Hotărârea nr. 75/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare Sală Sport la Şcoala “Octavian Goga”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                             
HOTĂRÂREA NR. 75/26.04.2007


privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare Sală Sport la Şcoala “Octavian Goga”        Conform prevederilor art. 1, 2 şi 3 – ANEXA 1 din H.G. nr. 300/28.03.2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
   Conform HCL din 26.04.2007 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare - Anexa 2, Lista de investiţii pe anul 2007, cap. 65,
 În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
        În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,Consiliul Local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1.     Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Sală  Sport la Şcoala “Octavian Goga”, conform ANEXA 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare

    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A.,  Direcţia economică.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                         Secretar
                                                                                        Suciu Mariana