Hotărârea nr. 87/2007

privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Fundatia Româna a Caminelor de Tranzit Foyer
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

                                   

HOTĂRÂREA nr.87/26.04.2007
privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Fundatia Româna a Caminelor de Tranzit Foyer

Ţinând seama de cererea formulata de Fundaţia Româna a Caminelor de Tranzit Foyer  înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare sub nr.12136/29.03.2007 de raportul de specialitate intocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale  şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,
Şi având în vedere prevederile art.250 alin 1 punct 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
În conformitate cu dispoziţiile art.25, art.38 alin (2) lit D şi art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:
    
Art.1 Se aprobă lista cererilor depuse de către contribuabilii persoane juridice cu poziţiile avizate reprezentând clădiri utilizate pentru activităţi social umanitare care nu sunt supuse impozitului pe clădiri prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
    Art.3 Prezenta se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                Secretar
                                                                                   Suciu Mariana