Hotărârea nr. 89/2007

Privind modificarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.89/26.04.2007
Privind modificarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.


Având în vedere: iniţiativa consilierilor din cadrul comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,   
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 si art.5 alin 1 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate  privată a statului român şi a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor locale, Sentinţa civilă nr  38/CA/2007, Sentinţa civilă nr 235/CA/ 2005,
 În temeiul prevederilor art. 36  alin 2 lit “ c”  alin 5 lit   „b”  si art 45 alin 3 din Legea nr.  215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă suplimentarea listei spatiilor comerciale şi de prestări de servicii care se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2202, cu spatiul comercial situat in Satu Mare, P-ţa de Alimente nr 1, chiriaş SC LU &LU SRL si spaţiul comercial detinut cu chirie de SC AGRIA SA Satu Mare.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu Primarul Municipiului Satu Mare,  comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 si Instituţia Prefectului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                               Secretar
                                                                                    Suciu Mariana