Hotărârea nr. 79/2007

privind acceptarea ofertei de donatie pentru deschiderea unui drum public in municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga.
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

                                                                       
                                    

HOTARAREA NR. 79/26.04.2007
privind acceptarea ofertei de donatie pentru deschiderea unui drum public in municipiul Satu Mare,
B-dul Lucian Blaga.

In conformitate  cu art.36,aliniat 5, lit.c, art. 121 alin. 3 din Legea 215/2001/R, art. 20 din Legea nr. 7/1996/R a cadastrului si publicitatii imobiliare  si anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
In temeiul art.45 aliniat 2,litera e din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare


H O T A R A S T E

Art.1 Se accepta ofertele de donatie a urmatoarelor parcele:
- parcela cu nr.top.1b/10 in suprafata de 905mp din c.f.419 N.
- parcela cu nr. top.nou 1b/9a in suprafata de 18 mp rezultata in urma dezmembrarii parcelei cu nr.top 1b/9 din c.f. 419 N.


Art.2Autorizarea lucrarilor de construire se va elibera numai dupa operarea in evidentele cartii funciare a terenului donat pentru deschiderea drumului public.

Art.3 Se dispune intabularea dreptului de proprietate in favoarea municipiului Satu Mare in domeniul public.

Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza serviciile de specialitate si Primarul municipiului Satu Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                   Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana