Hotărârea nr. 92/2007

privind desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
SATU MARE        
      
              
HOTĂRÂREA nr.92/26.04.2007
privind desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare

În baza  art.36 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
În temeiul art.36 alin.2, lit.a şi al.3 lit.b din Legea 215/2001,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă desfiinţarea Serviciului Public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare începând cu data de 01.05.2007.
Art.2. Se aprobă preluarea de către Serviciul « Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii » a următoarelor activităţi, respectiv activele şi pasivele aferente acestora :
a)întreţinerea şi exploatarea locuinţelor naţionalizate şi locuinţele construite din fondul de stat, altele decât cele sociale, conform anexei I al prezentei hotărâri;
b)întreţinerea şi exploatarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform anexei II al prezentei hotărâri ;
c)promovarea, finanţarea şi urmărirea investiţiilor pentru construcţii de locuinţe şi alte spaţii din fondurile bugetare.
Art.3. Se aprobă preluarea de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare a activităţii constând în întreţinerea şi exploatarea locuinţelor sociale, activele şi pasivele aferente, respectiv amplasamentele sociale situate pe str. Toamnei 65, str. Crângului, blocul situat pe str. Târnavei nr. 20 şi str. Timişului nr. 10 bl. 25, conform anexei III al prezentei hotărâri.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, Serviciul « Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii » şi Serviciul Public de Asistenţă Socială.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                               Secretar
                                                                                  Suciu Mariana