PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 22.02.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Fogel Vasile.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 20 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

Dl. Fogel  declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 22.02.2007. În legătură cu ordinea de zi, executivul şi-a retras proiectul de hotărâre de la punctul 8, având în vedere că legea reglementează formarea acestui cabinet, deci nu este de competenţa Consiliului local. propune ca în locul acestui punct, la punctul 8 pe ordinea de zi, să fie introdus un nou material, şi anume transmiterea imobilului situat în strada M. Kogălniceanu nr.5 către Universitatea tehnică Cluj Napoca. Iar la punctul 20, deşi s-a tot spus că nu vor mai introduce alte materiale, dar este o urgenţă, având în vedere termenele date de reglementările legale. Este un proiect de hotărâre privind aprobarea majorării de  capital social şi a actului adiţional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare SA. Întreabă dacă mai sunt propuneri în legătură cu ordinea de zi.
Se supun la vot propunerile făcute cu privire la ordinea de zi. În unanimitate de voturi se aprobă aceste modificări, şi ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare în patrimoniul ANL a unui teren situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului  în vederea construirii de locuinţe pentru tineri.
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Mansardare imobil Grădiniţa Dumbrava Minunată [TRICOTEX]“.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Mansardare imobil Grădiniţa Draga mea [UNIO]”.
4) Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al burselor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, pe anul calendaristic 2007.
5) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.
6) Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate activităţilor sportive şi culturale.
7) Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, prin transformarea unor posturi în grad profesional superior la terminarea perioadei de stagiu.
8) Proiect de hotărâre privind privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică  Cluj Napoca
9) Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – zona Petre Ispirescu.
10) Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – B-dul Unirii nr.63, Magazin prezentare produse industriale.
11) Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – str.Mihai Viteazu nr.20 şi T.Vladimirescu nr.9.
12) Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – str.Ganea – Bloc de locuinţe P+4+M.
13) Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ provizoriu – str. Drum Carei.
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate în municipiul Satu Mare, conform Hcl 124/56/21.10.2004.
15) Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Deciziei nr.371 din 20.12.1991 a Prefecturii judeţului Satu Mare prin diminuarea suprafeţei de păşune din zona Curtuiuş şi str.Gorunului.
16) Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de aducere la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
17) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.99/18.05.2006.
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Complex de educaţie ecologică şi de modernizare a calităţii aerului în context transfrontalier” proiect finanţat de Phare CBC-RO-UA 2005, Linie de Buget 2005/017-539.01.01.
19) Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Asociaţia “Organizaţia Caritas Satu Mare” şi “Fundaţia Hans Lindner Satu Mare.”.
20) Proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării de capital social şi a actului adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
21) Diverse.


Pct.1.Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare în patrimoniul ANL a unui teren situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului  în vederea construirii de locuinţe pentru tineri.

    Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
    Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Se supune la vot pe ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare în patrimoniul ANL a unui teren situat în municipiul Satu Mare, zona Poligonului  în vederea construirii de locuinţe pentru tineri.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Mansardare imobil Grădiniţa Dumbrava Minunată [TRICOTEX]“.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Mansardare imobil Grădiniţa Dumbrava Minunată [TRICOTEX]“.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Mansardare imobil Grădiniţa Draga mea [UNIO]”.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Mansardare imobil Grădiniţa Draga mea [UNIO]”.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al burselor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, pe anul calendaristic 2007.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind stabilirea cuantumului lunar al burselor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, pe anul calendaristic 2007.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Comisia de buget propune modificarea bugetului pe anul 2007, cu suma de 33.336.504 lei. Atât venituri cât şi la cheltuieli, în urma repartizărilor venite de la Guvern.

În unanimitate de voturi se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate activităţilor sportive şi culturale.

Comisia de cultură propune aviz favorabil cu o singură modificare, şi anume a venit o solicitare pentru Clubul Nord Vest Karate 7 mii Ron.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil pentru suma repartizată.

Comisia juridică propune repartizarea sumelor pentru activităţile religioase, astfel, care este şi poziţia grupului UDMR, deci  la poziţia 13,
- Protopopiatul reformat - 20 mii RON
- Protopopiatul greco-catolic - 20 mii RON din care 5 mii RON la Parohia Sf.Nicolae, care de fapt reprezintă greco-catolicii maghiari
- Episcopia romano-catolică – 20 mii RON
- Biserica penticostală – 10 mii RON
-Cultul mozaic – 15 mii RON
- Biserica ortodoxă – 50 mii RON
În total 135 mii RON. Diferenţa rămasă la poziţia 13, care reprezintă o sumă de 15 mii RON, din care o sumă de 5 mii propune să fie trecută la poziţia 31 la Clubul sportiv scrimă, ier restul de 10 mii RON să rămână de rezervă. Comisia juridică solicită informaţii suplimentare la poziţia 47, deci Activităţi culturale de interes municipal.

Dl. Cupraş precizează că legat de poziţia 47 sunt o serie de activităţi, începând cu ziua oraşului, festivalul de teatru, cu cele trei festivaluri pe care le au în tradiţie de atâta timp, intră 1 miliard 400 pentru Olimpia şi intră alte activităţi culturale. Va ataşa hârtia, însă nu a fost cazul să le înşire pentru că au fost activităţile obişnuite în fiecare an, în valoare de 13 miliarde. Legat de ceea ce spunea colegul, referitor la biserici, au trecut Proptopopiat, şi nu Episcopie romano catolică, pentru că au considerat că această catedrală din centru este vizitată, vin oameni să viziteze, şi de aceea au dat banii acolo pentru activităţile culturale de la  catedrala din centru. Dacă dau banii la Episcopie, există şanse să se ducă banii  în judeţ. Legat de celelalte, nu a înţeles, dar s-a lămurit. Cultul mozaic şi biserica penticostală le-a dat la egalitate, iar la Biserica ortodoxă este împărţit pe biserici, pentru că se ştie ce au păţit şi aşa va fi până nu se rezolvă treaba asta, financiar, la buget. În rest la poziţia, nouă, cea cu scrima, vrea să spună că n-a fost nici o cerere pentru scrimă. Consideră că trebuie să ajute şi scrima. Este un sport cu rezultate deosebite şi de aceea au băgat şi banii aceea şi nu mai era nevoie să adauge nimic. Consideră că au ajutat scrima, fără să aibă nici  o problemă. Deci au gândit şi ei ca şi comisia juridică.

Dl. Csillag precizează că mai există o cerere, care i s-a comunicat în copie, pe care din păcate nu a adus-o cu el,  prin care s-a solicitat o sumă foarte mare. De ce au propus ei această sumă. A citit din presă, că la nivel internaţional, nu la nivelul consiliului, sau la nivel judeţean este vorba de fotbalul de categoria I, se va introduce sistemul electronic, personalizarea electronică.

Dl. Fanea precizează că s-a discutat îndelung acest proiect de hotărâre dar oricum nu vor fi mulţumiţi toţi. Faptul că există o rezervă de 1 miliard şi ceva, crede că nu este cazul să se modifice acuma. Părerea lui este să se majoreze la clubul de scrimă, la suma propusă, să se păstreze celelalte sume aşa cum sunt, iar la o adică, dacă mai apar pe parcurs  anumite solicitări, le pot acoperi din miliardul de rezervă.

Dl.Kereskenyi arată că atât comisia juridică, cât şi grupul UDMR, când au discutat această problemă au avut în vedere proporţionalitatea cultelor care există, cu excepţia penticostalilor, respectiv a cultului mozaic la care au utilizat discriminarea pozitivă, să zică aşa, pentru că ei primesc cu mult mai mult decât numărul lor. Pentru restul, ceea ce au propus acolo este proporţional.

Dl. Zaha doreşte să susţină punctul de vedere al dl.Fanea, bineînţeles cu acea modificare, la greco catolici să meargă suma de 5 mii Ron, iar din rezerve să se repartizeze la scrimă.

Dl. Gozar ar susţine ideea dl. Doctor vis a vis de faptul că în municipiul Satu Mare, există biserici ortodoxe în construcţie şi merită să îi ajute în limita posibilităţilor lor. Sigur că mai au nevoie şi ceilalţi după cum spune dl.Kereskenyi, dar consideră că ar trebui lăsaţi cei 60 de mii de Ron, ca să îi ajute mai mult pe acei credincioşi din municipiul Satu Mare.
Dl. Viman susţine şi el ideea aceasta şi consideră că în acel caz şi acea etapă, în acest an trebuie să se mai renunţe la împărţiri proporţionale, pe numărul de credincioşi şi să se aibă în vedere că, cei care vreme îndelungată nu au avut posibilitatea să-şi construiască o biserică, sunt în situaţia de a avea cheltuieli mult mai mari decât alte grupuri de credincioşi. Va veni vremea când vor putea face o împărţire proporţională, în funcţie de numărul de credincioşi, echidistantă, dar acum este  nevoie de mai mult pentru unii decât pentru alţii. Mulţumeşte.

D-na Gittinger arată că din păcate consiliul nu poate ajuta construirea bisericilor. Deci propune să nu se mai vorbească de construcţii.

Dl. Curpaş vrea să lămurească această problemă foarte clar. Într-adevăr banii aceia pentru biserici nu se pot da pentru construcţii. Necazul este că acolo unde solicită colegul lui, nu au făcut cerere pentru sprijin financiar. El are cererile, sunt într-un dosar la secretariat înregistrate şi acolo spune pentru activităţi culturale. Şi la romano-catolici, şi la greco-catolici şi la ortodocşi se bazează pe activităţile culturale ale lor. Ceea ce este în mod excepţional este pictura bisericească care este tot o activitate culturală aparte. Aşa că ei au fost deosebit de ordonaţi în repartizarea aceasta de bani, la biserici, şi cum spune şi colegul, dl.Viman, în viitor vor putea face exact după procente. Dar la procente, să se ştie, 48,5 % din municipiu sunt ortodocşi. Le are la el scrise de la statistică şi dacă va ieşi bine jocul, vor spune băi ăsta este deştept. De ce? Pentru că este un moment deosebit. Mulţumeşte că au sprijinit propunerea cu amplasarea bisericii, dar până urmă se vor mai schimba şi acolo problemele. Aşa cum a spus şi dl. doctor Fanea, să rămână repartiţia aşa, iar din rezerva aceea vor putea completa acolo unde este nevoie.

Dl. Albu are acolo o poziţie 47, şi cere lămuriri.

Dl. Fogel precizează că deja s-a lămurit.

Dl. Albu întreabă dacă nu ar trebui să primească şi un desfăşurător. La 13 miliarde ar trebui să primească şi un desfăşurător.

Dl. Curpaş arată că de treaba asta se va ocupa comisia. Este vorba de ziua oraşului, de societatea Carpatină, cu contract, convenţia cu Olimpia, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Acum primesc şi cei care se căsătoresc 200 de euro la căsătorie, festivalul de teatru, jazz, rock, festivalul muzicii clasice, zilele germane, ziua copilului, sărbătorile de iarnă, şi oraşele internaţionale. Toate acestea fac suma respectivă, deci ăsta este desfăşurătorul.

Dl. Albu are următoarea propunere. Să nu mai apară încă o dată o astfel de sumă nedefalcată şi fără desfăşurător, ca să fie foarte clar.

Dl. Curpaş precizează că nici nu se putea face pentru că, ieri încă s-a lucrat la treaba asta. Încă dumneavoastră consilierii aţi venit mereu cu cereri. Trebuia satisfăcută toată lumea. A făcut ceea ce trebuia făcut, dar normal trebuie să fie defalcat.

Dl. Fogel îl roagă pe dl. Albu să nu converseze. A cerut o precizare ce reprezintă sumele şi i s-a dat. Dacă are o propunere îl roagă să facă propunerea.

Dl. Albu arată că ar trebui desfăşurător pentru fiecare sumă.

Dl. Fogel întreabă dacă rămâne sau se scoate acest punct, pentru a face obiectul unui alt proiect de hotărâre.

Dl.Albu precizează că nu se îndoieşte că probabil sumele sunt bune. Vrea să spună că în ceea ce priveşte procedeul de a aproba sume de asemenea mărime, trebuie discutat cu fiecare în parte. Înainte s-a discutat de 5, 6 mii Ron, dar aici se discută de sume mari. Asociaţia crescătorilor de cai, Uniunea ucrainienilor, colegiul medicilor. Procedeul este simplu. Este o cerere. Sunt organizaţii de toate categoriile.

Dl. Fogel arată că ar fi trebuit să studieze cererile şi atunci şi-ar fi dat seama ce reprezintă.

Dl. Curpaş îi spune ce reprezintă. De fapt nu au citit expunerea de motive. Îl roagă pe dl. Albu să citească expunerea de motive pentru că ei au lucrat la ea şi nu permite ca o comisie care lucrează să fie terfelită aici.

Dl. Albu arată că nu terfeleşte pe nimeni, ci a ridicat o problemă.

Dl. Fogel întreabă dacă sunt propuneri concrete.

Dl. Bor arată că pentru a debloca problema cu banii pentru biserici, având în vedere că este vorba doar de o diferenţă de 10 mii de Ron propusă de comisia juridică şi comisia de cultură propune să fie lăsaţi cei 60 mii Ron, bineînţeles dacă vor vota şi cei de la UDMR, să se dea 60 de mii Ron la biserica ortodoxă, iar la restul să rămână propunerea comisiei juridice. Având în vedere că este puţin mai detaliat la sume, şi având în vedere că este vorba de 10 mii de ron, încearcă să treacă peste aceste lucruri.

Dl. Fogel precizează că se vor sista discuţiile. Are şi el o propunere. Punctul acela 47 rămâne ca sumă, dar va face obiectul unui alt proiect de hotărâre şi va spune şi de ce. Când s-a împărţit suma de cultură, sport şi religie era vorba de cu totul altceva. Au fost prezenţi aproape toate fracţiunile la discuţia respectivă  în birou la dl. Solschi, s-au vorbit de alte sume şi alte împărţiri. Ca sumă rămâne având în vedere că restul sumelor sunt date, vor face obiectul unei discuţii ulterioare, iar destinaţia lor va fi stabilită ulterior. Aceasta este propunerea lui. În rest întreabă comisia juridică dacă îşi mai menţine propunerea.

Comisia juridică îşi menţine propunerea.

Dl. Primar arată că nu este o grabă foarte mare. Probabil că au greşit undeva la procedură pentru că această anexă, a fost dată de comisia de specialitate, a fost discutată, a fost analizată, şi s-a stabilit o sumă. Probabil nu s-a multiplicat împreună cu anexa cealaltă, dar ea există. Diferenţierile sau defalcările în cadrul acestei sume nu se schimbă. Deci dacă această suma se aprobă de consiliu global, atunci ce rost are să se aprobe pe diferite conţinuturi pentru că  Festivalul de teatru, ziua oraşului, organizarea festivalurilor de jazz, pop, rock, nu se fac într-o lună. Dacă acum nu se iniţiază contactarea unor formaţii. Cu aceste acţiuni deja sunt în întârziere. Aceste acţiuni în alte ţări, în alte oraşe se pregătesc cu un an de zile înainte. Ei îl pregătesc în trei, patru luni de zile. Dacă se mai stă până la sfârşitul lunii martie să aibă garanţia Casa de cultură a sindicatelor, a municipiului că poate sau nu poate conta pe sumă de bani atunci se reteză anumite posibilităţi. Nu vede motivaţia pentru care, dacă sunt de acord cu suma globală aşa cum s-a propus să nu anexeze şi defalcarea acelor evenimente care sunt cele pe care şi anul trecut le-au aprobat. Nu s-au introdus evenimente noi, să se poată demara procedural, pentru că este foarte greu.

Dl. Fogel îşi retrage propunerea. El a expus o altă problemă, ştie de ce a propus-o dar îşi retrage această propunere. Este obligat, dacă comisia juridică îşi menţine propunerile să supună la vot suma de 5 mii lei ron pentru scrimă.
În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.
Va supune la vot separat fiecare propunere pentru ca să nu se încurce la partea cu bisericile. Deci:

- Protopopiatul reformat - 20 mii RON. În unanimitate de voturi se adoptă această propunere.
- Protopopiatul greco-catolic - 20 mii RON. În unanimitate de voturi se adoptă această propunere.
Dl. Fogel precizează că este obligat să citească episcopia romano-catolică pentru că ei au făcut cererea.
Dl. Curpaş arată că nu au făcut cerere.

- Biserica romano-catolică – 20 mii RON. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.
- Biserica penticostală – 10 mii RON. Cu 12 voturi pentru, 8 împotrivă aprobă această propunere.
- Cultul mozaic – 15 mii RON În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.
- Biserica ortodoxă – 50 mii RON

Dl. Fogel precizează că este propunerea comisiei juridice.

Dl. Curpaş arată că aceste sume nu ar trebui schimbate.

Dl. Fogel arată că aceasta este procedura şi trebuie să o respecte.

Dl. Curpaş arată că aşa vor lua toate punctele pe rând şi votează.

Dl. Fogel afirmă că este propunerea unei comisii pe care este obligat să o supună la vot. Deci Biserica ortodoxă – 50 mii RON. Cu 10 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţinere se aprobă această propunere.

Dl. Fogel arata ca a fost propunerea comisiei de specialitate de 7.000 Ron pentru Club sportiv “Karate Nord Vest”.
   Se supune la vot.
   Se aproba.

 Arat ca nu a putut urmari cat este suma alocata pana la sfarsit. Constata ca se incadreaza si se lasa cu rezerva respectiva. Deci supune la vot hotararea pe articole.


   Dl. Fogel da citire art. 1: “Se aproba alocarea sumei de 1.864.000 lei/Ron pentru activitatile de invatamant, cultura, sport, sanatate si religie conform anexei nr. 1, modificata, care face parte integranta din prezenta hotarare”.
    Se supune la vot.
    Prin 11 voturi pentru, 7 voturi impotriva si 2 abtineri se aproba proiectul de hotarare.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin 18 voturi pentru si 2 abtineri se aproba Proiectul de hotarare privind repartizarea sumelor alocate activitatilor sportive si culturale.


 7. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, prin transformarea unor posturi in grad profesional superior la terminarea perioadei de stagiu.


   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, prin transformarea unor posturi in grad profesional superior la terminarea perioadei de stagiu.


   8. Proiect de hotarare privind transmiterea unui imobil catre Universitatea tehnica Cluj Napoca.


  Comisia juridica, arata d-na Gittinger ca au analizat proiectul  de hotarare si au propus amanarea din mai multe motive. In primul rand pentru ca exista pe rol un proces privind intabularea dreptului de proprietate a statului asupra acestui imobil. In prezent acesta figureaza ca si proprietatea tabulara a unei persoane fizice si din pacate exista deja un precedent in sensul respingerii acestei actiuni. Dupa aceea un alt motiv; ca trebuie rezovata situatia chiriasilor care stau in acel imobil care au contract de inchiriere valabil pana in anul 2009. Cam acestea sunt motivele pentru care au propus amanarea. Pe aceste considerente comisia juridica ar propune si propune amanarea.


   Se supune la vot amanarea proiectului de hotarare.
   Prin unanimitate de voturi se aproba amanarea Proiectului de hotarare privind transmiterea unui imobil catre Universitatea tehnica Cluj Napoca.


   9. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – zona Petre Ispirescu.


   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea PUZ – zona Petre Ispirescu.


   10. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – B-dul Unirii nr. 63, Magazin de prezentare produse industriale.


   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobare PUD – B-dul Unirii nr. 63, Magazin de prezentare produse industriale.


   11. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – str. Mihai Viteazul nr. 20 si Tudor Vldimirescu nr. 9.


   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea PUZ – str. Mihai Viteazul nr. 20 si Tudor Vladimirescu nr. 9.


   12. Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – str. Ganea – Bloc de locuinte P+4+M.


   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea PUD – str. Ganea – Bloc de locuinte P+4+M.


   13. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ provizoriu – str. Drum Carei.


   Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea PUZ provizoriu str. Drum Carei.


   14. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate in municipiul Satu Mare, conform HCL 124/56/21.10.2004.


   Comisia de buget propune aprobarea tarifelor.
   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.


   Dl. Kereskeny solicita ca si pentru telespectatori sa fie specificat ca este vorba numai de masini abandonate sau si de masini parcate aiurea?


   Dl. Neacsu specifica: este vorba numai de masini abandonate in aceasta faza. Daca se va dori extinderea si asupra celor stationate neregulamentar se va emite un alt proiect de hotarare.


   Dl. Fogel arata ca ar trebui sa se mearga pe articole ca sa auda si presa si locuitorii orasului cat sunt aceste tarife.


  Art. 1: “Se aproba tariful pentru activitatea de ridicare, transport a autovehiculelor si a remorcilor fara stapan sau abandonate datorate in conformitate cu HCL nr. 124/21.10.2004 care se va constitui venit la bugetul administratiei domeniului public in valoare de 80 Ron +TVA/autoturism sau remorca, 90 Ron+TVA/autoutilitara pana la 3,5 tone.”
   Se supune la vot.
   Prin unanimitate de voturi se aproba.

   Art. 2. “Se aproba tariful pentru activitatea de expertizare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate datorate in conformitate cu HCL nr. 124/21.10.2004 care se va constitui venit la bugetul administratiei domeniului public in valoare de 82,5 Ron+ TVA/or. Se supune la vot.
   Prin unanimitate de voturi se aproba.
 

Art. 3.”Se aproba tariful pentru activitatea de depozitare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate datorate in conformitate cu HCL 124/2004 care se va constitui venit la bugetul adinistratiei domeniului public in valoare de 60 Ron+TVA/autovehicul sau remorca.”
   Se supune la vot.
   Prin unanimitate de voturi se aproba.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor fara stapan sau abandonate in municipiul Satu Mare, conform HCL 124/56/21.10.2004.


   15. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a Deciziei nr. 371/20.12.1991 a Prefecturii judetului Satu Mare prin diminuarea suprafetei de pasune din zona Curtuius si Str. Gorunului.


   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind propunerea de modificare a Deciziei nr. 371/20.12.1991 a Prefecturii judetului Satu Mare prin diminuarea suprafetei de pasune din zona Curtuius si str. Gorunului.


   16. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ.


   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ.


   17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 99/18.05.2006.


   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
   Comisia de buget a acordat aviz favorabil.


  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 99/18.05.2006.


   18. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Complex de educatie ecologica si de modernizare a calitatii aerului in context transfrontalier” proiect finantat de Phare CBC-RO-UA 2005, Linie de buget 2005/017-539.01.01.


   Comisia de buget propune aprobare cu observatia ca la art. 2 sa se specifice ca 28.800 sunt Euro.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu cu modificarea propusa.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Complex de educatie ecologica si de modernizare a calitatii aerului in context transfrontalier” proiect finantat de Phare CBC-RO-UA 2005, Linie de Buget 2005/017-539.01.01.


   19. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale pentru Asociatia “Organizatia Caritas Satu Mare” si “Fundatia Hans Lindner Satu Mare”.


   Comisia de buget propune aprobarea scutirii de la taxa a celor doua organizatii pe anul 2006.
   Comisia de cultura a acordat aviz favorabil.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale pentru asociatia “Organizatia Caritas Satu Mare” si “fundatia Hans Lindner Satu Mare”.


   20. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capital social si actului aditional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare S.A.


   Comisia de buget propune aprobarea majorarii capitalului avand in vedere faptul ca 4 localitati si-au manifestat dorinta de a intra in noul operator judetean; Moftin, Ratesti, Foieni si Vetis.


   Dl. Fogel intreba daca celelalte comisii au observatii. Intreaba comisia de comert-servicii.


   Dl. Gozar precizeaza ca nu au pentru ca nici nu au citit materialul.


   Dl. Fogel arata ca materialul s-a depus marti.
 

   Dl. Gozar precizeaza ca nu l-au primit.


   Dl. Fogel precizeaza ca este o modificare a hotararii de luna trecuta, acuma au intrat 4 comune.


   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
   Prin 2 abtineri si 18 voturi pentru se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea majorarii de capital social si actului aditional al actului constitutiv al SC Apaserv Satu Mare S.A.


   21. Diverse.


   Dl. Fogel arata ca s-au primit mai multe materiale la punctul “Diverse” si propune ca daca in legatura cu acestea sau cu alte probleme se doreste sa se ia cuvantul.


   D-na Gittinger ar dori sa faca o observatie referitor la  proiectul de hotarare care s-a adoptat, acela privind publicarea hotararilor Consiliului local, ar vrea ca aceasta hotarare sa fie publicata in presa locala si sa apara si in limba maghiara si in limba romana.


   Dl. Fogel arata ca crede ca si-a notat cineva din executiv.


   Dl. Solschi referitor la Regulamentul pentru comisia de circulatie arata ca executivul ar dori ca sa fie studiat de catre membrii Consiliului si cei care au propuneri sa le trimita.


   Dl. Molnar arata ca o parte dintre corecturi deja s-au facut dar materialul lor nu este corectat. Deci s-au facut unele omisiuni si s-a modificat materialul care a fost discutat la comisia de circulatie insa nu s-a corectat materialul pentru consilieri. Arata ca ele totusi exista in forma corectata.


   Dl. Fanea ar dori sa arate o problema atat pentru consiliu cat si pentru primarie, in perspectiva, avand in vedere situatia in care este municipalitatea, pentru ca urmeaza sa plateasca niste sume fabuloase pentru chiriile pentru scoli. Daca exista in perspectiva o posibilitate a  rezolvarii acestei situatii, a construirii unui campus scolar, avand in vedere hotararea de guvern care a aparut si sumele la care se vor ridica chiriile, cateva sute de miliarde de lei, se intreaba daca n-ar trebui avut in vedere perspectiva construirea unui campus.


   Dl. Primar arata ca nu s-au incheiat contracte pe baza acelei hotarari de guvern. Indiferent de acest aspect problema scolilor ramane pentru ca dupa lege ar trebui, cine a facut legea nu are decat sa o modifice pentru ca nu se va realiza ceea ce si-au dorit dansii. S-a lucrat in paralel, s-a lucrat la aplicarea legii. Nu se poate ca in 5 ani de la aparitia legii, ceea ce inseamna peste 2 ani, nu se vor putea elibera, nu se vor putea preda aceste constructii si faptic, strict proprietarilor. Numai in municipiul Satu Mare este vorba de 8 cladiri. Poate Satu Mare sta mai prost din acest punct de vedere, alte orase stau mai bine. Deci este cazul pentru ca se va plati chirie, dar s-a pus si problema campusului. Este un proiect al guvernului care prevede campus scolar, nu se stie ce inseamna, chiar daca il va finanta guvernul le trebuie cateva hectare bune, vreo 8-10 hectare le trebuie. Daca faci un campus, ce faci in acest campus? 5 licee le conlgomereaza in campus? Cum se va lucra acolo? Unde va pierde statul? Unde vor gasi 10 hectare? La marginea orasului. La Ratu Mare. Acolo vor face campus scolar si scoli generale, pentru ca in alta parte nu au posibilitatea sa gaseasca 10 hectare de teren. Poate nu vor mai avea deloc teren proprietatea municipiului. Problema nu este deloc clara pentru a face un campus pentru mai multe milioane si sunt alocate mai bine de 2- 2 miliarde jumate de Ron. Municipalitatea a discutat, s-au orientat unde ar putea obtine teren si terenul ar trebui sa fie cumparat. 10 hectare nu se pot obtine cu mai putin de 2 milioane, 2 milioane jumate de Euro. Pentru ca va trebui sa il cumpere de la proprietari privati. Poate de la aceia carora li s-a cedat teren. Deci este o situatie din care in momentul de fata municipalitatea nu vede solutia, nu vede iesirea legat de aceasta problema. Probabil ca guvernul se va mai gandi la niste solutii pentru ca la nivelul municipiilor acest lucru pentru ca unde sunt vreo 5-6 institutii scolare si impreuna toate, astfele de modele nu a mai vazut la nimeni. Arata ca nu stie cum se putea solutiona bine si in favoarea tuturor acest aspect. Nu vede elevii municipiului Satu Mare iesind 10 kilometri la marginea orasului.


   Dl. Curpas arata ca a vrut sa ridice problema cu chiriile pentru scoli si se bucura ca s-a discutat amanuntit si se bucura si pentru faptul ca Primarul intotdeauna a fost lucid in treaba asta si a cautat solutii. A discutat de foarte multe ori. Astazi a venit o hartie de la ministrul invatamantului prin care solicita sa se faca niste comisii. Se refera la consiliul judetean ca sa se faca evaluarea cladirilor respective si sa le cumpere municipalitatea. Este o chestie foarte ciudata ca nu precizeaza de municipiu decat ca va fi in comisie si municipiul. Important e ca le vinde? Ei nu si-au pus problema, e proprietatea lor. Daca nu vrea, nu le vinde. Arata ca nu e rezolvata problema, crede ca se vor gasi alte solutii. Vrea sa ridice o problema legata de populatia municipiului care se revolta pe el sau le spune lor, comisiei de cultura privind plata gazului, cum stau oamenii la coada si cand ajung sa le vina randul li se zice ca nu au curent sau ca s-a stricat reteaua si stau oamenii in ploaie sa plateasca gazul. Si mai vine unul sa citesca gazul si unul sa aduca o instiintare ca trebuie sa te duci. Este o anomalie. Referitor la “Electrica” daca au vreo defectiune ii roaga pe cetateni sa formeze un numar de Baia Mare, sa ia legatura cu Baia Mare, cu cineva de la informatiile de acolo si Baia Mare instiinteaza Satu Mare ca pe strada Cosbuc, de exemplu nu este curent. A dat astazi telefon si apreciaza ca populatia din acest oras este extraordinar de rabdatoare. Cetatenii merg la rand si isi platesc la Finante darile, merg la gaz si stau in ploaie si accepta sa li se strice toate aparatele in casa pentru ca nu este curent si raspunsul a fost astazi pe la directorul “Electricii”: ca ii pare foarte rau dar este o alta firma se ocupa de “Electrica”. Mentioneaza ca nu a inteles raspunsul, oricum ei ca si consilieri sunt pe teritoriul municipiului sa apere interesele oamenilor si e bine sa nu se faca urechea toaca. Roaga executivul cu prestanta pe care o are si cu relatiile chiar de prietenie cu acesti directori sa ii puna la punct si sa le spuna ca municipiul asta nu este dator statului si “Electricii”. Sa isi faca datoria pentru ca daca nu isi face cineva datoria din Primarie este dat afara sau il sanctioneaza.


   Dl. Primar arata ca ii da dreptate d-lui Curpas in tot ceea ce a semnalizat dar totusi il roaga sa nu declare aceste lucruri in fata cetatenilor pentru ca cetatenii orasului ascultand toate acestea vor cere socoteala Primarului. Asta trebuie sa fie clar, ca Electrica este o societate, companie nationala in curs de privatizare, independenta de toate autoritatile locale, Electrica este o companie nationala independenta de autoritatile locale. Exista un conflict in toata tara, mai ales la municipiu, acest aspect se discuta la inalt nivel inclusiv privind conflictele existente in orase intre cei care au utilitatile. Insa intre domeniul public si administratia locala conflictele generate de normativele pe care ei ii obliga sa le respecte respectiv faptul ca municipalitatea nu poate face o serie de investitii, este un conflict intre ei ca institutii, un conflict care trebuie reglementat legal, dar la organizarea relatiilor cu publicul administratia locala nu poate sa intervina dar cu vorba buna poate vorbi dar asta nu crede ca va ajuta problema. Este chestiune de organizarea interna a unei anumite societati si ii roaga sa nu solicite Primarului sa rezolve acest lucru pentru ca nu e de competenta sa si nu vrea sa dea raspunsuri la probleme pe aceasta tema pentru ca municipalitatea are si asa probleme destule pentru care raspunde, nu se poate sa reglementeze relatia cu publicul.


   Dl. Gozar arata ca are o singura problema,; toate solicitarile care veneau din partea consilierilor locali, sesizarile oamenilor din municipiu au fost aprobate de catre executiv dar executivul nu le-a vorbit niciodata in vreo sedinta despre ceea ce a intreprins in rezolvarea acestor probleme. Isi aminteste si de sedinta pe care au avut-o acuma o luna, dl. Les a notat anumite probleme, si-a notat si a spus ca ii aduce la cunostinta d-lui Primar. Era problema cu Burdea, era problema intersectia de la piata cealalta, toate aceste lucruri pe care le ridica si executivul nu informeaza niciodata vizavi de masurile care se iau. Si cine se face vinovat de anumite lucruri, intreaba. Ar dori ca aceste solicitari ale oamenilor din Satu Mare aduse la cunostinta executivului prin intermediul consiliului dupa ce au fost solutionate sa li se comunice sa cunoasca si populatia municipiului ce masuri au fost luate sau ce s-a hotarat vizavi de problema care a fost ridicata.


   Dl. Neacsu doreste sa faca o precizare referitor la activitatea de ridicare a autoturismelor abandonate si anume ca Administratia Domeniului public nu realizeaza profit din aceasta activitate. Se fac cheltuieli in regim propriu, aceste sume vor fi recuperate dupa valorificarea vehiculelor.


   Dl. Fogel multumeste de prezenta.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT
Fogel Vasile                                                                                                 Secretar
                                                                                                                    Suciu Mariana