Hotărârea nr. 85/2007

privind taxa de participare pentru comercianţi la manifestările “Zilei Oraşului Satu Mare” – ediţia 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
      SATU MARE                         
                            

HOTĂRÂREA NR. 85/26.04.2007

privind taxa de participare pentru comercianţi la manifestările
“Zilei Oraşului Satu Mare” – ediţia 2007Având în vedere prevederile HCL 206/27.10.2005 privind stabilirea datei la care se sărbătoreşte Ziua Oraşului Satu Mare,
          În baza Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Anexa 2, Cap.II, pct.9, lit.a,
Potrivit competenţelor conferite de  art. 36 alin. 1,2 lit. c şi d, alin.6, lit.a pct.  1 şi 4, respectiv art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă închirierea domeniului public al Municipiului Satu Mare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale cu ocazia desfăşurării sărbătorii “Ziua Oraşului Satu Mare”, în perioada 25-27 mai 2007

           Art.2 Taxele de participare cu amplasamente comerciale la manifestările “Zilei Oraşului Satu Mare” ediţia 2007 sunt următoarele:


- corturi ale producătorilor de bere cu inscripţii promoţionale, suprafeţe între 100-300 mp
Ambele locaţii
1.000 euro*

- terase ale distribuitorilor de bere cu inscripţii promoţionale, suprafeţe între 41-99 mp
Ambele locaţii
700 euro*
*la valoarea BNR a zilei de plată

- corturi cu terase cu minuturi, băuturi, alimentaţie publică, suprafeţe între 19-40 mp
Locaţia principală
1.600 RON
Locaţie secundară
1.400 RON


- corturi fără terase, suprafeţe între 09-18 mp
Locaţia principală
1.200 RON
Locaţie secundară
1.000 RON

- corturi pentru comercializare de legume fructe, suprafeţe până în 9 mp
Locaţia principală
400 RON
Locaţie secundară
300 RON

- activităţi agrement copii (pentru fiecare utilaj)
Locaţia principală
600 RON
Locaţie secundară
400 RON

- corturi pentru comercializare produse industriale – artizanale, suprafeţe până în 9 mp
Locaţia principală
400 RON
Locaţie secundară
300 RON

- comercializare baloane, vată zahăr, plăcinte
Ambele locaţii
200 RON

- comercializare alte produse
Ambele locaţii
300 RON

________________________________
Locaţia principală: P-ţa 25 Octombrie, str. C Coposu, 25-27 mai 2007
Locaţia secundară: P-ţa Libertăţii, P-ţa V Lucaciu, IC Brătianu şi străzile conexe 26-27 mai 2007
Art.3 Corturile utilizate vor fi cele standard uni sau bicolore, cu cadru din elemente demontabile şi acoperământul legat de acest cadru, cu dimensiunile standard 3x3 sau 6x3.
Utilizarea oricăror altor tipuri decât descrise la aliniatul precedent se va face numai cu autorizarea din partea organizatorului, sub sancţiunea eliminării imediate a comerciantului din festivitate, fără alte condiţii sau despăgubiri.
Art.4 Cort cu inscripţii promoţionale se vor folosi numai cu acordul prealabil al organizatorului şi după plata taxei de 100 RON/mp, suprafaţa fiind cea a proiecţiei la sol a cortului în cauză.

Art.5 Tarifele enumerate la art.1 se achită la data contractării spaţiului şi constituie taxa de participare pentru comercianţi, în perioada 25-27 mai 2007

Art.6 Se aprobă modelul Contractului de închiriere pentru participarea la “Ziua Oraşului Satu Mare” ediţia 2007 conform Anexei nr.1.

Art.7 Nerespectarea condiţiilor impuse în Contractul de închiriere duce la rezilierea de plin drept şi imediată a contractului, interzicerea continuării activităţilor pe durata manifestaţiilor şi eliberarea amplasamentului.

Art.8 Suprafeţele solicitate vor fi înscrise în contractul de participare, care va constitui actul de acceptare în cadrul manifestării, şi închiriere al spaţiului respectiv.

Art.9 Sumele încasate din taxele enumerate la art.1 vor fi utilizate pentru organizarea manifestărilor ocazionate de “Ziua Oraşului Satu Mare”

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Corpul de Control Comercial şi Autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                           Secretar
                                                                                             Suciu Mariana