PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 23.08.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Kovács Jácint.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Kovacs declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare. Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 19. Pe ordinea de zi sunt 15 puncte. Întreabă executivul dacă sunt propuneri în legătură cu ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.
2) Proiect de hotărâre privind modificarea delimitării zonei de interes public general aprobat prin Hcl nr.23/21.03.1996.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe strada Amaţiului, în municipiul Satu Mare, Amplasament – Satu Mare, zona str.Amaţiului în municipiul Satu Mare.
4) Proiect de hotărâre privind numirea dl. Simon Iosif director general al Sc. Transurban Sa Satu Mare.
5) Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea statului de funcţii şi modificarea statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Extinderea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII Dr. Vasile Lucaciu din Municipiul Satu Mare.
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 38 mp către SC Persona SRL Satu Mare.
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean Satu Mare.
9) Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor.
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării reţelei serviciilor comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, a persoanelor vârstnice dependente.
12) Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectului de hotărâre a Consiliului local al municipiului Satu Mare, cuprinzând angajamentul Consiliului local de a asigura cofinanţarea proiectului.
13) Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.69/29.03.2007 privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică Cluj Napoca.
14) Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului “ Educaţie civică – start spre emanciparea comunităţii rrome.


Pct.1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Comisia de buget propune aprobarea sub forma prezentată, cu o propunere a comisiei şi anume alocarea unei sume de până la 500 de mii Ron pentru igienizarea şcolilor. Roagă comisia care se ocupă de repartizarea acestor sume să ţină cont la repartizare de numărul şi dimensiunea clădirilor din dotarea şcolilor respective pentru că se întâmpină multe greutăţi din cauza unor şcoli sau licee care au mai multe clădiri în administrare.

Dl. Primar arată că mai este o propunere, dar care este o omisiune de-a lor şi nu a apărut, este o solicitare din partea Grupului de pompieri Someş, o idee, o iniţiativă pe care ei au considerat-o interesantă şi funcţionabilă, de a edita, după modele şi din alte oraşe, un pliant, un material de propagandă de prevenire a incendiilor pentru familii. Deci ceva material specific familiilor, gospodăriilor, caselor, apartamentelor. Dânşii ar dori să obţină susţinerea acestor pliante, suficient de mare pentru ca să fie dat la cât mai multe gospodării. A fost vorba despre 1000 de pliante şi 1000 de pliante la 40 de mii de familii la Satu Mare parcă nu este suficient pentru a avea efectul scontat. A propus un număr de 10 mii de exemplare, care la fiecare a patra familie ajunge, şi poate avea cât de cât un efect. Este vorba despre o sumă de 30 milioane lei cu care s-ar putea porni această acţiune. O tipăritură elaborată de Primăria municipiului Satu Mare, de Consiliul local şi Grupul de pompieri Someş.

Dl Fogel întreabă dacă d-na directoare poate să propună sursa pentru propunerea comisiei de buget.

D-na director economic face precizările solicitate. Arată că a depus dl. preşedinte al comisiei de buget forma modificată a proiectului cu rectificarea la buget, anexa cu majorarea cheltuielilor de capital, la capitolul învăţământ, deoarece a apărut o hotărâre de guvern prin care se alocă sume pentru reabilitări clădiri, deci este o modificare doar pentru adaptarea acestor poziţii. Se propune un art.12, în care se cere consiliului să permită să se modifice anexele la capitolul hotărârilor de guvern pentru că vin foarte într-un ritm foarte accelerat.

Dl. Kovacs : cu modificările propuse şi cu observaţiile d-ei Secretar supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind modificarea delimitării zonei de interes public general aprobat prin Hcl nr.23/21.03.1996.

Dl. Primar arată că nu există proiect de hotărâre, s-a iniţiat pe ordinea de zi, dar până la urmă l-au retras, pentru că nici nu s-a elaborat un document. Acest document va fi legat de ridicarea declarării de utilitate publică a zonei cu sala polivalentă, terenul acela care nu ştie ce denumire are. Dar Consiliul Judeţean, la solicitarea executivului a hotărât, ridicarea declarării de utilitate publică a întregii zone. S-a întocmit un aviz şi certificatul de urbanism în care se specifică condiţiile în care se pot construi clădiri, astfel cum este planul urbanistic aprobat până în prezent, în baza declarării retragerii de utilitate publică. Aceste două documente, retragerea declarării de utilitate publică şi eliberarea certificatului de urbanism, fiind documentele necesare, solicitate de proprietarul terenurilor contra acelei declaraţii de ridicare definitivă de orice fel de pretenţii, daune morale, daune pentru profit nerealizat şi orice fel de alte pretenţii materiale pentru acel teren, inclusiv cele rezultând din sentinţe definitive ale instanţelor judecătoreşti româneşti sau a Curţii Drepturilor Omului de la Strasbourg. Această declaraţie a fost solicitată de noi de când există interes pentru acel teren, din partea unor investitori şi din partea proprietarilor de a vinde, istoria acestora fiind de 1 an, 1 an jumate deja. S-a discutat cu toţi investitorii, şi au fost mai mulţi la număr, care au venit în Satu Mare şi au pus ochii pe acel teren. O condiţie obligatorie pentru a modifica PUZ-ul şi să-l aprobe pentru a face construcţie acolo, este obţinerea acelei declaraţii care să absolve Statul român, mai departe municipiul Satu Mare, de potenţiale daune morale şi de orice fel. Nu intră în detaliile acestei istorii, pentru că nu este cazul, dar în final, apreciază că va avea “succes în discuţiile cu Orha”. Nu este vorba despre succes sau insucces, este vorba despre lămurirea, finalizarea unei stări de lucruri care a pornit din 1992, 1993 încă, şi care s-a îmbârligat în meandrele instanţelor şi care a creat situaţii inacceptabile pentru municipiu acum câţiva ani, dar care iarăşi s-a dat peste cap odată cu modificările şi schimbările de pe piaţa imobiliară din România. În momentul de faţă dispun de acele declaraţii ale soţilor Orha, prin care renunţă la orice fel de pretenţii, daune şi altele, în schimbul aprobării de către autorităţile locale de a investi acolo, bineînţeles în baza unui PUZ aprobat de Consiliul local, care trebuie elaborat şi care trebuie să ţină cont de Regulamentul de urbanism. Deci înainte de a avea în mână hotărârea Consiliului local, s-a introdus pe ordinea de zi această hotărâre, care să readucă la normal starea de acolo, dar din punct de vedere juridic acea hotărâre nu mai este necesară, din moment ce au fost eliberate aceste acte de organele competente, deci acest proiect nu s-a mai făcut.

Dl. Csillag are o întrebare către d-nul Primar, şi anume dacă există acel certificat de urbanism, ca şi o condiţie pentru declararea scoaterii de sub utilitate publică, deci este semnat.

Dl. Primar arată că este semnat, este elaborat, în baza solicitării Primarului.

Dl. Kovacs supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe strada Amaţiului, în municipiul Satu Mare, Amplasament – Satu Mare, zona str.Amaţiului în municipiul Satu Mare.

Comisia de urbanism acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe strada Amaţiului, în municipiul Satu Mare, Amplasament – Satu Mare, zona str.Amaţiului în municipiul Satu Mare.

    Pct.4 Proiect de hotărâre privind numirea dl. Simon Iosif director general al Sc Transurban Sa Satu Mare.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectului de hotărâre, membrii comisiei fiind şi membri comisiei care l-au examinat pe directorul general al Sc Transurban Sa Satu Mare, şi s-a dovedit o persoanădin punct de vedere profesional, şi va desfăşura cu succes această activitate în continuare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind numirea dl. Simon Iosif director general al Sc Transurban Sa Satu Mare.

Dl. Simon, director general al Sc Transurban Sa Satu Mare, mulţumeşte pentru încrederea acordată, şi anunţă că va veni în septembrie cu câteva probleme în faţa Consiliului local.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice si modificarea statului de funcţii si a organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare.

      Comisia juridica a acordat aviz favorabil.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.
      Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice si modificarea statului de funcţii si a organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Satu Mare.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Extinderea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Dr. Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare.

       Comisia de servicii, arata dl. Matuz ca este comisia de urbanism cea care trebuie sa acorde avizul.

      Comisia de urbanism, arata dl. Nits ca a discutat si propune spre aprobare cu o mica modificare: la Anexa 1 la indicatorii tehnico-economici si anume: in anexa 1 la indicatorii tehnico-economici apare ca arie construita, respectiv aria desfăşurată pe 512 mp care este de fapt extinderea. Dar investiţia este compusa din doua părţi, Şcoala veche pentru reabilitare si Şcoala noua, adică extinderea. Din aceasta anexa ar rezulta o suma exorbitanta pentru mp de investiţie, daca rămâne aşa. Propune ca in anexa 1 sa se completeze si corpul B, deci punctul 4, sa fie 4a – Corpul 1 pentru extindere care poate sa rămână aşa cum este si 4b – Corpul existent pentru reabilitare, număr de nivele: 4(P+3E), care Ac=484 mp si Acd=1936 mp. Valoarea totala pentru reabilitare scoală (C+M)=1.302.320 lei (fără TVA). In acest caz clar rezulta nişte indicatori tehnico-economici corecţi.

        Se supun la vot modificările propuse. Prin unanimitate de voturi se aproba aceste modificări.
       Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu cu modificările d-ei secretar. Prin unanimitate de voturi se aproba hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Extinderea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Dr. Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare.

     7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fără licitaţie publică a suprafeţei de 38 mp. către S.C. Persona SRL Satu Mare.

       Dl Nits din partea comisiei de urbanism arata ca daca i se permite aicea va fi puţin mai lung. Deci in fata Consiliului local pe lângă proiectul de hotărâre au fost prezentate 3 documente si anume: documentaţia de cerere de concesionare anexata de către beneficiar, SC Persona SRL Satu Mare, documentaţia topografica care au fost executate de către SC Topo Service SRL Satu Mare si avizata de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu Mare si un aviz negativ al Secretarului municipiului Satu Mare. Problema principala este stabilirea calităţii terenului care se cere de a fi concesionat, daca este domeniu privat sau domeniu public al municipiului Satu Mare. Din acest punct de vedere se reţin următoarele: din extrasul CF care a fost anexat rezulta conform extrasului CF nr. 22445 Satu Mare, nr. cadastral 52/3 este înscris “Blocul cu P+4 nivele cu 29 de apartamente cu spatii comerciale la parter cu suprafaţa totala de 1180 mp, fiind proprietarul terenului Statul roman cu inch. Nr. 2757/1980 si SC Persona SRL asupra spaţiului comercial prin cumpărare prin inch. Nr. 5151 din 2003. In Cartea funciara nu se vorbeşte de apartenenţa terenului, daca este domeniu public sau privat. Totuşi, aşa cum este prezentat atât clădirea cu curte cat si zona verde, trotuarele in acest moment pe parcela respectiva sunt in indiviziune, deci sunt un tot unitar.
         Din documentaţia prezentata de SC Topo Service SRL – Plan  amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare- rezulta categoria de folosinţa Cc adică construcţii si curţi. Pentru a arata structura terenului de pe parcela 52/3 prezentam Planul de amplasament Lot 1 si Lot 2 mărit si structurat pe diferite categorii de folosinţa. Arata ca aceasta nu ştie in ce măsura o sa poată sa o vadă, el a încercat sa mărească. Deci tot ceea ce este galben este parcela LOT 2 si in care exista aşa cum a precizat aicea, exista blocul P+4 inclusiv spaţiu comercial care face 450,76 mp. Exista o curte interioara-407,30 mp, zona verde intre trotuare 140,72 mp si trotuare 151,22 mp, total 2150 mp zona galbena si LOT 1 care este aicea cu roşu de 30 de mp. Arata ca a mai prezentat-o dar ca sa se vadă mai bine ca si posibila proprietate privata sau publica a municipiului, deci aicea care este cu vişiniu, cu albastru sunt trotuarele, respectiv zona spatiilor verzi. Din avizul negativ pentru concesionare directa a Secretarului municipiului Satu Mare rezulta ca terenul cerut pentru concesionare aparţine domeniului public al municipiului ca si trotuar, bazat pe anexa din Hotărârea guvernamentala nr. 967/2002, poziţia 1637 cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Satu Mare in speţa trotuarele de pe str. Ştefan cel Mare. Acest lucru nu rezulta si din extrasul de carte funciara eliberat  in data de 3.07.2007 si anexat documentaţiei. Deci din cele prezentate mai sus rezulta ca pentru clarificarea calităţii terenurilor ar trebui ieşit din indiviziune, lucru ce este perfect posibil si separarea si stabilirea concreta a domeniului privat si a domeniului public de pe parcela discutata. Părerea comisiei este ca faptic terenul solicitat împreuna cu restul trotuarelor si a zonei verzi cuprinsa intre trotuare trebuie sa aparţină domeniului public si ca atare posibilităţile de concesionare sunt cele prevăzute in legislaţia prezentata si de secretara municipiului. De aceea comisia ca urmare a celor prezentate mai sus, analizând avizul negativ al secretarului municipiului, propune amânarea proiectului si iniţierea din partea Primăriei a ieşirii din indiviziune pentru stabilirea exacta a domeniului public si privat al municipiului.

         Comisia juridica, arata dl. Csillag ca susţine avizul d-rei Secretar dat fiind faptul ca legea la care se face referire, e vorba de legea care modifica Legea 50 privind autorizarea construcţiilor, la art. 12 lit. e, nu vorbeşte de domeniul public sau de privat. Se exprima cam in felul următor: “prin excepţie de la prevederea art. 10 alin. 1 terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică cu toate redevenţele stabilite de lege”. Ori in zona respectiva, terenul respectiv, de facto este trotuar, este destinat uzului public. La oricare lege care reglementează domeniul public se încadrează trotuarul in domeniul public. Deci se pot face construcţii si pe domeniul public, nu face diferenţa legea prin aceasta modificare, dar in interes public. Ori aceasta construcţie nu se face in interes public iar trotuarul oricum îl iei, prin orice lege, aparţine domeniului public.

         Dl. Kovacs arata ca iniţial a fost o propunere de amânare si o supune la vot. Prin unanimitate de voturi se aproba propunerea de amânare a proiectului de hotărâre.

         Dl. Primar arata ca exista o posibilitate legala, depinde de intenţia solicitantului, dar asta este o problemă problemă ce trebuie discutată cu dânşii. Există posibilitatea închirierii pe baza HCL a unei suprafeţe minime bineînţeles pentru utilizare şi pentru amenajări şi construcţii demontabile, deci nu construcţii definitive. In măsura în care se încadrează în această categorie, se poate aproba.
Dl. Matuz doreşte să facă o completare. Mai există o posibilitate. A mai fost un caz, la Lebăda, în care s-a trecut o parte din domeniu public în domeniu privat. Pentru a se face această concesionare trebuie menţionat cât anume trebuie să existe trotuar, cât este interesul primăriei pentru a fi domeniu public şi cât domeniu privat. Şi dacă se doreşte acest lucru, se poate realiza o armonie între primărie şi solicitant, se poate merge pe această cale. Pentru a se ajunge la această etapă trebuie să se facă o delimitare clară între ce este public şi privat. Deci amânarea este bine justificată.
Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean Satu Mare.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget, în urma studierii materialelor pentru şedinţa de astăzi, s-a observat că se suprapun 2 sume, şi anume în cazul repartizării bugetului, la capitolul dotări figurează acele cazane, boilere, pompe care au fost deja achiziţionate, şi aceste poziţii figurează şi în studiul de fezabilitate. Propunerea comisiei este ca în momentul în care se va licita această lucrare, în momentul licitaţiei aceste poziţii să fie scoase, suma care va fi din lucrarea care va fi executată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare centrale termice aparţinătoare Spitalului Judeţean Satu Mare.
Pct.9 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre. Comisia de cultură propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. In unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind stabilirea cuantumului maxim, precum şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor.
Pct.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării reţelei serviciilor comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre. Comisia de cultură propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea dezvoltării reţelei serviciilor comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.
Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, a persoanelor vârstnice dependente.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre. Comisia de cultură propune aprobarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. In unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, a persoanelor vârstnice dependente.
Pct.12 Proiect de hotărâre privind adoptarea proiectului de hotărâre a Consiliului local al municipiului Satu Mare, cuprinzând angajamentul Consiliului local de a asigura c o fi na n ta r ea proiectului.
Dl. Kovacs arată că nu au avut material.
Dl. Fogel consideră că este o greşeală de dactilografiere.
Dl. Primar precizează că aşa este, îşi cere scuze pentru promovarea ordinii de zi în acest fel, nu el 1-a redactat dar el 1-a semnat, deci vina îi aparţine. A fost o greşeală de redactare. Vina o va discuta cu cea care a redactat proiectul de hotărâre.

Pct.13 Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din HCL nr.69/29.03.2007 privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică Cluj Napoca.
Comisia juridică acordă aviz favorabil. Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.
/v
Se supune la vot proiectul de hotărâre. In unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea art.l din HCL nr.69/29.03.2007 privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică Cluj Napoca.
Pct.14 Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului " Educaţie civică - start spre emanciparea comunităţii rrome.
Comisia de buget propune aprobarea. Comisia de cultură acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. In unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind asigurarea cofinanţării proiectului " Educaţie civică - start spre emanciparea comunităţii rrome.

14. Diverse.

   Dl. Fanea arata ca având in vedere ca dl. dr. Enătescu nu este in şedinţă mulţumeşte Consiliului local pentru ajutorul dat Spitalului judeţean ca sa intre in iarna cu căldura si cu apa calda. Ii mulţumeşte d-lui Primar pentru ajutorul dat. Arata ca este păcat ca clădirile au fost date in administratei Consiliului judeţean pentru ca dealtfel Consiliul local s-a ocupat mai mult, a cumpărat cazanele, o sa plătească lucrările.

   Dl. Primar arata ca vor sa mai facă si vor face din cheltuieli de reparaţii ale drumurilor vor face si parcare in curtea Spitalului ca sa se poată intra cu maşini in spate lângă spital. Vrea sa informeze Consiliul local ca după cum se ştie pentru ca s-a primit acel drapel de onoare din partea Consiliului Europei, sarcina municipalităţii este ca să organizeze, sa invite si sa organizeze, manifestări cu ocazia predării acestui drapel de către o persoana, de către un reprezentant al Consiliului Europei. Executivul a invitat si a stabilit aceasta data pentru 21 octombrie. A fost târziu, trebuia sa facă mai repede pentru ca in aceasta perioada nu poate fi, este o regula stabilita de Consiliului Europei, nu poate fi organizata in perioada de campanie electorala ori ştia ca undeva in toamna vor avea loc alegeri parlamentare si va fi campanie electorala si ar fi deranjat aceasta situaţie. Tot atunci vor avea si vizita delegaţiei oraşului Wolfenbutel, a d-lui primar. Deci tot atunci vor avea si Festivalul muzicii, finalul festivalului de muzica fiind concertul comun al muzicienilor din Satu Mare si din Nyiregyhaza şi va fi prezenta probabil si d-na Primar a oraşului si atunci cu ocazia aceasta intenţionează să inaugureze şi acest centru cultural si sa îl predea artiştilor plastici, aceasta lucrare pe care o realizează ca un centru de creaţie plastică al municipiului Satu Mare si tot atunci s-au hotărât sa mai facă invitaţiile, după ce au avut si discuţii prealabile cu majoritatea dintre primarii invitaţi,  sa organizeze o întâlnire la Satu Mare a primarilor oraşelor din cele 5 tari ale acestei zone din regiuni carpatice si doresc sa invite si municipiul Baia Mare ca sa lanseze un cadru de cooperare intre aceste oraşe ale acestei regiuni pentru ca sa fie o relaţie de cooperare, respectiv protocoale de colaborare, de prietenie intre aceste oraşe, sunt cel puţin vreo 15 la număr. Deci relaţiile cordiale bilaterale sunt foarte extinse, intenţia municipiului Satu Mare este ca sa genereze o exploatare si mai buna a acestor relaţii bilaterale foarte dezvoltate si de ce nu aceasta întrunire, aceasta asociere sa poată fi promovata si cu Uniunea Europeana, inclusiv programul care se lansează, are un articol separat, special pentru finanţarea dezvoltării relaţiilor de colaborare intre oraşele europene. Pentru acest lucru a lansat invitaţiile astăzi, acest lucru s-ar întâmpla in 21 octombrie si s-ar putea sa fie un element cu rezonanta pentru regiunea noastră si cu perspective foarte frumoase pentru dezvoltarea relaţiilor. Vrea sa spună ca oraşul Rzeczow îi invita in luna noiembrie sa semneze un protocol de colaborare cu dânşii, pe care executivul o sa-l propună spre aprobarea Consiliului local in sedinţa din luna octombrie. Vor propune spre aprobare Consiliului local si un protocol similar de colaborare cu un oraş din Ucraina astfel încât acest sistem de relaţii cu oraşe situate in 5 tari se va îmbogăţi cu foarte multe legaturi bilaterale.


   Dl. Kereskenyi se adresează stimaţilor colegi arătând ca in numele organizatorilor “Zilelor Partium” ediţia a VI-a le transmite o invitaţie la manifestările care vor avea loc săptămâna viitoare in data de 1-2 septembrie in Gradina Romei, unde vor fi muzica si dansuri populare pentru tineret, copii, casa meşteşugarilor, concerte si nu in ultimul rând preparate culinare specifice ungureşti ca gulyaşul, tocăniţa de burtă, zeama de peste si le spune ca sunt foarte bine veniţi si in special ii aşteaptă in data de 2 septembrie la orele 14 când va fi un talk show politic având tema principala dezvoltarea estetica a municipiului Satu Mare. Le transmite ca ii aşteaptă cu drag.


   Dl. Curpaş doreşte sa ii adreseze o rugăminte d-lui Primar si anume daca  a primit cumva propunerile făcute de către ADP privind spaţiul de la ştrand. Sunt acolo doua propuneri si îl roagă sa se uite peste ele.


   Dl. Primar arata ca pentru ştrand au 3 variante, 3 propuneri in momentul de fata pe masa executivului. Cea a ADP-ului care presupune realizarea unui ştrand public finanţat de executiv la dimensiunile gândite si accesibile din punct de vedere financiar pentru executiv. Exista o solicitare, in continuare de concesionare in condiţiile si la structura terenului accesibila din punct de vedere juridic la care trebuie sa se gândească si exista de asemenea un set de propuneri făcut de către o firma de specialitate care de asemenea propune tot o finanţare de undeva, nu a firmei care este o firma de proiectare din Oradea, care a venit cu propuneri privind reabilitarea ştrandului si care solicita discuţii, întrevederi si eventual acceptarea unor idei privind in primul rând faza de proiectare si apoi finanţarea. Intenţia, gândirea executivului este ca obligatoriu in aceasta toamna sa finalizeze într-un fel sau altul si sa se ia decizii intr-un fel sau altul pentru concesionare ori sa demareze executivul proiectarea intr-o varianta sau alta a ştrandului astfel ca primăvara viitoare sa se poate inaugura. Vrea sa spună ca dealtfel  vara viitoare si separat de ştrand problema construirii “Aqva Parc” la servicii de calitate mult superioara asigurat din bani publici este in derulare in zona de agrement care este zona Noroieni care este teren privat. Investiţiile acolo sunt de mare valoare si nu e vorba de a face un bazin sau de a face hotel ci este vorba de un centru de agrement cu hoteluri, cu bazine tip Aqva Park, care vor fi de alta calitate. Dar in afara de aceasta investiţie privata care este foarte interesanta si va fi un punct de atracţie deosebit in oraşul nostru, fata de acesta trebuie sa existe după părerea sa un ştrand public sau un ştrand mai ieftin pentru populaţia care trebuie deservita la acest nivel. Deci cele 2 proiecte trebuie sa meargă paralel si se vor completa foarte bine. Sarcina executivului este aşa cum le-a spus consilierilor ca perioada de iarna le da un pic de timp ca sa pregătească o hotărâre de consiliul in acest sens si sa aibă si timpul necesar pentru a demara faza de proiectare, faza de concesionare si ce vor hotărî ei. Considera ca in luna octombrie sau in noiembrie, poate si in septembrie dar e puţin prea devreme, nu au timp, sa vina in fata Consiliului, bineînteles cu variantele agreate de executiv sa le dea hotărârea de consiliu necesara.


   Dl. Viman se adresează d-lui Primar întrebând daca se poate face ceva in legătura cu fluidizarea circulaţiei pe b-dul Lucian Blaga. Arata ca sunt probleme deosebite, mai acute in aceste zile in care se fac reparaţiile la podul Decebal, lucru care probabil pe mulţi locuitori ai municipiului ii enervează. Si îl roagă sa le spună daca mai exista, daca sunt actuale aceste idei cu amenajarea de sensuri giratorii in marile intersecţii de pe aceste cai rutiere care sa ajute la fluidizare. Care este situaţia cu reparaţia la podul Decebal?


   Dl. Primar arata ca la podul Decebal a anunţat si in conferinţa de presa pentru ca a auzit ca se fac fabulaţii de tot felul, ce sume imense, exorbitante s-au dat, in ce condiţii s-au dat. Repeta încă o data şi pentru consilieri si in fata presei: podul Decebal a rămas nefinantat in 1989, s-a asfaltat in ultima toamna a anului 1989, deci acum 20 de ani după care podul a rămas neterminat. Structurile, fundaţia asfaltului, rosturile nu au fost finalizate. După evenimentele din 1989 ele s-au împrăştiat cumva şi  nu au mai fost finalizate. Reparaţia lui capitala, necesara după mai puţin de 20 de ani s-a realizat in 2000-2002, însemnând practic lucrări similare ca si la podul Golescu dar de mai mici dimensiuni pentru ca acolo sunt probleme de tensionări, dar s-a lucrat si la podul Golescu la structurile de rezistenta, au trebuit făcute lucrări importante de amenajare plus fundarea si asfaltarea completa a podului, inclusiv finalizarea rosturilor care sunt elementele cele mai sensibile ale podului. Ele daca nu funcţionează bine şi nu preiau dilataţiile creează tensiuni care in timp lucrează si distrug podul. S-au făcut aceste lucrări mari in 2002-2003, in 2003 trebuiau sa se finalizeze cu aceste rosturi, dar nu s-au finalizat din motive care nu are rost sa le zică si nu le vor discuta, a fost problema primarului, el a fost atunci arestat. De aici încolo lucrurile s-au cam blocat. Firma, singura firma specializata din România, Frei Rom la vremea aceea, nu a mai vrut după 2 ani la insistentele executivului, pentru ca sigur ca executivul au dorit sa finalizeze podul. Au intrat in privatizare, au intrat in cumpărare de către partea străina. E o lucrare care prea puţin valora, 82 de milioane de Euro valoarea lucrării contractate. Deci era o lucrare foarte mica pentru o firma mare pentru ca nu are specialişti care sa stea in Satu Mare 2, 3, 4 săptămâni sa lucreze la nişte lucrări minimale. A fost imposibil de obligat si de convins firma sa vina. Aceeaşi problema au avut-o cu rosturile la podul Golescu. Aceasta firma FreiRom nu a reuşit timp de 3 luni de zile sa facă lucrările de rosturi. Dar in ultima varianta s-a angajat sa facă ei rosturile. Alta tehnologie, alt proiect, alta acceptare ca sa aducă alt gen de tehnologie si de rosturi pe care el le făcea si erau viabile. In aceste condiţii a profitat, obligatoriu de situaţia ivita si imediat le-a cerut, nu i-a putut obliga, dar le-a cerut si au acceptat ca sa facă in aceeaşi tehnologie si in aceleaşi condiţii ca sa facă si rosturile pe podul Decebal. Lucrările nu pot fi făcute, nu  s-au angajat ei sa le facă mai repede de 4 luni. Asta însemnând 2 săptămâni pe o parte si 2 săptămâni pe cealaltă parte. Este vorba de tăierea, curăţirea completa a rosturilor, umplerea lor cu un balast stabilizator pe care se poate face stratul de asfalt, după care se taie toate fâşii şi cu o calitate mai mare se fac prinderile cu o priza speciala, care este poate partea cea mai tehnica a lucrării si după care se acoperă cu lamelele metalice si se trasează un alt strat de asfalt. Sunt rosturi mai performante decât structura veche care prevedea, daca funcţiona bine, prevedeau elasticitate pentru dilatări de pana la 5 cm. Aceste rosturi prevăd dilatai pana la 9 cm, ceea ce înseamnă preluarea unei dilatai mari, de maximum 72 de cm. Asta intr-o situaţie maximala, probabil nu e cazul sa prindem aşa ceva. Problema noastră este: a) ca asta înseamnă blocarea, asta înseamnă nervi in trafic, asta nu se poate evita. Indiferent cine ce spune, indiferent cine cat de supărat e, aceste lucruri trebuie făcute. A mai spus-o. Executivul poate, el ca primar in primul rând putea sa evite înainte de campanie electorala, daca are sau nu are intenţia sa participe, asta e alta problema. Orice primar in preajma campaniei se pune la efectuarea de lucrări publice cat mai aspectuoase si cat mai uşor de realizat ca sa aibă impact asupra electoratului. Aceasta lucrare va avea din partea electoratului un impact negativ pentru ca nu înseamnă nimic un rost. Putea sa le evite, nu a făcut-o. Nu a evitat aceste lucrări absolut neplăcute din acest punct de vedere pentru ca sunt responsabili sa termine acest lucru. Podul Golescu si podul Decebal, repeta încă o dată au importanţă extraordinar de mare asupra oraşului, podul Decebal si podul Golescu se vor recepţiona tehnic definitiv in toamna anului 2007. Ca va fi octombrie, noiembrie sau septembrie, nu asta este problema. Ci  faptul ca după 20 de ani cele doua poduri se finalizează. Marile realizări comuniste trebuie finalizate cu bani grei si din banii publici in 2007. Aşa cum acuma trebuie sa schimbe pe bani grei reţeaua de canalizare montata acum 20 de ani in Micro 16, aşa cum acuma trebuie sa cheltuiască 7 milioane de Euro si sa deschidă un drum acolo unde acum 20 de ani s-a închis un drum din cauza unei investiţii a CFR-ului absolut idioată; sa blochezi o ieşire din cele doua traversări ale caii ferate, una sa o blochezi cu ceva care astăzi nu mai funcţionează dar nu mai poate fi eliminata de acolo si ei fac pod peste calea ferata cu bani grei. Astea sunt necazuri deosebite pe care trebuie sa le rezolve executivul. Nu sunt investiţiile cele mai plăcute si frumoase pentru municipiu. Asta trebuie sa înţeleagă lumea. Paralel si separat de aceasta au o mare problema cu firma Vegyepszer, care este instituţie prea mare pentru aceasta lucrare. Trebuie sa spună ca e prea mare instituţia si firma pentru o lucrare de acest gen si acest lucru se resimte. Din păcate are centrala la Oradea unde banii se distribuie după dorinţa şefilor de la Oradea. Are 5 şantiere in România si banii intra intr-un cont, se plătesc subfurnizorii si se plătesc muncitorii si alte cheltuieli. Aceasta este politica centrului de la Cluj si a celor de la Oradea. Echipa din Satu Mare este neputincioasa deşi sunt foarte bine intentionaţi, dar sunt neputincioşi. Din cauza asta a spus ca se va adresa si astăzi o sa o facă, mai departe, se va adresa pana la conducerea din Budapesta sa intervină pentru ca subfurnizorii nu sunt plătiţi. Contractul făcut cu o firma pentru asfalt nu s-a putut asfalta 3 zile la rând pentru ca avea un contract cu o firma care a închis staţia de asfalt tehnic, pentru ca au mers in concediu. Având un contract cu o firma, nu au mai putut schimba contractul, cei din Satu Mare nu aveau competenta deşi le-a spus sa vina cu asfaltul de la oricare altul in 2 zile, erau legaţi de un contract. Sunt nişte probleme administrative pe care le suporta municipalitatea prin faptul ca se întârzie nişte lucrări. Aici este partea neplăcuta sau partea de care cumva sunt răspunzători. Nu pentru faptul ca pentru ca sa se facă podul trebuie închis. Pentru asta executivul nu este răspunzător, dar pentru lucrările care deja se întârzie, asta este o problema de care vor nu vor si executivul este răspunzător pentru ca este contractul lor, este relaţia lor si pe cine sa ii întrebe de ce nu se face daca nu pe cei care au contractat si nu pot sa forţeze mana firmei sa o facă mai repede. Din păcate nu e singurul contract de acest gen. Referitor la celelalte lucruri: deci in momentul de fata se finalizează o banda, spera ca pana la sfârşitul săptămânii sa o finalizeze si se apuca de cealaltă banda. Spera sa se meargă mai repede dar nu cu mult, mai repede de 15 septembrie nu se va finaliza podul Decebal după care podurile vor fi deschise ambele vor asigura capacitate maxima. Vrea sa le spună ca nu numai chestiunea podului e o problema, problema cel puţin 50% din blocajul din trafic nu podul îl constituie ci punctele in care se aduna traficul la pod care sunt intrările pe pod deci nu pe pod stau maşinile din cauza ca nu încap una de alta. Maşinile stau la intersecţie pentru ca nu pot sa fie dirijate mai repede si sa iasă sau sa intre mai repede pe pod. La podul Golescu, cozile pe drumul Careiului nu s-au schimbat radical pentru ca s-au deschis patru benzi pe Golescu. Asta este o problema mult mai grea. Se lucrează la un studiu de trafic deocamdată pentru o singura intersecţie de pe Brânduşa la ieşirea pe Careiului ca sa se realizeze acolo, deci o analiza a traficului pentru realizarea unei variante in ideea de sens giratoriu. Soluţia s-a lansat; o soluţie de semaforizare dar nu este cea mai potrivita se pare si se face o analiza pentru dimensionarea unui sens giratoriu care daca se va concretiza si se va dimensiona, intr-un an o sa poată trece la realizarea unui astfel de sens giratoriu care se va face in primăvara. Va fi nevoie de nişte lucrări edilitare, de refacere a străzilor, de renunţare la un spaţiu verde, de modificare a trotuarelor, care presupun implicaţii mari. Trebuie sa faci un drum cu patru benzi care sa intre pe zona verde, înseamnă alte lucrări care nu sunt simple ci este mai complicata. In alta ordine de idei vrea sa ii mai informeze ca licitaţia pentru Drumul Odoreului a fost contestata. Deocamdată nu se ştie când si cum se va finaliza. Nu l-ar surprinde pentru ca nu îl mai poate surprinde, dar nu crede ca in comisia de contestaţii, contestarea licitaţiei de către Alfarom poate sa aibă câştig de cauză, dar deocamdată legea nu le permite executivului sa acţioneze acolo si nu ştie in timp si cat de repede se soluţionează aceasta contestaţie. Mai mult, orice firma care a participat, nu numai orice firma ci oricine, asta este o aberaţie a legii achiziţiilor publice, oricine din afara pe orice motive poate sa acţioneze in contencios administrativ orice licitaţie. Deci se pot aştepta ca aceasta firma pe care a declarat si o spune ca este un sabotor al lucrărilor publice in momentul de fata, deşi deja in 15 ani a lucrat mult si relativ bine pentru municipiul Satu Mare ca acuma sa intre in boala vacii nebune si pe motiv ca nu el câştiga toate lucrările să înceapă sa saboteze activitatea administraţiei publice. A spus-o public si o mai spune pentru ca tot ei au fost cei care au sabotat si strada Gellert Sandor pe aceleaşi motive absurde. Deci o firma care vine si spune ca poate face lucrări apreciate de proiectant ca durează 12 luni sa o facă in doua luni este aberanta. O lucrare ca aceea de pe strada Gellert Sandor unde trebuie sa pui reţea de gaz, apa, canalizare, fundaţie, asfaltare si trotuar si sa o faci intr-o luna de zile când nici o firma nu s-a angajat la un termen mai mic de 4 luni si acelea sunt discutabile si proiectantul a apreciat vreo 8 in derularea investiţiei si sa fie eliminata in mod normal, pentru ca legea spune: orice oferta neserioasa trebuie eliminata si fiindcă e eliminat contesta, sa conteste o licitaţie care a fost anulata fără să se deschidă ofertele, pe motive formale a fost anulata si sa o conteste si pe aceea, este clara intenţia de sabotare. Aceeaşi firma are contract de întreţinere drumuri si de acoperire a gropilor parţilor de drumuri pe care le-a făcut si care are obligaţia ca in 48 de h sa intervină peste tot si nu numai unde Primarul ii da comanda sa o facă; acuma nu poate interveni nici intr-o săptămâna. Se întreabă de ce. Ca sa rămână gropile pe străzi. Deci daca asta e scopul lor o sa poată si executivul o sa ii elimine. O sa aibă metode ca sa pornească lucrările si fără ei. Sunt si alţi oameni deştepţi in tara asta nu numai Alfarom-ul si se pare ca sunt posibilitati si mijloace ca cel puţin o parte din lucrări sa le facă daca se vor mobiliza. Dar vrea sa creioneze conjunctura in care lucrează executivul. In alta ordine de idei au fost licitate o parte si sunt scoase la licitaţie si restul lucrărilor de străzi care au fost sapate de E-on gaz, respectiv de cei de la lucrări de canalizare ISPA. Cel târziu luni, spera, maine poate nu dar luni, se vor apunca de refacut si de reasfaltat strada Retezatului-Koganiceanu. Tot saptamana viitoare poate cu 2-3 zile intarziere Petofi si Ham Janos. Este contractata, este problema de fluidizare a traficului pe Mircea cel Batran, in functie de cum se va lucra pe Decebal, vor continua prin lansarea lucrărilor pe Decebal si Micu Klain si după aceea vor asfalta pe Mircea cel Batran. Este licitata lucrarea pe Cuza Voda si Aurel Pop care urmeaza sa fie taiate de cei de la Distrigaz si tot asa s-a facut licitarea la strazile din zona stadionului unde se lucreaza si la canalizare si la gaz. Toate aceste reparatii, reasfaltari integrale sunt finantate: partea  din cheltuielile de reparatie, parte din banii firmelor care au venitul lor general si au venit la reasfaltarea dar toate portiunile trebuie facute, care inseamna 20-30% in situatia unde sunt doua firme si in situatia si cu canalizare si cu gaz inseamna 50-60% din suprafata carosabila. Primaria aloca cele 30, 40 pana la 70% inclusiv la lucrarile pentru trotuarele din fata. Acest lucru va incarca cheltuielile de reparatii drumuri din bugeturile proprii. Spera sa nu fie nevoie de o rectificare. Daca va fi nevoie vor interveni pentru a face. In aceste conditii numarul strazilor resfaltate in aceste zone destul de tarziu dar nu le-a putut initia mai repede pana nu s-au apucat de lucru cei de la gaze va fi de circa 25 la care s-ar adauga daca se adauga cele 6 strazi de pamant pe care le vor receptiona peste 2 saptamnai in zona Rosetti, strazi de pamant pe care nu se putea circula si nu erau circulabile, nu erau accesibile practic si care astaz sunt intr-o stare foarte buna sunt 5 strazi in zona Zefirului si este o strada si alte 3 capete de strazi in zona Trandafirilor care de asemenea din strazi de pamant s-au transformat in strazi asfaltate.


   Dl. Albu mentioneaza ca dl Primar a pomenit de contractul acela de raparare, de interventii mai mici la strazi. Vrea sa le spuna ca nu stia dar acuma a aflat. Arata ca isi sapa omul 3 metri de strada si arata ca ramane termen lung acoperita cu pamant si nu se asfalteaza de Primarie ci de firma respectiva. Intreaba cine ii plateste pentru ca ii plateste degeaba. Le spune si de ce. Pentru stie ca normal se pune pietris si compacteaza. Nu se da cu lopata, se pune asfaltul peste si peste o saptamana, peste 3 zile groapa se face inapoi si banii merg degeaba.


   Dl. Primar arata ca pentru asta au vrut sa liciteze reparatia pe termen lung a strazilor in sistem pausal incat firma sa isi faca pentru sine calitatea buna a lucrarilor ca sa nu aiba cheltuieli ulterioare, nu cand ii spune. In conditiile actuale pana la neschimbarea acestei legi a achizitiilor publice care nu stie cand se va intampla, el nu mai are curajul si nici cheful sa scoata o lucrare de milioane de euro pe termen de 10 ani. Practic in aceste conditii nu poate sa scoata la licitatie ca sa se certe. Presiunile sunt enorme, santajul este enorm, interventiile sau blocajul pot fi foarte mari din partea unor firme, deci efectiv cand o sa poata licita o astfel de lucrare, cand va fi o lege care sa le dea un instrument in mana, puternic impotriva celor care ii saboteaza. Deci lucrarea a fost pregatita, a fost pe masa, discutiile au fost deschise, dar au zis ca nu o vor face, el inca nu a facut-o si sunt foarte multe intrebari care ar fi de pus. In toamna asta nu se intampla nimic in acest sens, deci din punct de vedere a lucrarilor.Dar esenta ramane aceeasi, ca sa aiba contract pe termen lung cu o firma in sistem pausal, in care firma nu va mai fi platita pentru aceeasi groapa de doua ori. Nu il intereseaza cata manopera si cate remorci cara, il intereseaza ca aspectul general sa fie constant si corespunzator. Si atunci firma care trebuie sa astupe o groapa o va astupa pentru ea ca sa nu apara o groapa peste un jumate de an si sa vina sa o reasfalteze din nou. Dar in momentul de fata fiind vorba de o lucrare pe termen lung si de valoare mare, in experienta din Romania, cand sunt blocate 1600 de licitatii mari si cand Ministerul Finantelor si toata lumea isi pune problema cum vor putea cheltui si cum vor putea deconta banii europeni daca acest sistem persista pentru ca s-au primit pentru lucrarile publice din Romania si ministerele nu au reusit inca solutia optima juridica si eficienta de a schimba legea ci doar idei, pana atunci lucrari mari aproape ca nu mai poti sa le licitezi. In treaba asta se bate pasul pe loc.
 Dl. Csillag arata ca a fost el intrebat de curand de asocierea de la Select World.

   Dl Primar raspunde ca asocierea de la Select World se deruleaza conform contractului. Au fost intarzieri dar nu fata de termenii din contract ci fata de intentie. Se pare ca anumite articole din ziar au rol inhibitor asupra unor oameni in acest municipiu. Sunt organe care au inceput sa bage bete in roate prin eliberarea unor avize necesare eliberarii a unor autorizatii de constructie care a intarziat 3, 4 luni de zile elaborarea documentatiilor. Dar s-a terminat acest lucru, saptamana trecuta a semnat, nu el pentru ca nici nu a fost aicea, au semnat autorizatia de constructie si in aceasta toamna incep lucrarile de constructie. Valoarea autorizata a lucrarii este de 211 miliarde lei.

   Dl. Kereskenyi arata ca foarte scurt ar vrea sa spuna cateva cuvinte. In ultima sedinta a comisiei de circulatie a fost stabilit traseul tirurilor si de atunci au trecut mai mult de o luna si conform indicatoarelor aceste camioane de mare tonaj circula pe Rodnei, Avram Iancu, Calea Traian si Corvinilor. Deci ar trebui sa se dispuna firmei de specialitate montarea acestor indicatoare sa mearga pe Lacramioarei, Baritiu, Gorunului, Botizului.

   Dl. Primar arata ca: camioanele sunt scoase afara din oras pe baza indicatoarelor. Ca ei nu respecta.

   Dl. Kereskenyi arata ca pe strada Avram Iancu sunt 3 indicatoare care indruma camioanele pe Avram Iancu, calea Traian si Corvinilor. Este facut drumul de ocolire poate sa mearga pe Gorunului.

   Dl. Albu precizeaza ca a fost la 2 sedinte de comisie de circulatie si trebuia sa monteze, nu s-a dus sa vada daca le-a montat pe toate strazile mari indicatoare de intrare si de iesire in anumite directii si sa se faca o singura exceptie si anume pentru cei care vin cu numere apartinatoare unor societati care au destinatia in zona respectiva.

   Dl. Kovacs declara inchisa sedinta.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                        Secretar
                                                                                                 Suciu Mariana