Hotărârea nr. 63/2007

privind însuşirea expertizelor tehnico-financiare pentru unele clădiri amplasate pe terenuri retrocedate
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    
SATU MARE                            
                                           HOTĂRÂREA NR. 63/29.03.2007


privind însuşirea expertizelor tehnico-financiare pentru unele clădiri amplasate pe terenuri retrocedate


  Urmare a solicitării  Episcopiei Romano Catolice din Satu Mare, înregistrată la Primăria Satu Mare cu nr.7571/26.02.2007, prin care a fost depus raportul de evaluare privind edificiile existente pe proprietatea Episcopiei la următoarele adrese: str. 1 Decembrie 1918 nr.15; str. Ceahlăului nr.3; str.Gheorghe Lazăr.

  Tinând cont de:
o Decizia nr.566/08.08.2005 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România prin care a fost retrocedat imobilul compus din construcţii şi terenul aferent , situat în municipiul Satu Mare, str,1 Decembrie 1918 nr.15, jud. Satu Mare, înscris în cartea funciară nr.13157 a localităţii Satu Mare ;
o Decizia nr.504 /16.05.2005 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România prin care a fost retrocedat imobilul compus din construcţii şi terenul aferent , situat în municipiul Satu Mare, str. Ceahlăului nr.3, jud. Satu Mare, înscris în cartea funciară nr.1183 a localităţii Satu Mare ;

  În conformitate cu prevederile art.1,aliniat 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.94/2000 actualizată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut  cultelor religioase din România coroborat cu prevederile alin.6 din Anexa nr.1 la H.G.1094/2005 de modificare a H.G. 1164/2002 cuprinzând Normele metodologice de aplicare ale O.U.G. NR.94/2000 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1164/2002;

  În temeiul prevederilor art. 36, aliniat 1şi 2 litera c, art.45 3 şi art.123 alin 1  din Legea nr. 215/2001, republicată privind Administraţia Publică Locală;


  Ţinând cont de H.C.L. nr.59/26.06.2003 privind administrarea centralei termice CT1 Decembrie şi trecerea din domeniul public în cel privat al instalaţiilor aferente acesteia;

  Protocolul nr.17212/01.10.2003 de predare primire spre administrare a CT 1 Decembrie 1918 către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Satu Mare- Direcţia Judeţeană  Satu Mare a Arhivelor Naţionale.


Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se insuşeşte expertiza tehnico-financiară pentru imobilul Teatru de vară situat în Satu Mare str.Gheorghe Lazăr stabilită prin Raportul de evaluare. Proprietara construcţiei este Primăria Satu Mare, iar terenul este proprietatea tabulară a Bisericii romano-catolice, înscris în CF61 nedefinitiv Satu Mare. La valoarea imobilului nu s-a avut în vedere şi valoarea terenului .
Valoarea reziduală a construcţiei:195.900lei(ANEXA 1);
Valoarea de demolare a construcţiei:243.400le (ANEXA 1/A);

Art. 2. Se insuşeşte expertiza tehnico-financiară pentru imobilul :Centrală termică situat în Satu Mare str.1 Decembrie 1918 nr.15 stabilită prin Raportul de evaluare. Proprietara construcţiei este Primăria Satu Mare, iar terenul este proprietatea tabulară a Bisericii romano-catolice, înscris în CF13157, nr.topografic 315. La valoarea imobilului nu s-a avut în vedere şi valoarea terenului .
Valoarea reziduală a construcţiei:105.850 lei (ANEXA 2);
Valoarea de demolare a construcţiei:80.100 lei (ANEXA 2/A)

Art. 3. Se insuşeşte expertiza tehnico-financiară pentru imobilul :Centrală termică situat în Satu Mare pe str.Ceahlăului stabilită prin Raportul de evaluare. Proprietara construcţiei este Primăria Satu Mare, iar terenul este proprietatea tabulară a Bisericii romano-catolice, înscris în CF16120 nedefinitiv Satu Mare, nr.cadastral 10143. La valoarea imobilului nu s-a avut în vedere şi valoarea terenului .
Valoarea reziduală a construcţiei:153.000 lei (ANEXA 3);
Valoarea de demolare a construcţiei:99.700 lei (ANEXA3/A).

Art. 4. Se acceptă suma de 31.550 lei cu titlu de creanţă a Episcopiei Romano-Catolice către Municipiul Satu Mare, reprezentând diferenţa dintre valorile reziduale însumate pentru cele trei imobile şi cheltuielile însumate pentru demolarea acestora.

Art. 5. Cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri , H.C.L. nr.59/26.03.2003 se revocă.

Art. 6.  Predarea, respectiv primirea imobilului –Centrală termică str. 1 Decembrie 1918 se va face în termen de 15 zile calendaristice după dezafectarea instalaţiilor termomecanice  de către Primăria Municipiului Satu Mare.

Art. 7. Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se va reglementa prin încheierea unui Protocol de predare-primire a imobilelor identificate la art.1,2 şi 3, după achitarea sumei stabilită la art.4 în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică ,Direcţia tehnică, Serviciul Juridic şi Episcopia Romano-Catolică.

                        
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                         Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana