Hotărârea nr. 88/2007

privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii si a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.88/26.04.2007
privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii si a Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Satu Mare.


Având în vedere: iniţiativa primarului muncipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane,  avizul ANFP Bucureşti  nr. 1015711/16.04.2007,
În conformitate cu prevederile art. 90 si art. 91^4 din  Legea nr. 188/1999 actualizată privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea in vigoare a  legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, prevederile Ordonanţei nr.10/2007 privind salarizarea personalului contractual,  
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit. “a”, alin 3 lit. “b” si art.  45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă funcţiile publice şi funcţiile în regim contractual pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, conform anexei nr.1.
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,  conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, conform anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă regulamentul de Organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane.
Art.7. Prezenta se comunică cu: ANFP Bucureşti, Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, şefii de compartimente  si se afişează pe site-ul instituţiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                   Secretar
                                                                                      Suciu Mariana