Hotărârea nr. 81/2007

privind modificarea Organigramei SC TRANSURBAN SA Satu Mare
MUNICIPIUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE NR . 81/26.04.2007
privind modificarea  Organigramei SC TRANSURBAN SA Satu Mare


Consiliul local al municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiatva Primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare, Hotarirea nr 4/2007 a Consiliului de Administraţie a SC TRANSURBAN SA Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate,
In conformitate cu prevederile art. 40 alin 1 lit “a” din Codul Muncii, prevederilor Legii nr. 31/1990 actualizată, privind societăţile comerciale,  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare publice, art 23 alin 2 lit “h” din O.G. nr 86/2001 privind serviciile de transport urban public de calători,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit „a”, alin 3 lit „b” si „ c „si art 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată  privind administraţia publică locală,
         
             adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei  SC TRANSURBAN SA Satu Mare conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărire.
Art.2.Prezenta hotărire anulează prevederile art 1 din HCL Satu Mare nr 211/2005.
Art.3. In termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotariri Regulamentul de Organizare si Functionare a SC TRANSURBAN SA Satu Mare va fi supus aprobării Consiliului local Satu Mare conform noii structuri organizatorice aprobate.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
             Art 5. Prezenta se comunică cu SC TRANSURBAN SA Satu Mare si  Instituţia Prefectului Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMANT
Gozar Ioan                                                                                          Secretar
                                                                                                            Suciu Mariana