Hotărârea nr. 83/2007

Privind aprobarea organigramei la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
CONSILIUL LOCAL                               
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                      
                                    

HOTĂRÂREA NR. 83/26.04.2007,
Privind aprobarea organigramei la
S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Având în vedere Expunerea de motive, art. 21 lit. c. din Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A., aprobat prin HCL nr. 16/83 din 25.08.2004,
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi al art.36 alin.2 lit.a, art.45 alin. 1 si art. 63 lit. d din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată,
Consiliul local al municipiului Satu Mare
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă organigrama S.C. APASERV SATU MARE S.A. cu
numărul de personal aferent.

    
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al SC. APASERV SATU MARE S.A.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                             Secretar
                                                                                                                Suciu Mariana