Hotărârea nr. 95/2007

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
SATU MARE                                                                                                     


HOTĂRÂREA nr.95/26.04.2007
            privind  aprobarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş


Având în vedere :
- iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive;
- Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public
- prevederile art.3, lit.(c) art.7, art.10 aliniatele (3), (4), art.27, art.39 şi art.40 din OGR 71/29.08.2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003;
- prevederile art.5, art.7, art.64 şi art.65 din HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor- cadru de aplicare a OGR 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2002;
-  HCL nr.64/29.03.2007 privind retragerea dreptului de administrare asupra Zonei de Agrement Someş de la R.A. Comunala, in favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Legea administraţiei publice locale, republicată,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE :


Art.1 Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Zonei de Agrement Someş, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul municipiului Satu Mare şi Administraţia Domeniului Public.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.29/2007.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                            Secretar
                                                                                Suciu Mariana