Hotărârea nr. 70/2007

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                           
    SATU MARE    
                                                
HOTĂRÂREA NR. 70/26.04.2007
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare,
pe anul 2007


    În conformitate cu prevederile Legii  nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007,
In temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale,
In baza art.38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
In baza H.G. nr. 300 din 28 martie 2007,privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
Avand in vedere solicitarile facute de catre mai multe compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate in subordinea Consiliului Local Satu Mare,
    În temeiul art. 46, alin.1 si alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizata privind administraţia publică locală,
    Consiliul local al municipiului Satu Mare adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2007 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modificarea Listei studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiile de urbanism pe anul 2007 conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă modificarea Listei dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2007 , conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă modificarea Listei privind utilizarea Fondului de rulment al Municipiului Satu Mare,  conform anexei nr. 5.

Art.6. Se aproba modificarea Bugetului reprezentind Veniturile si Cheltuielile evidentiate in afara Bugetului Local, pe anul 2007, conform anexei nr. 7.

Art.7. Se aprobă alocarea sumei de 44.000 lei pentru virarea c/v patrimoniului initial al fundatiei “Casa Satmareana” pe care Primaria Municipiului Satu Mare o infiinteaza impreuna cu parteneri din Zutpfen, Olanda.

Art.8. Se aprobă alocarea sumei de 27.000 lei pentru cofinantarea actiunilor culturale din cadrul proiectului realizat impreuna cu Administratiei Fondului Cultural National.

Art.9. Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire.

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PRESESINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                                                 Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana