PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 28.06.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na consilier Koncz Andrea.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


D-na Koncz declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local din luna iunie. Din 23 de consilieri sunt prezenţi momentan 18. Pe ordinea de zi a acestei şedinţe sunt 16 proiecte plus diverse. Între timp au mei primit 2 proiecte de hotărâre, care au referat de specialitate şi speră să aibă şi aviz. Aceste proiecte sunt proiect de hotărâre pentru  aprobarea  auditorului financiar la S.C. APASERV SATU MARE S.A şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare  SPAS - Centrul  Social de Urgenţă pentru  Adulţi”  (Azil de noapte).
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste două proiecte. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – sediu firmă şi depozite materiale de construcţii, DN.19.A.
3) Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 92/26.04.2007 privind desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, B-dul Cloşca nr. 76” – Program ANL.
6) Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
7) Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri situate în intravilanul municipiului Satu Mare.
9) Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.244/30.11.2006 cu privire la aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de ADP, începând cu 01.01.2007.
10) Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi în regim contractual, modificarea statului de funcţii şi a organigramei serviciului public de interes local specializat, “Poliţia Comunitară Satu Mare.
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unei parcele disponibile in perimetrul Parcul Industrial Sud Satu Mare.
12) Proiect de hotărâre privind  modificarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare  prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.
13) Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii si a Organigramei Serviciului public de asistenţă socială Satu Mare
14) Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Satu Mare să reprezinte în faţa instanţelor de judecată Consiliul local
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie creşterea eficienţei energetice la SC Apaserv Satu Mare SA, prin modernizarea a 18 staţii de hidrofoare din municipiul Satu Mare.
16) Proiect de hotărâre privind deschiderea de noi puncte de lucru ale SC Apaserv Satu Mare SA.
17) Proiect de hotarare pentru  aprobarea  auditorului financiar la  S.C. APASERV SATU MARE S.A.
 18) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare  SPAS - Centrul  Social de Urgenţă pentru  Adulţi”  (Azil de noapte)
19) Diverse.Pct.1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Comisia de buget propune suplimentarea capitolului de venituri cu 300 de mii Ron, şi repartizarea ei la capitolul cultură, religie şi sport, pentru clubul sportiv municipal, având în vedere că până în 15 iulie trebuie afiliat Clubul sportiv, şi trebuie să dispună de anumite sume pentru a putea face afilierea.
D-na director economic afirmă că dl.Fogel a propus suplimentarea capitolului de venituri. Dar ar trebui indicată şi sursa de venituri din care se va majora această sumă. Spune foarte cinstit că la ora aceasta sunt la 0. Deci orice sumă de venit ce se propune a fi majorată se va face artificial. Acceptă dacă I se indică sursa de venituri de unde se va putea majora.

Dl. Fogel precizează că acum o lună s-a votat înfiinţarea acestui club sportiv. În momentul acela trebuia specificat acest aspect. Nu s-a întâmplat. S-a creat clubul sportiv şi acum stăm şi nu facem nimic. Se face artificial, nici o problemă.

D-na director afirmă că de acum o lună nu a fost şedinţă de consiliu local.

Dl. Fogel arată că a mai fost când s-a modificat capitalul social. A fost la d-na director luni sau marţi, şi a rugat-o să se gândească la ce capitol se va majora, pentru că comisia de buget propune acest lucru, nu el  Fogel. Şi crede că 90% dintre colegi vor vota pentru aceasta pentru că trebuie. Oricum se ştie că se face artificial. La sfârşitul anului se vor face regularizările. La impozite şi taxe locale, nu poate spune exact capitolul, dar acolo se poate modifica.

D-na Koncz întreabă dacă mai sunt şi alte modificări.

Dl. Mircea Pop arată că a adus nişte modificări la lista de investiţii, la anexa 4, de la capitolul învăţământ, în urma licitaţiei s-au disponibilizat 40 de mii de Ron, s-au luat 20 de acolo.
La anexa 2 la capitolul cultură, poziţia 38, la socio-cultural, s-a suplimentat cu 244 mii Ron. Deci nu s-a modificat lista pe ansamblu, dar în urma desfăşurării licitaţiei s-a constatat că nu le ajung banii. Deci s-a suplimentat cu 244 mii Ron.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.

Se supune dă citire art.1. Se supune la vot art.1. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.2. Se supune la vot art.2, cu modificările aduse de dl. Pop. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.3. Se supune la vot art.3. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.
Se supune dă citire art.4. Se supune la vot art.4. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.5. Se supune la vot art.5. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.6. Se supune la vot art.6. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.7. Se supune la vot art.7. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.8. Se supune la vot art.8. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune dă citire art.9. Se supune la vot art.9. În unanimitate de voturi se aprobă acest articol.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: planul urbanistic zonal- spaţii comerciale cu depozite amplasament: Satu Mare, DN 19 A.

Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei: planul urbanistic zonal- spaţii comerciale cu depozite amplasament: Satu Mare, DN 19 A.

Pct.3 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 92/26.04.2007 cu privire la desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.

Comisia de servicii a propus aprobarea acestui material.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl. Curpaş doreşte să pună o întrebare: ce se va întâmpla cu locuinţele care sunt în administrarea municipiului, pentru că cei de acolo plătesc chirie şi sunt peste 1000.
Dl. Matuz arată că vor trece în administrarea altui serviciu, ca urmare a desfiinţării acestui serviciu, până va exista un nou proiect de hotărâre cu privire la extinderea organigramei.

D-na director economic precizează că toate locuinţele cu destinaţie socială se vor prelua în administrarea serviciului de asistenţă socială, iar care nu au destinaţie socială se preiau în administrare de către serviciul de evidenţa patrimoniului din cadrul Primăriei. Chiriile se vor achita în continuare la Primărie.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea pentru modificarea HCL 92/26.04.2007 cu privire la desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia de urbanism propune aprobarea proiectului de hotărâre.

D-na Koncz întreabă dacă mai vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu, mai este o anexa 1. Întâi va supune la vot această anexa.

Se supune la vot această anexă. În unanimitate de voturi se aprobă această anexă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, B-dul Cloşca nr. 76” – Program ANL.

Comisia de buget propune aprobarea.
Comisia de urbanism propune aprobarea, cu menţiunea că în devizul general valoarea investiţiei totale este de 969.207 lei, din care există o valoare ce urmează să fie finanţată din bugetul local de 273.547 lei. Undeva ar trebui menţionat şi acest lucru că valoarea de finanţat nu este 969.207 lei ci numai 273.547 lei. Există o valoare 695.660 lei care este aportul Primăriei în existenţa imobilului.

Dl. Viman arată că, personal nu este de acord cu acest proiect de hotărâre şi nu îl va vota din 2 motive: 1. Din câte cunoaşte inspectoratul şcolar pregăteşte o investiţie privind organizarea şi amenajarea unui centru pentru perfecţionarea cadrelor în spaţiul respectiv, spaţiu care a aparţinut şi mai aparţine învăţământului, chiar dacă este în proprietatea Primăriei. Ar fi fost consult să fie prezent un reprezentant al inspectoratului şcolar care să specifice dacă s-au făcut demersuri pentru obţinerea de fonduri în acest sens. Din câte ştie el s-au făcut.

D-na Koncz cere permisiunea de a da citire la două adrese din partea Liceului Teoretic German şi din partea Forumului Democrat German, referitor la  acest proiect:

Către Consiliul local Satu Mare

În numele consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral al Liceului Teoretic German Johan Ethingen, ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a ne ajuta într-o problemă foarte importantă pentru şcoala noastră şi care ar afecta bunul mers al procesului de învăţământ, precum şi activitatea şcolii în general. Având în vedere că Primăria Satu Mare, doreşte ca în unul din imobilele situate pe b-dul Cloşca, curtea şcolii noastre să construiască locuinţe ANL, realizând măsurători în acest sens în data de 05.06.2007 vă rugăm să ne sprijiniţi pentru schimbarea destinaţiei  acestui imobil într-un centru de formare, destinaţie care ar fi compatibilă cu activitatea desfăşurată în şcoală. Menţionăm că imobilul sus amintit se află la o distanţă foarte mică, atât de şcoală cât şi de internatul şcolii. De aceea transformarea lui în locuinţe ANL ar afecta siguranţa din mediul educativ.

Cu deosebită consideraţie,
Director Reich Maria.

Cealaltă adresă:

Către Consiliul local Satu Mare,

Stimate doamne, stimaţi domni,

Am aflat din presă că Primăria intenţionează să repare şi să amenajeze clădirea internatului nr.2 din incinta Liceului Teoretic German Johan Ethingen, de pe str. Cloşca, şi să-l transforme în blocuri de locuinţe sociale. Conducerea Forumului Democrat German Satu Mare, îşi exprimă dezaprobarea direct faţă de acest proiect. Consideră că din punctul lor de vedere nu se poate concepe existenţa unei clădiri cu asemenea destinaţie, în incinta unei instituţii de învăţământ şi credem că de aceeaşi părere este şi Ispectoratul şcolar al judeţului Satu Mare. Menţionăm că trei din cele patru laturi ale clădirii sunt în curtea şcolii, a patra spre stradă. În această şcoală învaţă copii de la vârsta de 6 ani până la 19 ani. Pentru educaţia acestora nu este recomandată o asemenea vecinătate, mai ales că vor fi locuinţe atât la parter, cât şi la cele două etaje. Şcoala are deja experienţa tristă că un asemenea bloc din vecinătatea liceului, dar mai departe decât internatul nr.2 încă din primii ani de funcţionare, acolo erau certuri, locuitorii aruncau pe geam tot felul de obiecte fiind o mizerie de nedescris. Ne bucurăm că această clădire se repară pentru că este într-o stare avansată de degradare. De ce nu i se dă o altă destinaţie care nu ar afecta bunul mers ar procesului de educare. S-ar putea amenaja birouri pentru administraţie sau alte unităţi de exemplu. Sperăm să luaţi în considerare la luarea unei decizii în acest sens şi poziţia noastră.

Cu mult respect,
Preşedinte FDG Satu Mare

Dl. Viman arată că exact acest lucru dorea să spună mai departe. Aceasta este situaţia completă. Consideră că dacă s-ar permite acest lucru ar trebui să se permită în jurul acestei construcţii un spaţiu de gard de câţiva metri, ceea ce ar obtura complet accesul în cantina şcolii. Lasă un loc în spatele grădinii unde este intrarea principală la aprovizionare şi partea dreaptă a fost vândută, nu ştie în ce condiţii. Acest nou proprietar a venit cu gardul până la calea de acces în cantină. Dacă s-ar face locuinţe acolo, ar fi complet păgubos şi din punct de vedere educativ nici nu se pune problema. Crede că nici alte organe care răspund de paza incendiilor, etc., nu ar permite acest lucru. Crede că un centru de perfecţionare şi formare a cadrelor didactice aşa cum este conceput de inspectoratul şcolar ar trebui susţinut. Roagă să nu se voteze nu pentru că nu se doreşte construirea de locuinţe sociale şi nu este nevoie de locuinţe sociale în Satu Mare, dar se mai pot găsi spaţii acolo nu este potrivit pentru acest lucru.

Dl. Curpaş doreşte să se adreseze şi d-nei preşedinte şi colegilor şi să nu mire pe nimeni că vorbesc doi din învăţământ. Vorbesc pentru că îi frământă problemele învăţământului, şi vrea să spună că acolo în situaţia de faţă, nu se poate construi locuinţă ANL, sau locuinţă socială. În primul rând este o instituţie de educaţie, s-au chinuit să facă liceul acela german, cei din consiliu ştiu lucrul acesta, s-a făcut şi acum nu este destul că s-au făcut 2 blocuri ANL care sunt aproape insalubre pentru că nu-s semnate lucrările pentru că curge WC-ul acolo în pivniţă şi miroase  tot liceul a mizerie. Ar dori să spună că acolo, acest bloc dacă îl vor mai face înseamnă că va trebui mutat şi liceul. Nu poate concepe să se renunţe la un internat şi la o cantină, un spaţiu deosebit de propice pentru aşa ceva, este unul dintre liceele care onorează municipiul, şi care face cinste. Şi să fie băgat acolo în gura liceului, numai probleme vor avea. În al doilea rând când se face un bloc ANL trebuie să existe un spaţiu pentru parcare pentru oamenii aceia, pentru că mai nou, ar trebui mers la ANL şi văzut că nu se poate intra de maşini şi ce maşini. Înseamnă că se dau locuinţe la oameni foarte bogaţi. Îi pare rău că nu se urmăreşte o investiţie făcută şi de municipiu, în momentul când s-a semnat contractul cu ANL-ul Cluj, să-şi termine lucrarea de 3 sau 4 ani de zile, şi lucrarea nu este terminată. Se angajează iarăşi să facă asemenea lucrări. Are o propunere. Banii primiţi pentru locuinţe ANL, pentru un bloc să fie transferaţi la unul din blocurile care sunt disponibile şi destinate pentru aşa ceva, locuinţe sociale sau locuinţe ANL. Sunt acolo pe Ostrovului 3 blocuri. Să fie făcut unul dintre ele cu  aceşti bani. Nu să se bage în gura liceului. Chiar dacă nu s-ar face nimic. Acel bloc nu poate fi locuinţă în condiţiile în care funcţionează acolo un centru de educaţie. Şi aşa sunt probleme în învăţământ, acuma mai îngreunăm şi un asemenea liceu, şi roagă foarte frumos colegii, când apelează la asemenea lucruri să ştie că vin documentaţi. Nu se poate lăsa un asemenea proiect, sunt copiii lor, nepoţii lor, şi aşa mai departe. Dacă ar fi să stea pasiv la asta, desigur este Liceul german şi Curpaş şi Viman nu se bagă. Se bagă pentru că este anormal. Roagă consilierii să înţeleagă lucrul acesta. El nu spune aiurea când este vorba de învăţământ. În învăţământ a trăit, învăţământul îl simte, şi de aceea îi roagă foarte mult să-i asculte şi pe ei.

Dl. Turos arată că având în vedere că în ultimul moment s-au primit două adrese de la instituţii direct interesate de acest proiect, şi având în vedere opinia inspectoratului prezentată de dl. Viman, propune amânarea şi roagă executivul să discute cu instituţiile interesate.

Dl. Matuz precizează că sunt două probleme ridicate de acest proiect. Dacă nu vor fi de acord şi oricum această intrare în curtea unui liceu nu se poate rezolva. Nu este normal ca aceste locuinţe să se facă în curtea unui liceu. Dacă se va vota vreodată această treabă, trebuie făcută o intrare separată, izolate în mod separat, pentru că nu este normal ca oameni să treacă la orice oră în faţa unui portar, să treacă în curtea unei şcoli. Există o posibilitate dacă va fi locuinţă sau orice, şi dacă nu va rămâne a şcolii germane. Să schimbe efectiv locul în care stă. Să nu mai fie blocul 77, să fie intrarea dinspre Gara Ferăstrău. Există această posibilitate, şi atunci se va discuta despre Gara Ferăstrău. Dacă vor discuta vreodată. Dar trebuie văzut care este punctul de vedere faţă de poziţia exprimată de dl. Viman.

Dl. Nits doreşte să ridice două aspecte. De fapt au mai spus şi antevorbitorii săi. Este vorba despre aceste două adrese despre care au aflat când au fost citite. În şedinţa comisiei nu a venit nimeni cu problema aceasta, nu aveau de unde să ştie. Materialul care le-a fost pus la dispoziţie, arată, cel puţin acolo, destul de clar, că s-a prevăzut şi un gard de jur împrejur, deci ar fi complet izolate de restul şcolii. Cu toate acestea, susţine şi el la urma urmei, mai ales dacă cei de la liceu, şi cei de la forumul german nu sunt de acord cu aceasta. Ei au crezut când au votat, că această problemă s-a discutat cu liceul german şi cu forumul german. În acest caz vor amâna, se va restitui dar oricum să nu se voteze astăzi.

Dl. Fogel precizează că nu trebuie înţelese greşit cele două propuneri de aprobare a comisiei de buget şi de urbanism. Era vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Într-adevăr, fiind în necunoştinţă de cauză, cele două comisii au propus aprobarea. Nu au fost probleme financiare, nu au fost probleme de urbanism. În urma citirii celor două adrese, propune să se voteze împotrivă. Totuşi ar dori să ceară şi părerea executivului în legătură cu aceasta, cum s-a ajuns până aici, pe ce considerente au propus acest proiect. Era interesant de auzit.

Dl. Mircea Pop prezintă Consiliului local, cu titlu de informare, punctul de vedere al executivului cu privire la acest proiect. Astfel, au fost stabilite mai multe locaţii pentru locuinţe ANL. Astăzi, în cadrul procedurii de derulare a programului ANL, sunt aprobate, tot prin acte administrative acest program. Vine partea executivului, pentru că aşa este procedura, să asigure utilităţile necesare. Dacă se discută acuma, după 3 ani, să se amâne să mai rumege. Partea proastă ar fi că s-ar face de râs, deoarece au cerut întâi o finanţare în cadrul acestui program, iar acum să vină să zică că nu le mai trebuie. Banii obţinuţi nu se pot transfera.

Dl. Curpaş arată că s-a făcut o propunere. Propune ca banii aceia transferaţi la ANL să fie transferaţi în altă parte. Realitatea este că s-au dat trei obiective disponibile. Era momentul când dânşii au discutat, serviciile de specialitate cu ANL, trebuia să consulte şi consilierii. Şi mai ales că nu a apărut comisia de învăţământ acolo să îşi dea avizul. Nici astăzi. Când este vorba despre învăţământ roagă să se adrese celor care se ocupă de învăţământ. În primăria aceasta nu crede că există atâţia specialişti care să acopere întreg învăţământul. Sunt probleme educative. Nu crede că Uniunea Europeană despre care fac atâta vâlvă până şi in subiectele de bacalaureat, nu crede că va accepta ca într-o instituţie de educaţie să existe o porcărie. Îşi cere scuze pentru exprimare.

Dl. M.Pop este de acord cu amânarea acestui proiect având în vedere oportunitatea

Dl. Cupraş precizează că oportunitatea ar fi că nu se pot construi locuinţe ANL, sau locuinţe sociale în incinta şcolii.

D-na Koncz arată că a primit aceste două adrese înainte cu 5 minute de şedinţă. Deja a avut o propunere pentru amânare şi nu prima dată vis a vis de acest caz. Deci, propune să se amâne şi să mai studieze pentru a se izola cumva de şcoală. Deci să se amâne şi să se analizeze datorită faptului că este cuprins într-un proiect ANL.

Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere. Deci proiectul de hotărâre s-a amânat pentru clarificarea şi consultarea celor implicaţi.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil, cu menţiunea că soluţia corectă este trecerea în administrare.

D-na Koncz precizează că altfel se abrogă o hotărâre din luna trecută.

Deoarece nu sunt alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Pct.7 Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil, cu o completare. Eventual va da şi explicaţiile de ce. Articolul 6 trebuie completat în felul următor, Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi, inclusiv Inspectoratului Judeţean de Poliţie, pentru că dacă se uită, se aprobă o serie de acte emise de Consiliul local sau semnate de Consiliul local cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Deci această hotărâre să ajungă acolo unde trebuie, dar în special la Ispectoratul Judeţean de Poliţie.

Dl. Albu arată că la art.1 probabil va trebui corectat numărul de pe stradă. Se întreabă dacă şi atunci când s-a făcut Hotărârea 111 tot acelaşi număr s-a pus, pentru că este la 500 m distanţă. Nu poate fi numărul acesta. Nu ştie ce număr are Poliţia pe strada Cuza Vodă, dar sigur are alt număr.

Dl. Cupraş arată că este o instituţie fără număr.

Dl. Csillag precizează că este fără număr pentru că sunt indicate nr. topo.

Dl Kabai arată că fiecare are intrare separată, de pe strada cealaltă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu proiectul de hotărâre, cu modificările propuse. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

D-na Koncz precizează că se va corecta la număr.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri situate în intravilanul municipiului Satu Mare.

Comisia juridică iniţial a avizat cu condiţia să fie depuse extrasele Cf actualizate. Între timp au aflat, dl. Csillag personal, că cel care cere aprobarea schimbului de teren, a decedat. Şi soţia lui care solicită nu este singura proprietară. Deci propunerea comisiei este să se amâne acest proiect de hotărâre pentru completarea dosarului, cu documentele reactualizate inclusiv cu introducerea schiţelor de dezmembrare, din care să reiasă noii proprietari.

D-na Koncz arată că mai există şi menţiunea d-oarei secretar. Şi acum mai menţionaţi şi de expertiză.

D-oara Secretar precizează că şi legea cere.

D-na Koncz supune la vot propunerea de amânare pentru completare cu schiţe de dezmembrări şi alte înscrisuri. În unanimitate de voturi se amână acest proiect de hotărâre.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.244/30.11.2006 cu privire la aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de ADP, începând cu 01.01.2007.

Comisia de servicii a avizat favorabil, şi consideră că numai titlul este de 01.01.2007, nu cumva tarifele să fie aplicate retroactiv. Cu o menţiune, la art.1 “se introduce la poziţia 18 litera c în anexa”. În rest textul rămâne neschimbat. Are şi o întrebare: au existat solicitări pentru acest proiect sau alte solicitări în acest sens, ca să ştie şi dânşii.

D-nul Director al ADP oferă lămuriri în acest sens Consiliului local.

Comisia de buget propune aprobarea.

Dl. Mircea Pop oferă, cu titlu de informare, lămuriri Consiliului local cu privire la acest proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea HCL nr.244/30.11.2006 cu privire la aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de ADP, începând cu 01.01.2007.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi în regim contractual, modificarea statului de funcţii şi a organigramei serviciului public de interes local specializat, “Poliţia Comunitară Satu Mare.

Comisia de servicii nu a avizat nici într-un fel, nici în altul. Este pentru a nu ştie câta oară când materialele le vin cu întârziere, majoritatea dintre ei au avut contact pentru prima dată cu acest material. Cei care pun pe ordinea de zi proiectele de hotărâre ar trebui să facă bine şi să le şi pună la dispoziţia consilierilor. Nu proiecte de amploare mare să fie citite într-o jumătate de oră. Pentru aceste considerente grupul PNL, sau cel puţin el propune amânarea acestui proiect de hotărâre.

D-na Koncz precizează că a primit materialul ieri, însă vrea să menţioneze în paranteză. Întreabă cum rămâne cu avizul.

Dl. Matuz arată că nu acordă aviz proiectului pe motivul că nu a avut material. Nu poate aviza ceva ce nu a citit. Cel puţin răspunderea este a lor, nu au apucat să citească. Probabil greşesc dar propune amânarea lui ca să aibă timp să şi-l însuşească.

D-na Koncz arată că dacă nu există avizul comisiei atunci se amână automat, dacă nu există avizul comisiei de specialitate.

Dl. Fogel arată că materialul a existat de ieri.

Dl. Matuz arată că executivul are obligaţia să dea materialele cu 5 zile înainte.

Dl. Fogel arată că a avut şedinţă de comisie marţi.

Dl. Matuz arată că şi el avut şedinţă de comisie şi nu a avut material.

D-na Koncz întreabă dacă acesta a fost singurul material care a  lipsit din proiectele de astăzi.

Dl. Curpaş arată că dacă este important pentru municipiu, atunci trebuie văzut ce abordează. Trebuie văzut, poate este urgent, atunci trebuie făcut şi un sacrificiu.

Dl. Matuz propune să se facă o şedinţă extraordinară cu acest proiecte.

Dl. Găzdac arată că în şedinţa comisiei de ordine publică din 16 martie a fost avizat favorabil acest model de organigramă. S-a discutat timp de două ore toate aspectele care sunt necesare pentru acel loc. Este urgentă pentru că este mare  nevoie de acel birou de patru.

Dl. Viman întreabă consilierii de ce nu au adus materialul.

Dl. Găzdac afirmă că distribuirea de către servicii a fost mai lentă.

Dl. Viman arată că, având în vedere că legea responsabilă care s-a făcut din partea conducătorilor acestei organizaţii, ar încuraja comisia să facă o pauză şi să dea avizul, pentru că s-a discutat această problemă.

Se ia o pauză pentru acordarea avizului.

D-na Koncz intreaba din nou dupa pauza comisia de servicii.

   Dl. Matuz raspunde ca: comisia de servicii in urma pauzei si a lamuririlor pe care le-a adus dl. director al Politiei comunitare, care i-a spus ca de fapt este vorba de acest birou de paza de care s-a discutat intr-adevar in sedinta comisiei de ordine publica, sedinta la care inclusiv Primarul nu a avut rezerve legat de finantarea acestuia. A inteles ca probleme legate de fonduri suplimentare alocate nu vor fi pentru ca se vor incadra in bugetul respectiv. In urma acestor discutii au acordat aviz pentru a putea fi discutat. Roaga colegii care au reusit sa aiba materialul mai amplu sa discute problema daca mai au obiectii.

    D-na Koncz concluzioneaza: sa se discute atunci de catre colegii consilieri daca acestia doresc sa ia cuvantul.

    Dl. Matuz arata ca solicita sa se traga concluziile din treaba asta: ca materialele nu au fost comunicate decat in ziua sedintei si arata ca este o lipsa de responsabilitate.

    D-na Koncz arata ca daca nu sunt discutii propune spre aprobare proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind stabilirea functiilor publice in regim contractual, modificarea statului de functii si a organigramei serviciului public de interes public specializat, “Politia Comunitara Satu Mare”.

    11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei parcele disponibile disponibile in perimetrul Parcului Industrial Sud Satu Mare.

   Comisia juridica, arata dl. Csillag ca a avizat favorabil si  spera sa nu aiba obiectii Prefectura referitor la modalitatea de redactare pentru ca practic s-a intocmit cu respectarea ultimelor prevederi legale.

    Comisia de buget solicita sa se precizeze ca sunt de acord cu aceasta comisie numita.

   D-na Koncz arata ca au si primit membrii comisiei anterioare si daca vor fi de acord atunci pot sa pastreze.

    Dl. Csillag arata ca este foarte bine ca au experienta.

    D-na Koncz arata ca pentru comisia de negociere este un presedinte: primarul municipiului Satu Mare sau o persoana desemnata de acesta, membrii: Fogel Vasile, Turos Lorand, Gozar Ioan, Fanea Dumitru, Albu Adrian, Bor Darius si un secretar.

   Dl. Albu cere permisiunea sa spuna ca doua runde de negociere au fost si nu au procedat prin negociere directa.

   Dl. Csillag arata ca nu se vorbeste de negociere directa, ci se face referire la ultima modificare facuta prin lege, respectiv licitatie prin selectie directa. Legea nr. 215/2001/R varianta modificata specifica modalitatea "selectie de oferta”.

   D-na Koncz arata ca se vorbeste de licitatie prin selectie de oferta. Dar acolo dupa cum a inteles erau specificate parcelele, deci si aria in acel proiect, fiecare parcela exista sau suprafata totala deci oricum nu era inclusa aceasta parcela.

    Dl. Albu intreaba daca ii poate spune cineva cate parcele au mai ramas.

    Dl. Fanea precizeaza ca a mai ramas  o portiune de 0,5 ha.

   D-na Koncz intreaba daca membrii comisiei daca au alte propuneri sau altcineva. Daca nu atuncea cu noua denumire a comisiei care scrie ca este: “comisie pentru concesionarea unei parcele de teren din Parcul Industrial Sud Satu Mare” vor fi acesti membrii pe care i-a enumerat si mai este o comisie denumita “comisie de analizare si solutionare a contestatiilor” in urmatoarea componenta: presedinte, membrii: Schita Mihai, Caita Cristina, Csillag Tiberiu si secretar.

     Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.

    Dl. Albu are o intrebare: intreaba de ce se spune comisie de analizare si solutionare a contestatiilor.

  D-na Koncz explica: scrie in anexa nr. 1potrivit Legii nr. 215/2002 modificata.

   Dl. Csillag confirma ca in Legea nr. 215/2002 varianta modificata apare cu denumirea de “selectie de oferta”.

   D-na Koncz arata ca articolul 2 spune asa: “Se aproba procedura de organizare si desfasurare a concesiunii conform anexei nr. 1.” Arata ca daca se doreste si pe anexa se poate discuta.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii unei parcele disponibile in perimetrul Parcului Industrial Sud Satu Mare.

   12. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.

    Comisia de servicii a acordat aviz favorabil si supune spre aprobare proiectul de hotarare.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.

 13. Proiect de hotarare privind stabilirea functiilor publice si modificarea Statului de functii si a Organigramei Serviciului public de asistenta sociala Satu Mare.

    Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind stabilirea functiilor publice si modificarea Statului de functii si a Organigramei Serviciului public de asistenta sociala Satu Mare.

    14. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Satu Mare sa reprezinte in fata instantelor de judecata Consiliul Local.

    Comisia juridica a acordat aviz favorabil.

    D-na Koncz intreaba daca cineva doreste sa ia cuvantul.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Cu 1 abtinere si 18 voturi pentru se aproba Proiectul de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Satu Mare sa reprezinte in fata instantelor de judecata Consiliul local.

    15 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie”Crestereea eficientei energetice la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., prin modernizarea a 18 statii de hidrofoare din municipiul Satu Mare.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

    D-na Koncz precizeaza ca  aici au avut o mentiune din partea d-rei Secretare referitor la temeiul legal, cel mentionat in proiect este abrogat, deci trebuie schimbat cu Legea nr. 273/2006/A.

    Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile respective pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie “Cresterea eficientei energetice la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., prin modernizarea a 18 statii de hidrofoare din municipiul Satu Mare.

   16. Proiect de hotarare privind deschiderea de noi puncte de lucru ale SC Apaserv Satu Mare S.A.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

    Dl. Fogel arata ca se vor deschide inca trei puncte de lucru in judetul Satu Mare.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind deschiderea de noi puncte de lucru ale SC Apaserv Satu Mare S.A.

    17. Proiect de hotarare privind aprobarea auditorului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A..

    Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

   Dl. Fogel arata ca s-au hotarat ca auditul sa fie lunar, celalat proiect a fost pentru bilantul contabil anual. Noua lege a societatilor comerciale spune clar ca nu se mai face comisie de cenzori ci numai audit financiar si ei au spus ca merg pe audit lunar.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
    Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea auditorului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A.

   18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Amenajare S.P.A.S.- Azil de noapte”.

   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

   Dl. Solschi arata ca privind proiectul castigat de cei de la S.P.A.S., realizarea azilului de noapte, ei foarte tarziu au spus ca trebuie aceasta hotarare a consiliului local si au venit cu propuneri dar fiind vorba de proiect pentru pasii importanti vrea sa ii roage sa elucideze proiectul.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
  Cu 1 abtinere si 18 voturi pentru se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Amenajare S.P.A.S.- Azil de noapte”.

   19. Diverse.

    D-na Koncz precizeaza ca ar da citire unei adrese care a primit-o, nu stie daca si colegii au primit-o de la R.A. Comunala. Mentioneaza ca a primit-o cu rugamintea sa o citeasca: ”Catre Consiliul local al municipiului Satu Mare,
     Subsemnatul Iarto Stefan, in calitate de director general in baza HCL nr. 22/02.02.2006 si Legea 112/3.02.2006 prin prezenta informez urmatoarele: Prin Hcl 64/29.03.2007, administrarea Zonei de Agrement Somes a trecut la A.D.P. Satu Mare.
    R.A. Comunala nu are alte activitati care sa-i aduca venituri finanaciare.Singura sursa de venit sunt incasarile de la restantierii de apa-canal si prestari servicii din anii precedent, care daca nu sunt actionati in judecata in termenul prevazut de lege se prescriu.
    Aceste venituri sunt mult prea mici pentru a acoperi nevoile salariale atat ale angajatilor cat si a fostilor angajati, care au plecat din unitatea noastra fara a-si ridica drepturile salariale si salariile compensatorii din lipsa de bani. Datoriile salariale sunt de 84.805 lei.
    In urma unei sentinte judecatoresti suntem obligati la plata sumei de 31.600 lei, ca urmare a unui accident in care a fost implicat un fost sofer al R.A.C., care desi s-a constatat ca a fost vinovat de producerea accidentului, suma de mai sus trebuie achitata de R.A.C. si ulterior se va recupera de la soferul Antal Stefan.
   Datorita acestei situatii, din punct de vedere financiar, R.A. Comunala nu poate sa acopere si sa achite datoriile si penalitatile acumulate fata de Directia Generala a Finantelor Publice, Directia de Impozite si taxe Locale, AVAS, TVA, alte datorii bugetare, furnizori ramasi neachitati precum si alte adtorii fata de bugetul statului.
    Momentan toate conturile bancare sunt blocate de catre AVAS, D.G.F.P. si Executor judecatoresc Michis Ioan.
    Tot din motive financiare, R.A. Comunala nu are posibilitatea de a actionain judecata debitorii (85 dosare) si de a achita taxele judiciare necesate pentru acestia si nici onorariu executor pentru procesele castigate in instanta.
    Avand in vedere cele de mai sus, sunt in imposibilitatea sa-mi asum raspunderea si continuitatea regiei in bune conditiuni.
   Va rog sa luati masurile necesare pentru a solutiona aceasta situatie.


    Cu respect,
    Director General
    Ing. Iarto Stefan”

    Dl. Solschi precizeaza ca ei au incercat cu dl Iarto sa aiba o discutie, ca impreuna cu Consiliul local sa se gaseasca o solutie, inca de doua ori s-a intalnit cu dansul dar a venit numai reprezentantul fractiunii PNL. Rugamintea este ca pentru saptamana viitoar factiunile din Consiliu sa isi nomimalizeze cate un reprezentant ca sa se intalneasca si sa analizeze aceasta situatie si sa faca propunere concreta pentru consiliul local.

    Dl. Viman il propune pe dl. Gozar Ioan.

   Dl. Matuz roaga executivul sa ia legatura cu liderul formatiunii politice pentru ca membrii PNL nu au fost informati ca marti va avea loc aceasta negociere. Deci liderii formatiunilor, grupurilor de consilieri de la PNL nu au fost informati asupra acestor discutii.

    Dl. Solschi precizeaza ca nici nu au avut loc intr-adevar.

    D-na Koncz intreaba grupul PNL ca are sau nu delegat.

    I se raspunde ca il au pe dl Matuz Bela.

    Grupul UDMR il numeste pe dl. Fogel.

   D-na Koncz concluzioneaza: deci dl. Gozar, Dl. Matuz si dl. Fogel vor fi delegatii.

    Dl. Viman doreste sa intrebe daca poate sa aiba o propunere si precizeaza ca asta e o parere personala, ca daca nu vine dl Iarto cu calcule exacte si cu sume exacte nu o sa poata discuta nici acum, se vor intalni degeaba ca sunt 85 de dosare, e clar.

   D-na Koncz mentioneaza ca s-a ajuns deci la “Diverse”.

  Dl. Curpas cere colegilor sa discute inainte de “Diverse “ si un lucru placut pentru Consiliu si pentru oras. Vrea sa le spuna ca dl. Viman si-a luat doctoratul in istorie si este, cinstit le spune, pentru invatamantul satmarean si pentru municipiul Satu Mare un lucru deosebit pentru ca avem un doctor in istorie recent si il felicita si in numele Consiliului pentru ca se simte onorat de faptul ca este din invatamant si nu este un lucru obisnuit ca astazi sa iei doctoratul si il felicita si ii doreste succes in tot ce intreprinde.

    Dl. Viman ii multumeste d-lui Curpas si Consiliului pentru aprecieri.

   Dl. Viceprimar Solschi ar dori sa faca o scurta prezentare referitoare la discutiile care au  avut loc cu reprezentantii proprietarilor cladirilor in care se desfasoara activitati de invatamant pentru care Primaria le plateste chirie. La discutii au participat din comisia inspectoratului scolar, prefectul judetului respectiv reprezentantul bisericii romano-catolice si ortodoxe, Protopopiatul reformat. In final ideea este urmatoarea: tendinta este de a reduce cheltuielile cat de mult posibil si s-a ivit urmatoarele variante: gradinita care era in functionare la Scoala nr. 10, gradinita cu program german sa se mute in cadrul altei institutii de invatamant, Liceul de Arta se muta in corpul Liceului Slavici, Liceul Reformat se muta in spatiul reformatilor, Liceul Unio isi va reduce spatiile pentru invatamant astfel incat sa nu afecteze activitatea de invatamant si de asemenea mai este o propunere referitoare la Liceul Ham Janos care este un liceu catolic care functioneaza intr-un spatiu catolic. Deci rugamintea sa catre Consiliu este sa accepte o propunere de proiect de hotarare pentru viitor, chiar doua, si anume una prin care sa se realizeze un transfer de teren, d-na care are terenul de sub Scoala 10 si atunci spatiul de invatamant devine unitar si d-na isi rezolva problema respectiva. A venit cu o idee foarte interesanta parintele protopop de la reformati care a spus ca pentru tot terenul care il au ei sub sala de sport sa primeasca un teren in continuarea cimitirului pe care il au pe strada Rodnei. Si acest lucru I se pare o idee excelenta si care crede ca va obtine din parte consilierilor acceptul. Crede ca in anul acesta vor reduce chiria pentru ca de anul viitor vor avea cheltuieli tot mai mici. Dupa cum se stie acum se platesc 26 de miliarde pentru a se plati toate chiriile din invatamant din cadrul Liceului M.I.U.

   D-na Koncz le mai atrage atentia ca la punctul “Diverse” au mai primit 3 adrese: catre comisia de urbanism, catre comisia juridica, catre comisia de cultura din partea d-lui Fatyol.

   Dl. Bor precizeaza: comisiile vor da raspuns.

    Dl. Fanea intreaba ca vor da un raspuns cum ca vor fi de acord sa ii dea la dl. Fatyol 16.000 de lei noi pentru 1000 de Cd-uri, pentru ca dansul vrea sa scoata 1.000 de Cd-uri cu muzica de Vivaldi din care 700 ar fi pentru protocol la Consiliu cu finanatare de 16.000 de Roni. Intreaba comisia de buget cum se poate, intr-o viitoare rectificare de buget. Deci daca vor fi de acord ca este o treaba frumoasa si ar merita ca nu este mult 16.000 de lei.

   Dl. Fogel arata ca este simplu.

   Dl. Fanea intreaba: deci sa considere ca in principiu sunt de acord ca la o viitoare rectificare de buget sa se faca.

    Dl. Nits arata ca si comisia de urbanism a primit o sesizare sau cerere, de fapt o cerere destul de voluminoasa. Este vorba de aceeasi cerere care legatas inca o data de niste constructii gata construite. Au fost construite in extravilan, neautorizate si sunt puse intr-o situatie foarte delicata intr-un fel si cu toata bunavointa lor trebuie sa respinga sau sa admita aceste cereri. Cunoscand ca in oras si in afara orasului, se construiesc foarte multe cladiri fara autorizatie, deci sa faca bine cei de la urbanism sa controleze aceste constructii pentru ca tot mai multe cereri de acest tip ajung la S.U.A.T,  S.U.A.T.-ul le plaseaza comisiei de urbanism, bineanteles si aceasta cerere nu se poate lua in considerare pentru ca ei, Consiliul, delibereaza numai pe baza anumitor proiecte urbanistice de amenajari, proiect urbanistic zonal sau proiect urbanistic de detaliu. Deci consiliul poate sa raspunda la aceasta scrisoare dar nu poate sa faca nimic in acest caz si practic nici in cazurile viitoare daca vor mai fi. Pentru ca daca au construit fara autorizatie neantreband pe nimeni, asa de capul lor din pacate ei nu pot sa le puna in legalitate.

    Dl. Zaha precizeaza ca este regretabil ca se construieste fara autorizatie dara nu stie daca este cineva care sa poata sa ii spuna ce se intampla cu acest plan urbanistic general. Orasul se extinde se poate evalua in baza constructiior existente ca orasul incepe sa se dezvolte, dar daca nu se vine in intampinarea acestor cerinte ale oamenilor, acuma sa fie sinceri, pe strada Amatiului, unde este cimitirul, este considerata ca fiind zona de agrement. Crede ca ar trebui sa analizeze problema, ca si consilieri, daca acest plan urbanistic general, pentru ca crede ca va rezolva situatia cu planurile urbanistice zonale si de detaliu.

    Dl. Curpas cere voie sa completeze aratand ca este deranjant faptul ca ei, consilierii, se trezesc in finalul executiei unui plan, in general, sunt chemati sa vada realizarile unui drum care este de fapt centura municipiului si ei nu sunt intrebati iar specialistii din Primarie nu stiu ca se ia dintr-o portiune deja repartizata unei institutii care construieste deja acolo in zona parcului industrial si trebuie sa ia o idee mai putin. Consilierii afla exact la sfarsit, asa ii consulta cum i-a consultat si cu drumul expres ca este in sud sau nord. Intreg Consiliul este dat la o parte. El are rugamintea ca executivul si specialistii din executiv sa fie cu mult mai pe faza, sa se ocupe de problemele din Primarie pentru ca e foarte important sa se faca pentru interesele municipiului. Ieri, de exemplu, afla cu suparare ca la Parcul industrial vine centura municipiului, exact apropape 2 ha de teren se ia dintr-o firma la care consiliul au facut acte deja Ii face impresia ca foarte multe proiecte se fac din birou si pe ei, pe consilieri, nu ii consulta nimeni. Este vorba de teritoriul municipiului iar de teritoriul municipiului raspunde Consiliul Local. Iar executivul sa fie mai pe faza, sa fie mai bataios in asemenea probleme. Ii pare rau, ieri nu au fost, arata ca a si iesit de fapt, pentru ca a vazut ca situatia este deja facuta, l-a lamurit pe respectivul care si-a luat terenul si a platit taxe pentru el, se face un act aditional ca sa recupereze terenul ala, il da ca vine o sosea, ca vor 4 benzi, pe consilieri nu ii intreaba nimeni absolut nimic chiar daca a fost prezent la toate chemarile executivului.

   Dl. Albu isi cere scuze ca intervine si intreaba daca dl. Curpas nu a fost in comisia aceea de licitatie, este o firma, aceea cu 200 de ha, “Ronal”, aia a fost desfiintati la momentul respectiv. S-a aratat ca de acolo vine proiectul si ca o bucatica din aia nu le revine.


   Dl. Curpas explica ca au fost instiintati dupa ce s-au facut actele, acuma trebuie facut act aditional sa rectifice. Precizeaza ca se lucreaza prost.

    Dl. Solschi intervine si prezinta ca discutia de ieri a fost o discutie referitoare numai la studiul de impact asupra mediului, deci nu a fost discutia referitoare la latimea drumului. Drumul de ocolire a orasului in mod normal, special pe teritoriul care apartine acestui domeniu edilitar, de altfel pentru municipiu s-a si incheiat cu succes procedura cu acordul firmei “Ronal”, ei au acest drum localizat pe harta aparut dupa ce firma “Ronal” a luat terenul. In momentul in care a aparut aceasta problema au avut loc discutii, chiar cand a fost licitatia cu firma “Ronal”, ei au acceptat, ei au proiectul lor pentru acel spatiu tinand cont de faptul ca acolo va fi un drum si va fi acces de la drumul celalalt. Deci acolo e spatiul in care nimeni nu a putut sa anticipeze. Acest drum de ocolire a orasului este un plan urbanistic in 2 teme. Acuma a fost momentul in care s-a intamplat sa vina finalizarea. In urma discutiei de impact asupra mediului dupa parerea sa, concluzia a fost ca este un drum care nu are un impact deosebit.

    Dl. Fogel cere sa se lamureasca totusi problema cu firma respectiva si precizeaza ca in momentul semnarii contractului firma stia ca pierde si asta nu s-a specificat ca suprafata urmand a se face act aditional.

    Dl. Curpas precizeaza ca asemenea lucruri nu sunt ascunse, asemenea lucruri se spun cel putin consilierilor.

   D-na Koncz propune sa se treaca mai departe. Precizeaza ca areinca o adresa din partea firmei “Bodescu” si a inteles ca dansul este reprezentant al firmei si doreste sa ia cuvantul.

   Dl. Bodescu se adreseaza d-nei presedinte si consilierilor si precizeaza ca de patru luni in fiecare luna depun o hartie prin care atrage atentia asupra micii lor probleme ca doresc o scutire de impozit. Au facut o investitie cum au putut si ei, de peste 500.000 de euro si ca atare legea permite sa li se dea de catre Consiliu o scutire de impozit pe 5 ani cat se poate. Adevarul este ca sunt o firma autohtona, orice ajutor este binevenit dar deja de 3 luni de zile vin si nu se intampla nimic. Au tot incercat sa vorbeasca cu toata lumea insa nu este cunoscut. Macar sa stie la ce comisie a ajuns si ce s-a mai intamplat cu hartia respectiva si ca atare vor sa stie si ei ceva.

    D-na Koncz precizeaza ca va fi consemnata in proces verbal.

   Dl. Bor arata ca problema asta s-a discutat deja de mai multe ori, nu poate oficial acuma in sedinta, dar nu stie la cine a fost repartizata dintre comisii, dar pretul de 4,5 euro pe metru patrat, concesiune in Parcul industrial, intreaba cum s-a facut acest pret.

    Dl. Fogel cere sa nu se incurce lucrurile, ca initial a fost licitata de catre o firma din Ungaria, s-a licitat dar nu s-a mers pana la acest pret.

    Dl. Bor completeaza ca au hotarat ca se merge cu pret mic si nu pentru a-si recupera investitia, pentru ca investitia de 5 milioane de euro sau cat a facut municipiul si-o vor recupera din impozitele si taxele ce le vor plati firmele care vor activa acolo. Le da posibilitatea sa ajunga la utilitati si la pret mic la teren pentru a se putea dezvolta si ulterior investitia se va recupera din impozite ce le vor plati pe urmatorii 50 de ani.

    Dl. Bodescu precizeaza ca cere o scutire pe 5 ani nu pe 50 de ani.

   Dl. Bor arata ca il crede dar si municipalitatea si-a facut niste calcule. Avand in vedere lucrul asta municipalitatea nu poate sa dea scutire. Puteau sa isi cumpere teren la marginea orasului unde nu aveau toate utilitatile, insa au facut-o in Parcul industrial si bine au facut.

    Dl. Bodescu arata ca in caietul de sarcini se mentiona ca parcul industrial conform legii beneficiaza de toate aceste scutiri si cu toate actele care s-au intocmit isi spune Parcul industrial sud. Vine acuma in martie de la Directia Finantelor publice locale si le solicita impozit si el le spune ca investitia este in parcul industrial dupa cum rezulta din toate actele semnate cu primaria. Si ei spun “nu” ca nu e conform legii. Dar daca ar fi fost conform legii nici nu ar mai fi discutat. Spune ca faptul ca se numeste Parcul industrial le da dreptul la niste facilitati. Precizeaza ca solicita singura facilitate doar. Este o perioada in care firma mai fac investitii. Au o hala, da de lucru la toata lumea si cdere municipalitatii un mic ajutor ca sa investeasca in continuare. Nu vrea ca sa isi ia vila sau sa isi faca nu stie ce smecherie. Este un drept. Si ca atare le cere un mic ajutor, liciteaza se bate cu firmele multinationale, face cum poate ca sa I se spuna ca nu stie ce planuri si-au facut pe 50 de ani. El cere acum nu peste 50 de ani ca nu o sa mai existe.

    D-na Koncz propune sa nu se intre in discutii pentru ca oricum trebuie sa ii raspunda consiliul d-lui Bodescu.

    Comisia de buget precizeaza dl. Fogel, fara Finantele locale nu le poate spune.

    Dl. Bodescu mentioneaza ca intelege, dar au trecut 3 lun de zile. Ar vrea sa atraga putin atentia asupra problemelor. El le cere un pic de ajutror si vrea sa stie se poate sau nu se poate. Macar sa I se spuna ca nu se poate.

    Dl. Fogel precizeaza ca va avea raspunsul oficial pe baza referatului de specialitate.

    Dl. Csillag precizeaza ca atunci trebuie repartizat comisiei de specialitate ca aceasta sa precizeze posibilitatile.

    Dl. Albu arata ca legea spune ca: consiliul local in prezent poate da acesta scutire.

    Din partea consilierilor I se raspunde ca nu e obligatoriu.

    Dl. Matuz continua aratand ca in baza unui precedent creat vor solicita si alte firme. Dumnealor au numai 500.000 de roni pe an, sunt alte firme care au suma mai mari.

    Dl. Viman arata ca nu este obligat consiliul sa accepte. Explica ca o sa vrea firmele si consiliul nu va aproba si care este problema? Ca au dreptul sa aprobe sau sa nu aprobe.

    Dl. Viman se adreseaza d-lui Matuz explicandu-I ca mai periculos este sa nu incurajeze o firma care vrea sa se afirme si care are putere slaba si vrea sa creasca.

    Dl. Matuz ii raspunde d-lui Viman ca este mai periculos ca atunci toate firmele din Satu Mare de pe 70 de ha din parcul industrial vor solicita scutire.

    D-na Koncz precizeaza ii spune d-lui Bodescu ca vor primi raspuns dupa cum colegul a promis ca in cel mult 2 saptaman se va trimite un raspuns.

    Dl. Bodescu doreste sa faca o mica precizare cu privire la ceea ce spune dl. Matuz.

   D-na Koncz arata ca dupa sedinta pot sa ramana si sa discute.

    Dl. Bodescu precizeaza ca nu inseamna sa dai la toata lumea daca proiectul a fost facut cu denumirea de parc industrial ci numai pentru firme micute.


    D-na Koncz declara inchisa sedinta.PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                              Secretar
                                                                                     Suciu Mariana