Hotărârea nr. 91/2007

privind aprobarea estimative pentru obiectul “ Lucrari de reparatii la Caminul Cultural din cartierul Satmarel”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                
SATU MARE                                                                     


HOTĂRÂREA nr.91/26.04.2007
privind aprobarea estimative pentru obiectul “ Lucrari de reparatii la Caminul Cultural din cartierul Satmarel”

Având în vedere referatul serviciului de specialitate şi expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare,
În temeiul art.36 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit. e şi art.45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
În baza prevederilor art.125 şi art.213 alin.1 lit.a din OUG 34/2006 privind achiziţiile publice,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă devizul estimativ pentru obiectivul “Lucrări de reparaţii la Caminul Cultural din cartierul Satmarel”, conform anexei nr.1.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciile de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                   Secretar
                                                                       Suciu Mariana