Hotărârea nr. 9/2007

privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
                          SATU MARE                                                  


                 HOTARAREA NR. 9/25.01.2007

        privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele
                   aflate in dotarea Primariei municipiului Satu Mare  

             Conform prevederilor Ordonantei nr.80 din 30 august 2001,privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei si institutiile publice,actualizata,
             In baza prevederilor art 38 ,alin. 1 si alin. 4 litera ‘’d ‘’si art 46 alin. 1 si alin.  2 litera ‘’a’’din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata de Legea  286/2006,

                      Consiliul Local al municipiului Satu Mare

    H O T A R A S T E

         Art.1.Se aproba consumul lunar de 250 l. carburanti /autoturism pentru deplasari in municipiu si judet ;

         Art.2. Se aproba consumul lunar de 200 l. carburanti/autoutilitara pentru deplasari in municipiu si judet ;

          Art.3. Se aproba cota lunara de carburanti cu cantitatile necesare pentru deplasari in delegatii ,calculate in conformitate cu normele legale de consum ;
          Art.4. Se aproba consumul lunar de 30 l .carburanti /motoscuter,pentru deplasari in municipiu ;
          Art.5. Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat/autovehicul ,consumul care la nivelul anului ,se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule.
              
                                                                                

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                           Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana