PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 20.09.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Matuz Béla.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 17 consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Viman precizează că a lăsat un catalog, în dreptul fiecăruia, şi le lansează o invitaţie călduroasă să fie mâine prezenţi la vernisajul unei expoziţii de icoane, creaţii ale cercului de iconografie Teofania a Şcolii Generale Lucian Blaga, Satu Mare. Îi invită cu drag, şi le promite că nu le va părea rău.

Dl. Matuz deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare. Doreşte să supună spre atenţie cele 24 de puncte care sunt pe ordinea de zi,  plus punctul Diverse. Întreabă dacă sunt obiecţii faţă de aceste puncte, sau consideră cineva că trebuie modificat.

Dl. Primar doreşte să se refere la două puncte de pe ordinea de zi care, din păcate materialele, documentaţiile care i s-au transmis, documentaţiile tehnice care stau la baza hotărârilor şi de aceea nu s-au transmis, nu au putut fi acceptate de executiv şi de aceea nu s-au putut promova. Nu hotărârea de consiliu care era pregătită ci documentaţia, şi s-a renunţat la a mai fi promovată pentru această şedinţă. Este vorba despre punctul 7 cu  aprobarea Raportului de evaluare a imobilului Punct Termic str.Avântului, respectiv punctul 12 cu indicatorii economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea B-dului Cloşca şi Drum Sătmărel”.

Dl.Matuz arată că înţelege că se doreşte retragerea de pe ordinea de zi. Atunci propune spre aprobare 22 de puncte de pe ordinea de zi, plus punctul Diverse. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Casă de locuit P+M, str.A.Mureşanu, 18.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Refuncţionalizare şi extindere atelier tâmplărie, str. Careiului, fără număr.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Salon şi service auto – DN 19A.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Două imobile de locuit cu mai multe apartamente, str.Depozitelor nr.1
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.118/2006 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat a municipiului Satu Mare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii imobilului situat în municipiul Satu Mare, bl. Unirii nr.97 ca sediu social către Clubul Sportiv Municipal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.77/26.04.2007 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor, a unui teren situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.225 din 30.11.2006.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz”, din municipiul Satu Mare.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare a obiectivului de investiţie “Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca din municipiul Satu Mare (Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în suprafaţă de 7635 mp amplasat pe str.Bârgăului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reabilitare - reţele de canal pe str. Arenei, din municipiul Satu Mare.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reparaţii – reţele de apă pentru închiderea inelelor de pe str. Păstrăvului si str. Avântului, din municipiul Satu Mare.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire si dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID).
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 67-30.03.2006.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare” şi a “Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare”.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008 din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2015.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public Satu Mare.”
23. Diverse.

Dl. Matuz precizează că sunt prezenţi 17 consilieri la ora începerii şedinţei.


Pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Casă de locuit P+M, în municipiul Satu Mare, str.A.Mureşanu, 18.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea PUD – Casă de locuit P+M, în municipiul Satu Mare, str.A.Mureşanu, 18.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Refuncţionalizare şi extindere atelier tâmplărie şi hală de depozitare, în municipiul Satu Mare, str. Careiului, fără număr.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea aprobarea PUD – Refuncţionalizare şi extindere atelier tâmplărie şi hală de depozitare, în municipiul Satu Mare, str. Careiului, fără număr.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Salon auto şi service, în municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare – DN 19A.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil, dar doresc să introducă un articol nou, art.3 Autorizaţia de construcţie se va elibera după donarea terenului în suprafaţă de 870 mp, în domeniul public al municipiului Satu Mare, conform documentaţiei anexate proiectului de hotărâre, planşa nr.4-A.

Dl. Matuz precizează să se facă propunerea concret, dar arată că această modificare s-a făcut în aviz. Şi atunci art.3 devine art.4.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Salon auto şi service, în municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare – DN 19A.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Două imobile de locuit cu mai multe apartamente, P+2+M, în municipiul Satu Mare, amplasament : str.Depozitelor nr.1.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil cu observaţia că beneficiarul a donat, conform acestui plan de situaţie, 245 de mp Statului, pentru că i-a fost vândut în 2006 jumătate din strada Magnoliei. Avizul este favorabil.

Dl. Matuz precizează că preambulul trebuie completat cu adnotările d-nei secretar, pe care le-a făcut în scris, respectiv în drept şi art. 121 alin.3 din legea nr.215/01/R.
Se supune  la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – Două imobile de locuit cu mai multe apartamente, P+2+M, în municipiul Satu Mare, amplasament : str.Depozitelor nr.1.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.118/2006 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat a municipiului Satu Mare.

Comisia juridică, în principiu, în urma studierii materialului prezentat, a stabilit că, de fapt, acea hotărâre pe care a adotat-o cu nr.23 şi 118 din 2006 practic rămân fără obiect ca urmare a modificărilor aduse legii administraţiei publice locale, care în art.123 alin.2 şi 3 stabileşte că există această posibilitate de vânzare fără licitaţie publică a terenurilor aferente construcţiilor ridicate de constructorii de bună-credinţă, iar aceste vânzări trebuie aprobate de Consiliul local, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliu. Au propus abrogarea acelor două hotărâri, şi aplicarea în continuare a acestei hotărâri.

Dl.Matuz arată că art.4 spune că cele două hotărâri se abrogă. Întreabă dacă sunt alte obiecţii cu privire la proiectul prezentat.

D-na Gittinger arată că prin acest regulament, din câte a observat, se limitează doar acea suprafaţă maximă de 1500 de metri.

D-nul Matuz precizează că aşa a înţeles şi el, dar în acest caz, proiectul de hotărâre în această formă primeşte avizul comisiei juridice?

D-na Gittinger afirmă că nu.

D-nul Csillag precizează că este o propunere redactată ad-hoc, de modificare, practic în cele expuse de d-na juristă, colegă, preşedinte al comisiei juridice.

Dl. Matuz solicită o propunere concretă.

D-na Gittinger dă citire acestor modificări, astfel:

- proiect de hotărâre privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, deci acesta să rămână titlul proiectului de hotărâre.
- Primele trei articole, 1, 2, 3 din proiectul pe care îl au să fie eliminate.
- Art.1 va deveni fostul art.4 Se abrogă Hcl nr.23/09.02.2006 şi Hcl nr.118/15.06.2006.
- Art.2 propune să fie rezoluţia art.123 alin.3 din Legea 215/2001 care spune vânzarea prin negociere directă a terenurilor din  domeniul privat al municipiului Satu Mare pe care sunt ridicate construcţii, se vând constructorilor sau proprietarilor de buna-credinţa cu respectarea art.123 alin.1 şi 3 din Legea 215/2001, republicată.
- Art.2 din proiectul de hotărâre va deveni art.3
- Fost art.5 va deveni art.4, Hotărârea se comunică celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică.

Dl. Matuz arată că, cu modificările propuse de comisia juridică se supune la vot proiectul de hotărâre privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii imobilului situat în municipiul Satu Mare, bl. Unirii nr.97 ca sediu social către Clubul Sportiv Municipal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sport şi agrement acordă aviz favorabil.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil, dar propune ca această locaţie să fie atribuită în vederea constituirii sediului, şi nu închiriat. Deci atunci se impun anumite modificări, în art.1.

Dl. Matuz arată că ar trebui început cu titlul. Deci, titlul va fi Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei imobilului situat în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr.97. Întreabă care este conţinutul art.1.

D-na Gittinger dă citire art.1 în forma modificată astfel: “ Se aprobă atribuirea cotei de 1/5 din imobilul situat în Satu Mare, str.Unirii nr.97, înscris în CF cu nr.6748, nr.cadastral 14836 cu o suprafaţă de 3636 mp, în administrarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, pe o perioadă de 5 ani.” Aceleaşi modificări se vor face şi în art.2, respectiv în loc de “închiriere” să fie “atribuirea”.

Dl. Matuz întreabă dacă şi pentru Asociaţia Judeţeană de fotbal. A înţeles că numai pentru Clubul Sportiv Municipal.

Dl. Mircea Pop precizează că Clubul municipal este al nostru, al municipiului, iar Asociaţia de fotbal a stat în chirie până acum.

D-na Gittinger arată că atunci rămâne art.2 neschimbat. Este de părere că trebuiau făcute 2 proiecte de hotărâre. Atunci art.2 rămâne cu închirierea.  

Dl. Matuz întreabă dacă mai sunt discuţii sau propuneri.

Dl. Gozar precizează că în art.3 se prevede termenul închirierii de 5 ani, începând de la data semnării contractului de închiriere. Pentru că erau două.

D-nul Viman arată că mai erau şi adnotările d-nei Secretar, referitor la modificarea Hcl 125/2007.

D-nul Matuz precizează că erau în acest sens. În urma atribuirii Clubul Sportiv Municipal îşi va schimba sediul. După obţinerea noului sediu îşi va face formele.

D-na Gittinger arată că la art.1 se poate cuprinde eventual în vederea constituirii sediului.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse.

 În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind stabilirea destinaţiei imobilului situat în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr.97.


Pct.7 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.77/26.04.2007 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor, a unui teren situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.

    Comisia de urbanism a primit doar astăzi proiectul de hotărâre, chiar înainte de şedinţă s-au întrunit, şi acordă aviz favorabil.
    Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, nu are obiecţii.

    Dl. Matuz întreabă dacă mai sunt şi alte discuţii.

    Se supune la vot proiectul pe ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.77/26.04.2007 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor, a unui teren situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.225 din 30.11.2006.
    
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
    Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

    Dl. Matuz întreabă dacă d-nii consilieri mai au discuţii pe marginea materialelor.

    Se supune la vot pe ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea modificării HCL nr.225 din 30.11.2006.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget acordă aviz favorabil.
Comisia de urbanism acordă aviz favorabil, cu menţiunea că în documentaţie se vorbeaşte de 3 etape distincte, şi bineînţeles pentru a atinge scopul final, vor trebui completate şi celelalte etape. Dar, deocamdată acordă aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă d-nii consilieri mai au propuneri.

Se supune la vot pe ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitare clădire la Şcoala Avram Iancu” din municipiul Satu Mare.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz”, din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget acordă aviz favorabil.
Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă d-nii consilieri mai au propuneri pe marginea materialului.

Se supune la vot pe ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Sală de gimnastică la Colegiul Naţional Kolcsey Ferencz”, din municipiul Satu Mare.

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare a obiectivului de investiţie “Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca din municipiul Satu Mare [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca].

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sport şi agrement acordă aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea cofinanţării de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare a obiectivului de investiţie “Modernizarea sistemului de distribuţie a agentului termic la Colegiul Naţional Doamna Stanca din municipiul Satu Mare [Reabilitare clădire Colegiul Naţional D-na Stanca].

Pct.12 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în suprafaţă de 7635 mp amplasat pe str.Bârgăului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Comisia de buget arată că în schiţa de dezmembrare, alăturată proiectului de hotărâre nu poartă avizul ONCPI-ului, OCOT-ului, de aceea propune să se obţină avizul şi abia după aceea să se prezinte consiliului.

Dl. Matuz precizează că înţelege că se propune amânarea proiectului de hotărâre.

Se supune la vot această propunere de amânare a proiectului de hotărâre. În unanimitate de voturi se aprobă amânarea proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren în suprafaţă de 7635 mp amplasat pe str.Bârgăului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare.

Pct.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reabilitare - reţele de canal pe str. Arenei, din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget acordă aviz favorabil.
Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă d-nii consilieri mai au propuneri pe marginea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reabilitare - reţele de canal pe str. Arenei, din municipiul Satu Mare.

Pct.14 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reparaţii – reţele de apă pentru închiderea inelelor de pe str. Păstrăvului si str. Avântului, din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget acordă aviz favorabil.
Comisia de urbanism acordă aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă d-nii consilieri mai au propuneri pe marginea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Lucrări de reparaţii – reţele de apă pentru închiderea inelelor de pe str. Păstrăvului si str. Avântului, din municipiul Satu Mare.

Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire si dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare [IID].

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil, dar să fie modificat preambulul conform menţiunilor d-nei secretar.
Comisia de buget acordă aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu adnotările făcute de d-na secretar. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire si dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare [IID].

Pct.16 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 67-30.03.2006.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă mai sunt şi alte comisii care au propuneri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu adnotările d-nei secretar. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea Hotărârii nr. 67-30.03.2006.

Pct.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare” şi a “Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare”.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil, iar în regulament are o propunere în art.105 modificarea va fi “… în limita fondurilor alocate”.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările propuse de comisia de servicii. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare” şi a “Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare”.

Pct.18 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.

    Comisia juridică a acordat aviz favorabil, cu următoarele propuneri de modificare:
    Actele de natură juridică întocmite de aparatul permanent al Consiliului local se avizezază în prealabil prezentării preşedintelui de şedinţă de secretarul municipiului.
    La fişa postului primul alineat : … cu excepţia cauzelor repartizate de către secretarul municipiului angajaţilor din cadrul oficiului juridic din Primărie, în care Consiliul local hotărăşte angajarea unui avocat sau împuterniceşte Primarul municipiului pentru reprezentare.

    Dl. Matuz întreabă dacă au fost făcute aceste modificări în aviz.

    D-na Gittinger afirmă că da.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările făcute de comisia juridică.
    
În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
Pct.19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008 din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008 din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Pct.20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.

Pct.21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2015.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Dl. Matuz întreabă dacă alţi colegi mai doresc să ia cuvântul. Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea contractării serviciului de asistenţă tehnică în vederea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare al Municipiului Satu Mare 2007-2015.

Pct.22 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public Satu Mare.”

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil, dar deoarece luna viitoare va fi un debutant care poate să ajungă la gradul IV, deci la biroul juridic, la poziţia 3, consilier juridic se schimbă, SIII în SIV, deci şi salariul aferent, de 722.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public Satu Mare.”

Pct.23 Diverse.

Dl.Primar arată că în primul rând doreşte să prezinte Consiliului local cele două premii care s-au acordat, oarecum neaşteptat, pentru că nu s-a ştiut de astfel de premii, Primăriei municipiului Satu Mare. Unul este declarea site-ului oficial al municipiului Satu Mare ca site-ul cel mai bun al anului 2007, de către Agenţia naţională pentru informatizarea administraţiei publice, iar al doilea premiu, tot de acceaşi agenţie dată, respectiv debutul anului 2007, care se referă la introducerea sistemului de informatizare a administraţiei publice locale Satu Mare. Este vorba de rezultatele obţinute prin introducerea sistemului SAP deocamdată un  prim modul care de un an jumate se implementează în primărie şi care este unul din cele mai performante sisteme informatice. Deocamdată sunt, se pare singura primărie în România care a pornit implementarea acestui sistem performant, de altfel foarte utilizat pe plan internaţional. Este foarte bucuros pentru acest site, pentru că a fost conceput în primul rând pentru a oferi o deschidere, o transparenţă cât mai mare a activităţilor administraţiei publice locale, fiind o accesibilitate directă, imediată la informaţiile care se prezintă acolo, şi prin structura lui, prin informaţiile prezentate, prin tipul de informaţii care se scot acolo, sunt printre puţinele în ţară care cuprind toate contractele de achiziţii publice, sau în general toate contractele încheiate de administraţie, conţin procesele verbale ale sedinţelor consiliului, anunţurile de orice fel, alte informaţii, rapoarte periodice ale fiecărei structuri ale primăriei, inclusiv execuţia bugetară actualizată periodic din două, trei săptămâni, deci toate aceste informaţii oferă o deschidere cum nu a mai fost în administraţia locală înainte. Aproape că tot ce interesează publicul poate fi obţinut de acolo. În curând va fi acolo şi registratura pentru a se putea urmări situaţia şi repartizarea oricărei adrese care a intrat în Primărie de către beneficiar, interactivitatea şi mai mult si posibilitatea de a plăti prin internet taxele şi impozitele locale. Deci ceea ce este important că structura gândită de noi, şi efortul făcut pentru a fi ţinut la zi a fost analizat la nivel naţional. În altă ordine de idei, tot o informaţie plăcută, pozitivă, au scrisoare din partea Primarului din Jejov, Polonia. Consiliul local al acelui oraş a aprobat protocolul de colaborare, de prietenie, pe care l-au convenit cu dânşii şi îi invită ca în luna noiembrie să participe la semnarea oficială a acelui protocol. Înainte de acea întâlnire de la Jejov, care va avea loc cu ocazia unei inaugurări  a unui pasaj pietonal în centrul oraşului. Au încercat să inugureze un pasaj pietonal până atunci, se pare că va fi greu, au întârziat puţin. Dar înainte de acel eveniment şi Primarul din Jejov va fi prezent la Satu Mare, cu ocazia decernării drapelului de onoare al Consiliului Europei pentru municipiu şi vor prezenta Consiliului local acel protocol de prietenie cu oraşul polonez. A primit confirmarea că preşedintele Consiliului Europei, preşedintele comisiei care le-a acordat această distinţie este desemnat oficial şi va veni la Satu Mare, pe 22 octombrie, cu ocazia manifestărilor pe care le vor organiza  pentru decernarea acelui drapel de onoare, care este sora mai mare sau fratele mai mare al acelei diplome, ocazie cu care va organiza şi o întâlnire a primarilor din regiune. Vor fi invitaţi primarii din Nyiregyhaza, Kosice, Jejov, Uzhhorod, Baia Mare. Mai aşteaptă confirmarea primarului din Uzhhorod, şi vor avea o întâlnire a primarilor din aceste regiuni, pentru a genera o colaborare, o gândire comună între aceste oraşe. Tot atunci vor avea vizita delegaţiei oraşului Wolfenbuttel. Deci acestea vor fi evenimentele festive, sărbătoreşti care vor avea loc la Satu Mare.

Dl. Matuz decalară închisă şedinţa ordinară din data de 20.09.2007.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Matuz Béla                                                                 Secretar
                                                                                    Suciu Mariana