Hotărârea nr. 82/2007

privind aprobarea raportului cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006
CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                  
                                                                        


HOTĂRÂREA NR. 82/26.04.2007,
privind  aprobarea raportului cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006
 
        

Având în vedere art.3 a Hotărârii Consiliului Local Nr.16/25.08.2004; art.36, alin.2 lit. b, art. 45 alin. 2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit. a,
        

        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂREŞTE :

Art. 1.    Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006, conform anexelor.

Art.2.    Prezenta hotărâre va fi susţinută de către Primarul municipiului Satu Mare în A.G.A. şi intră în vigoare după aprobarea ei.


Art. 3.    Prezenta se comunică  S.C. APASERV SATU MARE S.A.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                    Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana