Hotărârea nr. 99/2007

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale serviciului public „Administraţia Domeniului Public”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                          
SATU MARE                                                                                                        

 HOTĂRÂREA nr.99/26.04.2007
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale serviciului public „Administraţia Domeniului Public”

În conformitate cu prevederile:
-H.C.L. nr. 182/29.09.2005 privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor Satu Mare
-O.G.  10/01.02.2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
- Legii nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică
În temeiul art.36 alin.3 lit.b şi a art.46 din Legea 215/2001-republicată, privind Administraţia  Publică Locală ,

Consiliul  local al municipiului Satu Mare:
HOTARASTE
   
Art.1. Se aprobă organigrama serviciului public „Administraţia Domeniului Public”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcţii al serviciului „Administraţia Domeniului Public”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Administraţia Domeniului Public
Art.4.  Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.263/21.12.2006 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale serviciului public „Administraţia Domeniului Public”, aprobate prin H.C.L. nr.182/29.09.2005
Art.5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASMNAT
Gozar Ioan                                                                   Secretar
                                                                                      Suciu Mariana