PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 25.01.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Fanea Dumitru.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 20 de consilieri.
La lucrările şedinţei ia parte şi delegatul sătesc din Sătmărel.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


D-nul  Fanea Dumitru  salută consilierii în prima şedinţă din 2007, le doreşte un an mai bun, şi multă sănătate. Pe ordinea de zi erau inţial 17 puncte. A înţeles că unul 16 s-a scos. Deci vor rămâne 16 cu diverse. Înreabă dacă mai sunt propuneri la ordinea de zi.

Dl. Fogel arată că, având în vedere că dl. Primar lipseşte şi a promis că revine după ora 15,00 ar propune ca primul punct al ordinii de zi să devină ultimul punct al ordinii de zi. Poate vor mai fi întrebări. Dacă se apreciază că nu vor mai fi întrebări este de acord să rămână primul punct pe ordinea de zi.

Dl. Fanea precizează că dacă au fost nelămuriri acestea s-au lămurit în comisii. Deci, consideră că se poate merge în ordinea în care au fost puse pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Satu Mare pe anul 2007.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru S.C. Transurban S.A. pe anul 2007.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona Poligonului – in municipiul Satu Mare”. Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –“Ansamblu de locuinţe: P+2+M – P+1+M – P+M – in municipiul Satu Mare. Amplasament: str. Argeşului, nr. 95.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal- in municipiul Satu Mare”. Amplasament: str. Bradului nr. 24.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Casa de locuit P+M – in municipiul Satu Mare”: Amplasament: str. Sighişoara nr. 14.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 243/2006 privind stabilirea si sancţionarea unor contravenţii in domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în municipiul Satu Mare.
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fostelor CT si PT, disponibile pe raza municipiului Satu Mare.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate in dotararea Primăriei municipiului Satu Mare.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 75 alin. 3 din “Regulamentul de organizare si funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Satu Mare”.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării de capital social si a actului adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditoriului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilitaţi fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe clădire si teren, in municipiul Satu Mare.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării unui curs de specializare ai asistenţilor personali din municipiul Satu Mare.
16. Diverse.


Pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Satu Mare pe anul 2007.


Comisia de buget propune aprobarea sub forma propusă de executiv.

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na director economic precizează că este un proiect modificat, având în vedere că sunt 2 categorii de modificări. Una este cea privind TVA-ul, care a venit de la bugetul de stat, deci este adaptat în conformitate, cu sumele comunicate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Nu este la latitudinea executivului. A doua modificare este introducerea în lista de investiţii a unei sume pentru  un obiectiv de investiţii care există deja în listă. S-a completat cu 4000 de RON. Având în vedere că este necesară susţinerea financiară a TVA-ului aferent lucrărilor care se execută.

Cu aceste modificări se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere, (dl. Enătescu) se adoptă hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Pct. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2007.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Comisia de servicii acordă aviz favorabil.

Dl. Fanea arată că d-na Secretar scrie că nu este de competenţa AGA, dar dacă comisia de buget a avizat proiectul.

Dl. Kereskenyi precizează că există nişte propuneri de modificare a comisiei juridice. De asemenea arată că a sosit d-na Gittinger care va prezenta modificările propuse.

Dl. Fanea arată că a înţeles că d-na Gittinger are nişte propuneri de modificare care sunt pe laptop. Oricum dacă se merge în ritmul acesta la Diverse vor avea prea mult timp şi tot trebuie aşteptat dl. Jenei, să le povestească cum a fost la DAKAR.

D-na Gittinger enunţă modificarea, respectiv introducerea unui art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Satu Mare pentru a exprima poziţia Consiliului local, în şedinţa AGA a SC Transurban SA Satu Mare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea comisiei juridice. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru S.C. Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2007.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona Poligonului – in municipiul Satu Mare”. Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului.

Comisia de urbanism propune avizarea proiectului de hotărâre. Este vorba despre un cartier, de locuinţe pentru tineret. Este vorba despre peste 300 de persoane. Pentru demararea lucrărilor, au următoarea propunere. Documentaţia, planul de situaţie, respectiv limitările topo nu erau absolut exacte, şi se mai pe limitările topo, care sunt în afara zonei respective, aşa i s-a spus, care era cuprins în documentaţie, comisia a propus următoarele: În cel mai scurt timp, până la începerea eliberării autorizaţiilor de construcţie etapa 1, pentru că din câte s-a văzut este împărţit în două etape, să se completeze documentaţia cu ridicările topografice lipsă în prezent. Aceste documentaţii topografice sunt colaterale. Să se clarifice situaţia terenului necesar, care va fi donat pentru jumătate din suprafaţa drumului propus din partea vestică a zonei. Acolo există un drum comun care face parte şi dintr-un plan urbanistic zonal, respectiv pe Petre Ispirescu, care deocamdată nu au ajuns în faţa comisiei, nici a Consiliului. Dar aici se presupune că  jumătate din stradă va fi conţinut în documentaţia respectivă, în ceea ce priveşte proprietatea terenului. Proprietarul va trebui să doneze terenul. Totodată comisia propune ca eliberarea autorizaţiei de construcţie să se înceapă după executarea utilităţilor din zonă. În alte locuri este utilizat în mod obligatoriu. Deci nu se pot începe construcţii fără utilităţi. Ţinând cont că acesta este un mic cartier, trebuie prima dată să se realizeze aceste utilităţi. Când era vorba de buget nu a vrut să intervină pentru că nu era cazul în clipa de faţă. Dar la o rectificare a bugetului se vor clarifica toate problemele cu acest pasaj, vor trebui alocaţi nişte bani şi pentru aceste utilităţi. Dar asta urmează să se discute mai târziu.

Dl. Fanea precizează că a reţinut şi practic faţă de proiect există aviz favorabil. Acele recomandări sunt pentru serviciul de urbanism şi eventual la o următoare rectificare de buget să se prevadă în buget sume necesare.

Dl. Curpaş copletează: sume necesare să se poată demara etapa I.

Comisia juridică acordă aviz favorabil, cu adnotările d-ei Secretar.

Dl. Fanea precizează că există o adnotare a d-ei Secretar, legat de preambul. Dânsa a notat la art.2 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Serviciul de specialitate.

Dl. Gozar precizează şi Primarul. Aşa este şi normal.

Cu modificările propuse de comisia juridică şi Secretar se supune la vot proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona Poligonului – in municipiul Satu Mare”. Amplasament: Satu Mare, zona străzii Poligonului.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –“Ansamblu de locuinţe: P+2+M – P+1+M – P+M – in municipiul Satu Mare. Amplasament: Satu Mare str. Argeşului, nr. 95.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia juridică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre cu adnotările d-ei Secretar.

Dl. Fanea precizează aceste completări sunt legate de preambul, în temeiul art.38 alin.5 lit.c din legea 215/01/A. La art.2 “ … Se încredinţează Serviciul de specialitate si Primarul Municipiului Satu Mare.

Cu aceste modificări se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –“Ansamblu de locuinţe: P+2+M – P+1+M – P+M – in municipiul Satu Mare. Amplasament: Satu Mare str. Argeşului, nr. 95.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal- in municipiul Satu Mare”. Amplasament: str. Bradului nr. 24.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Cu aceeaşi modificare propusă la art.2, aceleaşi la ca proiectul precedent, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului urbanistic zonal- in municipiul Satu Mare”. Amplasament: str. Bradului nr. 24.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Casa de locuit P+M – în municipiul Satu Mare”: Amplasament: str. Sighişoara nr.14.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Cu aceleaşi modificări propuse de d-na Secretar, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Casa de locuit P+M – în municipiul Satu Mare”: Amplasament: str. Sighişoara nr.14.

Pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică a analizat proiectul de hotărâre, a acordat aviz favorabil, dar consideră că trebuie temeiul legal schimbat.

Dl. Fanea specifică art.38 alin.2 lit.a din Lg. 215/01/A.

Cu această modificare în preambul, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

Pct.8 Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 243/2006 privind stabilirea si sancţionarea unor contravenţii in domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei si igienei publice in municipiul Satu Mare.

 Comisia de servicii consideră regretabilă eroarea de redactare care a survenit în proiectul de hotărâre. Avizează favorabil proiectul de hotărâre, dar vor avea de făcut modificări şi completări în proiectul de hotărâre iniţial l-au făcut, dar aceste modificări astăzi nu au mai apărut.

Astfel, ar spune că se modifică art.17 lit.a, se scoate art.16 lit.b, c, d, e, f, g, h, i, j şi k, având în vedere că acestea au fost reglementate într-un alt nr.
Se introduce un art.a1, cu următorul conţinut: încălcarea prevederilor art.16 lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j şi k, se sancţionează cu amendă de la 140-200 ron.

Aceste modificări survin având în vedere modificările propuse în Hcl 243/2006, prin care s-au aprobat acele taxe şi nu ştie cine a redactat a greşit a doua oară, ceea ce au reuşit în precedenta şedinţă să facă.

La art.17 lit.e se scoate art.11 lit. d şi e

Dl. Cupraş arată încălcarea prevederilor art.17 lit.e.

Dl. Matuz revine şi arată că: încălcarea prevederilor art.17 lit.e

Dl. Fanea arată că nu există litera e. Există lit. i şi l.

Dl. Viman afirmă că nu ştie ce are acolo.

D-na Gittinger arată că sunt tot felul de variante.

Dl. Matuz precizează că prevederile de la lit.d sunt reglementate tot prin OG 195 HCL 49/2006. Şi se prevede un alt quantum al amenzilor.

Dl. Fanea arată că nu ştie dacă şi la ceilalţi este acelaşi lucru. Cel puţin în proiectul lui la lit.e este greşit ceea ce apare la dl Matuz şi ce apare la dânsul. Nu apare lit.e. La dl. Matuz apare.

Dl. Molnar arată că proiectul a fost refăcut de dl. Găzdac şi a revenit la varianta iniţială, care a fost deja modificată în H.C.L. nr. 243/2006.

Dl. Matuz arată că toate modificările privesc revenirea pe ansamblu a întreg art.7 revenit la ceea ce cuprindea art.243. deci atunci se putea spune şi aşa art.243 alin.1 rămâne nemodificat. Şi atunci este foarte clar. Atunci sunt mai multe articole care sunt supuse avizului.

D-na Gittinger propune comisiei de servicii să aducă modificările în scris şi să le predea preşedintelui de şedinţă pentru a putea verifica hotărârea.

Comisia juridică a avut câteva propuneri de modificare . acestea erau mai mult de natură a concentra redactarea întregului text. Pe de altă parte doreşte să facă precizarea că dacă se doreşte modificarea unui proiect de hotărâre, este inutil şi mai mult încurcă dacă se doreşte redarea tuturor modificărilor acestei hotărâri. Trebuie trecute strict acele modificări care trebuie modificate. Dacă s-a dorit redactarea întregului proiect de hotărâre, atunci propune să existe un articol nou, care să aibă următorul conţinut. Hcl 243/2006 care va avea următoarea redactare: pentru că de fapt acesta este titlul modificarea HCL 243. După aceasta, în ghilimele să urmeze întregul conţinut al proiectului de hotărâre în formă modificată. La art.13 lit. b trebuie completat în locurile prevăzute la lit.A în loc de conţinutul aliniatului î. Trebuie completat.
La art.15 lit. a deţinerea de pisici … alte animale în blocurile de locuinţe … cu acordul scris al locatarilor învecinaţi, în loc de al tuturor locatarilor. Aduce exemplul blocului în care locuieşte, unde sunt trei doamne mai în vârstă care au animale de casă. Crede că este suficient acordul scris al locatarilor învecinaţi. Deci să nu meargă la toţi 44 ci la cei care sunt în directă vecinătate.

    Dl. Fanea precizează că direct învecinaţi înseamnă, sus, jos, stânga, dreapta.

    D-na Gittinger prezintă în continuare modificările. Astfel, la art.16 lit.e să fie “… folosirea de cuvinte injurioase …”. Au avut o altă formă de proiect de hotărâre. Paralel circulă mai multe variante, şi acest lucru încurcă.
    La art.18 propune să aibă următorul conţinut: “Dacă ar fi contravenţie s-a cauzat o pagubă or, au fost identificate bunuri, în loc de lucruri – respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenţii, …” Iar de acolo rămâne textul.
    La art.19 În cazul persoanelor juridice amenda se aplică conducătorului acestuia … În a cărei răspundere este activitatea prin care s-a săvârşit contravenţia.
    La art.25 Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul care face parte din cadrul …” fără instanţa de judecată. Deci asta se scoate. Deci după procesul verbal urmează punct.

    La art.2 urmează o modificare. Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea H.C.L. nr.243/2006. Deci la art.28 ar trebui să fie “ … se abrogă HCL 30/2002, art.5 din HCL 228/2005 şi HCL 49/2006, în loc de hotărârea 243. Aici se închid ghilimelele. Urmează un “ art.2 Prezenta hotărâre modificată intră în vigoare în termen de 30 de zile de la republicare”.
Deci, atunci trebuie redată în formă modificată, redactată toate propunerile.

    Dl. Matuz ca o concluzie, precizează că şi comisia juridică ar trebui să prezinte o formă scrisă, ca să poată fi trecute. Este un proiect de hotărâre care nu ar trebui şi a treia oară discutat.

    Dl. Molnar precizează că la art.17 s-a făcut o modificare faţă de cel din proiect, care este bună. Deci acolo a fost o greşeală de redactare care s-a corectat. Acum este varianta nouă. De asemenea, la art.13 Încălcarea prevederilor lit.a. Dar nu au fost trecute articole ci au fost trecute paragrafe. Deci propune să se rămână în varianta ultimă care s-a propus.

    D-na Gittinger întreabă care variantă ultimă.

    Dl. Fanea precizează că este foarte greu de reţinut. Propune să se amâne.

    Dl. Nits are o observaţie. Între timp a apărut o altă lege privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane. Este vorba de nr.24 din 2007, 16 ianuarie. Sunt 2 puncte pe care le-a găsit şi ar trebui aduse ca sancţiuni. Art.15, ar trebui revăzut întregul articol. Art. 15 b este în concordanţă cu această lege, respectiv art.6 punctul e. Ce înseamnă acest lucru. Este vorba la primul de amenda este de 60 de lei iar la a doua 120 ron. Iar în legea nouă, pentru acelaşi lucru, este prevăzut de la 200 la 1000. Ba mai mult este separat pentru persoane fizice şi juridice. Este de părere că este de corectat.

    Dl. Fanea îi cere lui dl. Nits să vină cu o propunere concretă de modificare.

    Dl. Viman arată că având în vedere atâtea modificări, care sunt susceptibile ca acest proiect de hotărâre să fie şi legal şi coerent, propune să fie amânat, şi să se vină în faţa consiliului cu un document coerent, cu temeiuri legale, pentru că sunt prea multe idei, prea multe propuneri, modifi9cări care să se poată reţine corect, şi să se facă un act cum trebuie făcut. Dacă produce efecte, nu este motiv să nu fie amânat două săptămâni. Dacă tot produce efecte, va mai produce efect încă două săptămâni. Dar vor avea un act cum trebuie. Şi legal, şi coerent, şi aplicabil.

    Dl. Albu arată că mai există un art.15 care interzice accesul … în afară de locurile autorizate.

    Dl. Fanea precizează că doreşte să supună la vot oarecum invers decât s-a discutat. Se supune la vot propunerea dl. profesor de amânare, şi atunci nu mai este cazul să se discute în continuare. Cu două voturi împotrivă, (dl. Molnar şi dl. Kereskenyi) se aprobă propunerea de amânare a acestui proiect.

    Dl. Albu specifică ca şi mod de gândire. Se interzice accesul în afară de locurile autorizate. Unde este o tablă care să precizeze aceste locuri. Câţi oameni nu au câini şi dacă se duce cu câinele în parc şi nu deranjează pe nimeni, nu înţelege care este problema.

    Dl. Curpaş arată că a apărut această lege nouă cu spaţiile verzi. Acolo sunt stabilite nişte amenzi drastice. Vrea să spună că cei care vor face hotărârea, nu vor ţine cont de tariful stabilit de ei la amenzi, pentru că consiliul are dreptul ă stabilească amenzile aşa cum apreciază că este receptat în municipiul nostru. Se pot scădea amenzile până la 50%. Să nu se ia exact după legea cu spaţiile verzi.

    Dl. Fanea arată că este o hotărâre de consiliu, care bate o lege. Este serviciul juridic al Primăriei, este comisie juridică, să se discute. Îl întreabă pe dl. Kereskenyi dacă este de acord cu el.

    Dl. Csillag arată că deoarece sunt n variante puse în circulaţie, ar propune să fie imprimate variantele întocmite de executiv care a ajuns la dl. Matuz, şi varianta întocmită de comisia juridică care conţine nişte elemente care rămân bătute în cuie, mai puţin art.17. Sugerează să rămână ca temei de discuţie aceste două variante.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fostelor CT si PT, disponibile pe raza municipiului Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil cu următoarele completări. La art.1 Se aprobă concesionarea CT şi PT conform legii. Consideră această propunere de modificare binevenită. La art. 3 Comisia va fi formată din 7 membri, din care 6 consilieri şi 1 reprezentant al Primăriei. Comisia îşi alege preşedintele. În acest sens se modifică şi anexa 2. A fost nominalizată deja comisia şi ar fi ingrat faţă de colegi să renominalizaţi. Să rămână aceeaşi comisie care a fost nominalizată. Dacă se modifică în acest sens, se modifică paragraful conform căreia Primarul numeşte 0 comisie formată din 7 membri.
Comisia de urbanism acordă aviz favorabil cu o singură observaţie. La anexa 2 trebuie modificat în sensul că concesionarea se va face în baza OUG 34/2006 şi HG 1660/2006, care sunt normele de aplicare.

Dl. Fanea arată că la anexa 2 este aşadar o propunere de modificare.

Dl. Nits arată că da. Pentru că acolo este descrisă modalitatea de concesionare. Este într-adevăr concesionat numai că ordonanţa 34 şi HG 1660/2006, de la 31 decembrie în colo prevedea modalitatea de concesionare.

Dl. Fanea precizează că a înţeles, dar nu ştie unde ar trebui introdus asta. La început, la sfârşit.

D-na Gittinger arată că la alin.2.

Dl. Kereskenyi arată că în octombrie când a fost discutat acest proiect de hotărâre, s-a făcut o propunere, aproape identică cu cea a dl. Matuz, respectiv să fie câte 2 reprezentanţi ai grupurilor de consilieri, şi un reprezentant din partea executivului. Şi încă o adăugare, comisia îşi alege preşedintele. Secretariatul tehnic va fi asigurat de către executiv. Propune ca dintre consilieri să rămână aceeaşi comisie.

Dl. Fanea îl roagă pe dl. Kereskenyi să fie mai clar. Deci propune să fie o comisie din 7 membri, sau să fie formată din aceeaşi membri.

Dl. Kereskenyi precizează că sunt 7 membri în total.

Dl. Fanea arată că urmează să se facă modificările şi pe urmă nominalizările.

Dl. Bor propune, dacă este de acord şi dl. Nits cu propunerea lui, ca la alin.2 să fie conform normelor legale în vigoare, şi atunci nu va fi nici un dubiu că se face bine sau rău, având în vedere că se face modificarea imediat următoare legislaţiei achiziţiilor publice şi a celorlalte normative, şi dacă se include exact un anumit normativ, lege sau ordonanţă, în trei sau patru luni de zile când vor reuşi să demareze procedurile va apare ceva nou, şi va mai trebui încă odată să se intre în consiliu.

Dl. Fanea concluzionează că la art.1 va fi Se aprobă concesionarea clădirilor CT şi PT cuprinse în Anexa 1, aflate în proprietatea privată a municipiului Satu Mare, conform normelor legale în vigoare.

Dl. Bor prezintă a doua problemă în care ar dori să se consulte iniţial cu comisia juridică, după cum bine se ştie, precedenta hotărâre de consiliu a fost atacată  în contencios de către instituţia prefecturii. Procesul se află pe rol.

D-na Gittinger arată că s-a întrunit comisia, dar fiindcă ştiau că este pe rol acest litigiu, nu au aprobat cu majoritate completă tocmai din acest motiv.

Dl. Bor concluzionează că este deci o hotărâre anulată.

D-na Gittinger precizează este o hotărâre anulată. Prima.

Dl. Bor arată că mai sunt 2 hotărâri anulate şi se dizolvă Consiliul local.
D-na Gittinger precizează că nu mai este în vigoare acea prevedere.

Dl. Fanea pune în discuţie pe rând propunerile de modificare. Se dă citire art.1. Propunerea comisiei juridice este Se aprobă concesionarea clădirilor CT şi PT cuprinse în Anexa 1, aflate în proprietatea privată a municipiului Satu Mare, conform legii. Se supune la vot această modificare. În unanimitate de voturi se aprobă această modificare.
La art.2 nu a propus nimeni nici o modificare.

Dl. Matuz precizează că în anexa 2 sunt nişte propuneri de modificare, respectiv cei 7 membri. Dacă se uită în anexă, este un paragraf care începe cu Primarul municipiului Satu Mare, şi nu apar nominalizaţi membri. Trebuie refăcut textul integral şi anume Primarul municipiului Satu Mare, respectând prevederile legale în vigoare, va emite o dispoziţie de numire a comisiei pentru „Concesionarea clădirilor CT şi PT cuprinse în Anexa 1”. Comisia va fi compusă din 7 membri.

    Dl. Fanea propune ca atunci când vor ajunge acolo, să se facă propunerile. Dar înainte să se discute anexa 2, să se ţină cont de propunerea comisiei de urbanism şi a dl. Bor în care în anexa 2 alin.2, această procedură se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu normele legale în vigoare. Se supune la vot această propunere de modificare. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.
    Următoarea propunere este la paragraful …Primarul municipiului Satu Mare. Se taie Primarul Municipiului Satu Mare…

    Dl. Matuz prezintă modificările astfel: comisia este alcătuită din 7 membri. Comisia este legal constituită în prezenţa tuturor membrilor săi, şi adoptă decizii prin votul majorităţii membrilor. Consiliul local va desemna 6 consilieri, care vor face parte din comisia de concesionare.

    Dl. Fanea supune la vot aceste modificări. În unanimitate de voturi se aprobă aceste modificări. Se supune la vot anexa 2 în totalitate. În unanimitate de voturi se aprobă anexa 2. Anexa 1 nu are rost să o voteze pentru că este aceeaşi.
  Dl. Fanea arata ca anexa 1 nu are rost sa se supuna la vot pentru ca este aceeasi. Revine la art. 2, apreciaza ca ramane nemodificat pentru ca au modificat anexa. Se supune la vot art. 2.
Se aproba cu unanimitate de voturi.


   Arata ca la art.3 se va trece: “Se aproba numirea comisiei pentru concesionarea fostelor CT si PT cuprinse in anexa nr. 1 in urmatoarea componenta: arata ca dispare “presedintele” si vor fi 6 membri.


   Dl. Kereskeny arata ca propune astfel “… in urmatoarea componenta: cate doi reprezentanti ai grupurilor de consilieri si un reprezentant al executivului. Comisia isi alege presedintele. Secretariatul tehnic va fi asigurat de catre executiv. Dupa care vor fi nominalizati membri comisiei.


   Dl. Fanea supune la vot propunerea d-lui Kereskeny. Arata ca la “urmatoarea componenta” vor fi cate doi din grupurile de consilieri.


   Dl. Viman cere permisiunea sa intervina sub motivul ca nu cumva sa se faca de ras. Arata ca nu sunt grupuri de consilieri in lege.


   Dl. Albu propune sa fie nominalizati si asa fara a se mentiona “grupuri de consilieri”.


   Dl. Fanea propune varianta”… in urmatoarea componenta: 6 membri din partea Consiliului si 1 membru din partea Primariei. Comisia va alege presedintele. Secretariatul tehnic va fi asigurat de catre executiv”. Se supune la vot aceasta modificare.


   Dl. Viman propune din cadrul PSD pe d-nii consilieri Curpas Teodor si Gozar Ioan.
   Dl. Fogel propune din cadrul UDMR pe d-nii Kereskeny Gabor si Gittinger Orsolya.
   Dl. Albu propune din cadrul grupului PNL-PD pe d-nii Zaha Cristian si Bor Darius.


   Se supune la vot art. 3.
   Se aproba prin unanimitate de voturi.


   Dl. Fanea da citire art. 4: “Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari este incredintat Primarul municipiului Satu Mare”. Se supune la vot.
Se aproba prin unanimitate de voturi.


   Se supune la vot proiectul de hotarare in intregime in varianta modificata.
   Se aproba prin unanimitate de voturi Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii fostelor CT si PT, disponibile pe raza municipiului Satu Mare.


10. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei municipiului Satu Mare.


   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
   Comisia de servicii propune aprobarea, dau aviz favorabil cu mentiunea ca la art. 4 ar fi indicata o alta formulare, dar arata dl Matuz ca sunt de acord. Se corecteaza si arata ca mentiunea se refera la art. 5, ca este putin incalcit.


  Dl. Fanea intreaba daca are propuneri de modificare.


  Dl. Matuz precizeaza ca nu si arata ca de acolo intelege ca daca total consum per total parc autovehicule nu depaseste ceea ce s-a prevazut in bugetul de consum, doar ca unele autovehicule consuma mai putin si altele mai mult. Dar per total sa iasa consumul respectiv.


  Dl. Fanea il intreaba daca are alta propunere. Intreaba daca ceilalti consilieri au vreo propunere.
  Se supune la vot proiectul de hotarare in intregime.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei municipiului Satu Mare.


11. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii art. 75 alin. 3 din “Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Satu Mare.


   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.


   Se supune aprobarii proiectul de hotarare cu modificarea conform adnotarii facute de d-ra Secretar referitor la temeiul legal.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii art. 75 alin. 3 din “Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul satu Mare.


12. Proiect de hotarare pentru aprobarea majorarii de capital social si a actului aditional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare SA.


   Comisia de buget, dl Fogel, arata ca intervine o modificare in textul proiectului de hotarare: intra comuna Sanislau si orasul Negresti Oas si atunci sumele de la art. 1 vor fi:”Se aproba majorarea capitalului social al S. C. Apaserv Satu Mare S.A. cu 341.000 RON de la 1.408.000 RON la 1.749.000 RON”. Concomitent se modifica si art. 2 in sensul ca fata de actul aditional a intrat printr-o hotarare intre actionari orasul Negresti.


   Dl. Fanea isi cere scuze ca il intrerupe dar intreaba: aceste orase, aceste localitati intrarea lor este prin hotarare de consiliu sau este numai adresa semnata.


  Dl. Fogel mentioneaza ca prin hotarare de consiliu, mai putin orasul Negresti care azi a trimis intentia prin care specifica si suma cu care iese: 50.000 RON. Ei s-au trezit in ultima clipa si ca sa se evite sa se mai scoata peste 2 saptamani sau peste o luna alt proiect de hotarare, atunci sa se clarifice, modifica astazi si sa tina cont de intentia orasului. Specifica: Sanislaul intra cu 10.000 RON.


   Dl. Gozar intreaba: defalcarea cum se face atunci pe fiecare?


   Dl. Fogel precizeaza ca intra 2 actionari noi pe langa cei nominalizati: Sanislau si Negresti Oas si concomitent se modifica si suma capitalului social care va fi 1.749.000 RON si majorarea este cu 341.000 RON. Deci se schimba toate procentele la actul aditional.


   Dl. Zaha mentioneaza ca aici ar trebui sa se introduca si alt aspect pentru ca in adunarea generala a asociatilor se propune majorarea capitalului social si se adopta majorarea capitalului social pentru ca lipseste AGA.


 Dl. Gozar arata ca Primarul a fost mandatat prin hotarare de consiliu sa reprezinte municipalitatea in AGA.


   Dl. Fanea revine solicitandu-i d-lui Fogel sa se faca propunerea vizavi de sumele respective.


   Dl. Fogel mentioneaza ca referitor la sume la art. 1: “Capitalul social se majoreaza cu 341.000 RON, de la 1.408.000 RON la 1.749.000 RON”. Iar actul aditional se schimba in functie de asta.


  Dl. Fanea intreaba: Deci se introduc si Negresti-ul si Sanislau pentru ca ei nu apar?


   Dl. Fogel arata ca vizavivi de propunerea comisiei juridice, daca la fiecare hotarare, comisia de buget vin in Consiliu, vine materialul in Consiliu, in speta materialul de astazi, al doilea material dupa cel al Transurban, sa se ia toate masurile care se refera la activitatile AGA, nu la fiecare proiect de hotarare in parte. Si sa se discute in Consiliu cum ca este mandatat primarul si se fac modificarile de rigoare. Nu la fiecare proiect de hotarare sa se mandateze primarul.


   D-na Gittinger arata ca pe viitor sa se precizeze in legatura cu fiecare dintre societatile pe actiuni la care Consiliul este asociat pentru mandatarea primarului pentru ca sa isi exprime votul Consiliul.
   Arata ca se competeaza: ”…se insarcineaza primarul municipiului Satu Mare si se imputerniceste pentru a vota in AGA a SC Apaserv SA potrivit celor de mai sus.”
   
   Dl. Fanea arata ca au 2 propuneri: una din partea comisiei de buget, la art. 1 si intreaba cine este de acord cu propunerea comisiei de buget.


   Dl. Matuz din partea comisiei de servicii precizeaza ca el este in situatia ingrata in care are 3 proiecte de hotarare in aceeasi situatie, dar este de acord cu punctul de vedere al comisiei de buget cu o singura mentiune, daca comisia juridica confirma ca pe baza scrisorii de intentie se poate include Negrestiul si nu trebuia emisa hotarare de consiliu in acest sens.

   D-na Gittinger mentioneaza ca se poate.


  Dl. Matuz apreciaza ca oricum se abat de la aviz cu acordul Consiliului.


   Dl. Fanea mentioneaza ca este o modificare la art. 1 si a actului aditional.
   Dl. Fanea mentioneaza ca se abat de la aviz si adopta ultima varianta care este si Negrestiul.
  Se supune la vot modificarea la art. 1.


   Dl. Fanea da citire art. 2: “Se aproba actul aditional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare S.A. conform anexei.” Mentioneaza ca se supune la vot cu modificarile.
    Prin unanimitate de voturi se aproba.

   Dl. Fanea da citire art. 3: “Se aproba extinderea activitatii, ca operator regional in unitatile administrativ-teritoriale, actionare la SC Apaserv S.A. Satu mare.”
   Se supune la vot.
   Prin unnimitate de voturi se aproba.


 Roaga sa se mai citeasca o data art. 4 respectiv cu modificarea comisiei juridice.


   D-na Gittinger reda astfel: “Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul municipiului Satu Mare si se imputerniceste pentru a vota in AGA a SC Apaserv SA potrivit celor de mai sus”.


   Se supune la vot art. 4.
   Se aproba prin unanimitate de voturi.


   Se supune la vot proiectul de hotarare per ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare pentru aprobarea majorarii de capital social si a actului aditional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare S.A.


13. Proiect de hotarare privind aprobarea auditoriului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A.


   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea auditoriului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A.


   Dl. Albu arata ca apropos de acest proiect de hotarare legat de Apaserv, reuseste sa isi aduca aminte ca ei, consilierii, cand l-au numit pe dl. director la Apaserv, l-au numit pentru o perioada determinata urmand ca intr-o perioada oarecare sa se organizeze concurs, daca nu se inseala.


   Dl. Matuz arata ca este un alt proiect de hotarare in care pe baza rezultatelor de prezentare a bilantului a fost lasat in continuare.


   Dl. Albu arata ca nu este o problema,dar avand in vedere ca aceasta firma va deveni un operator regional ar fi mai corect sa se organizeze un concurs. Asa ar fi corect.


   Dl. Kersekeny intreaba ca daca a fost numit pana in 2009 de ce ar fi corect sa se organizeze concurs?


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea auditoriului financiar la SC Apaserv Satu Mare S.A.


14. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe cladire si teren, in municipiul Satu Mare.


   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Dl. Molnar arata ca in Referatul de specialitate scrie asa” In cursul lunii aprilie 2006 au fost depuse la sediul D.I.T.L. din cadrul primariei municipiului Satu Mare cererile un numar de 6 cereri prin care sunt solicitate reducerea la plata impozitului pe cladiri”. Arata ca nu stie ce au acuma cu luna aprilie 2006 dar acuma sunt 70 si ceva de cereri pe luna decembrie 2006.


   Dl. Fanea arata ca a gresi este omeneste. Mentioneaza ca la el apare ca “In cursul lunii decembrie”, probabil ca au ramas doua randuri in calculator.


  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe cladire si teren, in municipiul Satu Mare.


15. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii unui curs de specializare ai asistentilor personali din municipiul Satu Mare.


  Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. Din materialul prezentat ar solicita niste explicatii de la executiv. Arata ca nu a inteles la ce refera exact suma. Mentioneaza ca sunt de acord cu proiectul de hotarare dar sa le spuna si lor despre proiectul respectiv mai multe.

   Dl. Les arata ca proiectul este la serviciul de asistenta sociala.


   Dl. Matuz cere sa se faca in scris.


 Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
 Comisia juridica a acordat aviz favorabil dar sa se tina cont de adnotarea d-rei Secretar  cu privire la temeiul legal si la art. 3 “Prezenta se comunica celor interesati” in loc de acea enumerare.


   Se supune la vot modificarea propusa de comisia juridica.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare  privind aprobarea cofinantarii unui curs de specialiazare ai asistentilor personali din municipiul Satu Mare.


16. Diverse.


   Dl. Turos arata ca ar dori ca executivul sa invite sefii serviciilor de specialitate la sedintele Consiliului local pentru o comunicare cat mai buna si colaborare.


  Dl. Kereskeny arata: amenajarea peisagera care se face la Burdea si pe Closca nu este in concordanta cu hotararea de consiliu ce s-a adoptat. Arata ca daca fiecare ar merge dupa capul lui si este o hotarare in vigoare, atuncea nu are rost sa adopte hotararea. Chestia asta, dupa parerea sa trebuie lamurita.


   Dl. Molnar doreste sa se refere la crucea aceea care este iluminata si se plang soferii de la Transurban ca bate chiar in ochii lor lumina si nu stie pentru ca el nu a stat la volanul autobuzului, nu a vazut dar i s-a spus ca sunt orbiti de lumina de la cruce.


   Dl. Zaha mentioneaza ca pe aceasta cale ar dori sa faca un apel catre colegii sai care sunt in comisia de circulatie, sa incerce sa ia o hotarare de sistematizare a circulatiei in cartierul Micro 16 la propunerea celor doua supermarketuri. Pe Drumul Careiului la orele dupa amiezii sau dimineata aproape ca nu mai poti sa iesi din cartier de pe strada Brandusa deja singura sau una dintre strazile cu acces pe strada Careiului, celelalte fiind interzise. Asa ca ii va ruga pe colegii sai sa ridice aceasta problema la comisia de circulatie.


   Dl. Albu face un apel la ceea ce a spus colegul sau, a asistat la o discutie mai lunga la un proiect de hotarare amanat si bagat de doua ori pe rol care pune la punct semaforizarea orasului. Au facut aicea o discutie despre studiul de trafic care este absolut necesar. Ar trebui prevazut  ca din punctul de vedere al consiliului local ar trebui sa se impuna respectarea unor norme legale. Si daca se vorbeste de supermarketuri, se vorbeste de faptul ca acolo la intersectia despre care se vorbeste, de pe Careiului, se prefigureaza accidente si acolo dupa pod la intersectia cu Billa pentru ca este nefiresc. Cu totii au crezut ca se va face cev, se va pune un semafor insa nu este nimic acolo. Este un haos total. Din pacate  S-a eliberat acolo o autorizatie dar trebuia sa fie prevazuta obligativitatea acelui transportator sa se puna de acord cu normele de circulatie.


   Dl. Matuz referitor la intersectia Burdea, arata ca si-a notat-o si el cu aceleasi aspecte de care ziceau colegii, respectiv banda a 3-a nu se poate folosi ca este in dezacord cu ceea ce au aprobat consilierii. Ba chiar mai mult lucrarile continua pentru ca au venit sa ceara aviz pentru modificarea conductei de apa ce trece pe sub ea. Deci vrea sa intrebe:Primaria finanteaza lucrari care nu sunt in concordanta cu ceea ce s-a aprobat si nu au obtinut autorizatia comisiei de circulatie? Arata ca doar intreaba, concret, sa i se spuna cine cere aceste avize si pe banii cui se fac in momentul in care nu sunt conforme cu ceea ce s-a avizat in consiliu? Un alt aspect care l-ar ridica este o hotarare de consiliu din 2003 si are dori ca executivul sa o ia ca tema de casa, sa faca o modificare la hotararea respectiva care reglementeaza modul de acordare a tichetelor pentru aceste parcari. S-au insirat anumite institutii, s-a facut o enumerare cine, cum si cand primeste; de la 300 s-a ajuns la 600 anul trecut, anul acesta tindem catre 700 si probabil ca nu intra banii in buget din cauza acestor tichete.Dar chiar daca se dau pentru institutii trebuiau nominalizate: pentru masina respectiva. Ideea este ca acel proiect de hotarare; apropo de colegul sau, Albu, a ridicat problema de la Billa. Intamplator a existat un plan urbanistic de sistematizare a circulatiei, tot asa cum au fost incluse niste cerinte pentru Interex. Vrea sa spuna ca s-au angajat atunci cand au primit aceste autorizatii de constructie, dar Primaria trece nepasatoare peste obligatiile ce le au in continuare: ca sa amenajeze intrarile atat la Interex cat si la Billa. Le-au dat aceste facilitati si ar dori sa se urmareasca punerea acestora in practica pentru ca au luat numai partea care le-a convenit. Ar dori chiar sa primeasca in scris o informare asupra acestor lucrari avand in vedere ca situatia treneaza.


   Dl. viceprimar se angajeaza sa dea aceasta informare.


   Dl. Nits ar dori sa sublinieze ceea ce au spus si colegii. Daca se ia intersectia Burdea. Consiliul, daca isi amintesc, atuncea au aprobat, mentioneaza ca aicea era de fapt un plan de amplasament. Nu era nici PUZ, nici PUD, ci plan de amplasament. In mod normal acest plan de amplasament pe care Consiliul l-a analizat in principiu trebuia sa urmeze si nu stie daca a urmat, trebuia sa urmeze un proiect de executie, ba mai mult a avut scop si sedinta comisiei de circulatie unde s-a spus ca nu au aprobat proiectul respectiv. Dar de construit totusi s-a construit. Deci, crede ca ar trebui sa fie o exigenta mult mai mare din partea executivului in aceste probleme. Luand problema de la Billa; exact PUZ-ul respectiv s-a vizat cu conditia ca sa fie executat un studiu de circulatie acolo in zona respectiva, ba mai mult s-a pus conditia ca nu se poate da in folosinta pana cand nu exista rezolvata circulatia, atat semaforizarea intersectiei cat si rezolvarea trecerii peste cale ferata. Acolo in mod normal sau cel putin articolul respectiv se statea cate 10-15 minute nu 4-5 minute cum se statea in asemenea locuri la asemenea treceri peste cale ferata. Nu s-a rezolvat din aceasta nimic. El poate sa confirme ca trecerea de pietoni acolo chiar la capatul parcarii de la Billa, pentru ca locuieste chiar in blocul respectiv si el trece de multe ori si vede ca este absolut catastrofal si e un pericol prea mare pentru pietoni.


   Dl. Curpas constata ca toti colegii sunt nemultumiti de comisia de circulatie. Indiferent ca sunt nemultumiti ei consilierii dar oamenii din municipiul Satu Mare, participantii la trafic sunt nemultumiti. Ar recomanda acestei comisii ca intr-o zi sa se urce in masini si sa mearga intr-un cartier, sa vada toate problemele. Apreciaza ca ei discuta de aicea, asa cand se intalnesc, daca se intalnesc. Ii face impresia ca nu se prea intalnesc pentru ca rezultatele intalnirii ar trebui sa se vada asa cum ei, consilierii isi fac munca in comisii si stau ore intregi si analizeaza propunerile, cer suplimentar foarte multe documente, tot asa si dansii trebuie sa se intalneasca, sa discute amanuntit, sa mearga la fata locului si cel putin sa dea curs sesizarilor consilierilor. Dar nici atat. Arata ca degeaba ii spune d-lui Munteanu sau la nu stie care ca au o sesizare pentru ca ramane asa: intra pe o ureche si iese pe cealalta. A mai spus o data ca acolo la intrarea de pe Horea, la pasaj, spre Turnul pompierilor, spre mandria acestui oras si poate simbolul acestui oras e o porcarie ce n-a pomenit. Nu poate sa intre daca se intampla un incendiu sau avarie sau vreun lucru, nu poate sa intre. A vorbit cu dl. Primar si a recomandat acestei comisii sa puna intrarea interzisa, circulatia interzisa acolo, nu parcari si asa mai departe. I-a rugat frumos ca la iesirea pe Mileniului, acolo la orele de varf nu se poate circula pentru ca sunt fel de fel de dubite, sunt parcate, stau masinile, claxoneaza, e un haos dar nu se sesizeaza politia, pe care nu o deranjeaza. Pe astia nu ii deranjeaza nimeni. Precizeaza ca nu ii deranjeaza nimeni. Ei vin cu masini, bine ca le-au dat cine le-au dat tichetele. Ca sa dai 30 de tichete ca masinile de politie sa parcheze unde vor ei. Este o anomalie. Sa nu se supere dar nu isi da seama ce se intampla pentru ca masinile Politiei nu au tichete, normal ar trebui sa umble cu biciclete, cu cai, ca in tarile avansate, nu cu zeci de masini si tot orasul e plin de ei. Tot al doilea militian are masina. Daca exista atata surplus de bani hai sa facem alt lucru cu banii astia. A inteles ca fiecare plutonier de la comuna are masina, dar in oras, aici atatea masini ale circulatiei incat daca se uita in parcarile astea ale lor e plin de masini ale circulatiei. Daca nu au nevoie si nu circula cu ele sa nu le mai dea tichete ca nu au de ce. Sa intre in curte acolo unde le-au dat spatiu, o curte foarte mare, e goala, dar afara parcarea e plina de ei. Si culmea, aduc dubite cu care isi transporta familia si le lasa acolo nu se poate circula. Sa mearga sa vada la ore de varf in colt cu Tribunalul, sa vada la iesirea de pe Mileniului ce se intampla. Nu stie cum accepta UDMR-ul aglomeratia aia in fata sediului si galagia. Mentioneaza ca nici pe dumnealor nu ii deranjeaza. Mentioneaza ca s-a venit cu propunerea si ii roaga pe colegii care fac parte din aceasta comisie sa nu astepte sa vina plutonierul ala sa ii conduca pe dumnealor ci sa ii conduca pe ei. Nu spune chestia asta ci asa o simte si il opresc oamenii: “Bai, dar voi sunteti chiori, nu vedeti ce se intampla”. Il deranjeaza, arata.


   Dl. Kereskeny: in legatura cu tichetele de parcare ar trebui sa procedeze si ei ca la Budapesta, sectorul unde este si parlamentul, acolo la sfarsitul anului trecut nu s-au mai dat tichete nici parlamentarilor ci sa cumpere. Intreaba :inspectoratul, Garda de mediu de ce trebuie sa li se dea. Ei nu au bani, nu au buget, nu pot sa isi permita 20 de tichete. Asta e o bataie de joc. Li se dau doar primarului si consilierilor din sectorul 5.


   Dl. Enatescu mentioneaza ca doua probleme ar dori sa ridice:ca in zona Spitalului municipal mereu este blocat cu masini parcate. A inteles ca vin la bolnavi sau la consultatii, ba chiar este si o masina din asta funebra pentru reclama pusa in fata spitalului. Dar intrebarea este: parcari acolo pe ambele parti ,nu se ia nici o masura pentru circulatie? Nu pot intra salvarile, nu pot intra ei ,medicii cand se duc la serviciu ca parcarile sunt ticsite, blocate. Deci este o problema in zona de circulat si de accesat Spitalul municipal. Alta problema: nimeni nu l-a intrebat de ce s-a abtinut de la vot la buget. Daca va fi intrebat va raspunde: de cate ori a fost finantata sectia de psihiatrie?Le le va raspunde: niciodata. Sectia de psihiatrie implineste la ora actuala 24 de ani de la infiintare si totul au obtinut numai prin bunavointa unor sponsori. Acuma urmeaza sa fie evacuati. Intreaba unde? Se muta in alt judet? Nu au nevoie de ei? Nu sunt buni profesional? Nu a inteles. Vin din Baia Mare aicea sa se interneze, vin din Cluj, vin din oradea. Sa i se mai arate o singura sectie in care vin bolnavi din alte judete. Una singura sa ii arate si daca vor sa o desfiinteze alta e atitudinea. Nici o finantare, nici un spatiu nu i se acorda, nici macar teren pentru a putea face un proiect. Sa ceara de la Comunitatea europeana?
 Sa isi construiasca? Deci ei nu au nici un rol? Asta e singurul lucru pe care il poate spune despre atitudinea pe care o are comunitatea satmareana, ca nu poate spune ca doar consilierii, despre bolnavii psihici. Dar tine sa ii anunte ca ultimul raport facut de comisarul european pentru sanatate, Marcus Kiprianos, spune ca in Romania una din trei persoane are nevoie de asistenta psihiatrica si sunt mai multi de trei persoane aici.Le multumeste.


   Dl. Matuz mentioneaza ca el face parte din comisia de circulatie si spune ca nu este multumit de modul in care pot sa isi impuna punctul de vedere. Dar poate sa puna consilierii pentru ca se voteaza si acolo sa vina si sa ajunga la un nivel net superior. Sa vina cei care fac parte din Consiliu ca sa poata sa se impuna. Ei sunt pe aceeasi lungime de unda dar nu intotdeauna reusesc sa se impuna cu punctele de vedere in acea comisie. Sa vina sa faca cerere sa devina 6 consilieri. Nu crede ca este un impedimemt al Primarului sa faca o astfel de decizie, sa mai numeasca inca 3 persoane.


   Dl. Bor precizeaza ca el chiar vrea sa faca parte din comisia de circulatie.


  Dl. Matuz ii indica sa depuna o cerere.


 Dl. Viman, cere permisiunea si mentioneaza ca referitor la ceea ce a spus dl. doctor Enatescu ar trebui sa se sesizeze ei, pe plan municipal,de situatia de a exista o cladire pentru aceasta sectie pentru ca ramane in afara si s-ar putea sa nu mai aiba loc. Intreaba daca dl doctor s-a gandit vreodata la ce cladire s-ar potrivi.


   Dl Enatescu mentioneaza ca nici nu ii mai trece prin cap.


   Dl. Viman este de parere ca tot de la dl. doctor trebuie sa vina o sugestie. Mentioneaza ca intelege, pentru ca daca acel Kiprianos, care este o persoana importanta, face aceasta observatie, este bine dispus sa ii si sprijine. Sau vin altii de la Uniunea Europeana si s-ar putea sa le aloce fonduri. Dar trebuie identificata o suprafata de teren care le convine, pentru ca se stie unde se amplaseaza o asemenea institutie de sanatate si atuncea sa ia Consiliul o hotarare ca sa poata face pasii urmatori pentru a accesa fonduri. Dar de undeva trebuie inceput. Degeaba se tot plang parca consilierilor le convine ca e in halul in care e acea sectie care chiar e deformata.


   Dl. Bor mentioneaza ca problema asta au mai avut-o pe ordinea de zi anul trecut. S-au discutat mai multe locatii pentru aceasta sectie din perspectiva cladirilor pe care in momentul respectiv le detinea municipiul, libere de orice sarcina in momentul respectiv. Nu au putut fi ocupate de aceasta sectie, in primul rand din cauza distantei foarte mari fata de Spitalul municipal. In conditiile in care municipalitatea are un buget destul de mare si incapator, daca poate sa spuna asa. Pot sa se gandeasca inclusiv la varianta de a sprijini construirea unei sectii complet noi, sectie care bineinteles, cladita dupa normativele euopene in domeniu, pentru ca sunt niste normative foarte clare, de la integrare incoace, in legatura cu acest aspect si nu crede ca Consiliul, vreunul dintre colegi ar putea fi impotriva pentru ca nu au sectie renumita de cardiologie ci au de psihiatrie. Propune sa mai reia inca o data problema aceasta si sa o puna ca prioritatea 0 a municipiului pentru a gasi o locatie sau o cladire in care sa se poata, bineinteles impreuna cu acordul Spitalului judetean sa faca sectie de psihiatrie, sa fie mutata sectia pentru ca ar fi foarte trist daca se va ramane fara aceasta sectie.


   Dl Fanea mentioneaza ca isi va spune parerea legata de psihiatrie si legata de celelalte subiecte pe care le-au discutat. Sunt deficienti in comunicare, sau la serviciile din Primarie cu Consiliul nu exista comunicare sau comisia de circulatie nu comunica. Se tot ridica probleme la “Diverse”, se tot repeta aceleasi lucruri, chiar daca s-au facut demersurile sau nu au fost communicate sau cei care le-au ridicat nu afla ca s-au rezolvat. Deci asta este o paranteza. Legat de sectia de psihiatrie, a aflat intamplator de o ordonanta de guvern din decembrie anul trecut in care, cu o modificare la Legea spitalelor, in care consiliile locale nu era posibil sa finanteze servicii din “sanatate”, dar acum se poate, deci prin ordonanta de guvern din decembrie 2006 poate inclusiv reparatii cladiri, dotari. Deci Consiliul local poate. Exista posibilitati pentru rezolvarea sectiei de psihiatrie inclusiv in curtea spitalului. Poate ar trebui o discutie avuta si gasita o finantare chiar daca s-a votat bugetul, exista si alte posibilitati, exista si rectificari de buget.


   Dl. Fanea mentioneaza ca a incheiat sedinta.


   Dl. Primar arata ca s-a aprobat un buget care este unul din cele mai importante momente ale activitatii pentru un an calendaristic al administratiei locale si a lipsit, dar a fost pentru un alt moment deosebit de placut pentru municipiul nostru. A fost prezenta o inalta, o foarte inalta delegatie a concernului “Electrolux” la Satu Mare pentru a lansa un nou sistem si modern de productie, acesta a fost momentul inaugural al acestuia de la care nu putea sa lipseasca conducerea judetului si a municipiului data fiind importanta acestui concern. Tot asa multumeste pentru felul in care s-a prelucrat din partea Consiliului intreaga procedura de elaborare, prelucrare, de intelegere a bugetului pornit acum cateva saptamani. Din pacate chiar daca suntem in 2007 si s-a intrat si in Uniunea Europeana, nu s-a reusit nici acum, nu ca nu au reusit ei, ci nu este in masura, Romania, din pacate, sa poata gandi si apropba un buget intr-o perspectiva fara sa aiba interventiile de ultim moment, reglementari de ultim moment si schimbari de ultim moment care sa le creeze mari greutati si mai sunt din pacate cateva surprize. Nu mai sunt surprize, au fost surprize pana nu le-au primit, neplacute, care s-ar putea sa le mai schimbe problema bugetului dar astea vor veni mai tarziu. Le multumeste consilierilor si se bucura pentru ca acest buget este aprobat si le da posibilitatea sa se dea drumul mult mai repede si mult mai bine, nu vorbeste de restul problemelor care sunt curente si trebuie sa mearga de la sine. Trecand peste acest moment arata ca au bucuria sa il aiba printre ei pe un foarte bun baiat satmarean,toata lumea stie ca municipiul a avut un moment interesant acum un an cand dl. Szilvester Zsolt a participat la Dakar si a solicitat municipalitatii sprijinul, sigur avand nevoie de un anumit sprijin din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. A fost o surpriza pentru toti, atunci Consiliul local l-a sustinut. A avut o evolutie deosebita dar totusi terminata mult inainte de final. Insa ideea lansata de dansul si samanta asta pentru Dakar nu a disparut din Satu Mare si dl. Gyenes a preluat aceasta idee, aceasta dorinta, nebunie de a participa la acest concurs extraordinar si care pentru localitate este o bucurie, pentru ca ne face cunoscuti, ii face sa fie prezenti intr-o competitie pe care toata lumea o urmareste. Este o bucurie si este cu atat mai mult mai mare bucuria cu cat rezultatul d-lui Gyenes este deosebit. Toti au strans pumnii ca sa termine cursa, a terminat, nu in orice conditii ci a ajuns in topul 50. Arata ca este o performanta. Precizeaza ca se afla aici, a sosit azi dimineata la Satu Mare si doreste sa il felicite in numele sau, al consilierilor, al cetatenilor si sa ii dea un mic cadou simbolic ca sa aiba si pe raft aceasta stema a orasului pentru ca stema orasului de pe jacheta lui a aparut intr-o imagine data la televiziune. Crede ca pot sa il felicite si pentru acest sentiment de patriotism local pe care il promoveaza impreuna cu dl. Szilveszter Zsolt.


   Dl. Gyenes arata ca aceasta nu este jacheta cu care a concurat, avea si pe jacheta de concurs acea emblema si pe spate stema cu Romania si cu Satu Mare si chiar s-a bucurat ca in ultima zi cand sa urce pe podium s-a vazut ca era si steagul Romanei pe el, au venit oameni si strigau “Hai Romania” erau si din Satu cativa cetateni si se bucura ca l-au recunoscut, ei au vazut ca este din Satu Mare. Multumeste pentru ajurorul pe care municipalitatea i l-a acordat, pentru ca fara acesta nu ar fi reusit sa ajunga acolo si nu ar fi reusit sa termine, ceea ce inseamna foarte mult pentru el; sa termmine acest raliu mai ales pe un asa loc bun, locul 49 in clasament ceea ce inseamna foarte mult.


  Ia cuvantul dl. Szilveszter Zsolt aratand ca anul acesta a fost mult mai reusit, precizeaza ca nu a fost steagul Satmarului ci a fost steagul Romaniei acolo si asta este un lucru bun si spera din toata inima ca nu se vor opri aicea.


  Dl. Fanea multumeste de participare si declara sedinta inchisa.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNMAT
Fanea Dumitru