Hotărârea nr. 8/2007

privind aprobarea concesionării clădirilor fostelor CT şi PT, disponibile pe raza municipiului Satu Mare
Consiliul local al municipiului Satu Mare                                                                                                                                                  
                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 8/25.01.2007

privind aprobarea concesionării clădirilor fostelor CT şi PT, disponibile pe raza municipiului Satu Mare


Consiliul local al municipiului Satu Mare,

    Având în vedere necesitatea schimbării destinaţiei clădirilor centralelor termice şi a punctelor termice disponibile, pe raza municipiului Satu Mare şi punerea lor în valoare;

    Analizând solicitările în scris a mai multor societăţi comerciale şi persoane fizice, care doresc să concesioneze aceste clădiri pentru a le amenaja şi apoi pentru a desfăşura în ele diferite activităţi;

    În temeiul art. 5, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 -  actualizată, privind proprietatea privată şi regimul juridic la acesteia;

    În conformitate cu prevederile art. 10, art. 38, alin. 1 şi 2, lit. b şi c, alin. 5, lit. b, art. 46 alin 2(1) si art. 125 din Legea nr. 215/2001/A privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările cuprinse în Legea nr. 286/2006,
    
H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art. 1. Se aprobă concesionarea clădirilor CT şi PT cuprinse în Anexa 1, aflate în proprietatea privată a municipiului Satu Mare, conform legii.
    Art. 2. Se aprobă procedura de organizare şi de desfăşurare a concesionării conform Anexa 2 şi Caietul de Sarcini - Anexa 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art. 3. Se aprobă numirea comisiei pentru concesionarea fostelor CT şi PT cuprinse în Anexa 1, în următoarea componenţă: 6 membri din partea Consiliului si 1 membru din partea Primariei.

1. Curpas Teodor–  membru
2. Gozar Ioan – membru
3. Kereskeny Gabor – membru
4. Gittinger Orsolya– membru
5. Zaha Cristian – membru
6. Bor Darius- membru
7. Membru din partea Primariei
Comisia isi va alege presedintele. Secretariatul tehnic va fi asigurat  de catre executiv.

    Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este încredinţat Primarul municipiului Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                             Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana