Hotărârea nr. 66/2007

Privind modificarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
MUNICIPIUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 66/29.03.2007
Privind modificarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.            Consiliul local al municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa consilierilor din cadrul comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,   
În conformitate cu prevederile art 1, art 4 si art. 5 alin 1 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate  privată a statului român şi a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor locale, Sentinţa civilă nr 25/CA/24.01.2007, renuntul lui SC APIMEX SRL, Contractul de inchiriere nr 3/2004 cu Partida Romilor,
În temeiul prevederilor art. 36  alin 2 lit “ c”  alin 5 lit   „b”  si art 45 alin 3 din Legea nr.  215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta ,

H O T Ă R Â R E:


Art.1. Se aprobă suplimentarea listei spatiilor comerciale şi de prestări de servicii care se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2202, cu spatiul comercial situat in Satu Mare, P-ţa de Alimente nr 1, in suprafaţă aproximativă de 16 mp,  chiriaş SC MARCELLOS SRL.
Art.1. Se aprobă retragerea de pe lista spatiilor comerciale şi de prestări de servicii care se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2202, a spaţiului comercial situat in Satu Mare , str M. Kogălniceanu nr 4 si M Kogălniceanu nr 5 pozitiile nr 61 si 25  in anexa la HCL nr. 102/05.12.2002.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu Primarul  Municipiului Satu Mare,  comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 si Instituţia Prefectului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                   Secretar
                                                                                            Suciu Mariana