Hotărârea nr. 7/2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.7/25.01.2007
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare


În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata prin Legea nr. 251/2006, Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, avizul ANFP nr. 1075427/29.12.2006
În temeiul prevederilor art. 38 al. 2 lit.a şi art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică ANFP Bucureşti şi compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTE                                           CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                         Secretar
                                                                                             Suciu Mariana