Hotărârea nr. 86/2007

privind aprobarea constituirii Fundaţiei Casa Sătmăreană
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
 

HOTĂRÂREA nr.86/26.04.2007
privind aprobarea constituirii Fundaţiei Casa Sătmăreană

Având în vedere textul Actului constitutiv şi al Statutului Fundaţiei Casa Sătmăreană, autentificate de notar public Ressler Petra – Felicia prin încheierile de autentificare nr. 424/03 aprilie 2007 şi nr. 425/03 aprilie 2007),
Analizând Expunerea de motive şi Referatul de specialitate,
Tinând cont de preverile O.G. nr. 26/30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în M.O. nr.39/31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare  
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 2, art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M.O. nr. 123/20 februarie 2001,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă Actul constituiv şi Statutul Fundaţiei Casa Sătmăreană cuprinse în anexele 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.Se aprobă aportul în numerar al municipiului Satu Mare la constituirea patrimoniului iniţial al fundaţiei în sumă de 44.000 lei (patruzecişipatrumii lei).  
Art.3. Se aprobă mandatarea domnului primar Iuliu Ilyes să reprezinte municipiul Satu Mare la încheierea actelor necesare dobândirii personalităţii juridice a fundaţiei şi să semneze în faţa organelor competente orice acte juridice necesare, în numele Consiliului local al  municipiului Satu Mare.
Art.4 .Prezenta se comunică celor interesaţi.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                    Secretar
                                                                                        Suciu Mariana