Hotărârea nr. 96/2007

privind aprobarea Regulamentului de valorificare a autovehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate în municipiul Satu Mare, ridicate în baza HCL 124/56/21.10.2004
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                                     

HOTĂRÂREA nr.96/26.04.2007
privind aprobarea Regulamentului de valorificare a autovehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate în municipiul Satu Mare, ridicate în baza HCL 124/56/21.10.2004


În temeiul:

-H.C.L. nr.124/56/21.10.2004 privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în municipiul Satu Mare
-H.C.L. nr.182/29.09.2005 privind reorganizarea Administraţiei Domeniului Public
-OG nr.71/29.08.2002, privind “organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local” aprobată de Legea nr.3/09.01.2003;
-Codul de procedură civilă;
-Legea nr.421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale
-H.G. nr.156/27.06.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
-art.36 alin.6 lit.13 şi art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001-republicată, privind administraţia publică locală ,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă Regulamentul de valorificare a autovehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate în municipiul Satu Mare, ridicate în baza HCL 124/56/21.10.2004, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul municipiului Satu Mare şi Administraţia Domeniului Public.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.29/2007.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                    Secretar
                                                                                       Suciu Mariana