Hotărârea nr. 68/2007

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare în vederea îmbunătăţirii infrastructurii transfrontaliere de transport româno-maghiare“
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            
                                                                                                  
         HOTĂRÂREA NR. 68/29.03.2007privind  aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare în vederea îmbunătăţirii infrastructurii transfrontaliere de
transport româno-maghiare“


Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului  şi Raportul de specialitate întocmit de către Biroul de promovare programe de dezvoltare economico socială, relaţii externe şi integrare europeană din cadrul instituţiei,
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 7 lit. a  din Legea nr. 215/2001 republicata privind administraţia publică locală, şi
    În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d şi f din Legea nr. 215/2001 republicata privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se aprobă  conţinutul Acordului de Parteneriat încheiat între Primăria municipiului Satu Mare şi Administratia Nationala Apele Romane, Directia Apelor Someş-Tisa, aşa cum este prezentat în anexă

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului    şi Biroul Promovare Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Relaţii Externe şi Integrare Europeană

Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi.


                    
PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                           Secretar
                                                                                     Suciu Mariana