Hotărârea nr. 77/2007

privind aprobarea modificării H.C.L.nr.15 din 22.02.2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             


HOTĂRÂREA NR. 77/26.04.2007
                   privind aprobarea modificării H.C.L.nr.15 din 22.02.2007

Ţinând cont de solicitarea venită din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu sediul în Bucureşti,
În baza prevederilor  art. 36, alin. 2 litera „c” şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală,    

Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.Unic.   H.C.L.nr.15 din 22.02.2007 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„ HOTĂRÂREA  NR.15/22.02.2007
privind transmiterea în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , pe perioada execuţiei locuinţelor a unui teren situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului
în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar


Urmare a derulării Programului Guvernamental de construire de locuinţe pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
A   PUZ  Proiect nr.1-6594-00-2006 aprobat prin HCL nr.3/25.01.2007;
În conformitate cu prevedrile art.2, aliniat 1 litera „d” şi art. 2^1aliniat 2 din Legea nr.152/1998, actualizată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În temeiul prevederilor art. 36, aliniat 2 litera “c” şi în baza art. 45, aliniat 3, din Legea   nr. 215/2001, republicată privind Administraţia Publică Locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor  a terenului identificat prin nr.top: 14730/1, 14731/1, 14824/1, 14820, 14819/44, 14732/1, înscrise în CF nr.26805 în suprafaţă de 39677 mp situat în municipiul Satu Mare în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.

Art. 2. Imobilul-teren face parte din domeniul privat al Municipiului Satu Mare şi se transmite în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.

Art. 3. Predarea terenului se va face în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare - primire între Municipiul Satu Mare şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Art. 4. La finalizarea lucrărilor , terenul menţionat la art.1 va fi predat municipiului Satu Mare .

Art. 5. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Consiliul local al municipiuluil Satu Mare, conform Anexa.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, direcţia economică şi direcţia tehnică.”PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                              Secretar
                                                                                Suciu Mariana