Hotărârea nr. 62/2007

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 8 din 25.01.2007
Consiliul local al municipiului Satu Mare                             
                                            


HOTĂRÂREA NR. 62/29.03.2007

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 8 din 25.01.2007


    

    Având în vedere Hotărârea nr. 8 din 25.01.2007 privind aprobarea concesionării clădirilor fostelor CT şi PT, disponibile din patrimoniul privat al municipiului Satu Mare,
    
    În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraţia publică locală,

    În temeiul art. 45, alin. 3 din din Legea nr. 215/2001 (republicată) privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

        
H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 1 cuprinsă în Art. 1 din H.C.L. nr. 8/25.01.2007 astfel: CT 2 Micro 16 de la poz. nr. 14 din anexă, se înlocuieşte cu CT – Gama, str. Corvinilor nr. 35 care are o suprafaţă de 343,00 mp.
 
    Art. 2. Anexa 1 cuprinsă în Art. 1 din H.C.L. nr. 8/25.01.2007, astfel modificată, devine Anexa 1/a şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
    Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.
                        
        

                            
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                 Secretar
                                                                                             Suciu Mariana