Hotărârea nr. 76/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul : Reabilitare Sală Sport la Şcoala Bălcescu- Petofi
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             

HOTĂRÂREA NR. 76/26.04.2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul : Reabilitare Sală Sport la  Şcoala Bălcescu- Petofi  
 

 Având in vedere Anexa nr.2 din H.C.L. nr.1/25.01.2007  unde la Cap.65 ” Învăţământ” ,pozitia 29 este cuprins obiectivul:  Reabilitare Sală de sport din cadrul Şcolii cu Clasele I- VIII  Bălcescu- Petofi  din municipiul Satu Mare
 Ţinând cont de solicitarea cu nr.318/05.01.2007 venită din partea Şcolii cu clasele I-VIII ‚ ”Bălcescu Petofi” din municipiul Satu Mare,
 În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 206 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
 În baza prevederile art. 36, alin. 4 litera „d” şi art. 45 alin 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala.
    


Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T EArt. 1.     Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare Sală Sport la  Şcoala Bălcescu- Petofi  conform ANEXEI  1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.

    Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Direcţia economică.
                                        


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                               Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana