Hotărârea nr. 97/2007

privind aprobarea închirierii imobilului situat în municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                          
SATU MARE                                                                                

 
HOTĂRÂREA nr.97/26.04.2007
privind aprobarea închirierii imobilului situat în municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii


În conformitate cu prevederile:
-H.C.L. nr. 182/29.09.2005 privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor Satu Mare
-H.C.L. nr. 107/15.06.2006 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrarea serviciului Public “Administraţia Domeniului Public” a unor bunuri din domeniul public şi privat al municipiului Satu Mare
-art.14 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
În temeiul art.36 alin.5 lit.a,  art.45 alin.3, şi art.123 din Legea 215/2001-republicată, privind Administraţia  Publică Locală ,

Consiliul  local al municipiului Satu Mare:
HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aprobă închirierea imobilului situat în municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii, imobil  amplasat pe parcela cu nr.top.768 din Registrul Parcelar.
Art.2.Se aprobă documentaţia de licitaţie pentru închirierea imobilului identificat la art.1, care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3 Contractul de închiriere se va încheia de către Administraţia Domeniului Public, pe durata de 10 ani de zile.
     Art.4. Preţul de pornire al licitaţiei pentru închiriere va fi de 840,34 lei/70mp/luna (la care se aplică TVA).
Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare şi  Administraţia Domeniului Public.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                              Secretar
                                                                                  Suciu Mariana