Hotărârea nr. 94/2007

privind aprobarea transferarii spaţiului din imobilul situat pe str.Gladiolei nr.14 în administrarea SPAS-ului cu destinaţia funcţionarii Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi şi schimbarea locaţiei Asociaţiei Surzilor Filiala Satu Mare, în vederea desfăşurării activităţii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.94/26.04.2007
privind aprobarea transferarii spaţiului din imobilul situat pe str.Gladiolei nr.14 în administrarea SPAS-ului cu destinaţia funcţionarii Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi şi schimbarea locaţiei Asociaţiei Surzilor Filiala Satu Mare, în vederea desfăşurării activităţii


        În baza H.C.L. nr. 64/30.03.2006
         În temeiul prevederilor art.36 alin.1 şi 2 lit.c, art.45 alin.3 şi art.123 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă transferarea  spaţiului (etajul) din imobilul situat în municipiul Satu Mare, Al .Gladiolei nr.14, compus din cameră, hol, terasă, şi toaletă în suprafaţă de 92,41 mp. din administrarea Consiliului local Satu Mare în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu destinaţia funcţionarii Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi.
         Art.2. Transmiterea în administrare se face pe o perioadă nedeterminată.
         Art.3. Se aprobă schimbarea locaţiei Asociaţiei Naţionale a Surzilor Filiala Satu Mare, cu sediul pe str.Gladiolei nr.14, în sediul situat pe str.Mihai Viteazul nr.19 până cel târziu la data de 01.06.2007, în vederea desfăşurării activităţilor.
         Art.4. Prin prezenta se abrogă H.C.L 76/31.10.2002.
      Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăriei municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
         Art.6. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                           Secretar
                                                                                              Suciu Mariana