Hotărârea nr. 84/2007

privind aderarea Municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” – ,,Reţeaua Oraşelor Medii Europene”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE


                                                                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 84/26.04.2007
privind aderarea Municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională
CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” –
,,Reţeaua Oraşelor Medii Europene”În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.e) şi alin.(7), lit.c), din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(2), lit f), din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al Municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă aderarea municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” – “Reţeaua Oraşelor Medii Europene”, pe perioadă nedeterminată.
 
Art.2 Se aprobă statutul Asociaţiei oraşelor din Reţeaua CINTE, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă plata cotizaţiei anuale fixată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei CINTE, care se virează în primul trimestu al fiecărui an.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                                Secretar
                                                                                                               Suciu Mariana