PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 25.10.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Molnar Csaba.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Molnar declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 25.10.2007. Pe ordinea de zi sunt 28 de puncte. La punctul nr.16 s-a făcut o modificare după difuzarea ordinii de zi, iar materialele le-au primit deja cu noul proiect. Întreabă d-nii consilieri dacă mai sunt şi alte modificări.

Dl. Bor arată că la ultimul punct, punctul 27, în legătură cu Asociaţia Sfântul Benedict, ar propune să facă rocadă cu bugetul, pentru că rectificarea bugetară s-a făcut în concordanţă cu acest proiect de hotărâre.

Dl. Nits precizează că ieri la şedinţa de comisie a fost anunţat că punctul 6, respectiv PUZ Alecu Russo, se va retrage pentru că este o greşeală în documentaţie.

Dl. Molnar o întreabă pe d-na Veronica Pop, dacă se retarge acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Aceasta răspunde că da. Şi atunci se va face renumerotarea ordinii de zi. Se supune la vot ordinea de zi. În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice in municipiul Satu Mare.
2) Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de taximetrie in municipiul Satu Mare.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “sediu administrativ S+P+6 nivele” in municipiul Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 29.
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Hală de producţie cu sediu administrativ” in municipiul Satu Mare, str. Şoimoşeni f.n.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Lotizare pentru construire locuinţe” in municipiul Satu Mare, zona str. Dara-Diana.
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Casă de locuit si spaţii comerciale – depozit echipament medical şi birouri” in municipiul Satu Mare, str. A. Vlaicu 89/A.
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Bloc de locuinţe P+2E+M cu spaţii libere la parter” in municipiul Satu Mare, str. Fragilor 16-18.
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal SC Emiflova SRL “Ansamblu de locuit P+2-3”, str. Timişoara nr. 6.
9) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal Universitatea Tehnică Cluj- Spaţii pentru invătământ S+P+4E, Kogălniceanu 5.
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal Parohia Ortodoxă “Biserica ortodoxă “Inălţarea Maicii Domnului”, Vasile Lucaciu, Parc.
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal -Pandi Andrei – Clădire P+2+M , str. 1 Iunie, lot 12.
12) Proiect de hotărâre privind autorizarea Primarului municipiului Satu Mare pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu S.N. PETROM S.A.
13) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren in suprafaţă de 7635 mp amplasată pe str. Bârgăului din domeniul public in domeniul privat al municipiului Satu Mare.
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 30 mp către SC PERSONA SRL Satu Mare.
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cinematograf „ Luceafărul ” din proprietatea privată a statului şi administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare.
16) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren in suprafaţă de 910 mp intre Statul Roman si Mureşan E. Michael, Mureşan I. Cristina Lăcrimioara.
17) Proiect de hotărâre privind primirea in folosinţă gratuită a terenului situat in Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5, in scopul edificării unui Centru Cultural ”Multi- media”.
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unitaţile de invăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate”.
19) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu-inlocuire invelitoare”, din municipiul Satu Mare.
20) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren in suprafaţă de 26 mp. proprietate privată cu Statul Român.
21) Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pentru anul 2008.
22) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, urmare a promovării in clasă a unor funcţionari publici.
23) Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii Incubator de afaceri” – prin programul PHARE CBC RO – HU 2005, Linie de Buget 2005/017 – 536.01.01., depus de Asociaţia Forumul Intreprinzătorilor in parteneriat cu Primaria municipiului Satu Mare.
24) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului privind oportunităţile de cooperare transfontalieră intre municipiul Satu Mare si regiunea Zacarpatia”, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin programul PHARE CBC 2004 RO-UA.
25) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat intre Municipiul Satu Mare şi “Asociaţia Sfântul Benedict” pentru autişti Satu Mare
26) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.


Pct.1 Proiect de hotărâre privind desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice in municipiul Satu Mare.

    Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
    
Dl. Molnar întreabă dacă vreun coleg are de făcut vreo obiecţie. Deoarece nu sunt obiecţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice in municipiul Satu Mare.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de taximetrie in municipiul Satu Mare.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre dar are de făcut anumite modificări, pe care le vor spune în timpul dezbaterii, sau chiar şi acum.

Dl. Matuz precizează că se propune ca:
- la art.12 alin.2 să se scoată perioada în care autovehiculul desfăşoară această activitate. Se referă la faptul ca fumatul să fie interzis. Deci într-un taxi, având în vedere că are scop de transport public, sau de persoane, fumatul trebuie să fie interzis.
- De asemenea la art.10, preţul maximal propus în proiectul de hotărâre este de 5 euro. Comisia propune 1,5 euro. Oricum este mult pentru preţurile practicate acuma.
- De asemenea, şi preţul pentru staţionare în loc de 30 de euro să fie 10 euro. De asemenea la anexa 1, la care se face referire, punctul 12 să fie scos de pe listă, şi anume să nu mai devină loc de parcare intersecţia de la Burdea.
- În acest sens se modifică la pct.19, art.9 din 192 de locuri de parcare vor fi 180. Cu aceste propuneri de modificare comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.


Comisia de buget a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supun la vot modificările propuse de comisia de servicii. În unanimitate de voturi se aprobă aceste modificări.

Cu modificările făcute de comisia de servicii, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere se adoptă hotărârea privind desfăşurarea activităţii de taximetrie in municipiul Satu Mare.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “sediu administrativ S+P+6 nivele” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 29.

Comisia de urbanism, după analizarea documentaţiei comisia a hotărât retrimiterea materialului spre reanalizare, în vederea completării documentaţiei în spiritul legislaţiei în vigoare.

Zona este conform PUG şi UTR 01.05, o zonă centrală, arteră şi nod de circulaţie majoră, parţial zonă de protecţie a zonei istorice. Conform RGU, pentru zona centrală P.O.T.-ul maxim acceptat este de 80%. În proiect POT-ul maxim este de 85% prevăzut. Al doilea lucru, din documentaţie nu rezultă numărul maxim al parcărilor necesare. Din cele 5 parcări prevăzute, care de fapt sunt numai patru, pentru că o parcare care este în faţa clădirii, se va schimba şi în loc de parcare va fi acces, deci rămân 4 parcări. A se prevedea 4 parcări pentru o suprafaţă de cca 1000 mp de birouri în care se include şi o caserie pentru populaţie, într-o zonă în care şi în prezent este absolut supraaglomerat, cu autovehicule , este contrară oricărui principiu de funcţionalitate. Din acest motiv se retrimite spre analiză, pentru a se găsi locuri măcar suficiente pentru regulamentul general de urbanism de astăzi.

Se supune la vot retrimiterea spre analiză a proiectului de hotărâre. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Hală de producţie cu sediu administrativ” in municipiul Satu Mare, amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni f.n.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Hală de producţie cu sediu administrativ” in municipiul Satu Mare, amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni f.n.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Lotizare pentru construire locuinţe” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, zona str. Dara-Aurel Vlaicu.

Comisia de urbanism propune spre aprobare, dar cu introducerea a încă trei articole noi în proiectul de hotărâre. Prezentul PUZ prevede lotizarea propusă în zona de locuit rezidenţială privată. În acest caz asigurarea utilităţilor din zonă,  de la str.Aurel Vlaicu, cade exclusiv în sarcina beneficiarului. Eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru clădirile de locuit de pe cele 11 parcele se va face numai după asigurarea utilităţilor în zona comună, drum, trotuar şi aşa mai departe. În acest sens se vor introduce în proiectul de hotărâre încă trei articole şi anume:

Art.2. Prin lotizarea propusă la articolul 1, se crează o zonă de locuinţă rezidenţială privată.
Art.3. Asigurarea utilităţilor în zona comună (drum de acces, reţelele de gaz, electrice şi apă-canal), cade în sarcina exclusivă a beneficiarului.
Art.4.Autorizaţiile de construire pentru clădirile de locuit, prevăzute în zonă, se pot elibera numai dacă există inclusă în documentaţia depusă spre avizare, cheltuielile pentru asigurarea racordurilor (branşamentelor) la utilităţile existente în zona comună.
Art.2 din proiect devine art.5.

Se supun la vot modificările propuse de comisie. În unanimitate de voturi se aprobă aceste modificări.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil şi îşi însuşesc modificările comisiei de urbanism.

Cu modificările propuse, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Lotizare pentru construire locuinţe” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, zona str. Dara-Aurel Vlaicu.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Casă de locuit si spaţii comerciale – depozit echipament medical şi birouri” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. A. Vlaicu 89/A.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Molnar întreabă dacă dintre colegi mai doreşte cineva să ia cuvântul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Casă de locuit si spaţii comerciale – depozit echipament medical şi birouri” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. A. Vlaicu 89/A.

Pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Bloc de locuinţe P+2E+M cu spaţii libere la parter” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. Fragilor 16-18.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil, cu menţiunea că acest aviz favorabil intră în funcţiune atunci când se va corecta. Sunt 2 planşe cu suprafeţe diferite, care se găsesc în documentaţie. O planşă în care sunt 1526 de mp, şi o altă planşă în care sunt mai puţini. Deci, comisia nu a putut decide care este bun, dar cel care a făcut proiectul va trebui să decidă care va rămâne la urma urmei valabil. Unul este semnat de vecinii locatari, celălalt este însă reglementarea propusă.

Dl. Molnar întreabă dacă dintre colegi mai doreşte cineva să ia cuvântul. Se supune la vot proiectul în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Bloc de locuinţe P+2E+M cu spaţii libere la parter” in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. Fragilor 16-18.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuit P+2-3”, amplasament Satu Mare, str. Timişoara nr. 6

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi de adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuit P+2-3”, amplasament Satu Mare, str. Timişoara nr. 6.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal “spaţii pentru învăţământ S+P+4E , în municipiul Satu Mare” Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu, nr.5.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil, cu menţiunea că este un proiect foarte complex. La faza următoare se va cere şi avizul de monumente, faţadele desfăşurate cu încadrarea în specificul zonei. Din PUZ nu rezultă, dar nici nu trebuie să rezulte.

Comisia de învăţământ cultură a acordat aviz favorabil.

Dl. Molnar întreabă dacă dintre colegi mai doreşte cineva să ia cuvântul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal “spaţii pentru învăţământ S+P+4E , în municipiul Satu Mare” Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu, nr.5.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal Parohia Ortodoxă “Biserica ortodoxă “Inălţarea Maicii Domnului”, Vasile Lucaciu, Parc.

Comisia de urbanism arată că, conform certificatului de urbanism anexată documentaţiei, zona propusă pentru amplasarea bisericii în prezent este parc, iar în viitor, după aprobarea PUZ, parc cu biserică. Ţinând cont de observaţiile Secretarului municipiului şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.114/17.10.2007, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.1 punctul 1, în care se prevede că “schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora, ori strămutarea lor este interzisă indiferent de regimul juridic al acestora.” Totodată, conform Legii nr.24 din 15.01.2007, privind “reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, atât parcurile cât şi scuarele sunt definite ca spaţii verzi.
Ca urmare a celor prezentate mai sus comisia nu poate acorda aviz favorabil proiectului de hotărâre supus dezbaterii.

Comisia de cultură a propus amânarea discutării acestui proiect de hotărâre, eventual găsirea unei alte locaţii, pentru a fi în concordanţă cu Ordonanţa de Urgenţă  114/17.10.2007.

Observaţiile Secretarului sunt următoarele: “Potrivit art. 71 al OUG nr.114/17.10.2007 pt. modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului,  citez
1.” Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.
      Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută."
    2. Iar articolul 96 alineatul (2), punctul 1^1, prevede:
    "1^1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;”

Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre. Cu un vot împotrivă se aprobă amânarea acestui proiect de hotărâre.

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal– Clădire cu mai multe apartamente, P+2+M Amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie, lot 12.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil, datorită faptului că nu există nici un motiv tehnic pentru a se respinge. Ar dori să menţioneze totodată că pentru zona respectivă, respectiv încă 11 zone, aprobate prin HCL 100/2006, s-a avizat Planul Urbanistic Zonal în zona respectivă. Acuma s-a revenit cu unul dintre loturi ca să modifice regulamentul aprobat în PUZ-ul respectiv. Cum a mai spus, şi în momentul de faţă, în Regulamentul General de Urbanism, se încadrează, deci motive tehnice nu sunt pentru a se respinge. Dar trebuie să se gândească, că imediat ce se aprobă un PUZ pentru lotizare, imediat după aceea se şi schimbă.

Dl. Molnar întreabă dacă dintre colegi mai doreşte cineva să ia cuvântul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal– Clădire cu mai multe apartamente, P+2+M Amplasament: Satu Mare, str. 1 Iunie, lot 12.

Pct.12 Proiect de hotărâre privind autorizarea Primarului municipiului Satu Mare pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu S.N. PETROM S.A.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Evident se solicită să se ia act de avizul Secretarului municipiului.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Observaţiile Secretarului sunt: “Ca temei doar art.45 alin.2 al Legii 215/2001/R. Observaţie; în titlu scrie “autorizare” iar în art.1 “Se împuterniceşte”.

Dl. Primar arată că s-a solicitat din partea sponsorilor o hotărâre de consiliu prin care să se autorizeze Primarul, de fapt să împuternicească, Primarul să semneze un contract de sponzorizare de 10 mii de euro. Dacă aceasta a fost solicitarea lor o vor face cu plăcere. După părerea executivului este inutilă, dar dânşii au solicitat acest aspect.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările propuse. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind autorizarea Primarului municipiului Satu Mare pentru semnarea unui contract de sponsorizare cu S.N. PETROM S.A.

Pct.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren in suprafaţă de 7635 mp amplasată pe str. Bârgăului din domeniul public in domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Comisia juridică nu a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, având în vedere că din referatul de specialitate nu rezultă în nici un fel care este motivul pentru care se impune trecerea acestui teren în suprafaţă de 7635 mp de teren, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare. Dacă se lămureşte acest aspect atunci se poate discuta.

Dl. Primar arată că este vorba despre marginea oraşului Cartierul Carpaţi, unde prin Decretele de expropriere de până în 1989 când s-au expropriat terenurile pentru construcţia cartierului, aceste terenuri au intrat în domeniul public al municipiului Satu Mare. Este vorba despre parcele comasate, foarte mari. Acest teren, partea care se doreşte a se trece în patrimoniul privat, este partea care a rămas neconstruită, de la marginea cartierului spre exterior, şi este teren viran. Terenul urmează să fie folosit şi să facă obiectul legilor de retrocedare. Dar până când este domeniu public nu se poate. Este vorba despre o ieşire din indiviziune, cu privire la o parcelă care rămâne domeniu public, pentru că este parte din cartier, are alei, are zone verzi şi toate cele inclusiv loturile care sunt încă în domeniul public, şi cealaltă parcelă care împreună cu celelalte parcele, sunt în domeniul privat şi sunt destinate altor utilizări. Deci nu are nici o motivaţie să rămână domeniu public un teren atât de mare.

D-na Gittinger arată că în această situaţie nu îşi păstrează avizul negativ, pentru că aceasta a fost singura nelămurire, cu rugămintea ca pentru viitor să fie puţin mai complexe referatele de specialitate, pentru că doar din acestea se informează consilierii. O singură observaţie şi anume în art.1 al proiectului să se treacă planului de amplasament şi de delimitare a imobilului întocmit de SC Activity SRL. Cumva să se încerce să se identifice mai precis.

Observaţiile d-nei secretar sunt următoarele:
Planul e amplasament şi delimitare a imobilului nu este vizat de OCPI Satu Mare astfel cum prevede art.83, 84 din Ordinul 633/06 pt. aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
    A se vedea în acest sens documentaţia de la proiectul nr.17 care are viza OCPI.

Cu modificările propuse de comisia juridică, se supune la vot proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea trecerii unui teren in suprafaţă de 7635 mp amplasată pe str. Bârgăului din domeniul public in domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Pct.14 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 30 mp către SC PERSONA SRL Satu Mare.

Comisia juridică arată că nici la acest proiect de hotărâre nu au acordat aviz favorabil, cu un vot împotrivă, având în vedere câteva aspecte, respectiv, terenul în suprafaţă de 30 mp care se propune a fi concesionat cu destinaţia de trotuar, astfel potrivit legii 213/1998 face parte în mod indiscutabil din face parte în mod indiscutabil din domeniul public al municipiului Satu Mare. Iar potrivit art.13 alin 2 din Legea 50/1991, modificată, terenurile aparţinând domeniului public se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau obiective de uz şi/sau de interes public. Iar aşa cum se poate observa scopul care se urmăreşte a fi realizat în această situaţie nici de cum nu este uz sau interes public ci realizarea unui spaţiu comercial. Deci cam acestea sunt motivele pentru care comisia nu a acordat aviz favorabil.

Comisia de urbanism arată că din punct de vedere urbanistic nu are împotrivire, dar din punct de vedere juridic nu ei decid. Deci din punct de vedere juridic este acelaşi lucru.

Oservaţiile d-nei secretar sunt următoarele: “Potrivit art.13 alin. 1 al Lg.50/1991/R/A terenurile apaţinând domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale pot fi concesionate prin licitaţie publică, în condiţiile legii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism.
Iar potrivit art. 123 alin. 1 şi 2 al Legii 215/01/R concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.”

Dl.Albu arată că având în vedere observaţiile d-nei secretar, care spune că aceste terenuri pot fi concesionate doar prin licitaţie publică, în condiţiile legii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism. Face propunerea să se modifice cu această cifră 1, în art.3 să se facă prin licitaţie publică, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

D-na Gittinger arată că avizul d-nei secretar se referă la domeniul privat. Trebuie citi mai atent textul invocat de d-na secretar. Tocmai aceasta a încercat să explice. Având în vedere că este trotuar, are această destinaţie, care în mod obligatoriu trebuie să facă parte din domenil public, nu este ca şi în situaţia anteriară pe strada Bârgăului, este un loc unde se găseşte un teren viran, şi nu depinde de hotărârea Consiliului local dacă este sau nu domeniu public sau privat. În această situaţie legea îi obligă să fie păstrat ca domeniu public. Nu se poate scoate din domeniul public. Este trotuar. Dacă s-ar schimba destinaţia, atunci, da. Atunci se poate. Dar este trotuar. Şi toate aceste observaţii formulate de d-na secretar se referă la domeniul privat.

Dl.Enătescu are o întrebare. Aliniamentul în locul respectiv care este. Al clădirilor care sunt în faţă cu trotuarul mai îngust, sau este cel retras. Consideră că este un aliniament. Deci atenţie. Este vorba şi despre aliniamentul clădirilor de pe strada respectivă.

D-na Gittinger arată că venind chiar spre Primărie, pe b-dul Transilvania, la un moment dat se poate vedea că blocurile sunt mai retrase. Este un procedeu arhitectural foarte interesant faptul că la colţ de stradă clădirile sunt mai retrase. I se pare ceva mai estetic. Dar pe de altă parte, se poate vedea, conform certificatului de urbanism, se propune realizarea unui salon auto acolo. Nu consideră că se integrează ca în acel loc să fie un salon auto. Trebuie văzut în certificatul de urbanism, care este anexat, iar pe de altă parte se găseşte în imediata vecinătate a aproximativ trei monumente de arhitectură, obligatoriu ar trebui obţinut şi avizul de la monumente. Comisia a acordat un aviz, evident consiliul prin vot va hotărî.

Dl. Molnar supune la vot proiectul de hotărâre. Arată că proiectul de hotărâre se poate vota. Are un aviz favorabil şi unul nefavorabil. Deci se poate supune la vot, nu este nici o problemă. Consiliul va decide dacă se va realiza concesionarea fără licitaţie sau nu.

Dl. Albu îşi cere scuze, dar ar dori să afle dacă s-a votat sau nu. Afirmă că sunt mai multe precedente. Unul este avizul dat firmei Lebăda, când s-a trecut din domeniu public în domeniu privat. Mai este un aviz dat în spate la magazinul Someşul, cu concesiune, la Satan. Acolo era chiar pe trotuar.

Dl. Csillag afirmă că nu era trotuar, era domeniu privat.

D-na Gittinger arată că şi acolo s-a acordat aviz negativ şi s-au împotrivit.

Dl. Albu precizează că nu s-a uitat în documentaţie, nu ştie unde a văzut salon auto, dar oricum se va face un Mol acolo, pe colţul celălalt.

D-na Gittinger afirmă că acolo se orietează înspre exterior.

Dl. Csillag afirmă că acolo era clubul oraşului, Vigado se spune în maghiară, în timp ce aici este monument de arhitectură şi trebuie refăcut în exterior, ca să arate bine.

Dl. Molnar arată că nu are sens să poarte discuţii. A supus la vot proiectul de hotărâre.

Dl. Curpaş întreabă dacă i se dă voie să vorbească şi el.

Dl. Molnar afirmă că da.

Dl. Curpaş vede puţină reţinere din partea unor oameni de aici. Doreşte să facă o comparaţie. În Baia Mare dacă se merge, văd fel de fel de lucruri deschise la parterul blocurilor. Acuma, au şi ei ocazia să facă, chiar acolo în zona aceea cu monumente istorice, şi biserica la care ţine toată lumea. Or ca să se împiedice, pentru că nu încurcă cu nimic aliniamentul. Este un intrând şi aliniamentul clădirii este exact pe unde vine trotuarul. Dar nu este. Este un intrând. S-a găsit posibilitatea aceasta. Fără să deranjeze cu nimic. Că va fi salon auto, sau loc de expunere a maşinilor. Şi mai mult strică maşinile parcate în faţa muzeului.  Este caraghios şi foarte urât. Se leagă de ceva nesemnificativ. Nu va strica cu nimic aspectul oraşului, din contră va fi ceva frumos. Nu trebuie căutat orbeşte cum nu se poate. Consiliul este pentru a vedea cum se poate. Este o cerinţă a cuiva care vrea să facă ceva. Nu crede că în sinea dumnealor nu pot fi de acord cu realizarea a ceva frumos, chiar într-o zonă în care nu există aşa ceva. La Liceul Stanca se intră parcă într-o groapă.

Dl. Csillag precizează că şi la Liceul Kolcsei este la fel.

Dl. Curpaş precizează că aşa au încurcat deja lucrurile pe aici. Le este colegă şi trebuie să o respecte. Omul vrea să facă şi nu i se dă voie. Ieri a fost martor la toate discuţiile acelea, au stat acolo ore întregi, s-a făcut un proces verbal de 5 pagini, cu discuţiile acelea. Până la urmă ei vor ieşi caraghioşi. Intenţia lor ca Primărie este de a dezvolta oraşul. La fiecare lucru se găseşte că ba nu acolo, ba dincolo. Nu se poate. Roagă pe toţi să se gândească şi să găsească buna înţelegere în Consiliu, să nu se mai oprească la chestii de genul acesta pentru că proiectul acesta are tot ce îi trebuie. Până acum s-a găsit că nu exită OCPI, dar acum are de toate. Apreciază că nu trebuie trecut la vot numai aşa. Trebuie să discute şi alţi colegi, poate îl luminează şi pe el.

Dl. Csillag arată că au privit lucrurile din punct de vedere juridic, s-a motivat. Dacă se doreşte se vor citi şi textele de lege. Dar le-a citit şi d-na colegă. Din punct de vedere juridic nu este permis să ocupe domeniul public cu o construcţie, care nu se face pentru deservirea în interes public, deci pentru uz public, în interes public ci în interes privat. Înainte s-a făcut o afirmaţie că este un lucru frumos. Dacă este amabil să spună de ce este un lucru frumos.

Dl. Curpaş precizează că ar trebui să rămână tot aşa, cu culorile acelea gri.

Dl. Primar arată materialul nu a trecut prin SUAT, ar trebui să îl vadă şi ei. Vorbeşte acum urbanistic, şi nu juridic. Discuţia din punct de vedere urbanistic este aprobarea unei construcţii acolo. Din punct de vedere juridic, este problemă care nu poate fi by-passată, dacă este într-o situaţie. Trebuie văzut foarte exact dacă terenurile, parcelele care sunt acolo. Există o parcelă pe care este blocul. Lângă acel bloc se află acel intrând care are rol de trotuar. Dacă acea parcelă este domeniu privat, şi este o continuare a parcelei pe care este blocul, dacă aparţine de stradă şi într-adevăr nu se poate. Dacă aparţine de acel teren, atunci este domeniu privat. Este o problemă tehnică şi nu juridică. Dar trebuie văzut foarte exact. Acest lucru trebuie lămurit şi revenit cu discuţia, pe baza unor măsurători topografice, care să lămurească discuţia, să stabilească limitele blocului pe care se află blocul şi în funcţie de asta se va stabili dacă este domeniu public sau domeniu privat al municipiului.

Dl. Csillag precizează că acolo este trotuar.

D-na Caiţa arată că se ridică mereu aceeaşi problemă, şi consideră că deja are ceva personal. În calitate de iniţiator propune amânarea proiectului de hotărâre.

Dl. Nits doreşte să amintească tuturor că în şedinţa trecută când au discutat, (a scos de pe procesul verbal, de pe site). Atunci a expus toate motivele, a şi spus ce ar trebui făcut, dar nu s-a făcut nimic. Dl. primar acuma acelaşi lucru a repetat de fapt. Dacă doresc să citească este acolo. Inclusiv d-nul primar a spus acelaşi lucru, dar nu s-a făcut nimic. A revenit înapoi proiectul aproape identic cum a fost. Aproape.

Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre. Cu două voturi împotrivă se aprobă amânarea proiectului de hotărâre.

Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cinematograf „ Luceafărul ” din proprietatea privată a statului şi administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Dl. Primar arată că deocamdată au nevoie de un instrument de lucru. Nu garantează nimeni va reabilita nimeni cinematograful, dar se pare că există intenţii la nivelul Guvernului să cedeze administraţiilor locale, din administrarea întreprinderii de cinematografie, acele săli de cinematograf din ansamblu care, sunt contractate deja de acea întreprindere, cum este şi cazul cinematografului Victoria. Până acum acest lucru nu prea avut câştig, dar se pare că acum se schimbă puţin situaţia. Este nevoie de o astfel de hotărâre pentru a exista intenţia consiliului. Pe baza acestei hotărâri vor înainta către Ministerul culturii solicitările şi urmează să vadă dacă vor reuşi. Consideră că vor trebui găsiţi bani pentru această iniţiativă a lor, şi tot ce aparţine de ea poate fi, dacă nu complet, dar în bună parte din activitatea de cultură poate fi mutat acolo, reuşind să realizeze o zonă urbanistică reabilitată, cu parcare, în colţul acela foarte uitat şi departe de noi. Vor vedea ce vor reuşi.

Oservaţiile d-nei Secretar sunt următoarele: Nu există temei legal. A existat o reglemenare care stipula că o astfel de prcedură poate avea loc până la data de 20 iunie 2007, şi anume Art. II din OG nr. 39/2005/A privind cinematografia, citez “Pana la data de 20 iunie 2007, cinematografele, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, pot fi trecute din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor publice locale prin hotărâre a Guvernului, cu obligaţia păstrării obiectului prevăzut în hotărâre."

Dl. Primar doreşte să facă o precizare. Într-adevăr a apărut legea cinematografiei, modificată, nu ştie exact data, la începutul acestui an, care a stabilit o perioadă de 60 de zile, în care autorităţile, administraţiile, pot să solicite transferarea şi aşa mai departe. Executivul, foarte repede a şi transmis solicitările, chiar şi fără acordul consiliului, au transmis scrisori de solicitare, de preluare a acestui cinematograf în patrimoniu. Au răspunsurile şi acum. S-a înaintat la vicepremierul Marko Bela, vicepremier care se ocupa de domeniul culturii, la ministrul culturii şi la secretarul de stat care se ocupă de acest subiect, şi de acolo acea scrisoare, şi a ajuns la directorul întreprinderii de cinematografe, care a afirmat că această solicitare este fără obiect pentru că, şi are şi acum explicaţiile acolo. Deci se încadrează şi acum în termen cu o solicitare, dar nu ştie de acum nu este valabilă, deşi legea prevedea posibilitatea aceasta. Banii există la nivelul guvernului dar nu s-a găsit încă procedura să se transfere. Acum există semnale că aceste lucruri ar putea fi rediscutate, pentru a putea continua. Deci trebuie să revină şi să repornească această acţiune. Încă odată, există cereri depuse în termen. Sunt oarecum încadraţi în cadrul legal care le permite, în conformitate cu legea, sau care premite practic Guvernului să scoată o hotărâre legală în acest sens.

Se supune la vot proiectul în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea trecerii imobilului cinematograf „ Luceafărul ” din proprietatea privată a statului şi administrarea R.A.D.E.F. România Film în proprietatea privată a municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 910 mp intre Statul Roman si Muresan E. Michael, Muresan I. Cristina Lacrimioara.

  Dl Primar arata ca impreuna cu comisia juridica au propus amanarea acestui proiect pentru ca experiza intocmita nu este conforma cu intentia executivului. Este vorba de acel teren din fata cladirii bisericii ortodoxe din Carpati II, care ca o pendulare a legii, ca organizare de santier a ramas nedemolata si asa in conditiile in care a fost, a fost castigata in instanta si incurca si cartierul si biserica si toate. Acolo exista o posibilitate corecta, legala si foarte avantajoasa pentru toata lumea: Primarie, municipiu, cartier, biserica si proprietar de a face un schimb de teren tot in cartierul Carpati astfel incat problema sa fie deblocata in timp util si in primavara anului viitor sa se poata realiza acolo un mic parc frumos, o zona verde, iar biserica sa aibe intr-adevar o parcare asa cum trebuie, insa documentele depuse anexa la aceasta hotarare din pacate nu corespund acestei nevoi asa ca o sa revina sedinta viitoare inca o data cu aceasta hotarare.

    D-na Gittinger roaga din partea comisiei juridice sa se tina seama de asemenea si de observatiile d-rei Secretar prin care se impune a se verifica daca terenul care in prezent se afla in proprietatea statului face sau nu obiectul unei modificari inaintate in baza Legii 10. Toate cele aratate de dl Primar se impun a fi cuprinse in raportul de specialitate pentru a justifica interesul statului de realizare a acestui schimb.

   D-ra Secretar a mentionat cu titlu de observatii: “Conform normelor de tehnica legislativa (Legea nr. 24/2000/A) la elaboraraea proiectului de act normativ stau si motivele emiterii lui, respectiv cerintele economice, financiare (sociale daca exista) care reclama interventia pentru a putea fi temeinic fundamentat. Din analiza actelor nu rezulta aceste aspecte ( in ceea ce priveste Statul roman). Imobilul teren, proprietatea Statului, ce face obiectul schimbului a trecut in proprietatea statului cu titlu juridic expropriere cu ocazia construirii cartierului Capati II. Aceste terenuri au fost preluate in md abuziv de la proprietari persoane fizice. Ca atare se impune verificarea cererilor formulate in baza Legii 10/2001, lege reparatorie, pentru a se vedea daca nu exista cereri in acest sens; daca exista trebuie analizata posibilitatea restituirii acestor terenuri catre fostii proprietari.”

   Comisia juridica propune amanarea proiectului, arata d-na Gittinger.

  Se supune la vot propunerea de amanare a proiectului. Prin unanimitate de voturi se aproba amanarea Proiectului de hotarare privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 910 mp. intre Statul Roman si Muresan E. Michael, Muresan I. Cristina Lacrimioara.

  17. Proiect de hotarare privind primirea in folosinta gratuita a terenului situat in Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5, in scopul edificarii unui Centru cultural “Multi- Media”.

   Comisia juridica, arata d-na Gittinger ca a considerat laudabil acest proiect insa si aici sunt nevoiti a formula o propunere de amanare a acestuia pentru ca sunt anumite termene si anumite conditii in acest protocol care constituie de fapt baza, constituie intelegerea partilor care neaparat, in opinia comisiei juridice trebuie discutate. Arata ca au incercat, comisia juridica, sa ia legatura cu reprezentantul comunitatii evreiesti insa nu au reusit de la data sedintei trecute si pana la sedinta aceasta. Ii roaga pe consilieri sa supuna la vot amanarea acestui proiect de hotarare. Si trebuie vazut care va fi regimul juridic al celei 15% din constructie care va reveni comunitatii evreiesti, daca revine in folosinta sau in proprietate, daca neaparat acea ultima teza din ultimul aliniat din “Conditii”, in opinia comisiei juridice trebuie eliminat. Respectiv in cazul schimbarii destinatiei cladirea va trece in proprietatea comunitatii evreiesti, deci aceste aspecte trebuie lamurite in prealabil.

   Dl. Viceprimar Solschi arata ca trebuie gasita o solutie cat mai rapid, este o comunitate care si-a adus contributia la societatea noastra si nu au cerut mare lucru. Ultima solutie: Ei in mod cert doresc sa se pastreze cu o destinatie care nu este in contradictie cu faptul ca acolo a fost o activitate corespunzatoare, sa tina cont ca acolo a fost o sinagoga, deci un edificiu cu scop cultural. Nu stie ce se intampla in viitorul politic satmarean, s-ar putea ca noul Consiliu sa doreasca sa faca acolo sala de biliard. Acest lucru doresc sa il evite. Sa fie edificiu cultural. Nu stie cat il vor putea amana. Crede ca ar trebui sa faca un pas mai departe in sensul de a se gandi la posibilitatea de a negocia spatiul in care a fost fosta Cantina “Mondiala” in cazul in care sunt parte in protocol. Cele doua terenuri se lipesc unul de altul si impreuna s-ar putea realiza pentru municipiu un edificiu, sa fie gandi ca un ansamblu cultural.

   Dl. Csillag arata: trebuie precizat ca constructia care, in conditiile in care vor avea posibilitatea sa obtina finantare pentru realizarea ei va deveni proprietaea municipiului, un aspect foarte important si daca recitesc Protocolul, acolo se precizeaza ca in situatia in care nu vor respecta conditiile convenite care nu sunt precizate, nu sunt suficient expuse, in mod explicit expuse in Protocol, atunci nu numai terenul revine in propritate ci si constructia care o va suporta municipalitatea sau municipalitatea va interveni sa obtina fondurile necesare. Deci asa ceva nu poate sa ramana, restituie municipalitatea ceva in care in mod direct comunitatea evreiasca nu a investit.

   Dl. Solchi isi cere permisiunea de a veni cu o propunere. Sa accepte propunerea facuta si sa ii invite la negocierea unui protocol si sa nu mai amane.

   Dl. Csillag arata ca dansul le citeste ceea ce le-a propus dar arata ca este de acord cu propunerea d-lui Solschi.

   Dl. Enatescu arata ca este o aprobare de principiu cu conditia sa se perfecteze negocierile.

  D-na Gittinger arata ca atunci in art. 4 din proiectul de hotarare nu vor spune ca: “Predarea –primirea imobilului va avea loc in 15 zile de la data adoptarii”ci vor spune: “Predarea si primirea imobilului va avea loc in baza unui protocol care se va incheia in urma negocierii.” Ceva de genul asta.

   Dl. Csillag arata ca daca accepta oferta cesionarii dreptului de folosinta in favoarea municipiului in vederea realizarii unui centru multicultural se va face in conformitate cu conventia care urmeaza sa fie renegociata.

   Dl. Bor arata cu nu estre renegociata.

   D-na Gittinger arata ca dl. Molnar si-a notat corect care este varianta si atunci art. 4 se va modifica si in aceste conditii fara acest Protocol se poate aproba.

   Dl. Molnar arata: “Predarea – primirea imobilului va avea loc in baza unui protocol care se va incheia ca urmare a unor negocieri intre cele doua parti.”

   Dl Enatesca arata ca acuma poate trece.

   Dl. Molnar precizeaza ca punctul 4 se modifica astfel.

   Comisia de cultura a acordat aviz favorabil astfel.

   Dl. Primar intreaba comisia de buget cand incepe investitia si din ce bani se va realiza. Care este strategia sau prioritatile edificiilor culturale in Satu Mare. Urmeaza sa se repare Filarmonica, urmeaza Casa de cultura care trebuie rezolvate in decurs de doi ani aproximativ, care le vor consuma vreo 3, 4 milioane de Euro. Deci vrea sa spuna si presei si altora ca nu isi vor permite ca pe viitor sa construiasca o superbiblioteca acolo pentru ca nu vor avea banii necesari. Vor putea sa introduca acest proiect intr-un program de reabilitare facuta din banii europeni care urmeaza sa fie. Sunt posibilitati dar nu scrie niciunde ca imediat se apuca, proiecteaza pentru ca prioritatile sunt in primul rand Casa de cultura si ar fi bine realizarea mai ampla a cladirii Filarmonicii.

   Dl. Molnar supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea la art. 4. Cu 1 abtinere si 18 voturi pentru se aproba Proiectul de hotarare privind primirea in folosinta gratuita a terenului situat in Satu Mare, str. Ham Janos nr. 5, in scopul edificarii unui Centru cultural “Multi-Media”.

   18. Proiect de hotarare privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: “Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant – unitati prescolare din zone defavorizate”.

   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
   Comisia de urbanism, arata dl. Nits ca nu are obiectii din punct de vedere al amenajarii teritoriului, urbanistic si arhitectural.

   Dl Solschi arata ca vrea sa spuna numai un singur lucru si anume ca doreste sa ii felicite pe colegii sai care au avut aceasta initiativa din timp pentru ca in acest moment a fost o anticipare foarte favorabila.

   Se supune la vot proiectul de hotarare. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie:”Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant – unitati prescolare din zone defavorizate”.

   19. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare cladire la scoala Avram Iancu – inlocuire invelitoare”, din municipiul Satu Mare.

   Dl Molnar arata ca ar trebui sa se corecteze titlul ca asa nu prea suna bine cu “amplasament, strada, in municipiul Satu Mare”.

   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

   D-na Gittinger arata ca a inteles ce voia sa se spuna referitor la titlul proiectului, deci “Reabilitare cladire- inlocuire invelitoare la Scoala Avram Iancu din municipiul Satu Mare”.

   Cu modificarea titlului proiectului de hotarare se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: “Reabilitare cladire – inlocuire invelitoare la scoala Avram Iancu din municipiul Satu Mare”.

   20. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 26 mp. intre Cioltea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin si Statul roman.

   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

   D-ra Secretar a notat: “Schimbul de imobile din domeniul privat de interes local, conform art. 121 alin. 4 al Legii 215/2001/R se face pe baza unui raport de evaluare”.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea unui schimb de teren in suprafata de 26 mp. intre Cioltea Monica, Pop Mariana, Mateias Mihai Sorin si Statul roman.

   21. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pentru anul 2008.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, pe anul 2008.

   22. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, urmare a promovarii in clasa superioara a unor functionari publici.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Munuicipiului Satu Mare, ca urmare a promovarii in clasa superioara a unor functionari publici.

   23. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului “Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii Incubator de afaceri” – prin programul PHARE CBC RO – HU 2005, Linie de Buget 2005/017 – 536.01.01., depus de Asociatia Forumul Intreprinzatorilor in parteneriat cu Primaria municipiului Satu Mare.

   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului “Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii Incubator de afaceri” – prin programul PHARE CBC RO – HU 2005, Linie de Buget 2005/017 – 536.01.01., depus de Asociatia Forumul Intreprinzatorilor in parteneriat cu Primaria municipiului Satu Mare.

   24. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului privind oportunitatile de cooperare transfrontaliera intre municipiul Satu Mare si regiunea Zacarpatia, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin programul PHARE CBC 2004 RO-UA.

  Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
  Comisia de cultura a acordat aviz favorabil.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului privind oportunitatile de cooperare transfrontaliera intre municipiul Satu Mare si regiunea Zacarpatia, proiect finantat de catre Uniunea Europeana prin programul PHARE CBC 2004 RO-UA.


   Dl. Solschi arata ca doreste sa ii felicite pe cei care acum 1 an si ceva au fost implicati in proiect pentru ca au reusit sa stabileasca aceste legaturi peste granita, aceste relatii, nu de activitati in comun. Zice ca din acest punct de vedere proiectul municipiului Satu Mare si-a atins scopul pe care si l-au propus. Chiar si acum au o delegatie din Satu Mare care este plecata la Ujgorod unde reprezinta municipiul la o saptamana culturala la Ujgorod iar acuma peste cateva saptamani la Ujgorod este declarata ziua Romaniei. Este expozitia care au facut-o aici la Primarie si merg artistii prin municipiul Satu mare, se vor intalni cu Valentina Dorca, cu ansamblul de dansuri.

   25. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat intre municipul Satu Mare si Asociatia “Sfantul Benedict” pentru autistii din municipiul Satu Mare.

   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

   Dl. Bor arata: ca si initiatori ar dori sa faca ceva corecturi la ceea ce le-a scapat si lui si colegilor din Primarie si anume la art. 2 din Contractul de parteneriat “Contractul de parteneriat intra in vigoare din data de 1.11.2007 si va fi incheiat pentru o perioada de 10 ani” ca sa fie in concordanta cu contractul de parteneriat intocmit de catre serviciile Primariei si de asemenea in contractul de parteneriat la Capitolul III: “Obligatiile municipiului Satu Mare”, pct.3.1: “asigura  functionarea centrului situat pe strada Ana Ipatescu nr. 24” fara “de zi” pentru ca intervine o alta legislatie in domeniu care nu va permite celelalte parteneriate si pentru asta o sa ii roage sa scoata din context expresia “de zi”. De asemenea la Capitolul V: “Plata si modalitatea de plata” s-a mai inserat o greseala si anume in loc de 5.600 de roni este 2.800 de roni pe luna, cei 5.600 de roni reprezentand de fapt suma fixa alocata asociatiei pentru lunile noiembrie si decembrie anul acesta. Deci se modifica 5.600 de roni si cam atat. Si ar mai dori sa multumeasca in mod public Fundatiei Hans Lindner care a sprijinit Asociatia si le-a acordat spatiul din casa de fapt de tip familial din strada Ana Ipatescu 24 fara de care aceasta nu putea sa isi desfasoare activitatea si de asemenea d-lui director Balazs Viorel care este directorul centrului scolar pentru educatie exclusiva care va asigura personalul pentru acest centru pentru autisti. Si de asemenea mai doreste sa multumeasca si Primariei pentru sprijinul acordat pentru a putea porni activitatea in acest centru care asa cum a subliniat si in expunerea de motive este primul din Ardeal, mai este un singur centru la Timisoara care functioneaza deja si unul la Bucuresti, deci va fi al treilea centru pentru autisti care va functiona.

   Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile propuse. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat intre municipiul Satu Mare si Asociatia “Sfantul Benedict” pentru autisti Satu Mare.

  26. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

   D-na Ursu arata ca ar dori sa se mai cuprinda un articol in proiectul de hotarare care este cuprinsa in buget la modificari de sume alocate, a sumei de 40.000 lei pentru continuarea cofinantarii de catre Consiliul local al municipiului Satu Mare a proiectului Centru de educatie ecologica. Deci suma a fost prevazuta, au avut o omisiune. Iar ceea ce este modificat de catre Serviciu de investitii pentru dl Mircea Pop nu este la sedinta arata ca va propune dansa modificarile. La anexa nr. 4 pozitia 42 “dotari sali de sport” si este prevazuta 1 singura aplicatie, este pentru ca licitatia s-a derulat favorabil noua, se poate include aceasta achizitionarea a 2 seturi de dotari fara sa modifice suma din nou. Din Lista de investitii, Anexa nr. II, la Capitolul 65 “Invatamant”, pozitia 23 este o eroare. Era prevazut la obiectivul “reabilitare Liceul Teoretic German” o diminuare cu 150.000 Roni, ceea ce nu este cazul sa se faca, pentru ca suma este alocata prin hotarare de guvern, deci nu trebuie sa diminueze aceasta suma. Trebuie sa ramana la suma initiala de 303.000 lei. Deci roaga sa li se permitea sa modifice atat la partea de cheltuieli cat si la partea de venituri si inca o completare ar dori intrucat au cunostinte ca in sedinta de guvern din 11.10.2007 s-a alocat din nou o suma pentru municipiul Satu Mare: “amenajare zone verzi si terenuri de joaca” roaga consilierii sa le permita sa completeze Anexa nr. II cu aceasta suma alocata de Ministerul mediului.

   Dl. Primar arata ca ar dori sa faca o precizare: Este vorba de un program finantat din Fondul de mediu, care este un fond valabil care merge in cursul anului, si merge pe perioade mai lungi, program lansat pentru finantarea reabilitarii de zone verzi si terenuri de joaca, executivul a inaintat 2 proiecte: “Gradina Romei- reabilitarea lacului”, respectiv “Amenajarea zonelor verzi si terenurilor de joaca in Carpati I, II si Micro 17”. Acest ultim proiect a fost castigat, in aceasta etapa finantandu-se cate un proiect. Urmeaza ca in luna ianuarie cand va fi a doua etapa de accesare de proiecte vor inainta un proiect tehnic care acuma le-a lipsit, proiectul reabilitarii lacului din Gradina Romei care presupune lucrari edilitare, tehnice de administrare a apei, pentru ca nu se poate, degeaba curatam, degeaba lucreaza acolo la suprafata daca nu rezolva problema gospodaririi apelor. Deci acesti bani sunt din fondul de mediu, se cheltuie intr-o perioada pana la sfarsitul anului probabil viitor dar daca anul acesta prinde aceste sume pot da drumul la licitatiile de lucrari, de amenajare zone verzi, de proiectare si achizitionare de spatii verzi, terenuri de joaca, asta insemnand 4 sau 5 terenuri de joaca in cele 3 cartiere realizate anul viitor in primavara cel putin la nivelul celor care s-au realizat. Cele 2 cartiere vor fi dotate. Daca sumele vor fi mai mari poate sigur sa cofinanteze si municipalitatea, dar asta ramane de vazut. Au proiecte, au contracte si eventual va trebui sa cofinanteze.

   Dl. Curpas cere permisiunea sa se adreseze d-nei directoare cu rugamintea ca in urma sedintei de astazi cu repartitia banilor pentru invatamant ar vrea sa o intrebe daca se poate majora pentru invatamant cu 2 miliarde ca nu le ajung banii pentru ce si-au propus. Roaga ca d-na directoare sa se uite bine daca se poate pentru ca sunt niste probleme care raman nerezolvate.

   D-na Ursu arata ca nu stie ce sa zica acum, ramane oricum in discutie bugetul si in cursul lunii decembrie. La aceasta rectificare intr-adevar s-a pornit de la 70 miliarde de lei deficit si a fost foarte greu sa echilibreze bugetul insa pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie la capitolul venituri cu siguranta vor avea surprize placute in ceea ce priveste realizarea lor iar la inceputul lunii decembrie vor trebui sa faca o sedinta de asezare a bugetului. Probabil ca vor avea sansa asta la inceputul lunii decembrie.

   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu cu modificarile facute in anexa. Cu 1 abtinere si 18 voturi pentru se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ale municipiului Satu Mare pe anul 2007.

 
  27. Diverse.

   Dl. Enatescu tine sa multumeasca Primariei pentru ca de cateva zile in spital este cald si este si este datorita Consiliului si a Primariei bineinteles. Trebuie sa se stie ca au trecut prin perioade foarte interesante la care crede ca nici cei de la Hollywood nu s-au gandit sa le filmeze, ca sa se opereze in sala de operatie si cand taie burta bolnavului sa iasa aburi pentru ca era foarte frig in sala de operatie. Dar asta a fost mai demult.


   Dl. Solschi arata ca este o problema destul de delicata: cantina de ajutor social. A constatat printr-o analiza foarte clara ca nu mai are nici un rost sa functioneze cantina de ajutor social cu un meniu la o suma de 120.000 lei/masa. Si la institutia noastra si peste tot se serveste o masa cu 70.000. Altfel este total ineficient. Ramane sa se faca un proiect pentru sedinta viitoare in ideea de a licita acest serviciu, sa il preia o firma de specialitate, referitor la care cere consilierilor sa urmareasca si sa vina cu propuneri.

   Dl. Szilvester Zsolt arata ca Satu Mare este printre singurele judete care fac acest sport – motocros- in tara si au niste avantaje din asta. Trebuie sa se stie ca in sportul mondial unul dintre sporturile cele mai vechi este sportul de enduro de 82 de ani. In acesti 82 de ani nu a participat nici un concurent roman. Este echivalentul formulei I la sporturile pe motocicleta. Cu bucurie spune ca anul acesta au reusit sa se inscrie si Gyenes Emanuel pleaca anul acesta in America de Sud, in 5.11.2006. Spera sa vina acasa cu rezultate foarte bune si spera ca pe 2.01.2008 sa plece si la Dakar inca o data si aceste lucruri a vrut sa le aminteasca consiliului, cand vor mai avea timp, pentru ca vede ca sunt lucruri cu mult mai importante decat ceea ce fac ei sa isi aminteasca aceste lucruri si poate reuseste Consiliul sau poate reusesc ei sa le castige sprijinul pentru ceea ce fac. Multi au sa spuna si intr-adevar este un sport si sa isi gaseasca sponsori comerciali. In afara unui singur sponsor care este Moll-ul nu ar dori sa aiba nici un alt sponsor decat orasul in care locuieste. Daca acest lucru este posibil ar considera asta ca un succes din punct de vedere personal. Adica reusesc ca un om din Satu Mare sa il trimita in America de Sud, in Senegal, in Dakar, peste tot si sa se poata mandri ca este satmarean. Daca este posibil pentru aceasta ar fi recunoscator sa poata intr-adevar pe Gyenes sa il ajute la enduro, nu exista in Romania alt campion decat satmareanul in anul acesta. Deci au castigat toate titlurile de campion oferite de federatie. Deci atat sunt de buni.

   Dl. Curpas arata ca vrea sa ii raspunda din partea comisiei de cultura. Arata ca au primit cererea dansilor si au avizat favorabil cererea asa ca se poate baza pe consiliu.

   Dl. Szilveszter Zsolt arata ca deplasarea in America de Sud a lui Emanuel Gyenes este finantata 100% de catre el, ca nu a luat nici un ban de la Moll si de la nici un sponsor. Banii sai de concediu au mers acolo.<