisia juridică care de asemenea a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre a sesizat de asemenea acest aspect care a fost învederat şi prin avizul d-nei secretare, au propus de asemenea reformularea art.24 din proiectul de hotărâre şi propune ca acesta să aibă următorul conţinut: Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula plângere, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanţei 2 din 2001. Deci atâta să rămână în cuprinsul art.24. Întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri de modificare cu privire la acest proiect de hotărâre. Ar dori să-l întrebe pe dl. Primar. A înţeles că la art. 21, din partea executivului se doreşte a se formula nişte modificări, cu privire la extinderea competenţei Poliţiei Comunitare. Dacă se pot formula aceste modificări în şedinţa de acum bine, dacă nu cu altă ocazie.

Dl. Primar arată că este vorba de extinderea competenţei Poliţiei Comunitare în stabilirea contravenţiilor şi asupra jandarmeriei. Dânşii au solicitat acest drept pentru că şi ei nişte atribuţii în a constata diferitele abateri. Şi pentru abaterile stabilite de legislaţia în vigoare au competenţă dată de lege. Este normal că atrage competenţa şi în cazul hotărârilor adoptate de Consiliul local. Propune şi includerea jandarmeriei.

D-na Gittinger precizează că atunci dl.Primar propune şi includerea jandarmeriei alături de Poliţia comunitară. Atunci la art.21 se propune modificarea “Poliţia comunitară şi jandarmeria este competentă … etc. etc. etc. “. Aceste două propuneri de modificare au fost la acest proiect de hotărâre.
Se supun la vot aceste propuneri de modificare. În unanimitate de voturi se aprobă aceste propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea HCL 243/2006 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii in domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice din municipiul Satu Mare.

Pct.18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Comisia de servicii constată că din referatul de specialitate nu se reflectă schimbările care se propune a se avea loc faţă de planul adoptat pe anul anterior. A avut această problemă întocmită de referatele acestui compartiment. Având în vedere solicitarea executivului, consideră că are nevoie de aceasta şi acordă aviz favorabil. Dar ar fi bine şi util pentru fiecare să se ştie ce anume se modifică şi de ce se midifică. Să nu fie decizii abstracte şi să trebuiască să facă istorie cineva dacă vrea să înţelege ce s-a întâmplat sau de ce se modifică anumite lucruri.

D-na Gittinger menţionează că aceste propuneri să fie luate în considerare pentru proiectele care vor fi adoptate în viitor. Întreabă dacă sunt discuţii în legătură cu acest proiect de hotărâre.

Se spune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Pct.19 Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de funcţii ale serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului, urmare a avansării în trepte de salarizare a unor funcţionari publici.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

D-na Gittinger întreabă dacă sunt discuţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea Statelor de funcţii ale serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului, urmare a avansării în trepte de salarizare a unor funcţionari publici.

Pct.20 Proiect de hotărâre privind creşterea animalelor în intravilanul municipiului Satu Mare.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Gittinger întreabă dacă sunt discuţii sau propuneri de modificare cu privire la acest proiect de hotărâre.
Comisia juridică, deşi nu trebuia să acorde aviz favorabil, dar propune modificarea acestui proiect de hotărâre în sensul că: se propune ca art.3 să fie modificat în sensul ca în locaţiile indicate la art.2 alin.2 să fie permisă creşterea păsărilor de curte în număr nelimitat. Având în vedere că dacă se pot creşte ovine, bovine, cabaline, porcine, atunci şi păsări de curte să poată să fie crescute.

Dl. Viman arată că la art.3, în afara propunerii comisiei juridice de a se extinde posibilitatea creşterii păsărilor de curte în număr nelimitat în zonele respective, să se modifice numărul de 5 bucăţi la 20 de bucăţi.

D-na Gittinger întreabă dacă mai sunt propuneri de modificare ale acestui proiect de hotărâre. Supune la vot propunerile de modificare în ordinea în care au fost ele formulate. Roagă domnii şi doamnele colegi să fie atenţi pentru că altfel nu vor ştii ce se votează şi în al doilea rând nu vor reuşi să consemneze în procesul verbal.

Propunerea comisiei juridice a fost acela ca art.3 Este permisă creşterea până la 5 bucăţi păsări de curte în fiecare gospodărie individuală de pe raza municipiului Satu Mare exceptând zonele stabilite în art.2 alin.2 . Se supune la vot această propunere. Cu trei abţineri se aprobă această propunere.
Se supune la vot propunerea dl. Viman cu privire la numărul păsărilor de curte care să poată să fie crescute în fiecare gospodărie, indiferent de zonă, în tot intravilanul. Evident acolo unde este curte. Se supune la vot această propunere a dl. Viman, în sensul ca în municipiul Satu Mare să poată să fie crescute un număr de 20 de păsări curte în fiecare gospodărie. Cu 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Având în vedere că pentru adoptarea acestui articol este nevoie de majoritate simplă a trecut propunerea dl. Viman.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu cele 20 de păsări de curte. Cu un vot împotrivă, 3 abţineri şi 18 voturi se adoptă hotărârea privind creşterea animalelor în intravilanul municipiului Satu Mare.

Pct.21 Proiect de hotărâre privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării.

Comisia de servicii acordă aviz favorabil cu menţiunea ca regulamentul să se aducă la cunoştinţa opiniei publice, să se stabilească un termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului, în care concomitent se pot depune documentaţiile la Primărie să obţină aceste certificate.

D-na Gittiger arată că imediat îl va ruga pe d-nul Matuz să facă o propunere concretă de modificare în textul proiectului de hotărâre.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

D-na Gittinger îl roagă pe d-nul Matuz ca în numele comisiei să facă o propunere concretă, deci se comunică celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică.

Dl. Matuz menţionează că acolo la: Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate din cadrul Primăriei. Aplicarea prezentei hotărâri se face după 30 de zile de la data adoptării prezentei, în care trebuie înregistrate aceste mijloace de transport. După aceea îi vor ruga pe cei de circulaţie să îi amendeze pe cei care nu s-au conformat.

D-na Gittinger întreabă dacă este vorba despre intrarea în vigoare.

Dl. Matuz arată că da. Intră în vigoare la data de 1 mai. Până la 1 mai toate mijloacele care sunt astăzi în această situaţie să intre în legalitate.

Dl. Primar precizează că uneori este bine să se grăbească, alteori nu este bine să se grăbească, pentru că nu toate sunt făcute la termen. Foarte probabil că într-o lună de zile nu se va rezolva situaţia tuturor mijloacelor aflate în această situaţie. Pe de altă parte, redactarea procesului verbal, redactarea hotărârilor ţine cel puţin o săptămână, 10 zile din partea noastră. Intrarea în vigoare a hotărârilor cu caracter normativ se face de la data publicării, aducerii lor la cunoştinţă publică. Nu este nevoie să se precizeze în proiectul de hotărâre, prin lege hotărârile cu caracter normativ trebuie aduse la cunoştinţă publică. După care trebuie stabilit în hotărâre un termen. Care va fi data la care va deveni public şi va deveni publică hotărârea nu poate să o spună. Va fi 15 aprilie, 20 aprilie, 8 aprilie, nu ştie cât va fi. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să existe 2 luni, 3 luni pentru înregistrarea tuturor acestor autovehicule. Nu poate să aprecieze în momentul de faţă cât de repede se va realiza. Nu trebuie găsit imediat un vinovat, ci să existe un timp util în care să rezolve problema, nu să impună obligaţii. Propune o perioadă de maxim trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În două săptămâni va fi redactată, aproximativ. Data exactă nu se va preciza astăzi, dar va fi adusă la cunoştinţă publică până aproximativ în jurul datei de 15 aprilie. Şi de atunci există trei luni, înseamnă 15 iulie, data de la care pot să spună că da, că au toate convigerile de aici încolo înseamnă că este o delăsare, o neatenţie, o vină a proprietarului şi nu o chestiune administrativă.

D-na Gittinger întreabă dacă vrea să se introducă un articol nou.

Dl. Matuz afirmă că este de acord cu cele afirmate de dl. Primar şi să se menţină doar aducerea la cunoştinţă publică, iar după acea perioadă de graţie să se facă controale în acest sens.

D-na Gittinger supune la vot propunerea comisie de servicii de a se aduce la cunoştinţă publică hotărârea, ceea ce să fie introdus în art.3 din proiect, şi cu această modificare se supune la vot propunerea pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate şi a tractoarelor utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere care nu se supun înmatriculării.

Pct.22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de circulaţie.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Evident solicită să se ţină seama la redactarea hotărârii şi a preambulului de avizul d-oarei secretar. Deci preambulul să fie redactat ţinând cont de aceste observaţii.

Nefiind discuţii cu privire la acest proiect se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de circulaţie.

Pct.23 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de parteneriat între municipiul Satu Mare şi Organizaţia Caritas Satu Mare.

Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.

D-na Gittinger întreabă dacă sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, deci şi anexa. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea actului adiţional la contractul de parteneriat între municipiul Satu Mare şi Organizaţia Caritas Satu Mare.

Pct.24 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Episcopia Romano Catolică Satu Mare şi Fundaţia ”Hope and Homes for Children Romania”.

Comisia de buget propune aprobarea.
Comisia juridică propune aprobarea.

D-na Gittinger solicită să se ţină cont şi de avizul d-şoarei secretar pentru completarea preambulului cu art.45 alin.2 din Legea 215/2001.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Episcopia Romano Catolică Satu Mare şi Fundaţia ”Hope and Homes for Children România”.

Pct.25 Proiect de hotărâre privind atribuirea sumelor din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni culturale de interes municipal.

Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Deoarece nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu trei abţineri s-a adoptat hotărârea privind atribuirea sumelor din bugetul local pentru organizarea unor acţiuni culturale de interes municipal.

D-na Gittinger precizează că nu I-a venit să creadă că nu sunt discuţii la acest proiect dar se bucură foarte mult. Înseamnă că o iubesc sau cel puţin o simpatizează.

Dl. Primar arată că pe tema aceasta vor mai fi discuţii. Sunt câteva materiale care vor trebui discutate şi în această situaţie executivul îşi va permite să intervină pe parcurs.

Pct.26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr.1 la caietul de sarcini privind concesionarea “Zonei de agrement Someş” din Municipiul Satu Mare.

Comisia de urbanism a avizat favorabil, dar chiar anexa 1 a primit-o de abia azi, înainte de şedinţă, dar e vorba de comasare, deci în principiu sunt de acord.

Comisia juridică, care de asemenea trebuia să avizeze acest proiect, propune amânarea discutării acestui proiect de hotărâre. Având în vedere modificările aduse de la adoptarea acelui proiect de hotărâre privind concesionarea, având în vedere modificările legislative intervenite de atunci prin legea 54/2006 care nu mai permite ca să folosească la concesionare metoda dialogului competitiv, având în vedere că zona de agrement Someş face parte din domeniul public al municipiului Satu Mare, motiv pentru care este obligatorie urmarea procedurii prin licitaţie.

Dl. Primar arată că au promisiuni ca în cursul zilei de mâine, sau săptămâna aceasta, dacă nu, luni, vor primi avizul comisiei de avizări de la Bucureşti, privind soarta a trei dosare care au fost înaintate cu dispoziţii de despăgubire care, în urma apariţiei Legii 247 cu modificările legii proprietăţii, dă posibilitatea, chiar prevede şi retrocedarea în natură şi a terenurilor publice neconstruite. Aceste trei terenuri, trei parcele, trei dosare au fost o situaţie de teren public, cu propunere de despăgubire pentru că aşa s-a şi prevăzut în cerere de către solicitant, comisia poate să returneze dosarul, considerând că este teren liber şi municipiul nu are decât să îl dea înapoi, politică ce poate fi aplicată sau poate să nu fie aplicată din moment ce de 2 săptămâni, a apărut din nou o modificare legislativă pentru Legea 247, care a prevăzut că terenurile publice nu pot fi retrocedate în natură chiar dacă nu sunt construite. Sunt foarte multe parcuri care au ajuns în proprietate privată, în Multe oraşe, Bucureşti, Timişoara, la noi încă nu. Au reuşit să convingă doi proprietari să renunţe la astfel de idei absurde. Acuma vine legea şi se recorectează pentru a nu face aceste prostii. Este o dezordine, o harababură totală în aplicarea acestei legi, din toate procedurile şi motivaţiile în care sunt introduse. Dacă aceste trei dosare se soluţionează, pentru despăgubiri, la Bucureşti, atunci Ştrandul apare cu o suprafaţă de cca. 5, 6 ha. Dacă se retrimit aceste dosare de la Bucureşti atunci ştandul disponibil se reduce chiar la jumătate din acest teritoriu. Numai juridicul poate să spună ce se întâmplă cu Dispoziţia primarului care de 6 luni a fost semnată, dar cu care nu s-a putut înştiinţa destinatarul, când va afla, şi care probabil va acţiona în judecată după ce au concesionat terenul. Efectiv nu mai ştie ce să facă, înţelege nemulţumirea cetăţenilor că ştrandul nu funcţionează, înţelege dorinţa municipalităţii de a face, dar dacă sunt în situaţia unor legi imposibil de aplicat în România, care s-au turnat cu găleata pe capul administraţiei locale, în momentul de faţă nu ştie ce să mai facă. Se pot băga banii, câteva miliarde din bugetul local, să văruiască şi să cureţe ca să fie accesibilă populaţiei, dar ca să se facă o investiţie pe termen lung şi să se realizeze o zonă de agrement acolo, să fie potrivit standardelor, un Aquapark, ceva, care să însemne milioane de euro investiţii, nu au banii. Să dea în concesiune nu se poate până se lămureşte juridic soarta terenurilor. Au mai făcut o încercare, şi astăzi încă se discuta pe acest subiect, în speranţa că vor lămuri măcar câteva parcele, dar nu reuşesc. Se lovesc de pereţi şi nu pot depăşi toată această problemă. Dacă nu se vor lămuri aspectele acestor patru parcele, minim necesare pentru a trata ştrandul a unitate public, atunci o părăsesc. Părăsesc problema, cel puţin deocamdată.

D-na Gittinger mulţumeşte pentru intervenţie şi supune la vot propunerea comisiei juridice de a amâna acest proiect de hotărâre. În unanimitate de voturi se aprobă amânarea acestui proiect de hotărâre.

Pct.27 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativa directa a Direcţiei de Sănătate Publica a Judeţului Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Erdei Conel, este preşedinte Clubului arată că pe teritoriul despre care se discută sunt nişte terenuri de tenis. Acele terenuri au fost date de către Consiliul popular, pentru că au fost luate nişte terenuri din Grădina Romei, unde s-a făcut creşa, lângă liceul Forestier. Ei sunt singurul Club din judeţ acreditat, cu toate actele în regulă, de către federaţia română de tenis. Au echipe în campionatul naţional. Acuma dacă consiliul le ia aceste terenuri, ei trebuie să anuleze contractul, sănătatea nu mai trebuie să facă absolut nimic. De acestea depind, dacă nu au terenuri nu pot funcţiona. Au concursuri, relaţii la nivel naţional, cu Ucraina şi cu Olanda, care vin la Satu Mare. Vor avea turnee care durează trei săptămâni. Absolut toată finanţarea se face din buget propriu. Ar propune o chestiune şi dacă d-ni consilieri sunt de acord. Ar dori ca acel teren care este liber să treacă în posesia Primăriei, şi cealaltă parcelă de teren să rămână tot a direcţiei sanitare cu drept de administrare, de a-l folosi. Directorul direcţiei sanitare le-a dat, făcut o cerere Direcţiei Sanitare în 1998, terenul să-l folosească timp de 25 de ani. Au investit acolo, au grupe de copii. Toate cheltuielile sunt suportate de ei. În acest timp absolut nimeni nu s-a interesat de aceste terenuri. Nu au fost consultaţi în privinţa cedării terenurilor. Dacă le cedează ei vor putea fi scoşi oricând. Şi atunci ce vor face.

D-na Gittinger arată că a înţeles. O deranjează un singur lucru. Că acest punct este de foarte mult, a fost publicată ordinea de zi, nu înţelege de ce nu s-a formulat în scris către Consiliul local.

Dl. Erdei afirmă că numai ieri a ştiut.

D-na Gittinger arată că trebuie să-l creadă pe cuvânt că este aşa pentru că nu au de unde să ştie de altundeva. Iniţiatorul proiectului este dl. Primar. Îl întreabă dacă doreşte să ia cuvântul.

Dl. Primar precizează că se discută deja de 2 ani de zile pentru zona aceea. Dl. Erdei are dreptate dar, nu crede că este un conflict aici. Probabil este o lipsă de comunicare. S-a discutat cu Direcţia de sănătate publică, care le-au dat acordul, deoarece oricum nu au nevoie. Despre ce este vorba. Nu despre terenurile de tenis, pentru că nimeni nu vrea să le scoată de acolo. Din potrivă. Este vorba ca municipiul Satu Mare să intre într-o asociere cu nu ştie care firmă este acolo, care deja funcţionează şi are acele terenuri de tenis în întregime, care vrea să rezolve activitatea acoperindu-l, introducând gaz, asigurând încălzirea şi asigurând condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi sportive de mult mai bună calitate şi în mai bune condiţii. Aceasta este ideea pentru care trebuia să iasă Direcţia pentru Sănătate Publică. Este ceva formal de fapt, nu să preia ei terenul şi să facă altceva acolo, ci să intre municipiul cu întreaga capacitate juridică într-o asociere care din câte ştie el era în discuţie şi cu Clubul Sănătatea care are echipa de tenis. Problema este că executivul se pregăteşte să întocmească un proiect de hotărâre de colaborare pentru realizarea unei baze sportive, au legat-o de problema ştandului, de unde şi până unde se poate întinde ştrandul şi de unde este restul terenului, astfel încât să se poată realiza un bază sportivă pentru tenis şi pentru altele. În acest parteneriat se poate introduce, se poate vorbi. Dorinţa lor nu este de a elimina pe cineva ci din potrivă să realizeze ceva acolo. Se va pregăti un proiect de hotărâre şi un contract pentru şedinţa următoare. Primul pas s-a dorit să se facă acuma. Cei care făceau pe atunci tenis şi au umblat pe atunci la partid să primească acolo un teren, asta este o altă poveste. Aceasta nu mai are o valabilitate prea mare. Asta a fost. Este vorba de a se face investiţii acolo. Propune să se adopte hotărârea dar discuţia privind modalitatea de colaborare, modul de utilizare a acelor terenuri să rămână pentru un contract, şi poate să promită, dacă sunt şi domnii consilieri de acord că nu vor fi scoşi din acea relaţie, dar din punct de vedere juridic trebuie să găsească o soluţie ca să dea posibilitatea şi interesul unui investitor să pună la punct un centru sportiv. Poate exista un contract în care să aibă aceleaşi drepturi ca şi până acum de a organiza concursuri. Există n variante de a încheia un contract.

Dl. Viman întreabă dacă în acest proiect de hotărâre se poate formula un articol în acest proiect de hotărâre. Dacă nu, cum să promită consiliul ferm şi în scris că această asociaţie care lucrează şi care are rezultate, este singura asociaţie de tenis în care copiii participă la competiţii la nivel naţional şi internaţional. Trebuie să fie protejată şi nu lăsată la cheremul unei asocieri cu nu ştie cine şi nu ştie pentru ce scop.

Dl. Fanea precizează că în completarea a ceea ce a spus dl. Primar, ar dori să spună că este Clubul Sănătatea, nu doreşte să le ia apărarea, dar, cum mulţi dintre consilieri ştiu, acolo au învăţat foarte mulţi copii şi la nişte preţuri foarte acceptabile. O modernizare care se va face, un investitor care capacitatea de a moderniza acele terenuri nu ştie ce preţuri vor fi pentru accesul copiilor talentaţi care învaţă acolo. Pentru că clubul sportiv sănătatea a facilitat, chiar dacă nu au nu ştie ce performanţe cu tenisul Satu Mare. Ar trebui ţinut cont de aceste probleme financiare.

Dl. Primar arată că nu este nici o grabă în derularea acestor acţiuni. Acest proiect împreună cu celălalt pot să meargă împreună. La momentul respectiv se va prezenta şi varianta. Se poate lăsa şi pentru şedinţa următoare, nu este nici o problemă.

D-na Gittinger supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre, pentru a se discuta la o şedinţă ulterioară. Cu un vot împotrivă se aprobă această propunere.

Pct.28 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat in Municipiul Satu Mare, P-ta Libertăţii nr. 8, către Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare.

Comisia de urbanism: din punct de vedere urbanistic nu este nici o problemă dar a înţeles, că sunt probleme din punct de vedere juridic.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, propune aprobarea ei. Totodată, propune efectuarea unor demersuri pentru clarificarea situaţiei de fapt a acestui imobil în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica de stat Dinu Lipatti, deoarece se pare că acesta este intabulat pe numele unei persoane juridice private, şi solicită efectuarea unei proceduri de conciliere cu acea persoană. Nu va spune denumirea pentru că nu are nici un rost, dar, trebuie să se facă anumite demersuri pentru discutarea acestei situaţii, dar, se poate adopta această hotărâre.

Dl.Albu arată că dacă se afirmă că imobilul acesta este în proprietatea privată a unei persoane juridice, cum să transmită consiliul local dreptul de administrare şi cum propune să-l voteze. Cum consiliul local poate să transfere dreptul de administrare asupra unui bun care nu îi aparţine.

D-na Gittinger arată că nu crede că ea trebuie să dea explicaţii, crede că trebuie să dea explicaţii acele persoane care au procedat la această intabulare. Deci nu dânsa, nicidecum.

Dl.Albu arată că poate el nu înţelege. Aici nu este judecătoria. Aici se adoptă hotărâri. Şi este intabulat. Are dreptul pe acel imobil. Nici nu ştie care este. Spune cinstit. Dacă are titlu de vânzare asupra acelei clădiri, consiliul se poate abţine la chestia aceasta şi să se constituie parte civilă. Dar consiliul nu poate hotărî astăzi.

D-na Gittinger arată că se poate hotărî pentru că, această clădire de asemenea figurează a fi înscris în domeniul public, fiind cuprins în acea listă aplicată prin hotărârea de guvern a bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Satu Mare, nimic rău nu se întâmplă dacă ei votează astăzi acest lucru, şi următorul pas să fie o această discuţie cu reprezentanţii societăţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul ei. Cu 5 abţineri, se adoptă hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat in Municipiul Satu Mare, P-ta Libertăţii nr. 8, către Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare.

Pct.29 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3 către Teatrul de Nord Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Deoarece nimeni nu doreşte să ia cuvântul, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul ei. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Horea nr. 3 către Teatrul de Nord Satu Mare.

Pct.30 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren din domeniul privat al Statului Roman cu un teren destinat amenajării de utilităţi publice.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. Nu ştie dacă de atunci s-a mai întâmplat ceva.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, apreciind că aceste două suprafeţe sunt în aceeaşi zonă, iar cel oferit în schimb este în mod evident mai mare ca suprafaţă, nu au nevoie de raport de evaluare, valoarea aceştia fiind evident mai mare decât a aceluia pe care îl dau în schimb.

Dl. Nits are o completare. Nu reiese de nicăieri că ar avea pretenţii în plus.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu patru voturi împotrivă, cu 3 abţineri, nu s-a adoptat proiectul de hotărâre.

D-na Gittinger arată că 15 voturi erau pentru. Este nevoie de majoritate de 2/3, fiind un schimb de teren. Şi atunci este nevoie de 16 voturi. Sunt numai 15, deci înseamnă că nu a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Dl. Primar arată că ar trebui să se dea o variantă finală acestui cetăţean care a venit cu patru variante, nici una nu a fost o soluţia bună. Cetăţeanul are o problemă. Nu vede, dacă juridic este corect, financiar, patrimonial, urbanistic şi din toate punctele de vedere este ceva corect, nu pune nici o problemă de natură  să fie deranjantă sau să fie ilegală. Atunci care este motivul pentru care nu se votează. Până ce există un mic dubiu asupra corectitudinii legalităţii, atunci există un motiv de a refuza o hotărâre, dar când nu există astfel de motive, să nu voteze ceva, nu i cunoscut, nu i drag omul, dar nu poate să-l ţină de 2 ani de zile cu o problemă care este în favoarea lui. Trebuie motivat refuzul de a aproba ceva.

Dl. Viman doreşte să vorbească şi dânsul după vot, pentru că deja s-a votat. Dl. Primar are dreptate. Opinia este corectă din punctul lui de vedere. Dar el cum să voteze pe o asemenea expunere de motive. “ Având în vedere solicitarea dl. Finta Vasile este justificată, propun avizarea şi aprobarea acestui proiect.” Prin ce este justificată.

D-na Gittinger precizează că ar trebui să vorbească fiecare pe rând, deşi prea mare rost nu mai are. Trebuie să precizeze că erau documente scrise, şi hărţi de unde rezultă ce urmează să se facă pe acolo.
Pct.31 Proiect de hotărâre privind aprobarea mansardării imobilului situat in municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr.19/A, sediul Centrului Social Deschis “Casa Prieteniei” – Organizaţia Caritas Satu Mare.

Comisia e urbanism nu are obiecţii din punct de vedere al amenajării terenului, din punct de vedere urbanistic, cu menţiunea că proiectul care va fi prezentat să se încadreze în documentaţiile existente de amenajare a teritoriului. Acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea mansardării imobilului situat in municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr.19/A, sediul Centrului Social Deschis “Casa Prieteniei” – Organizaţia Caritas Satu Mare.

Pct.32 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 8/25.01.2007.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea modificării HCL nr. 8/25.01.2007.


33. Proiect de hotarare privind insusirea expertizei tehnico-financiare pentru unele cladiri amplasate pe terenuri retrocedate.


   Comisia de buget arata ca isi insusesc expertizele.
   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

   D-na Gittinger intreaba daca sunt discutii in legatura cu acest proiect de hotarare. Daca nu sunt atunci se supune votului consilierilor proiectul de hotarare in anasamblu.

   Cu 1 abtinere si 21 de voturi pentru s-a adoptat proiectul de hotarare privind insusirea expertizelor tehnico-financiare pentru unele cladiri amplasate pe terenuri retrocedate.


34. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Zonei de Agrement Somes de la R.A. Comunala Satu Mare, in favoarea Administratiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare.


   Comisia de servicii a avizat favorabil acest proiect de hotarare numai ca lipseste din material si era bine sa fie, arata dl. Matuz. De fapt aceasta este si dorinta conducerii, care a dorit si era bine daca aveau o hartie in acest sens ca doreste sa renunte la administrarea asta, sa nu fie ca i-au luat si ultimul obiect de activitate. Arata ca dorinta lor era sa renunte la aceasta dar era bine daca si ulterior sa isi manifeste aceasta intentie ca totusi dansii au propus.

Comisia juridica de asemenea a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare propunanad totodata cateva modificari in cuprinsul acestuia respectiv in aliniatul 3 din preambul, dupa art. 12 alin. 1 si 2 din Legea 213/1998 sa fie trecute Anexa 3 din aceasta lege si hotararea de guvern privind atestarea domeniului public a municipiului Satu Mare si a oraselor, comunelor judetului Satu Mare. Arata ca nu a reusit sa retina numarul hotararii de guvern dar o sa verifice si o sa o precizeze. Arata ca este Hotararea de Guvern nr. 967/2002. In art. 1, comisia juridica propune ca sa fie completata. Deci: “Se aproba retragerea dreptului de administrare asupra zonei de agrement Somes care face parte din domeniul public al municipiului Satu Mare, de la R.A. Comunala….” Si de aici urmeaza, se continua in mod neschimbat. Deci se completeaza cu “face parte din domeniul public a municipiului”. Dupa aceea la art 2: “Transferul faptic al patrimoniului public precizat la art. 1 de la R.A. Comunala… etc….. se va face in baza unui protocol, conform listelor de inventar al acestui patrimoniu din 31.12.2006”.
Deci acestea sunt propunerile comisiei juridice, sunt niste mici modificari, mici completari. In esenta se refera la sublinierea de mai multe ori a faptului ca acest obiectiv face parte din domeniul public al municipiului Satu Mare. Intreaba daca sunt discutii in legatura cu proiectul de hotarare.


Dl. Csillag arata ca a primit referatul acesta, ar prefera sa il citeasca d-na Gittinger, dar acuma l-a adus Directia locala a Finantelor Publice, Directia de Impozite si Taxe, care spune in felul urmator:
Avand in vredere ca RA Comunala cu sediul in Satu Mare, str. Gara Ferestrau, nr. 9/A, CUI RO638875, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/131/1991, in calitate de debitor al municipiului Satu Mare, figureaza cu o restanta la bugetul local de 603.838 lei reprezentand majorari la impozitul pe cladiri, teren si auto conform titlului executoriu nr. 290/ 2.10.2004 si cu suma de 4.214,64 lei conform titlului executoriu nr. 659/17.11.2006, reprezentand impozit pe cladiri si impozit auto, propunem declansarea procedurii de insolventa a acestei debitoare in conformitate cu cu prevederile Legii nr. 85/2006 deoarece nu exista posibilitatea recuperarii integrale a creantelor datoprate prin executare silita. Desi prin conventia nr. 1222/15.03.2004 Consiliul local al municipiului Satu Mare a aprobat esalonarea la plata a datoriilor pe o perioada de 60 de luni, debitoarea nu a chitat decat 21 de rate din esalonare, iar urmatoarele doua au fost stinse prin executarea scrisorii de garantie bancara nr. 56/16.04.2004 emisa de catre BRD.
Din analiza starii de fapt si datorita faptului ca nu exista posibilitatea recuperarii integrale a creantelor datorate prin metoda executarii silite, consideram ca la ora actuala, debitoarea RA Comunala se afla in stare de insolventa.
Deschiderea procedurii de insolventa se va face conform prevederilor art. 173 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Arata ca acuma intr-adevar ar trebui sa fie analizata situatia financiara globala a R.A. Comunala, dar se cunoaste practic aceasta datorie si in afara de aceste datorii sunt si alte datorii. Dat fiind faptul ca si organul de finante constata ca este practic insovabila, arata ca nu a reusit sa se consulte cu comisia juridica dar in situatia in care se aproba aceasta hotarare fara sa se analizeze situatia globala, deci numai pe baza acestei sesizari a Finantelor, trebuie sa se analizeze situatia globala a R.A.C.-ului, atunci ar trebui sa se includa in introducerea proiectului de hotarare: “Avand in vedere rezultatele economice neperformante (arata ca acuma a schitat repede) obtinute in administrarea zonei de agrement de catre R.A.C. Satu Mare, avand in vedere si cele relatate in adresa 2614 a Finantelor publice, asta in partea introductiva si dupa art. 3 art trebui sa se introduca un nou articol cu aproximativ urmatorul text: art. 4”Consiliul local constata starea de insolventa a R.A.C.-ului si imputerniceste primarul sa declanseze procedura de insolventa potrivit Legii 85/2006 art. 1 alin. 1 pct. 6 coroborat cu art. 1 alin. 2 lit. c.


Dl. Primar arata ca propune ca impreuna cu dl Csillag sa faca un proiect de hotarare pentru sedinta viitoare cu acest subiect.


Dl. Csillag roaga sa se consemneze ceea ce a propus.


D-na Gittinger arata ca evident totul se consemneaza, se inregistreaza. Precizeaza ca spre ajutorul celor care vor redacta procesul verbal ar dori sa mentione ca ceea ce a spusa dl. Csillag se afla in mana sa, e scris si atunci vor putea sa cuprinda in procesul verbal. Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul.


Dl. Fogel arata ca a lamurit dl. Primar problema. Nu are nici o relevanta, nici o legatura nu este intre cele prezentate de Directia Finantelor locale prin dl Csillag si cedarea acestui drept la administrare care, e vorba de domeniul public nu de domeniul privat al Regiei, este domeniul public.


D-na Gittinger aproba aratand ca asa este. De fapt nu scot din patrimoniu.


Dl. Csillag arata ca si dansul a insistat sa se accentueze acest lucru, ca nu este bunul urmarit din domeniul privat.


D-na Gittinger intreaba daca dl. Csillag isi mentine propunerile de completare.


Dl. Csillag raspunde afirmativ.


Se supun la vot propunerile d-lui Csillag formulate oral in fata consiliului.
 Cu 3 voturi pentru, 11 voturi impotriva si 6 abtineri nu au fost aprobate propunerile d-lui Csillag.


Se supun la vot propunerile comisiei juridice privind acele modificari in text referitor la admninistrarea spatiului ca face parte din domeniul public pe care d-na Gittinger le-a formulat odata cu avizul.


Cu 1 abtinere din partea d-lui Csillag se adopta aceste modificari.


Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu cu modificarile facute de comisia juridica.
Cu 1 abtinere din partea d-lui Csillag se adopta Proiectul de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Zonei de Agrement Somes de la R.A. Comunala Satu Mare, in favoarea Administatiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare.


Dl. Primar arata ca la proiectul de la punctul 37 cu Olimpia o persoana din Primarie va fi sanctionata pentru neprezentarea proi