Hotărârea nr. 78/2007

privind aprobarea documentatia PLANULUI URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR “BLOC DE LOCUINŢE P+3+M” ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Fragilor, nr.16-18
CONSILIUL LOCAL SATU MAREHOTĂRÂREA NR. 78/26.04.2007

privind aprobarea documentatia  PLANULUI  URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR “BLOC DE LOCUINŢE P+3+M”  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Fragilor, nr.16-18


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC ZONAL PRELIMINAR “BLOC DE LOCUINŢE P+3+M”  ÎN  MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare,  str. Fragilor, nr.16-18 în conformitate cu anexele.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT
 Gozar Ioan                                                                                     Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana