PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 24.05.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Harkácsi László.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Harkácsi László deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare, din 24 mai 2007. Precizează că pe ordinea de zi înaintată de executiv există 28 de puncte. Întreabă dacă sunt propuneri legate de ordinea de zi.

Dl. Fogel, în numele partidului UDMR propune retragerea a două punte de pe ordinea de zi: pct. 18, aprobarea tarifelor pentru Florisal, şi pct.20, Amplasarea unui bust pentru I.C.Brăteanu.

Dl. Matuz arată că retragerea este dreptul iniţiatorilor. Oricum a dorit să spună că este un proiect prea important pentru ei şi a dorit să-l discute cu toţi din grupul liberal, deci propune amânarea acestui punct pentru următoarea şedinţă ordinară.

Dl. Harkacsi precizează ă, practic dl. Matuz a propus acelaşi lucru ca şi dl. Fogel.

Dl. Matuz afirmă că era dreptul iniţiatorului să facă acest lucru.

Dl. Fogel arată că s-a tot uitat la dl. Matuz şi nu a ridicat mâna. Au discutat ceva azi dimineaţă, şi a zis că nu.

Se supune la vot amânarea celor două puncte de pe ordinea de zi. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.
2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea in funcţiile de directori adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului unor panouri de baschet.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare termica clădire Şcoala nr. 13” din municipiul Satu Mare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv” din municipiul Satu Mare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare faţade la Şcoala Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate in Zona de Agrement Someş precum si scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea imobilelor respective.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare si transmiterea acestuia către Ministerul Justiţiei si Ministerul Administraţiei si Internelor.
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului “Garaj Pompieri” si terenul aferent din domeniul public al Municipiului Satu Mare si administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor.
10. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de asociere nr. 14681/26.07.2004 încheiat intre Municipiul Satu Mare si S.C. Bomax Trading SRL Bucureşti.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Satu Mare la înfiinţarea Societăţii Comerciale “Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare si Transfer Tehnologic” S.A.
13. Proiect de hotărâre privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestări servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. etajare parţiala bloc de locuinţe cu spatii comerciale la demisol, parter si etaj I si adăugire lift suplimentar D+P+8E, B-dul Independentei nr. 14A.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Centru Comerial cu birouri, Drum Carei F.N.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. imobil de birouri cu spatii comerciale la parter, str. Avântului nr. 25.
17. Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilitaţi fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe clădire si teren, in municipiul Satu Mare.
18. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de examinare a directorului general al Societăţii Comerciale Transurban S.A. Satu Mare.
19.  Proiect de hotărâre prind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 PPE 019 –“Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, colectare a apelor si a staţiei de epurare in Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-vest, România.
20. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007, la S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanta pe anul 2007 anexa la contractul de mandat al directorului general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 23320/19.11.2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând sistemului de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Satu Mare.
24. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş aprobat prin HCL 95/26.04.2007.
26. Diverse.

Dl. Harkacsi precizează că acele două proiecte au fost scoase şi, în consecinţă celelalte au fost renumerotate.

D-na Koncz, doreşte să felicite, înainte de a trece la ordinea de zi, pe dl. viceprimar Willem Geerken şi Justin Crommel de la Bruxelles, care sunt aici în cadrul proiectului Logo sunt prezenţi în oraşul nostru, şi au fost curioşi să vadă cum lucrează consiliului local şi a dorit să rostească câteva cuvinte cu această ocazie.

Pct.1 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil şi doreşte pe această cale succes celor care şi-au terminat perioada de stagiu, şi să devină cât mai utili activităţii executivului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu.

Pct.2 Proiect de hotărâre cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea in funcţiile de directori adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi.

Comisia de cultură a acordat un aviz consultativ. Acesta este favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea in funcţiile de directori adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului unor panouri de baschet.

Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea amplasamentului unor panouri de baschet.

Dl. Molnar precizează că trebuie luate în considerare şi observaţiile d-nei Secretar.

Dl. Harkacsi arată că, având în vedere că au primit cu toţii, se va ţine cont de adnotările d-nei Secretar, de la fiecare proiect de hotărâre.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare termica clădire Şcoala nr. 13” din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea.
Comisia de urbanism propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare termica clădire Şcoala nr. 13” din municipiul Satu Mare.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv” din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia de urbanism propune aprobarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: ”Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv” din municipiul Satu Mare.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare faţade la Şcoala Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget arată că era şi cazul şi propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia de urbanism propune aprobarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: “Reabilitare faţade la Şcoala Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare.

Pct.7 Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate in Zona de Agrement Someş precum si scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea imobilelor respective.

Comisia juridică a solicitat informaţii suplimentare de la serviciul de investiţii, patrimoniu şi achiziţii în sensul că doar două dintre aceste trei pavilioane care se află în zona de agrement Someş, pot să facă obiectul scoaterii din funcţiune deoarece, unul a fost sediu de societate comercială, în 2005, cu titlu juridic cumpărare. Numărul topografic al acestui pavilion şi a terenului aferent , este de 3404/1 şi este înscrisă în Cf 51937. Doar celelalte două. Deci sunt trei numere topo, 3404, 3403, 3405. Acuma sunt nr.top.3404/1.

    Dl. Mircea Pop, şeful serviciului de investiţii, oferă lămuriri consiliului în acest sens.

    Comisia juridică a acordat aviz favorabil, cu menţiunea să se includă în art.2 din proiectul de hotărâre “…valorificarea imobilelor pavilionului expoziţional nr.1 şi 2…”. Atunci să se modifice şi anexa corespunzător.

    Dl. Molnar precizează că sunt doar trei articole, deci vor trebui renumerotate.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre, cu modificările propuse.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu toate modificările. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate in Zona de Agrement Someş precum si scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea imobilelor respective.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare si transmiterea acestuia către Ministerul Justiţiei si Ministerul Administraţiei si Internelor.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre şi propune aprobarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Cu două abţineri se adoptă hotărârea privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Satu Mare si transmiterea acestuia către Ministerul Justiţiei si Ministerul Administraţiei si Internelor.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului “Garaj Pompieri” si terenul aferent din domeniul public al Municipiului Satu Mare si administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre şi propune aprobarea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului “Garaj Pompieri” si terenul aferent din domeniul public al Municipiului Satu Mare si administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare in domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de asociere nr. 14681/26.07.2004 încheiat intre Municipiul Satu Mare si S.C. Bomax Trading SRL Bucuresti.

Comisia juridică menţine avizul din şedinţa anterioară, având în vedere că s-a prezentat acelaşi material ca şi în şedinţa trecută. Nu s-a justificat oportunitatea asocierii pentru municipiu. Eventual dacă sunt anumite calcule ale comisiei de buget prin care se justifică această asociere.

Comisia de buget arată că a avut o întâlnire cu dl. viceprimar Leş, când s-au înţeles că vor primi înainte de şedinţa de azi calculele pe 10 ani. El nu a put veni, ştiu cu toţii unde este acuma. Propune amânarea proiectului până se va primi acel material.

Comisia juridică este de acord cu acea propunere. Se supune la vot propunerea de amânare a acelui proiect de hotărâre. Cu o abţinere, (dl. Molnar),  se aprobă amânarea acestui proiect de hotărâre.

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Mulţumeşte d-nei Secretar că a reactualizat regulamentul. A văzut că a fost trecută comisia juridică ca şi iniţiator.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.

Pct.12 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Satu Mare la înfiinţarea Societăţii Comerciale “Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare si Transfer Tehnologic” S.A.

Comisia de cultură a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea participării Municipiului Satu Mare la înfiinţarea Societăţii Comerciale “Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare si Transfer Tehnologic” S.A.

Pct.13 Proiect de hotărâre privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestări servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.

Comisia de servicii acordă aviz favorabil, dar este de acord cu menţiunea făcută de d-na Secretar, adică propune modificarea art.2 în sensul să nu se treacă şi termenul de organizare a licitaţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea propusă. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestări servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.

Pct.14 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. etajare parţiala bloc de locuinţe cu spatii comerciale la demisol, parter si etaj I si adăugire lift suplimentar D+P+8E, B-dul Independentei nr. 14A.

Comisia de urbanism propune aprobarea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. etajare parţiala bloc de locuinţe cu spatii comerciale la demisol, parter si etaj I si adăugire lift suplimentar D+P+8E, B-dul Independentei nr. 14A.

Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Centru Comerial cu birouri, Drum Cari F.N.

Comisia de urbanism propune aprobarea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. Centru Comerial cu birouri, Drum Carei F.N.

Pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. imobil de birouri cu spatii comerciale la parter, str. Avântului nr. 25.

Comisia de urbanism propune aprobarea, dar cu o menţiune. Ca să nu fie chiar aşa de monotonă şedinţa. Este vorba despre o clădire, în centrul oraşului destul de mare. Proiectul ca atare satisface toată necesitatea care actualmente există, de aceea a şi propus aprobarea. Dorinţa comisiei este ca, în cadrul PUG-ului care se va realiza, în următorul an sau chiar anul acesta, dar se va finaliza anul viitor, în zona centrală să fie aduse nişte restricţii mai tari, în sensul că toată problema este, şi la proiectul acesta parcarea. Cu toţii cunosc că centrul este arhiplin, şi din punct de vedere al parcărilor, nu sunt locuri pentru parcare, iar la clădiri de genul acesta de 5,6,7 etaje, cu birouri, aceasta înseamnă maşini, autoturisme, cu zeci, sute în plus, care vor să intre în centrul oraşului. Proiectul se încadrează în legislaţia actuală. Că legislaţia este mai veche şi nu corespunde cerinţelor actuale, aceasta este o altă treabă despre care nu pot decide. Dar în cadrul PUG-ului ar trebuie aduse nişte restricţii mai tari, în sensul că trebuie indicată zona în care să se construiască clădiri aşa de mari.

Dl. Curpaş precizează că este vorba despre interesul municipiului.

Dl. Nits, afirmă că sigur că este vorba despre interesul municipiului. Comisia de urbanism propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere se adoptă hotărârea privind aprobarea P.U.Z. imobil de birouri cu spatii comerciale la parter, str. Avântului nr. 25.

Pct.17 Proiect de hotărâre privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe clădire si teren, in municipiul Satu Mare.

Comisia de buget acordă aviz favorabil, cu propunerea finanţelor publice locale.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire si reducere la plata impozitului pe clădire si teren, in municipiul Satu Mare.

Pct.18 Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de examinare a directorului general al Societăţii Comerciale Transurban S.A. Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Dl. Harkacsi afirmă că aşteaptă propuneri la art.2, pentru nominalizarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Dl. Matuz propune ca la art.2, comisia de soluţionare a contestaţiilor să fie alcătuită din cei 5 membri ai comisiei juridice, şefa serviciului juridic din Primărie, şefa serviciului de personal din Primărie.

Dl. Molnar atrage atenţia că în loc de trei articole figurează 4. Ar trebui renumerotate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de comisia juridică şi de servicii. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind numirea comisiei de examinare a directorului general al Societăţii Comerciale Transurban S.A. Satu Mare.

D-na Gittinger precizează că speră să nu trebuiască să se întrunească comisia de contestaţii.

Pct.19 Proiect de hotărâre prind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 PPE 019 –“Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, colectare a apelor si a staţiei de epurare in Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-vest, România.
    
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
    Comisia juridică de asemenea a acordat aviz favorabil.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 PPE 019 –“Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apa potabila, colectare a apelor si a staţiei de epurare in Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-vest, România.

Pct.20 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007, la S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Dl. Molnar doreşte să atragă atenţia dl. Director al Sc. Apaserv că a doua oară fac aceeaşi greşeală, în sensul că se trece legea care este deja abrogată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007, la S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Pct.21 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanta pe anul 2007 anexa la contractul de mandat al directorului general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Comisia de buget propune aprobarea.
Comisia de servicii acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea indicatorilor de performanta pe anul 2007 anexa la contractul de mandat al directorului general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Pct.22 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 23320/19.11.2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Dl. Harkacsi precizează că la începutul şedinţei au stabilit că la  toate adnotările făcute de d-na secretar vor fi incluse în proiectele de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 23320/19.11.2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune.

Pct.23 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând sistemului de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând sistemului de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Satu Mare.

Pct.24 Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică de asemenea a acordat aviz favorabil. O singură problemă este, aşa cum bine a observat şi d-oara secretară, nu există referat de specialitate la materialul pe care l-au primit. Dacă există atunci este bine.

Dl. Fogel precizează că acest referat de specialitate există.

Comisia de buget propune aprobarea, cu menţiunea să fie desemnată persoana care să se ocupe cu demararea actelor şi a înscrierii Clubului, la ANF.

Dl. Bor arată că, în calitate de iniţiatori al acestui proiect, propun 2 modificări. Şi anume legat de titulatură, să fie înlocuită aceea de director cu cea de preşedinte, deoarece se utilizată în general denumirea de preşedinte al unui club sportiv, şi nu director. De asemenea la rubrica de studii din statul de funcţii, să fie scoasă în întregime, pentru a nu apărea probleme ulterior cu un jucător şi cu celelalte persoane care lucrează în cadrul clubului sportiv municipal. A treia propunere este ca la art.11, la atribuţiile principale ale comitetului director să se introducă un punct nou, l, care să aibă următorul cuprins, aprobă definitivarea loturilor care vor participa la competiţii. Aceasta este foarte important, deoarece atunci când se fac plasările de jucători să se poată face acest lucru într-un timp cât mai scurt, şi să nu fie nevoie de intervenţia consiliului pentru orice modificare în structura jucătorilor din clubul sportiv municipal. Deci la punctul l, va avea următorul conţinut, “aprobă definitivarea loturilor care vor participa la competiţii”.

Dl. Viman are o întrebare, mai mult decât propunere. Indiferent ce va fi sau se preconizează, acest club sportiv municipal Satu Mare, şi clubul sportiv municipal care există deja.

Dl. Kereskenyi precizează că unul aparţine agenţiei naţionale pentru sport.

Dl. Bor arată că cel care se înfiinţează va aparţine municipiului Satu Mare, finanţat din bugetul local de către Consiliul local.

Dl. Viman mai are o întrebare. Într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, se va extinde aria ramurilor sportive care vor fi incluse aici.

Dl. Fogel arată că toate sunt prevăzute în regulament.

Dl. Viman întreabă dacă şi fotbalul se va introduce.

Dl. Fogel precizează că speră că nu.

Dl. Viman arată că este, deci, numai o speranţă.

Dl. Fogel arată că experienţa altor oraşe arată că acolo unde s-a încercat cu mai multe ramuri de sport, nu s-a obţinut nici o performanţă. Este exemplul Oradeei, care a încercat cu fotbal, cu polo, cu baschet, iar în final au rămas două secţii, respectiv handbal şi polo, şi s-a obţinut performanţa la polo.

Dl. Csillag vrea ca să susţină sportul dar sunt, însă au fost discuţii în ceea ce priveşte redactarea textului. Multe prevederi din text, aşa cum a arătat şi d-oara secretară în multe privinţe se contrazic, dar, privit în ansamblu este fondat şi este în interesul oraşului, ca acest club sportiv să fie înfiinţat, şi să fie numai al municipiului Satu Mare. Eventualele modificări în termenii de exprimare şi exluderea eventualelor contradicţii, se pot face în conţinutul statului şi a actelor pe care astăzi le vor aproba.

Dl. Bor arată că aceste în aceste ramuri sportive vor fi incluse şi sporturi individuale alături de cele în echipă. În momentul de faţă, nu se poate face acest lucru, şi va rămâne o decizie de viitor dacă vor putea să introducă şi o ramură sau două de individuale.

Dl. Matuz propune să se facă nominalizările în acest caz.

Dl. Harkacsi precizează că încă nu s-a ajuns până acolo. Deci, atunci prima dată se supune la vot regulamentul de organizare cu modificările propuse.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.

Se dă citire art.1. Se supune la vot art.1, în forma prezentată. Cu un vot împotrivă articolul a trecut.

Se dă citire art.2. Se supune la vot art.2. Cu un vot împotrivă articolul a trecut.

Se dă citire art.3. Cu un vot împotrivă articolul a trecut.

Se dă citire art.4. Cu un vot împotrivă articolul a trecut.

Se dă citire art.5. Dl. Harkacsi aşteaptă propunerile dl. consilieri.

Dl. Matuz îl propune pe dl.Zaha.
Dl. Fogel îl propune pe dl. Kereskenyi.
Dl. Viman îl propune pe dl. Curpaş.
    
Se supune la vot art.4, cu nominalizările făcute. Cu un vot împotrivă  adoptă hotărârea privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Se dă citire art.5, cu corectarea din director în preşedinte.
Dl. Harkacsi aşteaptă propuneri pentru preşedintele interimar al Clubului Sportiv al municipiului Satu Mare.

Dl. Zaha îl propune pe dl Elles Peter, ales pe baza CV dânsului, a fost de două ori vicecampion european pentru manager al unei echipe de baschet, este impresar sportiv colaborator cu mai multe echipe de baschet şi de handbal.

Dl. Bor precizează că din păcate nu este prezent, participă la întâlnirea cu jucătorii NBI din America. Este acolo în calitate de translator.

Dl. Zaha arată că a uitat să menţioneze că este şi vicepreşedinte al federaţiei române de baschet.

Dl. Harkacsy citeşte în continuare art.5. Se supune la vot art.5. Cu o abţinere se adoptă acest articol.

Se dă citire art.6. Se supune la vot acest articol.  Cu un vot împotrivă se aprobă acest articol.

Se dă citire art.7. Se supune la vot acest articol. Cu un vot împotrivă se aprobă acest articol.

Se dă citire art.8. Se supune la vot acest articol. Cu un vot împotrivă se aprobă acest articol.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu un vot împotrivă se adoptă hotărârea privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Pct.25 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş aprobat prin HCL 95/26.04.2007.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. În urma discuţiilor avute cu iniţiatorul au sesizat o neconcordanţă care trebuie corectată. Această corectură se referă la taxa de intrare în ştrand. În proiectul de hotărâre anterior s-a stabilit taxa de 3 lei pe zi. Apreciază că este o neconcordanţă în sensul că vin persoane, şi cu acelaşi bilet, au pretenţia să intre şi dimineaţa şi după masa, să intre, să iasă, sau să folosească mai mulţi acelaşi bilet. Apreciază că taxele oricum sunt simbolice, şi nu ar trebui să se plimbe 5-6 persoane cu acelaşi bilet o zi întreagă.  În acest sens va propune să se modifice art.7 alin.2, astfel “ Taxa de intrare în ştrand este de 1leu/intrare pentru pensionari şi copii, şi 3 lei/intrare pentru adulţi.” Cu completările de rigoare şi celelalte modificări care mai sunt, propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Comisia de buget precizează că este binevenită modificarea, şi propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările propuse. Cu un vot împotrivă se adoptă hotărârea privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş aprobat prin HCL 95/26.04.2007.

27. Diverse.

Dl. Zaha doreşete să facă o informare, din partea comisiei de concesionare a centralelor termice, doreşte să informeze consiliul că s-a încheiat licitaţia, urmează să se facă procesele verbale pentru finalizarea licitaţiei, şi dorşte să informeze că din 23 de centrale care au fost cuprinse în anexa proiectelor de hotărâre, au fost adjudecate şi licitate 17 de centrale, iar un număr de 6 centrale nu au fost licitate şi nici adjudecate, de către comunitate. Totdată ar dori să informeze că pentru următoarea şedinţă, cererile primăriei şi a diferitelor departamente din cadrul primăriei municipiului Satu Mare, se vor redacta un proiect de hotărâre prin care vor modifica anexa, şi le vor înainta executivului. Speră ca până mâine să definitiveze cu colegul care lucrează în cadrul Primăriei, procesele verbale făcute, şi să facă o comunicare către toate ziarele şi mijloacele de publicitate, ale licitaţiei. Dl. Zaha arata necesitatea efectuarii publicitatii.
    
Dl. Primar arata ca au venit mai repede cu aceasta sedinta pentru ca este saptamana cu Ziua Orasului si era greu de pregatit si din partea Primariei si din partea Consiliului sedinta pentru joia viitoare. Totusi vor fi obligati sa tina o sedinta extraordinara pentru ca dupa noul Cod fiscal taxele si impozitele locale trebuie apobate pana la data de 31 mai a anului curent pentru anul viitor pentru a nu intra in ceva probleme de proceduri si tot felul de alte actiuni in instanta care pot sa fie intentate la un moment dat din partea unora. Sunt obligati sa faca aceasta sedinta desi nu ar fi nici o problema din punctul de vedere al Primariei, insa procedural trebuie aprobate pana la sfarsitul lunii mai si drept consecinta  saptamana viitoare vor face sedinta extraordinara cu plata taxelor si impozitelor locale. Din 3 mai aceste taxe si impozite, deci proiectul de hotarare apare pe site-ul municipiului si este anuntata dezbaterea publica pe aceasta tema. Totodata, marti, la ora 14 vor face si o dezbatere publica, aici in sala Consiliului. Vor invita persoanele fizice si juridice interesate. Deci se va organiza o dezbatere publica asa cum scrie legea. Domnilor consilieri o sa le dea si proiectul de hotarare in sine, deja materialul este pe site, li se va trasnsmite si pe calculator cel tarziu luni. Tot in aceasta ordine arata ca nu vor sa faca o sedinta ci au vrut sa faca o sedinta extraordinara cu acest singur punct pe ordinea de zi. Totusi ii intreaba principial daca sa pregateasaca si cum sa actioneze in urmatoarea chestiune: a primit o invitatie foarte onoranta semnata de primarul orasului Lugano din Elvetia, sa participe, ei, municipiul Satu Mare, la expozitia de turism, o mare expozitie de turism din Europa. Arata ca au o descriere detaliata a acestei manifestari, sa participe Satu Mare la aceasta expozitie de turism. Aceasta editie este destinata Europei de Est si in special Romaniei. Participa si alte orase similare probabil, nu stie exact. Sunt invitati cu anumite facilitati care li s-au acordat.  Pe scurt ce inseamna acest lucru din punct de vedere financiar? Un stand inchiriat cu o serie de dotari si toate cele necesare care ar costa 5.500 de Euro, respectiv posibilitatea de a fi prezenti intr-un catalog ceea ce ar costa 1.500 de Euro in plus. Invitatia este foarte onoranta, inclusiv doua sau trei persoane care vor fi prezente in standul acesta si au asigurate cazare, transport gratuit, inclusiv primarul este invitat gratuit 3 zile, dar nu aceasta este partea cea mai importanta. Deci intrebarea executivului este daca sa participe, pentru ca pana in 31 mai trebuie sa se inscrie la acest eveniment, altfel pierd aceasta sansa. Sunt doua mari intrebari: Este o ocazie unica care li s-a oferit pana acuma si in alta ordine de idei prezentarea la aceasta manifestare presupune un efort nu numai financiar dar si logistic si profesional pe care Satu Mare, cel putin, nu municipalitatea trebuie sa fie cel care trebuie sa faca efortul principal ci aceia care pot sa vina cu materiale, cu oferte turistice pentru ca pana la urma ofertele turistice sunt cele care fac obiectul acestei expozitii, nu sa se prezinte municipalitatea ci sa se prezinte oferte turistice ale orasului si nu numai, ci si ale regiunii pentru ca este pana la urma un interes local. In momentul de fata a purtat discutii cu agentii de turism si cu Camera de comert si incearca, luni-marti au o intalnire cu specialistii in domeniul turismului, sa vada ideile, capacitatile de a realiza un stand de catre municipiul Satu Mare cu oferte corespunzatoare.De fapt sa vada daca municipiul este dispus sa aprobe finantarea acestei participari a orasului, sa vada daca se pot inscrie la acest lucru. Ca pe parcurs vor cauta firme, vor acorda sponsorizari, se vor solicita finantari din partea firmelor participante, lucru care se va intampla pana in noiembrie, dar inscrierea trebuie sa se faca pana in 31 mai. Deci intrebarea este: ca sa pregateasca un proiect de hotarare prin care sa se aprobe finantarea acesteia la nivel de 4-5.000 de Euro si atunci poate demara, poate semna documentele care presupun participarea la acest stand urmand ca pana in noiembrie sa se lucreze cu specialisti in domeniu si sa se mearga la acest stand sau in aceasta saptamana renunta pentru ca el nu poate angaja municipiul la o participare, nici sa se angajeze si sa nu fie municipiul in stare sa faca un stand. Sa nu se angajeze, pe urma se poate sa le para rau. Deci este o intrebare pe care le-o adreseaza: Daca sunt de acord sau nu cu un proiect de hotarare. Mentioneaza ca va pregati proiectul de hotarare dar ii roaga sa analizeze si sa ia decizii pana joia viitoare inainte chiar de aprobarea sedintei trebuie sa se consulte executivul cu Consiliul ca sa se stie clar: se face proiectul sau nu si joi sa aiba confirmarea daca “da” sau daca “nu”. In alta ordine de idei doreste sa aduca la cunostinta cetatenilor si a consiliului local ca astazi de la ora 21 si maine de la ora 12 vor fi aceste proiectii ale d-lui Mircea Florian. Materialul este in buna parte vizualizabil, un material interesant. Si astazi si maine seara in 12 locatii in oras vor avea loc aceste proiectii pe diferite cladiri ale municipiului. Ii invita pe domnii consilieri sa fie prezenti in anumite locatii sa vada partea aceasta vizualizata a acestui material. Maine la ora 12 sunt invitati la deschiderea, la momentul inaugural de deschidere oficiala a zilelor orasului in Centrul nou unde va fi o mica manifestare a majoretelor, muzica, de la ora 12 jumate se vor inaugura 2 expozitii: o expozitie de desene ale copiilor din Scoala generala 10, ale profesorului Muhi, ei au botezat-o deja in “Galeria de arta a municipiului”. Astazi, acuma se instaleaza si vor fi expuse operele, lucrarile absolventilor liceului de arte plastice si cu aceasta au schimbat prima expozitie, au schimat-o cu lucrarile elevilor absolventi ai licelui de arta, respectiv lucrarile copiilor din scoala generala. Urmeaza si alte expozitii mai incolo. Vrea sa mai spuna ca ieri au sosit in Satu Mare trupa de baschet din Liga N.B.A. a Statelor Unite ale Americii, care vor face niste jocuri demonstrative in Satu Mare si un meci foarte interesant, foarte placut de municipiul nostru. Maine va avea loc un meci cu o echipa din Timisoara, astazi au loc intalniri cu copii si cu sportivi de la noi si ii invita pe consilieri, in special pe dl. Kereskeny, unul din initiatorii si sustinatorii baschetului municipiului Satu Mare, duminica seara cand va avea loc un meci cu oficialitati ale municipiului Satu Mare. Mentioneaza: cine doreste este invitat sa participe. Sambata la ora 14 sunt invitati consilierii la receptia oficiala legata de “Zilele orasului Satu Mare” la restaurantul “Dacia” si doreste sa mai faca un anunt care iarasi este o decizie de municipiu: a primit o invitatie din partea primarului orasului Stuttgart din Germania, de a participa in 26 iunie la semanarea actului constitutiv al unei asociatii europene a oraselor. Asa este intitulata: “Orasele pentru copii”. Este un amplu program initiat la nivelul U.E., la nivelul comisiei Consiliului Europei, sprijinit de specialisti ai Consiliului Europei, pentru a crea o retea a asociatiei in care orasele invitate incearca sa creeze, ca conceapa in comun, proiecte pe 7-8 teme diferite care cuprind in general educatia pentru copii, familia, deci viata in mediul urbanistic ambiental corespunzator pentru familii. Crede ca este o idee buna si crede ca municipiul Satu Mare poate sa beneficieze foarte mult in perspectiva prin aderarea la un astfel de proiect de gandire si asociere si chiar daca nu au in mana acte oficiale ca statut si alte documente necesare pentru a putea deveni membri efectivi, el va participa la aceasta intrunire, va fi in concediu tocmai in Germania si va sosi acolo sa semneze, sigur cu conditionarea ca documentele acestea si toate actele necesare sa treaca prin procedura legala in sensul ca trebuie sa aiba avizul consiliului, respectiv hotararea care sa aprobe participarea. Prin toate aceste conditionari ei isi vor exprima principial interesul prin a participa la infiintarea acestei asociatii din Uniunea Europeana.

  Dl. Nits arata ca ar dori sa puna doua intrebari: Care este situatia sau stadiul lucrarii Serviciului de Evidenta a Populatiei. Nu intreaba acest lucru intamplator ci pentru ca a avut “fericita” ocazie de a sta la rand pentru a-si schimba cartea de identitate. Spre norocul sau nu a fost recunoscut de cei de acolo asa ca a stat foarte linistit si exact cum sta toata lumea. Si in acest caz a observat, a ramas foarte uimit de starea care exista acolo pentru ca locul respectiv este total neprielnic pentru acest serviciu pentru ca trebuie sa stai aproape ore intregi in curte, la soare. Dintre politistii comunitari care sunt acolo nici unul nu vine ca sa faca ordine. El a stat probabil trei sferturi de ceasuri pana cand a scos cartea de identitate si atuncea a intervenit numai, cand era o femeie gravida, cam luna a 8-a si toata lumea se impingea si atuncea nu a mai rabdat si a spus domnilor sa stea o clipa si l-a intrebat pe domnul politist comunitar de ce nu sta acolo sa faca ordine. Deci intrebarea sa ar fi: care este stadiul acesteia, ca este mai indepartat pentru ca atuncea macar atata s-ar putea face ca la statul la rand sa se puna o balustrada unde cei care stau la rand sa poata sa stea in rand iar un politist comunitar neaparat sa stea in curte si sa faca ordine pentru ca de aceea este acolo. Cu totul alta era situatia pentru schimbarea permisului de conducere. Acolo era la un nivel european. A fost la ora 11 si la ora 14 a plecat dupa el. E adevarat ca publicul este mult mai putin. Intrebarea a doua ar fi o problema pe care de fapt a mai intrebat-o anul trecut, cu schimbarea denumirii strazilor si cu umblatul dupa hartii. Are aicea o hartie emisa de primaria municipiului Satu Mare, totul este legal da daca i se permite le citeste. Cineva a dorit sa cumpere in leasing si sta in Piata Soarelui. Ca sa poata sa cumpere si ca sa primeasca credit de la banca trebuie sa scoata extras de carte funciara. Aicea este un certificat de nomenclatura stradala si adresa “Imobilul cu nr topo 3414 este situat in Satu Mare, piata Soarelui, Bloc UU11, apartament 14. Adresa de mai sus este aceeasi cu strada Uzinei UU11 apartament 14, respectiv b-dul Lucian Blaga, Bloc UU11, apartamentul 14”. Are 3 adrese si pe de o parte el s-a uitat cand a primit aceasta hartie, s-a uitat si nu a gasit nici o placuta macar, numai in harta recenta a aparut, acolo figureaza. Pe de alta parte cei care stau in blocurile respective nu stiu unde stau si nu se intalnesc cu aceasta numai atunci cand au ceva de rezolvat, o problema si atunci sunt trimisi de la un serviciu la altul ca sa aduca. El cel putin asa stie ca legislatia asa spune ca daca numele se schimba din alte motive decat dorinta celor care locuiesc acolo atuncea toate aceste hartii care trebuiesc facute sunt gratuite iar aicea sunt trimisi de la un serviciu la altul, ba de la O.C.O.T. la Evidenta Populatiei si in buletin este o adresa, in Cartea funciara este o alta adresa si in realitate sta la a treia adresa. Nimeni nu mai stie care este situatia.

  Dl. Viman cere permisiunea sa se finalizeze ideea: este o masura care trebuie luata si el personal a fost exact in aceeasi situatie tot cu aceleasi adrese aproximativ. Ar trebui trimis din partea Primariei acest nomenclator actualizat cu numele curente, actuale ale strazilor, de care institutia respectiva sa tina cont pentru ca la dumnealor nu exista acest nomenclator actualizat deci nu ei sunt neaparat de vina.

  Dl. Primar arata ca asta spun institutiile, dar nu e chiar asa, insa le vor trimite intr-adevar. La Cartea Funiara, arata ca deocamdata acolo atatea lucruri s-au schimbat, s-au transformat si asa s-a dat peste cap tot sistemul ca nu exista un om acolo, un om care ar putea sa serveasca populatia asa cum trebuie, nu vorbeste de cei care sunt noi de la acel serviciu. Referitor la problema serviciului pentru emiterea buletinelor, se stie bine, executivul a avut o dorinta si o actiune pentru a crea si a avea conditii bune daca nu se bagau niste smecherii, nu poate sa le spuna altfel, pe traseu, a unor oameni care nu isi mai incap de tot ce vor si care s-au bagat in afaceri cu niste schimburi de imobile si se asociaza in continuare la valorificarea altor imobile, incearcand sa puna mana pe ele absolut ilegal, si tare ii este frica ca le vor obtine si atunci va trebui sa isi retaga cuvintele pentru ca pana la urma organele judecatoresti sunt cele care stabilesc ce este legal si ce nu este legal, si tare ii este frica ca li se va da dreptate. Nu stie ce urmari va avea asa ceva dar in momentul de fata Primaria are doua actiuni in instanta, una cunoscuta de catre consilieri si inca una facuta de acelasi avocat prin care niste cetateni au venit si au spus aratand cu degetul pe harta municipiului, spunand ca acolo stiu ei ca este un petec de pamant, este o cladire a orasului: “mie imi trebuie aia”. De ce? Pentru ca legea retrocedarilor spune ca se poate ca sa se si faca schimburi pentru ceea ce nu au primit. Ceea ce s-a primit, de fapt a primit cu buna stiinta, l-a cumparat de fapt, a cumparat dreptul de mostenire sau dreptul de retrocedare, l-au cumparat de la proprietarul in drept care este in America sau nu stie pe unde, cunoscand deja faptul ca acolo sunt niste locatari, acolo sunt niste parti de imobile vandute. Deci se poate sa se reprimeasca in natura o parte din acea cladire, trebuie sa o primeasca inapoi prin compensare. In aceste conditii totusi vine la municipiu si prin instanta vine si blocheaza bunurile municipiului sa nu poata fi folosite. Nu orice bun ci acele care ii plac lui. Mai mult toate acele familii, 7-8, care au cumparat in conditii legale si locuiesc acolo, sunt nenorociti de oameni care sunt dati in instanta unul dupa altul ca sa fie evacuati, ca sa isi primeasca partea de imobil. Deci pe de o parte vrea sa evacueze locatarii care au cumparat in mod legal imobilele, pe de alta parte tot pentru acelasi imobil da municipiul in judecata ca sa ia de la municipiu bunul. Sunt astfel de oameni care descopera cate un petec de pamant pe ici, pe colo si imediat vin sa il solicite prin instanta ca si cum ei ar avea un drept suprem in tara asta. Si din pacate se pare ca lucrurile din functia si evolutia documentelor care se cer in instanta si din toate prezentarile Primariei la judecatorie au o frica pentru ca se va bloca aceasta actiune. Deci, in aceste conditii Primaria are un imobil pe care l-a vandut, este intr-o zona centrala, este ideal pentru asa ceva. Este o centrala termica. Dar ca sa inceapa adaptarea unei centrale termice pentru birou si sistem de deservire a publicului, retelele de legaturi la tot ce inseamna acest serviciu, ca nu e vorba numai de birou si precizeaza ca au vrut sa duca serviciul dincolo de pod. Insa arata ca este prea dificil ca sa duca legaturile de fibre optice pana acolo si nu a fost posibila mutarea sediului. Totusi vrea sa le spuna ca publicul acestui serviciu a crescut de 10 ori. Deci este o implozie de solicitari de buletine; odata cu aderarea la U.E. pe cei care vin din Spania, din Portugalia nu ii interereseaza prea mult pasaportul care costa de 10 ori mai mult ci mai bine vin sa isi faca buletinul. Mai mult, buletinele, au aflat si ei, buletinele noi care au “RO” si nu “ROU”, care este noua denumire oficiala a Romaniei, undeva la granita germana sau nu stie la care frontiera, daca nu are buletin cu “ROU” nu il mai lasa sa intre in tara. Si din aceasta cauza chiar si cei care au buletine valabile vin si stau la coada sa si le refaca. S-a pornit o actiune de identificare, de acordare si de eliberare de carti de identitate pentru sute si poate mii de oameni care nu au buletine. E vorba de cazuri sociale: rromii din Satmarel si altele. Deci acest serviciu a eliberat de zeci de ori mai multe buletine in aceasta perioada de 7-8 luni. Mai mult, este o programare foarte exacta si foarte corecta. Daca s-ar avea capacitate intelectuala sa se mearga la programare, daca sambata sau vineri, luni, marti, ar merge la ora 11, la 11 si un sfert ar veni cu buletinele eliberate. Dar oamenii merg de la ora 8 stau acolo pana se inghesuie si nu lasa pe nimeni sa intre si isi depun actele si li se spune sa vina joi la ora 11, el vine luni la ora 12. Luni, la ora 12 totusi printre putinii care merg la ora fixa si deci este si o problema de perceptie si e vina oamenilor ca nu se poate. Daca oamenii, 50-60% dintre oamenii care respecta programul se incurca cu aceia 20-30% care nu stiu sa respecte un program. Deci in momentul de fata, cu exceptia a ce face sau ce nu face acel politist, ce sa ii faca daca atata minte are sa nu faca nimic, sa stea acolo degeaba, dar in rest acest serviciu lucreaza enorm de mult, si-a organizat foarte bine activitatea dar conditiile in care se lucreaza nu pot fi schimbate decat daca se respecta acel program. Daca nu, va trebui poate in viitor sa investeasca cateva miliarde si sa se cumpere sediu sau sa se gaseasca o centrala termica in mijlocul orasului ca sa se creeze un spatiu pentru ca nu mai au spatiu. Aproape saptamanal se primesc scrisori de amenintare din partea unor organizatii nonguvernamentale, din partea a nu stie cine ca sa le dea Primaria spatiu. Cu prioritate sau fara prioritate nu mai sunt spatii pentru nimeni, Primaria nu mai are dar acest lucru nu se intelege. Nici macar pentru serviciile Primariei nu mai sunt. Politia comunitara sta la parterul unui bloc in mijlocul unui cartier. Pana ce nu vor gasi cateva zeci de milioane de lei sau zece miliarde de lei sau pana ce nu vor gasi din punct de vedere juridic pus la punct un imobil pana atunci vor lucra in conditiile acestea.

  D-na Gittinger arata ca din pacate Consiliul are o problema. Ar dori sa informeze consiliul local ca a fost admisa in parte actiunea SC Locaterm S.A. pentru niste sume fabuloase de bani. Hotararea care s-a pronuntat in 17.05.2007 inca nu a fost redactata dar comisia juridica s-a gandit sa faca aceasta informare a consilierilor pentru ca in cazul in care se va redacta hotararea pana la urmatoarea sedinta de consiliu local atunci trebuie neaparat ca sa fie atacata aceasta hotarare nefavorabila consiliului si sa ceara pentru aceasta actiune acordul consiliului de a-l imputernici pe Primar sa incheie si sa semneze contract de asistenta juridica cu acelasi cabinet de avocatura, respectiv cu d-na avocat Vasvari, cabinet care a reprezentat Consiliul local in fata instantei de fond, pentru a declara si redacta recursul si dupa aceea sa il sustina. Este o hotarare destul de socanta pentru consiliu dar din pacate asta este. Intreaba consiliul daca este de acord.

  Dl. Primar arata ca este o hotarare foarte stranie avand in vedere faptul ca s-a solicitat expertiza tehnica pe anumite lucruri si expertiza tehnica s-a facut pe ceva care este strain de obiectul litigiului. Dar s-a solicitat refacerea expertizei pe obiectul litigiului si s-a refuzat. Adica nu a refuzat pur si simplu ci s-a pronuntat, ceea ce face sa  nu mai poata intelege. Exista o problema in litigiu, se solicita  expertiza, expertiza se face pe alt subiect si in loc sa se refuze expertiza si sa se recurga la efectuarea expertizei ca sa existe motive de decizie, se pronunta asa instanta. Este ceva care depaseste logica pentru ca nu au expertiza tehnica care trebuie sa stea la baza hotararii.

  Dl. Gozar doreste sa vina in atentia consiliului cu o problema legata de curatenia municipiului Satu mare. Atunci cand s-a facut curatenia la intrarea pe partea dreapta cum se merge spre Careiului este aceeasi depunere de moloz care era inainte. Initial, sigur cand s-a vorbit despre sumele care s-au alocat pentru igienizarea si colectarea molozului de acolo si depunerea in alta parte s-a spus ca va interveni politia. Dl. primar I-a asigurat ca Politia comunitara va rezolva aceasta problema sub autoritea municipiului. Nu stie cat a realizat, ce rol au avut, dar este acelasi moloz. Probabil face Florisal-ul dar este inestetic, este rusinos ca la intrare in oras sa fie molozurile de o parte si de alta. Si a doua problema este aceea cu intersectia Burdea. A solicitat raspuns de 5 ori si in scris referitor la ce se intampla in aceasta intersectie tinand cont ca s-au facut niste lucrari care a inteles ca nu au fost autorizate. Se ingusteaza o banda, nu se poate iesi, la ora 3 pana la liceul german circulatia este blocata, se obtureaza o parte de circulatie cu introducerea in fata bisericii a bordurii. La comisia de circulatie s-au solicitat anumite lamuriri, li s-a spus ca nu li s-a dat acordul si pana la urma totusi s-a construit acest lucru. A solicitat raspuns din partea executivului si in scris au facut acest lucru dar nu li s-a dat nici un raspuns. Ar dori sa vada care este pozitia d-lui Primar si care este situatia cu cele doua probleme pe care le-au sesizat.

  Dl. primar arata ca: cu depozitarea de moloz pe Careiului problema este foarte urata, foarte putine instrumente are Primaria ca sa evite acest lucru pentru ca zona respectiva este in intravilan si pentru ca este in administrarea Drumurilor Nationale s-ar putea spune ca sa aibe grija prefectul. Dar prefectul nu are grija, el sta in birou si se uita din geamul sediului. Ei lucreaza numai cu acte, de intervenit nu intervin. Practic primaria are, a incercat dar nu poate permanent, sau poate daca mai angajeaza o suta de politisti si mai dau inca bani din buget sa ii plateasca bine, probabil ca ar avea acolo in 3-4 schimburi, ar sta toata noaptea, sambata, duminica. Dar nu se poate pentru ca paza asta trebuie asigurata pentru ca mai sunt inca locuri in oras, este imposibil sa pazesti tot orasul, 20-30 de locuri unde pot fi depozitate gunoaie. Nu se poate. Nu exista nicaieri in lume posibilitatea de a se urmari. Numai daca instaleaza o mie de camere de luat vederi si fiecare coltisor il fotografiaza permanent. Din pacate sunt firme, sunt firme de constructii si sunt firme acolo care fac tot felul de lucrari care descarca repede molozul acolo si seara merge un camion, descarca molozul in 5 minute si a fugit de acolo. Daca mergi la ora 12 si 3 minute acolo ca sa il prinzi, pe cand ajungi pe atuncea a plecat. Asta este in momentul de fata si incearca, deci excutivul a pus Politia comunitara sa faca verificari periodice. Nu pot tine acolo 2 oameni ori 4 schimburi permanente pentru ca atunci nu le ajung oamenii. Trebuie sa tina doi oameni permanennt si in Gradina Romei si acolo se distruge terenul de joaca, trebuie si in parcuri pentru ca si acolo s-ar distruge toate cosurile de gunoi, s-ar rupe toate florile si toate realizarile. In ceea ce priveste aceasta problema cu Burdea nu stie care este pentru ca deja este depasit de problema aceasta. Deci, municipalitatea a introdus la solicitarea unui arhitect, a unor arhitecti si a unor solicitari ale bisericii un proiect aprobat de Consiliul local pe care l-au scos la licitatie. Odata cu lansarea licitatiei de reabilitare a drumului Closca s-a introdus si aceasta reabilitare pentru realizarea unor lucrari pentru a avea un mic parculet. A fost absolut in concordanta cu intentia executivului pentru ca a vrut sa desfiinteze parcarea pentru Tiruri si autobuse, au vrut sa desfiinteze acel traseu, acea scurtcircuitare din fata bisericii a masinilor care este un pericol chiar daca pentru unii soferi a fost usor ca daca stateau la coada pe Careiului o luau la dreapta si apoi la stanga. Ideea a fost sa se mentina o parcare pentru taximetristi, numarul de parcari pentru taximetristi sa ramana si in rest zona sa fie schimbata. E adevarat ca trebuie parcari in municipiu dar acolo a fost un loc foarte urat. Acolo erau camioane, autobuze care isi lasau uleiul, isi schimbau roti, isi desfaceau tot felul de lucruri acolo. Consiliul a aprobat aceasta idee. Cand s-a facut conturarea si a iesit intr-adevar este un mic deranj dar de aici incolo nu vede care e problema. Daca nu se vrea vor reveni cu consiliul, el nu va propune, daca vor consilierii sa propuna modificarea acelei hotarari si sa se faca altceva acolo. Dar pana ce exista o hotarare si executivul a demarat aceasta ideee, este o idee buna si frumoasa, nu vede care este continutul discutiei. In timp nu au primit nici o solicitare, Primaria a raspuns la toate solicitarile si spune cinstit ca daca chiar se doreste modificarea acelei structuri sa anuleze acea hotarare. Nu are nimic impotriva si vor face asa dar nu vede motivatia pentru care sa se vrea sa fie modificata o structura care trebuie sa devina un loc frumos si placut numai ca e o chestiune de tyimp si de bani ca sa o finalizeze.

  Dl. zaha doreste sa se adreseze in primul rand in numele colegilor sai din comisia de circulatie si  apoi executivului cu iesirea din Micro 16 pe Drumul Careiului. In week-end-uri si in dupa mesele cand concetatenii merg la cumparaturi nu se poate iesi din Micro 16 deci ar pune problema comisiei de circulatie pentru infiintarea unui sens giratoriu.

  Dl. primar arata ca in Micro 16 nu crede ca ideea infiintarii de sens giratoriu este foarte buna. Ele sunt foarte bune, pot fi si foarte proaste. Daca un sens giratoriu cere, dupa toata legislatia in vigoare, ca avantajul il are cel care este in sensul giratoriu. Cei din Micro 16 niciodata nu vor patrunde in sensul giratoriu pentru ca tot timpul va fi un flux permanent al celor care vin de pe Careiului. Deci  nu au rezolvat nimic. Problema Drumului Careiului, Micro 16 a fost pusa, acolo sunt 12.000 de familii, acolo sunt cateva mii, nu stie exact cate ca nu a facut calculul, dar sunt aproximativ 6.000 de autoturisme si este un cartier barat in patru directii si care are 3 iesiri pe un singur sens pe drumul careiului in care nu incap. Asa l-au proiectat cei care au avut niste indicatii politice sau pur si simplu dintr-o prostie. Nu se poate face nimic. Iesirea sub pod este de perspectiva, dar deocamdata nu e o realitate. Va fi un mic debuseu, inca o iesire dar tot aproape de Brandusa si asta tot perspectiva. Singurul lucru care se poate face acolo a fost o decizie a comisiei de circulatie acum cativa a, sunt niste sensuri care  vin dintr-o parte si invers. E cea mai buna solutie din ceea ce e posibil. Minuni oricum nu se pot face pentru ca sunt 3 iesiri. La 5.000 de masini care pot sa iasa de exemplu dimineata de la 7 la 9, ies 5.000 de masini din acel cartier pe un drum aglomerat sa ii dea cineva solutia ideala care rezolva, ca nu exista. Solutii mei bune, optimizate se pot, probabil realiza. Executivul lanseaza si un studiu al municipiului Satu mare in scurt timp studiu de circulatie la licitatie, in acest caiet de sarcini vor introduce 2-3 puncte sensibile ale orasului, Micro 16 va fi unul dintre acestea, intersectiile de pe Rosetti, de pe Independentei cu Lucian Blaga, vor fi acestea, deci pe langa ansamblul studiului de circulatie care va fi parte integranta  a Planului Urbanistic general, cu prioritate vor solicita realizarea unor masurari si studii pentru 3-patru puncte nevralgice din oras, efectiv dintre acestea va fi Micro 16 si merita sa se astepte 4-5 luni cu treaba aceasta sa se vada o solutie. Poate intr-adevar va fi cea mai buna solutie un sens giratoriu acolo in colt. Dar numai asa sa se monteze un sens giratoriu acolo, fara sa aiba specialisti care sa le faca modelari pe calculator si sa vada pentru ca sunt sensuri giratorii care blocheaza circulatia. Mentioneaza ca a vazut in alta parte. Deci nu neaparat asta este solutia valabila. El spune ca pana in toamna sa aiba un studiu de circulatie care sa le analizeze fluxul de masini pe ore, pe variante, poate ca instalarea unor semafoare temporizante care intre anumite ore permit fluxuri mari de iesire, in anumite ore permit fluxuri pe strada principala, deci temporizare diferita la culoarea verde. Sunt solutii mai bune, dar e greu sa se adapteze acuma la asa soltii. Pana in toamna spera sa aiba variante pe care ei in comisia de circulatie sa le aprobe, sa le finalizeze si costurile cu semafoare acuma nu inseamna costuri atat de mari. Probabil ca asta va fi solutia cea mai buna, cu instalatii de temporizare, chiar si automate.

  Dl. zaha precizeaza ca I-a pus intrebarea ca si membru a executivului nu ca si membru al comisiei. Mentioneaza ca isi schimba formularea si arata ca este de acord cu dl. primar ca trebuie sa vada o solutie dar rezolvarea problemelor nu pentru cei care stau in cartier ci fluxul spre centrele comerciale care reprezinta un mare avantaj pentru municipiul Satu mare. Nu trebuie sa fie nici un disconfort pentru cetatenii care locuiesc in Micro 16.

  Dl. Csillag face o precizare si arta ca: colega sa a exprimat opinia comisiei juridice in legatura cu imputernicirea dlui primar pentru semnarea comntractului de asistenta juridica pentru asociatii familiei Vasvari. S-a solicitat supunerea la vot si ii roaga sa voteze ca sa se poata consemna ca: consiliul local a votat prin unanimitate de voturi acordul de imputernicire pentru a semna contractul si cere sa fie consemnat. Arata ca e o situatie foarte dificila, ar avea mai multe comentarii dar nu doreste sa le faca si ar ruga sa se supuna la vot.

  Dl. Harkacsi supune la vot propunerea d-lui Csillag.
  Prin unanimitate de voturi se aproba imputernicirea d-lui Primar pentru a semna contractul de reprezentare juridica cu cabinetul de avocatura-asociatii Vasvarii.

  Dl. matuz arata ca daca colegul a vorbit de intersectia Burdea atunci sa revin si el la treaba asta. Arata ca nu a vrut sa puna aceasta problema pentru ca si data trecuta a intrebat si nu a primit raspuns la intrebare. E o solutie si cu specialistii in drumuri a discutat si arata ca nu e normal ca in intersectie sa existe statie de taxi. Nici nu ia bine curba ca se opreste sa isi caute loc unde se duce in intersectie. In acest scop a venit o propunere la comisia de circulatie care a acordat aviz negativ. Lucrarile au fost continate. Crede ca situatia sa se deblocheze ar trebui convocata o sedinta cu cei de la urbanism, comisia de circulatie, cu reprezentantii partidelor sa vada cum s-a aprobat pemntru ca nici unul nu stiu de acest proiect cum s-a aprobat, sa poata sa se faca modi