Hotărârea nr. 93/2007

privind aprobarea planului Strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al Serviciului Public de Asistenţă Socială şi al partenerilor
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.93/26.04.2007
privind aprobarea planului Strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al Serviciului Public de Asistenţă Socială şi al partenerilor


     
         În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d si e, alin.6 si 7, art.45 alin.1, din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE             Art.1. Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al Serviciului Public de Asistenţă Socială şi al partenerilor, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăriei municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
                   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                Secretar
                                                                                   Suciu Mariana