PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 21.12.2007.
                                                             


Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Gozar Ioan.
Din totalul de 23 de consilieri  sunt prezenţi 20 de consilieri. Absenti D-nii consilieri: Enatescu, Schita, Kovacs.
Consiliul local a fost convocat conform Dispozitiei primarului nr. 29927/17.12.2007.

Dl. Gozar declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare, din 21.12.2007. Inainte de a trece la ordinea de zi, conform uzanţelor trebuie să aprobe vechile procese verbale intocmite pe baza proiectelor de hotărâre din data de 29.11.2007 şi 6.12.2007.
Supune aprobării Consiliului procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 29.11.2007. Prin unanimitate de voturi procesul verbal al şedinţei a fost aprobat.
Supune aprobării Consiliului procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 6.12.2007. Prin unanimitate de voturi procesul verbal al şedinţei a fost aprobat.
Dl. Gozar arată că fiecare dintre consilieri au ordinea de zi in faţa şi intreabă dacă au propuneri referitoare la ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 21.12.2007.

Dl. Bor formulează propunerea comisiei de urbanism: având in vedere că oricum sunt destul de multe puncte şi aceste proiecte au fost analizate, comisia propune spre aprobarea Consiliului trecerea pe ordinea de zi a proiectelor de pe str. Luko Bela nr. 15, respectiv str. Miron Costin nr. 22 şi de pe Str.Dreptăţii nr. 8. Aceste proiecte au avizele favorabile din partea comisiei de urbanism. Dacă se consideră că pot fi trecute pe ordinea de zi , bine, dacă nu vor fi supuse dezbaterii intr-o şedinţa extraordinară ulterioară.

Dl. Gozar ii multumeşte şi intreabă dacă sunt alte propuneri.

Dl. Fogel arată că având in vedere că este şedinţa extraordinară trebuie să se menţină ordinea de zi actuală.

Se supune la vot propunerea facută de către comisia de urbanism prin dl. Bor, respectiv pentru intoducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte. Prin 4 voturi pentru si 16 voturi impotrivă propunerea nu se aprobă.

Dl. Fogel arată că: comisia de buget are o propunere referitor la materialul de la punctul 9 si anume ca să se amâne.

Se supune la vot propunerea de amânare a punctului 9. Prin unanimitate de voturi se aprobă propunerea de amânare a punctului 9, Proiect de hotărâre privind plata serviciilor de salubrizare menajeră.

 Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei extrordinare. Prin unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi astfel:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia  PLANUL URBANISTIC ZONAL “Blocuri de locuinţe cu 32 apartamente P+2+M, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Ady Endre, nr.40.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia  PLANUL URBANISTIC ZONAL Ansamblu de locuinţe cu 59 apartamente şi spaţii comerciale P+1,4,5 – D+P+2+M în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Ady Endre nr.27
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia  PLANUL URBANISTIC ZONAL Clădire de locuit cu 11 apartamente P+1,2,3 +M, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Unirii nr.4
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia  PLANUL URBANISTIC ZONAL Parc Turistic Sanaqua în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Careiului.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din cadrul serviciului Public de interes local specializat “Poliţia Comunitară Satu Mare.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Satu Mare.
8. Proiect de hotărâre privind cererile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitelor pe clădire şi teren în municipiul Satu Mare.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC APASERV SATU MARE SA, pe anul 2008.
10.  Proiect de hotărâre privind deschiderea de noi puncte de lucru ale societăţii SC Apaserv Satu Mare SA.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr.2002 RO 16 P PE 019 – “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România.”
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru organizaţia Caritas Satu Mare.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Administratia Domeniului Public , incepand cu data de 01.01.2008.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia Planul Urbanistic Zonal “Blocuri de locuinţe cu 32 apartamente P+2+M, in municipiul Satu Mare, Amplasment Satu Mare, str. Ady Endre nr. 40.

  Comisia de urbanism, arată dl Nits: că proiectul de hotărâre la şedinţa din 6.12.2007 a fost retrimis pentru refacerea c.u.t.-ului pentru a se incadra in prevderile P.U.G.-ului. Acest proiect a fost depus din nou cu incadrarea in prevederile P.U.G.-ului existent actual in vigoare. S-a cerut o suplimentare şi aceasta pentru toate cele 3 proiecte care vor fi dezbătute astăzi: este ca mansardele prevăzute vor fi cele de tip clasic, cerinţele prevăzute in planul acoperişului, cerinţa va fi verificată la prezentarea documentaţiei pentru obţinerea avizului autorizaţiei de construire, adică cu această menţiune a acordat aviz favorabil.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare pe ansamblu cu menţiunea facută de către comisia de urbanism. Prin 2 voturi impotrivă, 3 abţineri şi 15 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţia Planul Urbanistic Zonal “Blocuri de locuinţe cu 32 apartamente P+2+M, in municipiul Satu Mare, Amplasment Satu Mare, str. Ady Endre nr. 40.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal ansamblu de locuinţe cu 59 apartamente şi spaţii comerciale P+1,4,5 – D+P+2+M in municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. Ady Endre nr. 27.

Comisia de urbanism: dl. Nits arată că acelaşi lucru s-a intâmplat şi cu acest proiect că a fost retrimis, respectiv a revenit inapoi cu modificările cerute pentru a se incadra in P.U.G. Faţa de proiectul prezentat, acea cerinţă in ceea ce priveşte mansardele este de asemenea valabilă. Comisia propune spre aprobare.

 I se dă cuvântul unui locatar din zonă şi acesta arată că din păcate s-a ajuns acolo in situaţia că din păcate grădinile vor fi construite cu blocuri de 60 de apartamente, de fapt zone locuite. Le pare foarte rău că un singur lucru din punct de vedere tehnic pe care l-au găsit potrivit legii, că in zona respectivă blocurile trebuiesc situate la distanţa de minimum 10 metri de casele de locuit. Si faţa de proiectul refăcut ei au avut discuţii cu beneficiarul care a spus că ei au avut avizul favorabil şi acest lucru nu a fost aşa pentru că ei nu au fost de acord, ei au dorit să mai discute pentru că este acolo in grădină si că este prea mult pentru un bloc D+P+2+M. Ei s-au gândit că dacă s-ar putea să fie P+2. Şi amenajarea tomberoanelor de gunoi, i se pare cam intr- un loc destul de nepotrivit şi ar dori dacă se poate să se schimbe.

I se acordă cuvântul unei doamne care arată că este locatară pe  str. Ady Endre nr. 27 şi dacă se construieşte blocul ea nu poate ieşi nici in curte şi dintr-o parte se uită chiar in dormitorul dânsei. Cum va trăi acolo? Işi dau seama cum se poate ca intr-o grădină să se facă 3 blocuri şi la cei care stau in case se vor uita din blocuri? Să facă ce bloc doresc dar nu in curţile lor. Şi la camera dânsei de dormitor sa se uite lumea şi in curte să nu se poată trăi, că nu se poate. Nici un locatar din cei care sunt acolo nu acceptă.

Dl. Gozar ii multulmeşte şi intreabă dacă din partea domnilor consilieri in urma acestor discuţii mai sunt observaţii.

Dl. Curpas se adresează stimaţilor colegi cerând sa nu i se ia in nume de rău dar ar vrea să spună că in ultimul timp comisia de urbasnism a stat zeci de ore ca şi cum in municipiul acesta nu ar fi altceva de facut decât blocuri din astea ca să ii imbogaţească pe cei bogaţi. Asta fac de fapt pentru că spune sincer: aşa s-a săturat de P.U.D.-uri şi de P.U.Z.-uri că i s-a făcut acru. Dar este obligat, asta este menirea lor. Insă dacă trebuie să treacă prin Consiliu un asemenea proiect şi nu il rezolvă in final serviciul de specialitate trebuind totuşi avizul Consiliului, vrea să le spună că este impotriva unui astfel de aviz dat din partea comisiei de urbanism pentru că alaltăieri de exemplu au avut discuţii in comisie. Ei lucrează 5 ore la proiectele acestea şi chiar dacă găsesc că nu se incadrează se vine şi se spune că “Staţi puţin că totuşi se poate că au ceva acolo”. Inseamnă că ei au muncit degeaba, se votează şi ii face impresia că ei, Consiliul si Primaria nu au stabilit nişte reguli. Nu pe alea care sunt prevazute acolo in normative ci nişte reguli ale lor, ale consiliului: ce trebuie să facă pe teritoriul municipiului? Dânsul se pune in situaţia oamenilor care locuiesc acolo in case obişnuite şi din păcate se ridică bloc cu 4 etaje. Ei mint aicea şi proiectantul minte: scrie P+2+mansardă. Nu, că sunt 3 etaje in toată regula, pe dânsul să nu il păcălească că mai vine şi acoperişul ţuguiat şi umbreşte tot şi oamenii sunt nemultumiţi. Dacă stau bine să se gândească au mai discutat treaba asta şi au pus intrebarea: ce fac cu ele? Şi au lăsat pe seama comisiei şi problema urbanismului. S-a dus la urbanism, roagă să fie crezut că sunt teancuri de dosare, comisia aceea e innebunită, nu poate să joiască cu atâta material şi le trimite lor nişte dosare făcute de arhitecţii, prietenii săi, că ii sunt prieteni, culmea. Vrea să spună incă o dată să se audă: aceşti oameni nu fac proiectele de dragul lui Satu Mare. Nu , din contră, ei nu creează armonie cu blocurile acelea, ci creează discomfort pentru populaţia municipiului. Spunea Primarul că au locuri destule in afară şi orasul acesta trebuie să se dezvolte in exterior nu să construiască fiecare cum vrea. A fost cetăţeanul acela, un băiat extraordinar care finanţează karatele. Nu poate să admită să ii spună dânsului acolo in dezbatere că el a lucrat in străinătate şi vrea ca să trăiască in mijlocul oraşului şi să facă bloc in mijlocul oraşului. Nu face bloc in mijlocul oraşului, că el vinde apartamentele alea şi ii lasă pe oameni acoperiţi cu 24 de familii şi intr-o atmosferă necivilizată. Arhitecţii fac proiectele acestea pentru bani şi pentru bani grei. Şi acuma le fac aşa de uşor pe calculator că nici nu mai contează suprafaţa; s-a incadrat acolo şi il face blocul din calculator, balconul il pune dincolo. Dânsul este pentru dezvoltarea oraşului, ţine foarte mult la oraşul nostru. Dar mai mult ţine la oamenii din oraş. Ei au ascultat aici la dezbateri pe arhitecţi, nu pe cei care sunt in cauză, oamenii care locuiesc, contribuabilii municipiului, insă roagă să fie iertat insă e prima dată când a intârziat la un Consiliu pentru că şi dânsul era pentru a nu se dezbate aceste puncte de pe ordinea de zi dar dacă au intrat spre dezbatere să i se dea voie să le spună şi cere stimaţilor colegi să se gândească bine ce au de făcut in oraş. Până la urmă alea respinse, alea au venit să le ia din nou şi le aprobă că s-a schimbat o pantă, că s-a schimbat un balcon. Nu s-a schimbat nimic in situaţia oamenilor. A văzut proiectul, a văzut hărţile, a văzut planul desfăşurat, a văzut filmul făcut. Nu merită să işi bată capul cu aşa ceva. Are oraşul asta atâtea lucruri de făcut şi atâtea lucruri bune gândite de la inceput de Primărie pe care trebuie să le ducă la bun sfârşit. Alte lucruri sunt importante, nu să ii imbogăţească. Repetă: ii imbogăţesc pe cei bogaţi. Face blocul, vând apartamentele ăi ii salută din mers şi spun ; “Ce proşti au fost, ce i-a păcălit pe ăia”. Pe dânsul nu il poate păcăli, nu votează asemenea proiecte.

Dl. Gozar ii multumeşte.

Dl. Nits: vede că totuşi a ascultat părerea colegului său, dl. Curpas din comisia de urbanism. Conţine foarte multe adevăruri ceea ce a spus, insă la un moment dat este in final la latitudinea consilierilor, a tuturor ca să hotărască asupra unui proiect de hotărâre. Dar dânsul totuşi crede că faţă de tot ce a spus dl. coleg, Curpas, trebuie să le atragă totuşi atenţia că la ora actuală există un P.U.G. aprobat in oraş pe baza căruia se fac construcţiile. Că P.U.G.-ul nu este absolut bun pentru nivelul de astăzi e o certitudine. Dar nu au ce face. La şedinţa trecută au retrimis toate acele proiecte care nu s-au incadrat in prevederile P.U.G.-ului. Dintre aceste proiecte 3 au venit inapoi şi ele au fost puse in dezbatere pe ordinea de zi. In ceea ce priveşte incadrarea in P.U.G.-ul actual, aceste blocuri de locuinţe se incadrează. Este o problemă majoră pentru ei toţi şi crede că in toate dezbaterile a expus această problemă: că in fond ei nu au o hotărâre in ceea ce priveşte ce vor face cu aceste cartiere, zise zone rezidenţiale care sunt cartiere tradiţionale sau dacă vor cele despre care vorbesc şi astăzi din păcate in P.U.G. nu se precizează că ce se intâmpla acolo, ce se poate intâmpla acolo din punct de vedere că doresc ca in zona respectivă să se facă toate construcţiile familiale de tip vilă, de tip construcţie penrtru familii cu etaj şi cu mansardă sau să facă şi locuinţe colective care nu neaparat sunt de 3, 4, 5 nivele, poate să fie şi de un nivel sau 2 nivele dar tot colective se numesc in funcţie de numărul apartamentelor. Din păcate P.U.G.-ul actual nu dă rezolvarea pentru această problemă. Sunt completări la Regulamentul local de urbanism şi in şedinţa trecută au aprobat acea modificare ca in aceste zone să nu mai aprobe decât la aliniament pe stradă, maximum a ceea ce prevede P.U.G.-ul, iar in curţi sau in grădini inălţimea minimă. In cazul acesta cum sunt astăzi, aceste reglementări pe care le-au facut in şedinţa trecută vede că nu sunt valabile. Le-au returnat inapoi aceste proiecte ca să se incadreze in P.U.G.- ul la care in mod normal numai dacă sunt locuinţe colective, de aia au trebuit să revină inapoi altfel poate că ar fi trebuit aviz, adică autorizaţie de construcţie fără ca sa se aprobe, dacă se incadrează in P.U.G. Deci cu cunoştinţa acestor probleme ii roagă să voteze. Dânsul este perfect de acord că nu ar trebui să aibă aceste probleme de blocuri de locuinţe sau locuinţe colective. Dar deocamdată P.U.G.-ul permite acest lucru.

Dl. Albu arată că va face referire la acea propunere pe care a făcut-o dl. Nits acum câteva şedinţe vizavi de preşedintele Ordinului arhitecţilor din România. De la şedinţa de la Turnu Severin dânsul are pe lap-top şi vrea să facă o revenire. Este vorba de exact cu alte cuvinte de ceea ce vorbea doamna de mai inainte, de intimitatea oamenilor şi aşa mai departe. Dacă reţin şi dacă se mai gândesc, ţin minte ce s-a spus atuncea in acea opinie a Ordinului arhitecţilor care le-a recomandat autorităţilor să se gândească la mai multe aspecte când aprobă asemenea P.U.Z-uri pentru locuinţe colective. Cu toate scuzele de rigoare trebuie să spună d-lui Curpas că in discuţia aceasta a lor de aicea , partea financiară, adică faptul că se imbogăţesc sau nu se imbogăţesc, nu despre asta este vorba. In mod evident cineva face un effort financiar, evident nu il face de dragul oraşului, il face pentru buzunarul propriu. Până la proxima şedinţă de consiliu local, dar inainte se va sfătui cu dl. coleg. Două persoane de aicea din oraă, care sunt in domeniu I-au spus că s-ar putea face şi o revizuire a P.U.G.ului şi o analiză sectorială a P.U.G.-ului. Deocamdată nu dezbate acest subiect. Aici trec cum trec aceste proiecte, dânsul propune ca până la urmatoarea şedinţă de consiliu cu titlu consultativ să se formuleze aceste păreri şi vrea să le spună că presiunea aceasta mare care a aparut in ultima vreme i-a luat pe nepregătite şi pe serviciul de urbanism al oraşului şi comisia de urbanism şi pe toata lumea. Este vorba de o perioadă de foarte mare avânt a acestor construcţii, e din aproape in aproape. A făcut unul un bloc, a mai făcut unul, a văzut că au mers 2 a mai facut 4 şi aşa mai departe. Datorită lipsei intr-un fel a infrastructurii pe zonele periferice ale oraşului, pentru care sunt explicaţii bineanteles, situaţia financiară a oraşului şi aşa mai departe, nu pot să le facă pe toate deodată, nici nu vrea să asculte o opinie separată că este de acord din start. Dar datorită acestei situaţii in loc să se intample ca in  alte oraşe mari, Bucuresti de exemplu unde se poate şi unde s-au facut cartiere rezidenţiale, la noi in Satu Mare se tot fac in grşdini. A spus un investitor că el unde gaseşte o grădină plantează un bloc acolo şi aşa face ca să il treacă. Nu il interesează că il plantează in casa unui om, in curtea unui om, nu il interesează asta. Aici sunt 2, 3 voci care au venit. Poate să le spună că sunt, nu vrea sa exagereze, dar sunt incă câteva mii de oameni nemulţumiţi de această situaţie şi numai să se gândească la faptul că acum se poate  construi blocuri şi este vorba de un număr limitat de grădini, să zică 50 de blocuri, 100 de blocuri. După aia  nu mai este loc. Pe urmă va trebui să le facă in alte zone periferice. Şi peste caţiva ani din acest avânt imobiliar care se va opri aşa cum s-a oprit şi in Ungaria se vor alege cu blocuri in curţile oamenilor şi cu mari investitori care, şi aicea este de acord cu dl. Curpas, care şi-au rotunjit buzunarul aşa şi cu sute şi miii de oameni nemultumiţi. La acest subiect cu toată nemulţumirea el le propune să il respingă in masura limitei legale acest proiect. Ramâne la propunerea cu respingerea.

Dl. Gozar arată că au o propunere de respingere a proiectului.

Dl. Albu arată că trebuie lamurit acest aspect. Aceste proiecte nu trebuie plimbate la nemurire. Nu are rost să le mai amâne. Ori le resping ori le aprobă. De fapt ele vor reveni şi tot acolo se vor situa. A vrut să se dea un exemplu pe chestia asta că până nu o să izbucnească un scandal nu se liniştesc ploile. Nu se liniştesc apele. Până când nu va rămâne un investitor cu un teren cumpărat cu 200 de euro/mp. şi cu bloc făcut pe hârtie dar nefăcut practic şi nu o să aibă după aia cum scoate banii, până atunci nu o să se inveţe minte că trebuie să renunţe şi că trebuie să facă altfel de investiţie.

Dl. Gozar ii mulţumeşte foarte frumos şi face apel la d-nii consilieri să gâdească in mod raţional vizavi de a masura acest proiiect cu aceeaşi unitate de masură pentru toată lumea pentru a nu crea anumite disensiuni; la unii se aprobă, la altii nu se aprobă. Ar avea rugamintea la dumnealor in acest mod să pună problema.

Dl. Turos arată că şi dânsul este de acord cu ceea ce a spus colegul privind respingerea acestor proiecte insă cu precizarea că e o problemă mare vizavi de profitul pe care a zis dl. Curpas. Problema sa nu e cu profitul realizat de către investitor ci de această pierdere care după profit va apare in valoarea imobilelor. Nu ştie dacă profitul nu va fi o pierdere pentru locuitorii din zonă. Totodată pentru aceşti investitori poate ar fi chiar benefic să incheie chiar municipalitatea un Plan urbanistic zonal prin care să se reglementeze deja aceste zone urbane, pe de altă parte trebuie să recunoască că e o cerinţa foarte mare pentru imobile şi trebuie să se gândească cum poate municipalitatea facilita construirea unor zone rezidenţiale la periferia oraşului. Problema e de ce nu se construieşte acolo. Pentru că nu este infrastructură, nu sunt drumuri, nu sunt canalizări. Cu construirea acestor obiective va facilita aceste clădiri.

Dl. Bor arată că ii pare rău că colegii lor instigă la discriminare şi la neaplicarea regulilor pe care le au la indemână. De ce le spune acest lucru?  Nu ţine neaparat ca acest P.U.Z. Ady Endre 27 să se aprobe că nu are nici un interes şi nici nu il interesează. Dar P.U.Z.-ul aprobat anterior se află vizavi cu 50 de m pe aceaşi stradă, cu acelaşi front, cu aceeaşi construcţie in curte, adică că se construiesc 4 blocuri P+2+M, exact e copie fidelă proiectul de la nr. 2 cu proiectul de la nr. 1 doar că e vizavi. La punctul nr. 1 l-au aprobat, la punctul nr. 2 pe Ady Endre 27 există domni care doresc să susţină respingerea. Nu vor face altceva şi aicea ii mulţumeste d-lui preşedinte că i-a ridicat mingea la fileu, să facă discriminări pentru că nu este corect. Adică la ăla de vizavi ii aprobă, este exact acelaşi proiect adică bloc mai inalt la nivelul străzii pentru că Ady Endre este o arteră principală de circulaţie, cu 4 blocuri in curte de P+2+M şi acelaşi lucru vizavi de ele. Unul il aprobă, unul nu il aprobă. Asta nu este joly joker ce fac ei acolo pentru că vorbesc despre nişte investiţii şi vorbesc despre nişte proiecte. Dacă nu doresc să mai aprobe P.U. Z.-uri şi P.U.D. uri atuncea să o spună in mod deschis, nu mai aprobă nici unul 1 an şi până la următorul P.U.G. pentru că despre asta este vorba. Şi vrea să termine pentru că nu vrea să se lungească prea mult pentru că s-a discutat prea mult pe temele astea. Tot ce a avizat ieri şi alaltaieri şi in şedinţele trecute comisia de urbanism, dar in special aceste 3 proiecte despre care discută astăzi se incadrează in prevederile P.U.G., nici măcar nu ar trebui să discute in Consiliu despre ele pentru că ar trebui să fie avizate automat de către S.U.A.T. din Primarie, nici nu ar trebui să discute despre ele pentru că se incadrează in prevederile P.U.G. In mod normal proiectele care sunt astăzi pe ordinea de zi ar trebui să vină in faţa lor numai dacă ar depăşi ori c.u.t-ul ori p.o.t.-ul. Nu ar trebui să le discute adică nu pot să incalce legea pentru că incă o dată pot fi acuzaţi pe bună dreptate de discriminare şi de rea voinţă. A dorit să sublinieze aceste lucruri pentru că au discutat in comisia de urbanism şi in dezbaterile publice şi ar vrea să se voteze in cunostinţă de cauză fără să existe regrete ulterioare că nu s-a procedat corect ca şi  Consiliu pentru că până acuma cel puţin in 3 ani jumate acest consiliu a lucrat foarte bine şi a incercat să intre in detaliile problemelor şi nu a existat nici coloratură politică când a fost vorba de interesul municipiului şi nici de altă natură şi intotdeauna au incercat să voteze in cunostinţă de cauză. De aceea a vrut să le aducă la cunostinţă acest lucru.

Dl. Albu arată că o singură recomandare ar face colegului său să nu folosească cuvinte ca “discriminare” şi “instigă”, sunt şi alte expresii in dicţionarul limbii române care se pot folosi ca să exprimi acelaşi lucru şi s-ar putea intampla ca aceste proiecte să respecte Planul urbanistic general de astăzi dar justificarea sa morală este că a propus cu titlu de recomandare, nu instigare ci recomandare pentru că mulţi au spus şi ştiu cu toţii că acest Plan urbanistic general este total depăşit şi ar fi trebuit demult inlocuit sau schimbat.

Dl. Turos cere permisiunea incză o dată arătând că vizavi de recomandare dânsul şi la proiectul anterior a votat impotrivă. Cere să se consemneze şi in procesul verbal. Arată că sunt aici 3 opozanţi din partide politice diferite şi nu crede că are importanţa asta.

Dl. Bor arată că asta a vrut sa sublinieze că nu a fost politic.

Dl. Zaha arată că fac speach-uri, fac discursuri dar trebuie rezolvată şi problema asta. Două intrebări:1) Respectă prevederile legale? Respectă. 2) Au o problemă in ceea ce priveşte cetaţenii oraşului. In prima discuţie care au avut-o in dezbatere publică au reuşit şi ei, poate şi dânsii să ii convingă pe investitori să scadă cu un nivel clădirea respectivă. Propunerea sa este de a amâna acest punct, eventul de a mai aduce incă o dată faţă in faţă şi să se incerce să se găseasca o soluţie concretă.

Dl. Matuz arată că a fost o propunere de respingere.

Dl. Nits vrea să facă două precizari: ca să nu rămână aşa despre ceea ce a vorbit rândul trecut nu era punctul de vedere al Ordinului arhitecţilor, ba mai mult al dânsilor este contra, ci era punctul de vedere al arhitecţilor şefi de judete. La un moment dat foarte mult au discutat despre aceste proiecte şi intr-adevăr problema cea mare este aceea că nu există o reglementare mai precisă pentru că atuncea când s-a facut acest P.U.G. nu s-a pus problema că se vor construi in grădini nişte blocuri de locuinţe, dar din păcate P.U.G.-ul actual permite aşa ceva. Pe de altă parte mai există o posibilitate chiar dacă ei pe baza P.U.G.-ului au avizat proiectul respectiv sau proiectele respective. Cei care nu sunt multumiţi pot cere instanţei să constate că toate hotărârile urbanistice sunt atacabile in justiţie, deci se poate face şi acest lucru. Dar nu ştie in ce masură pot ei, consilierii să nu avizeze ceea ce se incadrează in legislaţia de astăzi. Este şi invers dânsul cel puţin dansul a fost in şedinţă şi s-a auzit că vor da Consiliul in judecată că de ce nu aprobă. Bineanteles că nu trebuie să aprobe orice mai ales dacă nu este in regulă si dânsul nu ţine neaparat ca să aprobe acest proiect, l-au aprobat şi pe celalalt la un moment dat pe de o parte. Pe de altă parte dânsul personal este de părere că in zonele acestea ar trebui să fie locuinţe familiale şi locuinţe cu grădini bineanţeles mai mici intr-o formă mult mai locuibilă.

Dl. Curpas arată că nu s-a referit in mod special la acest proiect, la nr. 2, s-a referit in general la ceea ce face consiliul. Daca tot sustin că P.U.G.-ul este depaşit şi că nu se incadrează in ceea ce vor ei şi oraşul nu poate prospera pe acest P.U.G., consiliul se ingramadeşte să aprobe orice proiecte şi să le dea drumul până când apare P.U.G.-ul. Nu, consilierii sunt cei care sunt chemaţi să păstreze ordinea oraşului şi disciplina in construcţii. Să fie foarte clar. Să facă toţi de aicea in limita bunului simţ care il au faţă de populaţie. Consilierii ii reprezintă pe ei, ei nu vor aşa ceva, nici dânsul nu vrea aşa ceva.

Dl. Matuz vrea să spună că a crezut că au depăşit o fază dar pare-se că numai o singură fază din problema asta a locuinţelor. Nu se indoieşte de faptul că toate formaţiunile vor respecta P.U.G.-ul existent, acuma apare această noua problemă. Vrea să spună că la inceputul său de mandat a fost o dată şocat de o treabă, a votat ceva şi urmatoarea problemă care urma era de aceeaşi natură şi pe considerentul de precedent l-a mai votat o dată. Dar vrea să spună că dacă greşeşte omul o dată treebuie să fie prost până la sfârşit? Intr-adevăr că trebuie să reprezinte interesele celor care i-au trimis aici. Si in primul rând locuitorii oraşului. Nu crede că un judecator poate să judece decât oraşul ceea ce doreşte uun sătmarean care vrea să stie că are siguranţa zilei de mâine. Dânsul este in spiritul celor care propun ca asemenea proiecte să fie respinse.

Dl. Gozar arată că au avut o prima propunere din partea d-lui Albu vizavi de respingerea acestui proiect de hotarare. Se supune la vot propunerea de respingere. Intreaba dacă dl. albu a propus amanare sau respingere.
Dl. Albu arată că a propus in acelasi spirit o recomandare de respingere ceea ce este egal după părerea sa personală ca atunci când voteaza proiectul a recomandat colegilor săi să voteze impotrivă.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare. Prin 10 voturi pentru, 7 voturi impotrivă si 3 abţineri se respinge Proiectul de hotrare privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal ansamblu de locuinţe cu 59 apartamente şi spaţii comerciale P+1,4,5 – D+P+2+M in municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. Ady Endre nr. 27.

3. Proiectul de hotărare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal Clădire de locuit cu 11 apartamente P+1,2,3 +M, in municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. Unirii nr. 4.

Comisia de urbanism arată prin dl. Nits că est aceeaşi problema. A fost retrimis pentru refacere, aceeaşi problema. Conform avizului care sta la baza proiectului, pentru autorizaţia de construire se va restudia volumetria. Aceasta este propunerea. Se va restudia volumetria corpului central şi va obţine un nou aviz, o noua autorizare de construire cu volumetria restudiata pentru ca aşa a cerut şi avizul.

Dl. Gozar intreabă că are aviz favorabil din partea comisiei?

Dl. Nits raspunde că are aviz favorabil.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărare. Prin 13 voturi pentru, 5 voturi impotriva cu mentiunea că dl. Kereskenyi este iesit din sala se aprobă Proiectul de hotărare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal Clădire de locuit cu 11 apartamente P+1,2,3 +M, in municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. Unirii nr. 4.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia  PLANUL URBANISTIC ZONAL Parc Turistic Sanaqua în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Gorunului.

    Comisia de urbanism propune avizarea proiectului, ca pe un PUZ preliminar. Va fi imediat şi o expunere pe care o vor vedea. Problema PUZ-ului este că nu deţine încă la ora actuală toate avizele necesare. Are aviz de principiu de la Agenţia de Protecţie a Mediului, de la Electrica, de la Apaserv, şi are aviz de calitate a terenului. O parte este în extravilan. Este de faţă proiectantul, pe care îl roagă să prezinte proiectul.

    Dl. Gozar concluzionează că avizul comisiei este favorabil pentru PUZ preliminar.

    Proiectantul arată că doreşte să prezinte în câteva cuvinte proiectul propus. După cum se poate vedea proiectul propus unui trust turistic venit la Satu Mare este de foarte demult a municipiului. Această locaţie este bună din punct de vedere al amplasamentului, care este într-o locaţie bună, aproape de Pădurea Noroieni şi această stradă direct spre centrul oraşului. Suprafaţa terenului amenajat este de aproape 20 de ha, o parte din terenuri fiind în intravilan, mai mult de 1/3. Se propune introducerea în intravilan şi a zonei din extravilan. Suprafaţa amenajată s-a împărţit în mai multe parcele, carosabilele fiind incluse în incintă, destul de larg, cu zone pietonale, cu zone verzi. Sunt două aspecte majore în cadrul parcului. Doreşte să prezinte repede care sunt funcţiunile fiecărei parcele. În primul zona centrală este zona de hidroterapie, însoţită de un hotel, deci o zonă de tratament cu apă. În parcela imediat apropiată au propus un ştrand termal cu mai multe bazine, exterioare, acoperite şi descoperite. Au apoi o zonă sportivă, nucleul unde se găseşte o zonă comercială. Cea mai importantă este zona cu zone verzi, cu alei pietonale, cu diverse amenajări pentru divertisment, agrement şi locuri de odihnă. În acea parcelă este un hotel cu 5 stele. Pe prima parcelă, şi cea dinspre Satu Mare este un edificiu administrativ de unde să se administreze întreaga zonă, cu birouri. Fiecare parcelă are parcări proprii. Sunt de asemenea parcele mai mici unde s-au propus clădiri cu destinaţie turistică de diferite tipuri, iar în al treilea palier sunt detalii cu zona centrală de odihnă, zona aceea exterioară cu spaţii verzi. Dacă mai au răbdare 5-7 minute ar dori să prezinte un video.

    Observaţiile d-nei Secretar : Conform obiecţiilor din Referatul de specialitate la lipsa avizelor necesare.

Dl. Gozar mulţumeşte pentru prezentările făcute de d-na Iouraş. Se supune vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea privind aprobarea documentaţia PLANUL URBANISTIC ZONAL preliminar Parc Turistic Sanaqua în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Gorunului.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din cadrul serviciului Public de interes local specializat “Poliţia Comunitară Satu Mare”.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Dl. Molnar precizează că deja aici domnişoara secretar are nişte obiecţii de făcut.

D-na Secretar arată că a făcut corecturile de rigoare din preambul, respectiv în drept, prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b şi art.45 alin.1 al Legii 215/2001/R.

Dl. Gozar arată că, cu modificările făcute de d-na Secretar, care sunt valabile pentru toate proiectele de hotărâre şi vor fi cuprinse în procesul verbal. Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările făcute de d-na secretar. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea unor funcţii publice din cadrul serviciului Public de interes local specializat “Poliţia Comunitară Satu Mare”.


Pct.6 Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b şi art.45 alin.1 al Legii 215/2001/R.


Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.


Pct.7 Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b şi art.45 alin.1 al Legii 215/2001/R.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea unor funcţii publice din Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Satu Mare.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind cererile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitelor pe clădire şi teren în municipiul Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea.
     Comisia juridică propune aprobarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.27, art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c şi art.45 alin.2 lit.c din Legea 215/2001/R.
 
În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind cererile de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitelor pe clădire şi teren în municipiul Satu Mare.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC APASERV SATU MARE SA, pe anul 2008.

Comisia de buget propune aprobarea.
     Comisia juridică acordă aviz favorabil.

Dl. Molnar are o întrebare pentru dl. Leithner, şi anume, momentan cât este canalizarea la Satu Mare. Metru cub de canalizare. Precizează că în proiect este de 1,87 se măreşte la 0,96 deci trebuie corectat în buget.

Dl. Gozar arată că s-a strecurat o greşeală. Nu a fost intenţionat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC APASERV SATU MARE SA, pe anul 2008.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind deschiderea de noi puncte de lucru ale societăţii SC Apaserv Satu Mare SA.

Comisia de servicii propune aprobarea.
Comisia de buget acordă aviz favorabil.

Dl. Gozar arată că, astfel cum a spus, la toate proiectele de hotărâre se va ţine cont de adnotările d-nei secretar.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin.6 lit.a pct.14 din Legea 215/2001/R.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr.2002 RO 16 P PE 019 – “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România.”

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr.2002 RO 16 P PE 019 – “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România.”

Comisia de buget acordă aviz favorabil.
Comisia de servicii acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea “Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr.2002 RO 16 P PE 019 – “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România.”

Pct.12 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru organizaţia Caritas Satu Mare.

Comisia de buget propune aprobarea.
     Comisia juridică acordă aviz favorabil.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.45 alin.2 lit.c.
În art.1 al proiectului se vorbeşte de lista cererilor şi de contribuabili însă în cazul de faţă avem o singură cerere a unui contribuabil, aşadar art.1 impune o reformulare
“ Se aprobă cererea, formulată de Oganizaţia Caritas Satu Mare, de scutire la plata impozitului pe clădire, utilizate pentru activităţi social umanitare, prevăzute în Anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre, pentru anul …”

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru organizaţia Caritas Satu Mare.

Pct.13 Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Administratia Domeniului Public , incepand cu data de 01.01.2008.

Comisia de servicii acordă aviz favorabil.
Comisia de buget acordă aviz favorabil.
     Comisia juridică acordă aviz favorabil.

Observaţiile d-nei Secretar: În drept prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c şi art.45 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001/R. OG 45/2003 invocată în drept a fost abrogată, în vigoare este Legea nr.273/2006/A privind finanţele publice locale, art.27.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Administraţia Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2008.

Dl. Gozar arată că, deoarece ordinea de zi a fost epuizată doreşte, în calitate de preşedinte, să ureze tuturor colegilor şi familiilor lor, executivului şi tuturor serviciilor din cadrul Primăriei, sărbători fericite un an plin de satisfacţii, bucurii în linişte şi pace. La mulţi ani pentru toată lumea.

Dl. Viman doreşte să adrese urări din partea grupului PSD,  şi anume doreşte sănătate, fericire, iar noul an să aducă bucurii, satisfacţii şi voie bună. Un an nou fericit.

Dl.Matuz cere permisiunea de a ura colegilor şi tuturor sătmărenilor, Crăciun fericit şi La mulţi ani, cu mai multe realizări, şi în primul rând multă, multă sănătate. Noul an să le aducă tot ce îşi doresc, din partea tuturor care cred şi speră într-un oraş mai frumos şi mai prosper.

Dl. Primar arată că înainte de a spune cuvintele tradiţionale doreşte să mai revină puţin la atmosfera de lucru. Doreşte să-i invite pe vinerea viitoare, într-o formaţiune din partea grupurilor politice ar trebui, nu neapărat comisia de buget sau comisia de servicii, ci să vină cel puţin 2 consilieri de la fiecare formaţiune politică, care pe urmă să poată discuta într-un cadru de natură politică. Este vorba despre bugetul pe anul viitor. Aceasta a fost pus cu data de astăzi, de fapt de ieri pe site. În principal a fost aprobat bugetul naţional, în consecinţă trebuie aprobat bugetul local. vor convoca o şedinţă ordinară sau extraordinară, nu are importanţă pe 24, joi,  sau dacă din cauza sărbătorilor nu se va putea, pentru aprobarea bugetului. Dar până atunci lista de investiţii, servicii şi multe alte probleme legate de buget ar dori să le prezinte consilierilor, astfel încât să aibă timp să le discute, să vadă care au fost propunerile, care sunt motivele propunerilor din partea executivului, astfel ca până în 24 – vorbeşte despre luna ianuarie- . Dar pentru ca până în luna ianuarie să poată fi pregătiţi cu bugetul, consilierii să fie pregătiţi, propunerile să fie discutate, să fie dezbaterea publică, problemele trebuie discutate, cu tot ce este cuprins în acest buget. La această discuţie ar invita şi ar dori să se participe vinerea viitoare. Acestea fiind spuse cere permisiunea de a ura din partea lui personal, din partea angajaţilor Primăriei, sărbători fericite şi un an nou fericit. Doreşte să mulţumească pentru colaborarea pe care a avut-o cu Consiliul local. a mai spus-o dar repetă, nu o spune pentru prima dată, dar repetă, din discuţiile cu alţi primari din ţară, experienţa lor o discută, o povestesc unii cu alţii şi are impresia că sunt printre oraşele cu cea mai bună colaborare între executiv şi consiliu, care denotă în primul rând o responsabilitate din partea celor care s-au angajat în această activitate pe care doreşte să o aprecieze şi să o mulţumească. Se va face un bilanţ al acestui an care se va prezenta în luna ianuarie. Pe lângă multe probleme care au rămas întinse din motive obiective au fost şi lucruri care au determinat un alt mers al oraşului. Referitor la acestea va face o informare în luna ianuarie. Înainte de a pleca, pentru a nu fi numai cu vorbe, invită pe toţi să ciocnească cu un pahar de şampanie.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                              Secretar
                                                                                  Suciu Mariana