Hotărârea nr. 67/2007

privind aprobarea tarifelor pentru apă potabilă livrată şi canalizată în municipiul Satu Mare
           CONSILIUL LOCAL                            
 AL MUNICIPIULUI SATU MARE                            
              

            
HOTĂRAREA NR. 67/29.03.2007
privind aprobarea tarifelor pentru apă potabilă livrată şi canalizată
 în municipiul Satu Mare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 371/19.09.2003, publicată în M.O. nr. 714/13.10.2003, pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre guvernul României şi Comisia Europeană privind Asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de  alimentare cu apă potabilă, colectarea apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România" , măsura I.S.P.A. nr. 2002/RO/16/P/PE/019,
În baza prevederilor art. 12 lit. i a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art. 8 alin. 2 lit. I di Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si a H.G. 1353/2003 pentru aplicarea Regulamentului cadru si a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare,
        Urmare a avizului nr.782/26.02.2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciul Public de Gospodărire Comunală,
        În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 2, lit.d şi art. 45, aliniat 2 din Legea 215/2001/R privind Administraţia Publica Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRAŞTE:

    Art.1: Se aprobă noile tarife la apa potabilă livrată şi canalizată de S.C. APASERV SATU MARE S.A. în municipiul Satu Mare, după cum urmează :
                                        Preţ/tarif                                                                Preţ/tarif
                                        Pentru populaţie              Ptr.rest utilizatori
                                        Lei/mc                                                                   Lei/mc
Apă potabilă                 1,90                                                                       1,60
Canalizare epurare    1,04                                                                         0,87
        
        Art.2: Tariful de apă potabilă şi canalizare pentru populaţie conţine TVA de 19%, iar tariful la apă potabilă şi canalizare pentru rest utilizatori nu conţine TVA.
    
    Art.3: Tarifele menţionate la art.1 se vor aplica de la data 1.04.2007.
        Art.4: Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică.
    Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
                        
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                     Secretar
                                                                                               Suciu Mariana