Hotărârea nr. 80/2007

privind aprobarea execuţiei bugetare a SC TRANSURBAN SA SATU MARE 2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE        
                                                        

HOTARAREA NR. 80/26.04.2007
privind aprobarea execuţiei bugetare a SC TRANSURBAN SA SATU MARE 2006 
     
    În conformitate cu prevederile art. 57 al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finantele publice locale ,
     In temeiul  Legii bugetului de stat pentru anul 2006, nr.379 / 19.12.2005 ,
Avind la baza prevederile art.36 alin.2 lit. b si al. 3 lit. a precum si art. 45 al.1 si al. 2 lit a din Legea nr.215 / 2001, republicata  privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă raportul consiliului de administraţie privind exerciţiul financiar pe anul 2006 pentru SC TRANSURBAN SA Satu Mare, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi - incluzând repartizarea profitului pe anul 2006 conform anexelor 1-9, care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi susţinută de primarul Municipiului Satu Mare în AGA a SC TRANSURBAN SA Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotariri se încredinţează Primăria Municipiului Satu Mare.
Art.4. Prezenta se comunică SC TRANSURBAN SA Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                    Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana