Hotărârea nr. 90/2007

cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea în funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRĂREA nr.90/26.04.2007
cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea în funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi

Având în vedere: iniţiativa Primarului municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, adresele Grupului Şcolar de Industrie a Lemnului Satu Mare, a Liceului Teoretic German „ Johann Ettinger „ şi a Colegiului Naţional „ Mihai Eminescu „ înregistrate sub nr. 13803, 13804/16.04. 2007, si 13921/17.04.2007, avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu: prevederile art. 21 din Ordinul nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin 2  lit. „d”,  alin 6 lit. „a” pct. 1  si art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administraţia publică locală,        

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Consiliul local al municipiului Satu Mare acordă aviz consultativ privind numirea in funcţiile de director adjunct a următorilor candidaţi admişi pentru ocuparea posturilor ca urmare a concursurilor organizate in data de  03 04.2007:
- D-na Moise Rodica – Liceul Teoretic German „ Johann Ettinger „ Satu Mare,
- Dl. Gyori Carol – Grup Solar Industria Lemnului Satu Mare,
- D-na Chereches Nicoleta – Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu „ Satu Mare.  
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare. 
Art.3.  Prezenta se  comunică cu:  Liceul Teoretic German „ Johann Ettinger „, Grup Şcolar Industria Lemnului , Colegiul Naţional „ Mihai „Eminescu „ Satu Mare si Instituţia Prefectului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                    Secretar
                                                                  Suciu Mariana