Hotărârea nr. 64/2007

privind retragerea dreptului de administrare asupra Zonei de Agrement Someş de la R.A.Comunala, în favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
              SATU MARE                                    
                                
                

HOTĂRÂREA NR. 64/29.03.2007


privind  retragerea dreptului de administrare asupra Zonei de Agrement Someş de la R.A.Comunala, în favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare


    În baza HCL nr. 6/1995 privind înfiinţarea regiei autonome „COMUNALA” Satu Mare,
    În baza HCL nr. 41/70/2000 privind stabilirea Patrimoniului public al Consiliului local al municipiului Satu Mare , încredinţat spre administrare R.A.Comunala, precum şi a patrimoniului propriu al R.A.Comunala Satu Mare,
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, art. 12 alin. 1 şi 2, Anexa 3 a Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia si H.G. nr. 967/2002
În temeiul art. 20 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra Zonei de Agrement Someş, care face parte din domeniul public al municipiului Satu Mare, de la R.A.Comunala, în favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare.

Art.2. Transferul faptic al patrimoniului public precizat la art. 1, de la R.A.Comunala Satu Mare către Administraţia Domeniului Public a municipiului Satu Mare se va face în baza unui Protocol, conform listelor de inventar al acestui patrimoniu din 31.12.2006, până la 20.04.2007 anul curent, de către o comisie mixtă numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Satu Mare.

Art.3.  Dreptul de administrare a Administraţiei Domeniului Public se va exercita până în momentul încheierii unui contract de concesiune a zonei de agrement cu un investitor.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii,
Serviciul juridic, R.A.Comunala şi Administraţia Domeniului Public.Art.5. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                    Secretar
                                                                                             Suciu Mariana