Hotărârea nr. 69/2007

privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică Cluj Napoca
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                       
                                    

HOTĂRÂREA NR. 69/29.03.2007
privind transmiterea unui imobil către Universitatea Tehnică  Cluj Napoca


Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 si art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,
În conformitate cu dispoziţiile art. 124 din aceeaşi lege,

Consiliul local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se dă în folosinţă gratuită pe durata utilizării în scopul desfăşurării activităţii de învăţământ superior de stat către Universitatea Tehnică Cluj Napoca, imobilul situat în Satu Mare, str. M. Kogălniceanu nr. 5, înscris în CF Satu Mare 4696 sub nr. top 791/1/c, căruia în natură îi corespunde casă şi teren în suprafaţă de 1.726  mp.
Art. 2. Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de convenţie, conform anexei, încheiată între părţile interesate în 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. Se notează în CF dreptul de folosinţă gratuită pe durata utilizării în scopul desfăşurării activităţii de învăţământ superior de stat.
Art. 4. Prezenta se comunică celor interesaţi.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                       Secretar
                                                                                                  Suciu Mariana