PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 06.12.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Schita Mihai.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 23 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.Dl. Preşedinte declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 06.12.2007. Sunt prezenţi 23 de consilieri. Au un număr de 27 de puncte pe ordinea de zi şi diverse. Pentru o bună desfăşurare a prezentei şedinţe ar ruga ca să discute doar cei care se înscriu la cuvânt, bineînţeles, dl. consilieri, comisiile şi dacă este cazul alte persoane. Se supune la vot ordinea de zi. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007,
2) Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADI SATU MARE”,
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Extindere LEA 0,4 kv Balta Blondă din municipiul Satu Mare”,
4) Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare,
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor la Regulamentul Local de Urbanism - PLANUL URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL SATU MARE,
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – lotizări Dara Diana,
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – lotizări Dara Diana,
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil P+3 cu 11 apartamente – Amplasament Satu Mare, srt.Oltului 4,
9) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Extindere şi recompartimentare spaţii comerciale şi locuinţă, Amplasament Satu Mare, str. G.Călinescu, 42,
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Dara, fn.,
11)  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Clădire de locuit P+3+M cu 12 apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Lăcrămioarelor, fn.,

12)  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Ansamblu de locuinţe  cu 59 apartamente: P+1-5E, cu spaţii comerciale la parter şi trei clădiri D+P+2+M, Amplasament Satu Mare, str.Ady Endre, 27,
13) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Blocuri de locuinţe P+3+M şi P+4+M cu 90 de apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Ady Endre, 40,
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Garaje subterane înierbate – Amplasament Satu Mare, str.C.Brâncuşi, nr.38,
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Imobil de locuit P+2-4 cu 14 apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Lükő Béla, 10,
16) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Ansamblu locuinţe D+P+3+M şi D+P+4 cu 129 apartamente, Amplasament: Satu Mare, str.Gellért Sándor, fn.,
17) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Bloc de locuinţe P+4 cu 12 apartamente şi 2 spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str.Ceahlăului 2,
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3-5E (40 apartamente) şi cabinete medicale la parter – Amplasament Satu Mare, str.Vlad Ţepeş 1,
19) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3+M cu 12 apartamente şi spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str.Unirii 4,
20) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3+M cu 10 apartamente şi servicii la parter, Amplasament Satu Mare, str.Lűkő Béla, 13,
21) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3, 7 apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Dreptăţii 8,
22) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – bloc de locuinţe P+2+M, Amplasament Satu Mare, str.Bariţiu 33,
23) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – bloc de locuinţe S+P+4E+M, Amplasament Satu Mare, str.Miron Costin 20-22,
24) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Lotizări, Amplasament Satu Mare, str.Alecu Russo.
25) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planului Urbanistic Zonal “SEDIU ADMINISTRATIV S+P+6 NIVELE, in municipiul SATU MARE” Amplasament: Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi, nr.29,

26) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planului Urbanistic Zonal “Case de locuit”, Amplasament Satu Mare, str. Alecu Russo.
27) Diverse.

Pct.1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

    Comisia de buget propune aprobarea.
    Comisia de cultură propune aprobarea.

    D-na director economic arată că executivul a dorit să introducă încă o anexă, care să fie anexă la bugetul municipiului. Este vorba despre bugetul fondurilor externe nerambursabile, care conţine suma venită din fonduri Phare la cele patru proiecte câştigate de către municipiul Satu Mare. Este necesar ca această sumă să fie inclusă într-un buget separat.

    Dl. Viman cere permisiunea să propună introducerea unei noi poziţii în lista de investiţii, în Anexa 3, lista studiilor de fezabilitate şi documentaţiilor de urbanism, capitolul 65, învăţământ, să se introducă studiu de fezabilitate pentru obiectivul extindere clădire la Şcoala Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. Pentru studiul de fezabilitate să fie afectată suma de 19 mii lei. Având în vedere că începând cu anul viitor doresc treacă la executarea acestei extinderi, care ar elibera a doua clădire a şcolii, şi ar pune la dispoziţia oraşului 19, 20 de locuri. Este o clădire specifică pentru locuinţe şi nu pentru activităţi de învăţământ.

    D-na Ursu arată că această sumă poate fi majorată la cotele defalcate de la sursele de venit din capitolul 19.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Pct.2 Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADI SATU MARE”.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Dl. Matuz s-a documentat asupra acestei asociaţii de dezvoltare, în primul rând a întrebat dacă există o rezervare de nume pe această denumire, iar dacă nu s-a făcut încă ar trebui să specifice în denumire, şi anume asociaţie de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei Satu Mare. Dacă s-a făcut atunci să rămână aşa cum este, dacă nu s-a făcut propune să se introducă. De asemenea, ar trebui făcute nominalizările pentru primul consiliu director al acestuia, şi având în vedere că în prima perioadă, sumele care vor fi din aceste fonduri de coeziune, vor consta în alocări pentru alimentări cu apă în primul rând, ar propune ca din primul  consiliu director  să facă parte preşedintele în exerciţiu al Consiliului Judeţean, Preşedintele în exerciţiu al oraşelor membre, sau Primarii oraşelor şi încă un reprezentant al comunelor, un primar al comunelor din judeţ. Cei şapte aşa să se compună în primul consiliu director.

Dl. Preşedinte arată că sunt două propuneri. Prima dacă există rezervat un nume pentru acest ONG .

Dl. Matuz afirmă că da. Pentru acest ONG trebuia să existe o rezervare de nume. Dacă s-a făcut această rezervare nu are rost să discute.

Dl. Lithner arată că o nu au primit încă această rezervare de nume.

Dl. Preşedinte întreabă dacă au făcut solicitare de rezervare de nume pentru una sau mai multe denumiri.

Dl. Lithner arată că s-a făcut rezervare de nume pentru ADI.

Dl. Preşedinte întreabă ce se întâmplă dacă este ocupată. A doua propunere a fost să se propună membri comitetului director.

Dl. Matuz arată că este prevăzut la actul constitutiv, se prevede că sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director următorii. Deci să fie Primarii oraşelor, preşedintele în exerciţiu al Consiliului judeţean şi un primar al unei comune. Având în vedere că primele locuri vor fi dirijate în primul rând înspre oraşe.

Dl. Preşedinte concluzionează că există o propunere din partea dl. Matuz, şi anume să fie cei 5 primari din municipiu, din cele 5 oraşe şi un primar de la comună, respectiv preşedintele în exerciţiu al Consiliului judeţean.

Dl. Matuz arată că a înţeles că primarii pot face parte din asociaţie. Deci este vorba de Satu Mare, Carei, Tăşnad, Negreşti, Ardud.
Dl. Albu completează cu Preşedintele în exerciţiu al Consiliului judeţean 6 şi cu un primar dintr-o comună 7.

Dl. Viman ar propune, având în vedere importanţa comunei Odoreu din judeţ, să fie nominalizat Primarul comunei Odoreu.

Dl. Zaha precizează că nu că nu ar fi de acord cu propunerea colegului, dar ar fi de părere să fie lăsaţi dl. primari să numească reprezentanţii. Consiliul să-i numească pe ai lui reprezentanţi, pentru a nu se implica în treburile altora.

Dl. Matuz arată că în speţă Odoreul primeşte apă de Satu Mare. Deci este oarecum legat de Satu Mare. Deci ar trebui dint-o zonă unde există alimentări independente, deci din zona Careiului sau altă zonă care are alimentare independentă. Nu are contract de concesiune cu municipiul. De exemplu Foieni.

Dl. Preşedinte arată că există o propunere, Foieni.

Se supune la vot propunerea dl. Matuz şi anume ca din Colegiul director să facă parte preşedintele Consiliului Judeţean, primarul de la municipiul Satu Mare, primarii de la Carei, Tăşnad, Ardud, Negreşti, şi încă un reprezentant de la comună, în speţă de la comuna Foieni.

Se supune la vot această propunere. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.

Dl. Preşedinte întreabă dacă mai sunt propuneri. Dacă nu, arată, în continuare, că d-na secretar, Suciu Mariana a făcut nişte obiecţiuni destul de importante, şi anume în proiectul de hotărâre să apară nu Consiliul local Satu Mare, ci Municipiul Satu Mare, în speţă,
- la art.1 Se aprobă asocierea municipiului Satu Mare, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ ADI  Satu Mare”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată.
- La art.3 în locul Consiliului local Satu Mare să apară municipiul Satu Mare.
- La art.4 de asemenea în locul Consiliului local Satu Mare să apară municipiul Satu Mare.
- La art.6 va fi Direcţiile de specialitate sunt în cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi nu al consiliului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dl. Fogel arată că la art.VIII din actul constitutiv, se cere să fie nominalizată o persoană care să se ocupe de înscrierea asociaţiei. Care se repetă şi în art.5 din proiect acelaşi lucru. Având în vedere că dl.Kereskenyi Gabor este şi jurist, şi ar putea înscrie ONG-ul îl propune pe dânsul.

Dl. Matuz atrage atenţia că nu s-a supus la vot denumirea de ADIA, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare.

Dl. Preşedinte întreabă cine este de acord ca această asociaţie să se numească Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare, ADIA. În unanimitate de voturi se aprobă această propunere.
De asemenea se supune la vot propunerea dl. Fogel, şi anume ca dl. Kereskenyi să se ocupe de înregistrarea asociaţiei. Cu o abţinere, (dl. Kereskenyi), se aprobă această propunere.

Cu modificările propuse şi care s-au votat, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Dl. Matuz arată că mai trebuie nominalizată o persoană, în calitate de cenzor.

Dl. Viman îl propune pe dl.Gozar Ioan.

Dl. Matuz precizează că trebuie să aibă calitatea de cenzor.

Dl.Albu îl propue dl. Iancu Sorin. Acesta este expert contabil, contabil autorizat.

Se supune la vot această propunere. În unanimitate de voturi se aprobă propunerea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Apei Satu Mare “ADIA SATU MARE”.

Dl.Matuz doreşte să facă o completare la acest proiect de hotărâre, şi doreşte să spună că având în vedere că se vorbeşte despre un serviciu public, despre nişte bani publici ce vor fi investiţi în această activitate, a avut o discuţie cu dl. director general, ca pe următoarea şedinţă, să se prezinte consilierilor o perspectivă în care se tinde în alimentarea cu apă a judeţului şi în perspectivă la dezvoltarea acestei asociaţii. Este necesar acest lucru având în vedere caracterul public al serviciului care se prestează.

Dl. Leithner arată că din punctul dânsului de vedere, respectiv a Apaservului, este posibil să se facă această prezentare.

Pct.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Extindere LEA 0,4 kv Balta Blondă din municipiul Satu Mare”.

Comisia de urbanism: din punct de vedere urbanistic nu au nimic de comentat, doar atât că linia aeriană este de 150 de metri şi linia subterană 90 de metri. După cunoştinţele dumnealor, normele din Uniunea Europeană prevăd ca până în 2009, toate aceste linii să fie subterane. Consideră că, într-un proiect nou, ar trebui să se pornească în aşa fel încât să fie subteran.

Dl. Preşedinte concluzionează că se propune aşadar să nu mai fie linii supraterane ci toate să fie subterane.

Dl. Nits arată că specialiştii ar trebui să ştie de ce au făcut aşa şi dacă vor dori să schimbe.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.

Cu recomandarea dl. Nits, se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere ( dl.Matuz) şi 22 voturi pentru, se adoptă hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Extindere LEA 0,4 kv Balta Blondă din municipiul Satu Mare”.

Pct.4 Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.

Dl. Kereskenyi are o întrebare şi anume dacă în această listă sunt incluse şi cele două fete din Aparatul de specialitate al Consiliului local.

D-na Ursu arată că, având în vedere că sunt salariate în cadrul primăriei municipiului, sunt incluse.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind constituirea fondului de premiere şi stabilirea criteriilor de acordare a acestuia salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi serviciilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare.

Pct.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor la Regulamentul Local de Urbanism - PLANUL URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL SATU MARE.

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Nu ştie dacă este cazul să se facă un scurt istoric al acestuia, dacă se doreşte.

Dl. Preşedinte arată că se cunosc atâtea discuţii pe această temă. Este în regulă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea completărilor la Regulamentul Local de Urbanism - PLANUL URBANISTIC GENERAL - MUNICIPIUL SATU MARE.

Pct.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – lotizări în zona străzilor Dara – Diana, în municipiul Satu Mare.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. Ţinând cont că există 10 locuri, 11 proprietari, respectiv 74 de parcele, se propune introducearea a încă unui articol în proiectul de hotărâre. Astfel art.3 va deveni art.4 şi în locul art.3 se va trece : “Eliberarea autorizaţiilor de construire pe parcele cuprinse în PUZ-ul aprobat, va fi condiţionat de respectarea întocmai a prevederilor art.13, 27, 28 şi 29 din Regulamentul General de Urbanism, referitor la asigurarea edificării tehnico-edilitare comune pe întreaga zonă cuprinsă în PUZ.“

Dl. Preşedinte concluzionează că se acordă aviz favorabil şi se introduce un art. nou, enunţat mai înainte.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil, cu obiecţiunile făcute de d-na secretar.
Obiecţiunile d-ei Secretar sunt următoarele: Ca temei art.121 alin.3 al Lg.215/2001, iar la art.2 să se treacă numele proprietarilor conform ofertelor de donaţie.

Dl. Preşedinte roagă pe toată lumea să închidă telefoanele mobile.

Cu propunerea dl. Nits ca art.3 să devină art.4, de a se introduce un nou articol, cu amendamentele comisiei juridice şi observaţiile d-nei secretar se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – lotizări în zona străzilor Dara – Diana, în municipiul Satu Mare.

Pct.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – lotizări în str.Dara- str. spre complexul comercial Rachel, în municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str.Dara- str.spre complexul comercial Rachel.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil, sunt două parcele, mai departe să nu se facă parcelare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUZ – lotizări în str.Dara- str. spre complexul comercial Rachel, în municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str.Dara- str.spre complexul comercial Rachel.

Pct.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia PUZ – casă de locuit P+3E cu 11 apartamente în municipiul Satu Mare– Amplasament Satu Mare, str.Oltului 4.

Comisia de urbanism: de acum urmează părţile grele. Ar începe cu o remarcă pe care să nu o mai repete a 2, 3, şi a 4 oară. Cei care sunt în sală şi majoritatea consilierilor ştiu cât s-a discutat pe marginea acestor proiecte. Pe de o parte cât s-a discutat pe marginea regulamentului nou, pe de altă parte pe marginea acestor proiecte. Faţă de anii precedenţi şi lunile precedente, există o sumedenie de reclamaţii din partea cetăţenilor. Pentru acest motiv, s-a convocat o dezbatere publică, pentru proiectele care erau cu probleme. Astfel faţă de şedinţa trecută, când au fost discutate aceste proiecte timp de 6 ore, o parte dintre cei interesaţi au fost în sală la şedinţa comisiei, pentru că toate şedinţele sunt deschise. Pentru a putea da posibilitatea la toată lumea, indiferent că a fost sau nu la şedinţa de comisie, care este interesată de aceste probleme, s-a organizat dezbaterea publică, care se face şi în alte localităţi. Ba mai mult, într-un fel îi obligă şi legea. Şi atunci, având în vedere că sunt foarte multe proiecte cu probleme în sensul că sunt foarte multe de compensaţie, cu reclamaţie. Unele proiecte au câte patru, cinci reclamaţii unul după celălalt. Comisia a hotărât că nu doresc să fie arbitru în sensul de parcă ar fi la judecătorie şi ei să decidă exact ci câtă dreptate are, ci în general cine are şi cum are dreptate. În acest sens au adus hotărâri. Pentru a se evita cât mai mult ca să nu se greşească, ar dori să citească numai o frază din regulamentul local de urbanism care până acum nu a fost luat în seamă.

Dl. Preşedinte precizează că a fost mai mult sau  mai puţin respectat.

Dl. Nits dă citire acestei fraze “ după caz, pe baza planurilor urbanistice de detaliu, însoţite de studii de impact, Consiliul local poate aproba în cazuri excepţionale indicatori diferiţi de cei înscrişi în PUZ. Aceştia nu pot depăşi indicatorii maximali stabiliţi în regulamentul general de urbanism.” Deci în cazuri excepţionale, şi nu numai în Satu Mare, a existat această metodă ci în toată ţara. Şi totuşi pentru a fi mai limpede despre ce vorbeşte, doreşte să mai citească trei fraze dintr-o luare de poziţie, a arhitecţilor şefi ai judeţelor, din data de 12 octombrie. Dânşii au discutat toate aceste probleme care se repetă în toată ţara, şi au pus nişte întrebări lor înşişi şi către executiv, de fapt cine face legislaţia. Au spus următorul lucru, printre altele: “ ne întrebăm dacă mai putem mimând consultarea publică, să extindă necontrolat şi necoordonat spaţiul construit, dacă şi până când mai putem consuma teren natural, până când se pot ocupa funcţiuni urbane lipsite de infrastructuri tehnice sau utilităţi improvizate. Ne întrebăm dacă mai putem promova dezvoltări fără măsură, impactului asupra vecinătăţilor şi fără a respecta dreptul de proprietate al deţinătorilor acestora. Ne întrebăm până când vom mai întocmi cu neînchipuit tupeu, cu interesele generale adoptate de societate, cu reglementări de interes privat promovate prin PUD-uri derizorii, după regula PUD-ul bate PUZ-ul.”. Atât a dorit să citească, dar în această formă este toată luarea de poziţie. A citit acestea pentru a înţelege de ce au luat această hotărâre de fapt. Pentru că, consiliul ar trebui să fie responsabil pentru viitorul acestui oraş, alţii pentru alt oraş. Dar dânşii pentru acest oraş. Şi atunci au hotărât să nu se facă nici o excepţie şi toată lumea să înscrie toate proiectele în indicatorii aprobaţi. Deci aceasta a fost hotărârea. După aceea, sunt şi cazuri excepţionale pentru că sunt foarte mari presiuni, şi asupra Consiliului şi asupra Primăriei, în general în ceea ce priveşte urbanismul.

Dl. Preşedinte concluzionează că aceasta a fost explicaţia şi introducerea pentru toate proiectele şi pentru cele din şedinţele următoare.

Dl. Nits precizează că nu doreşte să mai repete. Referitor la proiect, iniţial a fost, într-adevăr aşa cum a citit, casă de locuit P+3E, cu 11 apartamente. Datorită dezbaterii publice care s-a discutat, a fost contestat de locatari şi de cetăţenii locatari din vecinătate, au fost trecuţi indicatorii proiectului, ca să zică aşa, de la P+3E la P+2E şi de la 11 apartamente la 6 apartamente. Din păcate nici cu această modificare nu se înscrie în indicatorii PUG-ului aprobat. Procentul de ocupare al terenului, PUZ-ul excede gradul de utilizare al terenului, totul este suprafaţa clădirii la sol împărţit cu suprafaţa totală a parcelei. PUZ-ul este suprafaţa desfăşurată a clădirii, împărţit tot cu aceeaşi suprafaţă a parcelei. Deci de aici rezultă aceste cifre. Deci suprafaţa din PUG este POT=35 procente, iar CUT=1,2. În proiect totul este POT=38%, iar CUT este 1,57 toată refacerea. Ca atare s-a stabilit retrimiterea proiectului pentru a reface astfel încât să se încadreze în POT=35% totul şi CUT= 1,2.

Se supune la vot propunerea de retrimitere a proiectului de hotărâre. Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere.

Dl. Preşedinte arată că proiectul se va reface cu calcularea POT-ului şi CUT-ului stabilit.

Pct.9 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Extindere şi recompartimentare spaţii comerciale şi locuinţă, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. G.Călinescu, nr.42.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUD – Extindere şi recompartimentare spaţii comerciale şi locuinţă, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str. G.Călinescu, nr.42.

Pct.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia PUZ – str.Dara, fn, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Dara, fn.

Comisia de urbanism propune aprobarea. Dar, nu ştie cine a citit referatul de specialitate de la SUAT. În referatul respectiv se spune următorul lucru: “Conform P.U.G. şi R.L.U. terenul este cu interdicţie definitivă pentru orice funcţiune, rezervat pentru zone plantate pe terenuri private, protecţie faţă de staţia de epurare, unităţi industriale şi drumul de centură vest. Prezentul P.U.Z. s-a întocmit în vederea ridicării interdicţiei din zonă.” Deci de aceea s-a făcut ca să se facă ridicarea interdicţiei şi cu parcelare, bineînţeles. În acest caz, în zona respectivă, pentru că această referire se face pentru terenul întreg, pe un loc mult mai mare, în special aceste parcele nu au nimic în comun cu staţia de epurare, cu unităţile industriale, că tot pe ele sunt încă multe case. Singurul lucru unde a avut legătură cu drumul de centură. pentru că drumul de centură este mai spre vest, înseamnă că şi zona de protecţie a lui ar trebui căutată mai spre vest. Pentru aceste motive comisia tehnică a primăriei a dat aviz. Tot pentru acelaşi motiv nici comisia nu are de să nu acorde aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere (dl. Matuz), se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţia PUZ – str.Dara, fn, în municipiul Satu Mare, Amplasament Satu Mare, str.Dara, fn.

Pct.11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Clădire de locuit P+3+M cu 12 apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Lăcrămioarelor, fn.

Comisia de urbanism propune spre aprobare. Acest proiect a respectat atât P.U.G. cât şi R.L.U.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere (dl. Kereskenyi) se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei PUD – Clădire de locuit P+3+M cu 12 apartamente, Amplasament Satu Mare, str.Lăcrămioarelor, fn.

Pct.12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia PUZ – Ansamblu de locuinţe  cu 59 apartamente: P+1-5E, cu spaţii comerciale la parter şi trei clădiri D+P+2+M, în municipiul Satu Mare,  Amplasament Satu Mare, str.Ady Endre, nr. 27.

Comisia de urbanism precizează că, din păcate acest proiect este din nou cu probleme pe de o parte sunt două contestaţii, pe de altă parte POT trece cu puţin peste 35%, 35,85%, însă CUT este 1,89 care trece destul de mult peste 1,5, prevăzut în PUG.

Dl. Preşedinte atrage atenţia că întâi ia cuvântul comisia, apoi consilierii iar dacă proiectul intră în dezbatere, cei prezenţi în sală iau cuvântul la sfârşit. Dacă nu la următoarea şedinţă. Roagă pe toţi cei din sală să se abţină iar dacă nu să părăsească sala.

Dl. Nits a propus retrimiterea proiectului de hotărâre.

Un cetaţean afirmă că există acolo şi varianta 2.

Dl. Preşedinte atrage atenţia să nu se poarte discuţii în sală.

Dl. Nits afirmă că nu ar dori să greşească. Şi în varianta a doua constată aceleaşi valori, respectiv CUT este 1,89.

Un cetăţean afirmă că a fost şi o variantă 1, care a primit aviz, dar i s-a spus că a primit o contestaţie cu o oră înainte de şedinţă şi nu a mai intrat în discuţii.

Dl. Nits confirmă acest lucru. Nu ştie care este situaţia, dar în momentul de faţă, pe proiectul de hotărâre, conform certificatului de urbanism anexat proiectului de hotărâre, raportului de specialitate şi avizului comisiei tehnice aceasta este situaţia.

Cetăţeanul afirmă că partea de demisol nu se include în suprafaţă construită.

Dl. Nits afirmă că nu a inclus, nu el a calculat ci cei au venit cu proiectul au calculat.

Dl. Preşedinte precizează că există un proiect de hotărâre cu care s-a venit în faţa consiliului. Ei pe acest proiect discută. Nu se face dezbatere publică şi nu se face altceva aici. Este un proiect de hotărâre pe care trebuie să-l voteze.

Dl. Nits precizează că nu cu POT-ul este problema pentru că este foarte aproape ci cu CUT-ul.

Cetăţeanul arată că trebuie scoasă suprafaţa pentru garaje şi iese suprafaţa.

Dl. Nits arată că nu el a făcut calculele. Dar dacă s-au calculat şi garajele atunci da.

Cetăţeanul arată că dacă i se permite va da explicaţii. Deci în suprafaţa totală sunt incluse şi garajele din demisol, garaje care au fost introduse în ideea de a satisface dorinţa primăriei de a face cât mai multe locuri de parcare.

Dl. Nits arată că suprafaţa desfăşurată este de 6239. În aceasta sunt şi garajele? Întreabă atunci care este suprafaţa totală?

Cetăţeanul afirmă că suprafaţa totală este de sub 4950, deci care este 1,5%. Nu şi-a făcut nici o problemă pentru că legea permite modificarea indicatorilor urbanistici.

Dl. Nits arată că este de acord că în CUT nu se introduce suprafaţa garajelor.

Cetăţeanul afirmă că suprafaţa construită spune legea.

D-na Pop Veronica arată că din punct de vedere tehnic respectă. Problema este dacă se acceptă modificarea indicatorilor urbanistici sau nu.

Dl. Nits afirmă că mai spune o dată că, având în vedere că au fost foarte multe discuţii referitoare la stabilirea POT-ului şi CUT-ului, va da citire la definiţia dată unor termeni utilizaţi în Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Bucureşti. Crede că cei care au făcut acolo au fost oameni pricepuţi. Scrie aşa: Coeficientul maxim de autorizare a terenului reprezintă raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei. În calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi a spaţiilor tehnice amplasate în subteran, suprafeţele balcoanelor, teraselor şi aşa mai departe. În documentaţie se scrie că este 29 şi nu 1,50.

Cetăţeanul afirmă că au fost făcute două variante. Prima a fost depusă acum două luni. Acum s-a găsit acum chichiţa cu încadrarea în POT-ul şi CUT-ul zonei cu toate că legea permite să fie de depăşit, unu la mână, iar a doua la mână, există prima variantă a fost avizată de comisia tehnică, de urbanism acum o lună, dar nu a intrat în şedinţă la timp acum o lună nu ştie de ce.

Dl. Nits întreabă încă o dată dacă în acea suprafaţă scrisă acolo există inclusă şi suprafaţa garajelor.

Cetăţeanul afirmă că sunt.

Dl. Curpaş afirmă că prima dată s-a aprobat. S-a revenit nu ştie de ce, şi aici s-au încurcat toate treburile, dar prima dată s-a aprobat. Acolo sunt şi balcoanele, şi terasa şi garajele.
Dl. Nits arată că de acolo a luat calculele, nu după capul lui le-a făcut. Regulamentul nou cere ca aceste calcule să fie bine făcute.
 
Dl. Albu precizează, că pentru a lămuri problema face următoarea propunere, şi anume să se supună la vot propunerea dl. Nits de a retrimite proiectul pentru a fi completat, după care să se vină în faţa Consiliului cu acel proiect de hotărâre modificat. Nu să se modifice în şedinţă. Aceasta a fost propunerea, să se supună la vot şi gata.

Dl.Turos afirmă că el nu este specialist. Cu aceste noţiuni de POT şi CUT acum se întâlneşte prima dată în consiliu. Din câte vede nu este votul unor specialişti ci mai degrabă un vot politic. El nu poate să nu ia în considerare acele semnături ale locuitorilor din zonă, care contestă toată investiţia. El este convis că baza sa electoral se află acolo, că locuitorii de pe strada Iorga, de pe str.Ady au votat. Prin votul lui doreşte să le apere interesele, în acest caz liniştea lor, intimitatea lor, şi valoarea imobilului pe care o deţin. Din acest motiv el nu votează acest proiect.

Dl. Zaha nu este de acord cu ce a spus colegul. Da, într-adrevăr aici au fost aleşi prin vot electoral, dar trebuie analizată tehnic problema şi nu neapărat electoral că ne place sau nu place să facem votul. În al doilea rând trebuie avut în vedere că pot fi 40 de familii noi care se mută în acel loc care să vrea să voteze. Într-adevăr trebuie rezolvată problemă tehnică, care în acest moment există din păcate şi din păcate a mai fost amânat acest proiect de două ori. Ar propune să se voteze proiectul cu respectarea indicilor în vigoare.

Dl. Fogel arată că acest proiect nu este o încadrare în indicii tehnici. Este mai degrabă o încadrare în funcţie de zonă. Deci degeaba se amână pentru încă o lună să se retrimită proiectul să se facă indicele de încadrare, se revine vot şi iar vor fi discuţiile acestea. Deci trebuie să se hotărască: merge această înălţime sau nu şi atunci nu se votează. Se poate amâna, se poate returna materialul şi se va ajunge la aceeaşi discuţie.

Dl. Fanea arată că s-a tot amânat a doua oară, a treia oară, dar dacă se încadrează în legislaţie, nu are sens să se tot amâne, mai ales dacă se încadrează din punct de vedere legal au dreptul să construiască, vor da în judecată Consiliul local şi tot vor construi. Numai că pun beţe în roate şi se lungeşte discuţia.

Dl. Viman arată că pentru a nu abdică de la principiile enunţate de dl. Nits conform legii, ar trebui să aibă puţină răbdare cei care au propus spre aprobare acest proiect, să facă modificările tehnice care se cer, şi în această lună vor putea reveni. Se va ţine cont şi de părerea vecinilor care sunt aici, şi atunci în şedinţa următoare să se ia în discuţie, pentru a nu se abdica de la principiul formulat şi care este conform legii.

Dl. Nits ar avea o propunere în sensul că se aprobă proiectul de hotărâre, dar nu aşa cum este, ci cu condiţia să se încadreze în indicatorii tehnico-economici stabiliţi.

Dl. Preşedinte arată că au stabilit o regulă acum trei proiecte în urmă. Acum ce fac. O încalcă la fiecare proiect. Iar nu este în regulă. Atunci vor face la fel cu toate.

Dl. Balvinsky precizeză că, aşa cum a spus şi colegul său, vecinii de acolo care  reprezintă o bază, şi vede că o parte dintre ei sunt în faţă, sunt şi ei prezenţi, ar dori să audă şi părerea lor. Ajută consiliul pentru că dacă ei s-au înţeles nu are rost să amâne o treabă care se poate rezolva. Şi se va rezolva.

Dl. Bor arată că în ultima lună au avut trei dezbateri publice, dintre care una pe regulamentul de urbanism local, una pe mai puţine proiecte, respectiv Ady Endre 27 şi alte două proiecte, în marţea aceasta a mai fost o dezbatere publică cu toate punctele de pe ordinea de zi de azi, săptămâna trecută comisia de urbanism, doreşte să sublinieze că toţi membrii din comisia de urbanism, au fost prezenţi la toate dezbaterile publice, la toate şedinţele de urbanism, în total toţi consilierii în parte au lucrat 38 de ore, aproape 40. În momentul în care decid în comisia de urbanism de obicei ei chem atât locatari dacă sunt probleme cât şi investitori, cât şi proiectanţi şi pe d-na Veronica Pop din partea primăriei. Încearcă să ia decizii corecte. Vin acum în şedinţă şi constată că vor să  stopeze exact numai la ce este prevăzut exact în PUG, deşi tot PUG-ul stabileşte că de exemplu în zonele de locuit se poate merge de la 35 până la maxim 40%. Mai mult decât atât, la punctul 5 azi la completările la regulamentul de urbanism local, s-a aprobat acelaşi lucru adică, în zonele de locuit se poate merge cu aprobarea Consiliului până la un POT de 40%. Consiliul votează, consiliul se contrazice, şi până la urmă nu este vorba de presiuni sau de alte lucruri de genul acesta pentru că au fost aleşi aici să hotărască. Niciodată nu vor putea mulţumi pe toată lumea. Pentru că locuitori nemulţumiţi vor fi, investitori nemulţumiţi vor fi, trebuie căutată calea legală şi de mijloc. Dacă vor continua în felul acesta nu numai că vor crea probleme în partea imobiliară în municipiul Satu Mare, dpv lui de vedere, pentru că stopează de fapt lună de lună şi şedinţă de şedinţă nişte investiţii, va creşte valoarea apartamentelor existente, va creşte numărul de credite şi alte probleme care apar în general în privinţa aceasta. De ce dacă sunt aici 23 de consilieri nu se decide, de ce nu se ascultă ce s-a discutat în comisia de urbanism. Pentru că soluţia dată de dl. Nits înainte a fost să zică aşa o decizie a fost o decizie pripită, de moment,  pentru că ieri din nou au stat 5 ore la o şedinţă de comisie sa că discute fiecare proiect în parte deşi fost discutate proiectele încă de două ori. Deci nu i se pare corect şi chiar lipsit de respect faţă de membri comisiei de urbanism dacă se decide ceva să fie susţinut pentru că atunci când comisia de servicii, învăţământ, buget decide ceva şi îşi dă avizul, ceilalţi consilieri votează în funcţie de ce propun ei, în cazuri excepţionale, dacă sunt discuţii mari se votează altfel, poate. A dorit să sublinieze partea cu 40% pentru că aşa este şi inclusiv azi au aprobat acest lucru. Dacă nu se va stabili regula la fel pentru toată lumea, şi vor face diferenţieri inclusiv în şedinţa de azi, consideră că greşesc şi nu decid corect nici faţă de locatarii care sunt reclamanţi, nici faţă de investitori nici faţă de arhitecţii care au zile de lucru în spate. Roagă consiliul să se meargă cu aceeaşi regulă, pentru ziua de azi, pe care a stabilit-o dl. Nits, pentru că s-au aprobat deja proiecte în sensul acesta, nu mai pot da înapoi, pentru că şi celelalte proiecte care s-au votat ar trebui rediscutate, ceea ce nu pot să facă. Să meargă cu aceeaşi regulă enunţată de dl. Nits până la sfârşitul şedinţei, pentru toate proiectele care se referă la PUD-uri şi PUZ-uri, iar pentru şedinţa următoare cere permisiunea ca această comisie de urbanism să-şi facă meseria şi să nu se lege de 35,8% şi 1,6 dacă este legal sau nu.
Dl. Gozar: El a ascultat monologul făcut de colegul său dar nu a înteles efectul, ce doreşte dânsul să le transmită lor? Nu ştie, îi vine să râdă, adică el le face lecţiile, le dă lecţii lor, ei au respectat condiţiile comisiei de urbanism, preşedintele acestei comisii a spus clar la început, le-a relatat absolut PUD-urile şi PUZ-urile până la care să se mearga. Acuma ei dacă merg  în continuare şi ascultă ceea ce a spus dl Bor, mai vin încă, mai stau încă o zi aicea ca să treacă prin toate acestea. Respectă principiul, este legal, dacă nu să o refacă şi la următoarea şedinţă este aprobat. ăsta este legal. La urmatoarele proiecte de hotărâre vor observa că acelaşi lucru va fi, adică pe unii îi pun în imposibilitate, unul este mumă, celalalt este ciumă. Dar dl. preşedinte al comisiei de urbanism, dl. Nits a clarificat.

    Dl. Zaha arată că va fi mai direct ca şi colegul său Darius că nici el nu este de acord să stea 40 de ore în şedinţe interminabile în care să verifice legalitatea şi temeinicia acestor PUZ-uri care intră în şedinţa de comisie şi prin această propunere de avizare se schimbă totul pentru motivul că il votează sau nu il votează electoratul. Va verifica acest lucru din partea legalităţii actelor. La acest lucru se referea dl. coleg.

    Dl. Curpas arată: este de acord cu dl. Bor, este extraordinar ce bine a punctat nişte treburi. Nu 40 ci 37 de ore au stat. Dânsul care a facut şi procesul verbal are dreptul să spună că le cunoaşte şi au trecut astea pe la dânsul de 3 ori şi poate a fost cel mai atent pentru că a fost obligat să fie atent. Comisia asta are un rol deosebit şi crede că şi-a făcut datoria extraordinar, i-a ascultat şi pe arhitecţi, i-a ascultat şi pe locatari, vecini, şi ei sunt puşi între ciocan şi nicovală şi acuma indiferent cum vor porni mai departe însa are o propunere: să dea posibilitate ca aceste proiecte să fie revazute aşa cum spunea colegul său Darius şi la şedinţa urmatoare să vină cu ele făcute la milimetru. Ori se face de către un arhitect ca lumea ori dacă nu să se mai târguiască. Are o propunere pentru viitor: noul PUG nu va apărea decât in 2 ani, spune 2 ani cu indulgenţă. Până atunci, ei, consiliul sunt obligaţi să păstreze liniştea in municipiu şi să nu işi bată joc de zonele frumoase, liniştite, unde trăiesc locuitorii lor din Satu Mare şi se simt bine.  Adică nu poate concepe şi pe arhitecti ii roagă să fie alături de Primarie şi de consiliu şi să nu se angajeze la nişte lucrări când ştiu că nu se poate face. Dumnealor le fac, dânsul le-a spus in şedinţă, le fac pentru bani. Să işi facă bani pentru că au o meserie extraordinar de bănoasa. Dar sunt zone unde pot construi cât vor dumnealor, complexe de locuinţe in afară de oraş, nu intr-o  zonă liniştită să vii cu o paparudă acolo şi să deranjezi atâtea familii. Dânsul ii roagă foarte mult, arhitecţii ca să aibă colaborarea cu ei, cu Primaria, bună atunci când preiau o lucrare să nu ceară dumnealor certificatul de urbanism şi să treacă că e informativ şi după aia vine că e de construcţii, deci exact ce voiau să facă de la inceput şi atunci li se spune că aicea nu poţi să faci, că zona aia nu permite P+4 sau P+4+mansardă. Mai nou mansardă in planurile pe care le fac dumnealor in proiectele dumnealor inseamnă etaj şi atuncea ii păcălesc pe toţi şi umblă cu şmecherii, să il facă ca lumea aăa cum trebuie şi să ştie. Dânsul este de acord cu colegii săi, ei aicea sunt puşi să apere şi interesele locuitorilor din municipiu. Dar dacă nu ii ajută dumnealor, arhitecţii, atunci colaborarea cade. Dumnealor la prima dezbatere publică, au fost 17 arhitecti si 40 de oameni şi au vorbit arhitecţii, ori dumnealor arhitecţii trebuia să fie martori la ceea ce le cere consilierilor publicul. Să işi noteze şi să se conformeze să facă proiecte exact aşa cum doresc consilierii şi cetăţenii din municipiu. Nu pot da peste cap in ăştia 2 ani situaţia urbanistică frumoasă, de tradiţie al acestui oraş civilizat unde sunt case liniştite şi zone liniştite, zone chiar centrale ale oraşului. Spune un beneficiar că el a muncit in străinătate şi vrea să stea in centrul oraşului să facă ce vrea. Nu face in oraşul ăsta cine ce vrea, să fie foarte clar ci face aşa cum cer legile acestui municipiu. Deocamdată pe teritoriul municipiului guvernează consiliul local şi se va face numai cu aprobarea acestui consiliu. Se bucura pentru colegii săi din comisie, dânsul şi cu dl. Nits le mulţumeşte că au avut răbdarea aia şi au venit şi au stat ore intregi până seara târziu ca să rezolve aceste probleme şi acuma s-ar simţi foarte rău ca atunci când se supune la vot să se dea voturi aiurea. Trebuiesc gândite şi propunerea dânsului este: toate care sunt cu probleme I se adreseaza dlui. Nits, să şi le pună la punct că şi asa nu mai face nici o construcţie acuma in prag de iarna. Să şi le pună la punct şi să inceapa lucrul in primavara.

      D-na Gittinger solicită ca să nu li se mai acorde cuvântul celor din sală pentru ca a fost dezbatere publică.

    Dl. Preşedinte ii raspunde că lucrurile sunt clare.

    Dl. Viman: tot asa e o chestiune de formă. Il roagă pe dl. Nits in calitate de preşedinte al comisiei de urbanism pentru respectul pe care il poartă toţi faţă de  munca depusă şi competenţa dumnealui, să nu mai abdice de la principiu şi nu trebuie să le explice motivele pentru care dau avizul favorabil sau negativ. Că de aici se merge la nişte discutii interminabile, dacă au sesizat. Să le dea avizul că asta se cere.

     Dl. Preşedinte i se adresează d-lui Nits arătând  că se intorc de unde au plecat. Il intreaba daca a avut o propunere pentru a retrimite şi completa?

     Dl. Nits confirmă.

    Dl. Preşedinte supune la vot ca acest proiect sa fie retrimis pentru a fi completat conform celor discutate. Prin 22 de voturi pentru si 1 abtinere este retrimis Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Ansamblu de locuinţe cu 59 apartamente: P+1-5E, cu spaţii comerciale la parter si trei clădiri D+P+2+M, Amplasament Satu Mare, str. Ady Endre, 27.

    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Blocuri de locuinţe P+3+M si P+4+M cu 90 de apartamente, Amplasament Satu Mare, str. Ady Endre, 40.

     Comisia de urbanism: dl. Nits arată ca pare-se că este şi mai complicat şi le spune de ce.

    Dl. Preşedinte ii cere d-lui Nits să nu se mai complice să citească avizul şi să treacă mai departe.

    Dl. Nits arată că s-a discutat în comisie şi comisia a votat ca în interiorul curţilor, adică in curte    şi in  faţă la stradă unde a fost aprobat, nu de către consiliu ci i s-a dat autorizaţie de construire pentru P+3M, acuma se cere P+4. Aicea partea negativă e că sunt două lucruri: că cel puţin conform documentaţiei, documentaţia se incadrează in p.o.t. si c.u.t. cu inălţimile prevazute in proiect nu cu inălţimile prevazute de consiliu. Asta e o parte a problemei. Al doilea lucru pe care l-a ridicat şi in dezbaterea publică: nu ştie dacă s-au uitat pe planurile acestei situaţii, aicea sunt blocuri care sunt asezate pe o fâşie de circa 30 de m sau şi mai mult puţin in adâncime 70 de m. Dar dacă se uită in zona respectivă inchisă intre strada Ady Endre, strada Draganilor, Strada Enescu şi strada Unirii, aici in interior sunt circa, in jur de la 4,2 pana la 4,8 ha de grădini curate, adică grădini, grădini, fara constructie. Acest proiect din punctul lui de vedere aşa cum este satisface normele care sunt in vigoare dar intrebarea a fost: Ce se intamplă dacă vine,( şi pentru că in zonă după cunoştinţele lor sunt cel putin 4, 5 investitori care ar cumpara acest teren şi doresc să vină cu alte proiecte de urbanism in zona aceasta), şi-a pus intrebarea ce se intamplă când vine cineva lângă greşit sau nu greşit, oricum, când rezolvarea circulaţiei a fost in aşa fel că intră, face un circuit şi vine inapoi. Deci străzile sunt la marginea parcelei. Când vine urmărtorul neapărat el, altfel nu poate să rezolve aceasta problemă decât tot aşa că face două drumuri. Asta inseamnă că de fapt risipesc terenul din oraş pentru că acestea sunt drumuri particulare. Şi propunerea sa a fost: Primaria să iniţieze nu dezbatere ci să vadă care sunt acei investitori care doresc să investească in această zonă, să facă un contract de parteneriat cu ei, Primaria să conducă şi să comande de fapt un PUZ pe zona intreagă cu toate utilitaţile, cu toate dotările, cu tot ce s-a realizat şi atuncea foarte uşor se poate merge mai departe cu un drum Bineinţeles le spune ca este un PUZ mare, va trebui facută şi dezbatere publică ca şi cum scrie legea. Nu e nici o problemă. Dar ar trebui facut pentru că altfel tot aşa vor aproba câte o parcelă foarte haotic şi de aceea a spus că este intr-o situaţie, de fapt sunt intr-o situaţie destul de gravă că asa cum este proiectul se incadrează in normele respective dar punctul celalat de vedere că ce se intampla cu restul zonei peste 1 luna, peste 2, peste 3 luni şi o sa vină câte unul şi nu  ştie dacă aceasta este metoda cea mai corectă ca să aprobe tot pe rand câte o parcela fără ca să ţină seama că de fapt ce iese in zonă. Şi 4,5 ha sunt prea valoroase ca din punct de vedere urbanistic să fie numai aşa haotic construite. Deci comisia poate aproba aceasta pentru că conform celor scrise aicea p.o.t.-ul este 35, c.u.t.-ul este 1,5. Atâta prevede şi regulamentul.

   Dl. Preşedinte intreabă: 1,5 sau 1,2.

   Dl. Nits confirmă cele arătate şi inăltimea se incadrează.

   Dl. Preşedinte atrage atenţia şi precizează că colegii din comisie spun că 1,2 este c.u.t.-ul in zona.

   Dl. Nits susţine cş c.u.t.-ul este 1,5. S-a uitat pe hartă e 1,5.

   D-na Veronica Pop arată că s-a greşit la eliberarea certificatului de urbanism, in loc de 1,5 s-a scris 1,2 dar 1,5 este c.u.t.-ul.

    Dl. Preşedinte cere părerea d-lui Nits şi concluzionează arătând că este aviz favorabil din partea comisiei de urbanism pentru că se incadrează in p.o.t. si in c.u.t? Intreabă dacă este un regim de inăltime acolo care trebuie respectat?

    Dl. Bor arată că este o propunere din partea comisiei: este la fatadă, adică la clădirea principală, P+3+M, adică ramâne cel din sistem şi in curte cele 4 clădiri nou construite P+2+M. Pentru asta işi dă avizul comisia de urbanism.

     Dl. Gozar arată că d-na Veronica Pop spune că este P+2-4 şi mansardă unde o lasă? Răspunde că poate o pune la parter.

   Dl. Csillag arată că de la dl. Nits a auzit o propunere de soluţionare definitivă a situaţiei ca să vină şi alşi investitori şi ca să se evite haosul şi schimbarea aspectului in acest oraş, măcar pâna la aprobarea Regulamentului de urbanism se va aproba să se facă Regulament intermediar pentru zonele adiacente centrului cum este zona discutată acuma de dânsul.

    Dl. Kereskenyi precizează că din punctul de vedere al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local, sunt 3 consilieri care pentru votarea acestul proiect cer vot nominal.

    Dl. Albu: cu toate scuzele de rigoare, dar arată că această comisie de urbanism a discutat deja de o problemă care este o problemă esenţială in toată discuţia aceasta: regimul de inălţime. Deci de regimul de inălţime au discutat. S-a incercat reducerea acestui regim de inălţime sau o barieră la ridicarea pe inălţime a mai multor case prin aceste modificări dar se pare că nu se va reuşi pentru ca se poate numai cu modificarea P.U.G.-ului, din păcate.

   Dl. Nits arată că se respectă legislaţia de astăzi, se respectă prevederile Regulamentului de urbanism.

    Dl. Albu arată vizavi de cele spuse de colegul său că nu este vot politic, asta nu este politică in toată problema. Sigur unii o să fie de partea celor care se numesc investitori şi care dezvoltă oraşul. Oricare dintre ei pot fi şi ei investitori, investitor este cel care face proiect şi il finanţează. Problema este alta, că nu se respectă regimul de inălţime in cartierul funcţionarilor şi se va crea un haos. Cei care vor să facă blocuri de ce nu le fac un pic mai incolo la vreo 3 km? Le dă şi răspunsul. Acolo nu este apă, nu este canal, nu este curent. Acolo preţul de vânzare este cu totul altul pe apartament construit. De aia vor să le facă aicea ca să incurce pe toată lumea. Nu e un vot politic, arată că dânsul de exemplu votează impotrivă, are dreptul  să voteze impotrivă. Este firesc să nu fie de acord să plaseze toţi blocuri printre case.

    Dl. Matuz arată că dl. Albu a spus exact ce a vrut şi dânsul să spună. Subscrie intru totul la ceea ce a spus dl. Albu.

    Dl. Kereskenyi intervine şi precizează că a fost o propunere; ca să nu se acorde cuvântul celor din sală.

    D-ra Secretar arată că va citi numele consilierilor cu mentiunea că “Da” va fi pentru şi “Nu” impotrivă.

    Dl. Preşedinte intreabă in ce variantă?

    Dl. Csillag arată că  dânsul a solicitat votul nominal.

    Dl. Preşedinte arată că a inţeles că se supune la vot varianta propusă de comisia de urbanism.

    Dl. Nits arată că varianta aprobată incă in şedinţa trecută de comisie a fost P+2+M şi afară P+3+M. Aceasta a fost hotărârea comisiei.

    Dl. Preşedinte arată că in această formă vor vota proiectul de hotărâre.

   Dl. Gozar precizează că fără P+4+M.

    Dl. Arhitect arată că nu ştie ce poate să fie sau cum o să fie, ei sunt de acord sa micşoreze regimul de inălţime cum s-a propus: P+2+M spate, P+2+M in faţă ca să vadă consilierii că şi ei sunt deschisi la orice discutie. Deci ii roagă frumos aşa să voteze.

    Dl. Gozar: atuncea propun amânarea să completeze sub forma aceasta. Să vină atuncea la urmatoarea şedinţă.

    Dl. Kereskenyi mentionează işi retrag propunerea de vot nominal.

   Dl. Preşedinte arată că in condiţiile acestea va supune la vot propunerea de amânare. Prin 2 vot impotrivă, 1 abţinere şi 20 de voturi pentru se aprobă amânarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Blocuri de locuinţe P+3+M şi P+4+M cu 90 de apartamente, Amplasament Satu Mare, str. Ady Endre, 40.

     14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Garaje subterane inierbate – Amplasament Satu Mare, str. C. Brâncusi, nr. 38.

    Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Garaje subterane inierbate – Amplasament Satu Mare, str. C. Brâncusi, nr. 38.
 

    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Imobil de locuit P+2-4 cu 14 apartamente, Amplasament Satu Mare, str. Luko Bela, nr. 10.

    Din partea comisiei de urbanism, arată dl. Nits că are acelaşi p.o.t. şi c.u.t. ca şi cel prevazut in Regulamentul de urbanism. Comisia propune aprobarea.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin 3 abţineri şi 20 de voturi pentru se aprobă Proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei PUD – Imobil de locuit P+2-4 cu 14 apartamente, Amplasament Satu Mare, str. Luko Bela, nr. 10.

     16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Ansamblu de locuinţe D+P+3+M şi D+P+4 cu 129 apartamente, Amplasament: Satu Mare, str. Gellert Sandor, f.n.

     Comisia de urbanism propune aprobarea.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Ansamblu de locuinţe D+P+3+M şi D+P+4 cu 129 apartamente, Amplasament: Satu Mare, str. Gellert Sandor, f.n.

     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Bloc de locuinţe P+4 cu 12 apartamente şi 2 spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str. Ceahlăului 2.

    Comisia de urbanism arată dl. Nits că a dat aviz favorabil ţinând cont că pentru acest proiect pentru că este in zona istorică şi in zona monumentelor, a fost nevoie de avizul Comisiei monumentelor pe care l-a obţinut. Au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin 4 abţineri, 1 vot impotrivă şi 18 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Bloc de locuinţe P+4 cu 12 apartamente şi 2 spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str. Ceahlăului 2.


     18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3-5E (40 apartamente) şi cabinete medicale la parter – Amplasament Satu Mare, str. Vlad Ţepes nr. 1.

    Comisia de urbanism arată prin dl. Nits că: conform principiului pe care l-a exprimat la inceput trebuie să retrimita proiectul. Dar totuşi ar avea o observaţie: foarte interesant e aicea că p.o.t. –ul in cazul acesta este 30 faţa de 35 cât este aprobat, adică cât este prevazut in Regulamentul local de urbanism. Dar tot in Regulamentul local de urbanism, pentru zona respectivă prevede inălţimea clădirilor P+1-2. Din această cauză deşi p.o.t.-ul este sub limită dar c.u.t.-ul este 1,8. Oricum este peste cel din regulamentul de urbanism. Arată: 1,2 este cel din regulament şi explicaţia este foarte clară, pentru că in zonă sunt prevăzute locuinţe P+1-2. Intr-o singură zonă este prevazut P+1-3 care este specifică, str. Parc Someşului de sus. In rest toată zona: P+1-2. Şi aşa se explică de ce c.u.t.-ul ajuns la 1,8.

     Dl. Preşedinte intreabă dacă dl. Nits are o propunere pentru a retrimite şi reface materialul.

    Dl. Nits raspunde: cu asta a inceput.
     
    Se supune la vot propunerea de retrimitere pentru a se reface materialul. Prin 2 abţineri şi 1 vot impotrivă se aprobă retrimiterea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3-5E (40 apartamente) ăi cabinete medicale la parter – Amplasament Satu Mare, str. Vlad Ţepes nr. 1.

    19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- Imobil de locuit P+3+M cu 12 apartamente şi spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str. Unirii nr. 4.

     Comisia de urbanism prin dl. Nits arată că: proiectul are aceeaşi problemă; p.o.t.-ul aprobat este 35, c.u.t. este 1,2 faţa de care se prevede p.o.t. 37, c.u.t. 1,7.

    Dl. arhitect arată că este aviz de la comisia de monumente. E trecut avizul in raportul de specialitate.

     Dl. Nits confirmă că are aviz.

    Dl. Preşedinte concluzionează că: are un p.o.t. de 35 şi un c.u.t. de 1,2. Intelege că au avizul de la monumente pentru că este intr-o zonă in care sunt nişte clădiri cu o anumită arhitectură. Problema este dacă ii obligă pe ei să respecte aceeaşi unitate de masură, să respecte p.o.t.-ul şi c.u.t.-ul? Intreabă dacă ii obligă cu ceva avizul pe consilieri? Astfel pierd principiul pe care l-au enuntat anterior. Ii cere d-lui Nits să concluzioneze.

    Dl. Nits propune să se retrimită.

   Dl. Arhitect arată ca avizul comisiei de monumente, l-a cerut comisia de urbanism.

   Dl. Nits arată: p.o.t.-ul-36,5, nu e asa mare diferenţa. Dar e vorba de inălţime. De aia este nedumerit pentru că comisia de monumente cam analizează din toate punctele de vedere.

    Dl. Turos arată că personal propune retrimiterea.

    Dl. Preşedinte supune la vot propunerea de retrimitere. Prin 6 abţineri, 8 voturi impotrivă şi 9 voturi pentru se aprobă retrimiterea Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ- Imobil de locuit P+3+M cu 12 apartamente şi spaţii comerciale la parter, Amplasament Satu Mare, str. Unirii nr. 4.

    20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ – Imobil de locuit P+3+M cu 10 apartamente şi servicii la parter, Amplasament Satu Mare, str. Luko Bela nr. 13.

    Comisia de urbanism arată dl. Nits că p.o.t.-ul in loc de 40 este 40,1, c.u.t.-ul in loc de 1,5 este 2,5.

     Dl. Preşedinte intreabă dacă propunerea comisiei de urbanism este aceea de retrimitere pentru a fi completată? Se supune la vot propunerea. Prin 2 abţineri si 21 de voturi pentru se aprobă retrimiterea Proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ – Imobil de locuit P+3+M cu 10 apartamente si servicii la parter, Amplasament Satu Mare, str. Luko Bela nr. 13.

     21. Proiect de hotărâre privind aprobarea d